Aktuālā informācija pēc sarunām ar VAAD

ZSA biedru iesūtītie jautājumi, kas tika apspriesti sarunās ar Valsts augu aizsardzības dienestu 2009.gada 27.februārī.

1. Savstarpējā atbilstības kontroles 2009.gadā

Savstarpējā atbilstībā VAAD 2009.gadā veiks mēslošanas plānu prasību kontroli. Kontrolē mēslošanas plānu esamību, lauku vēstures, minerālmēslu, kūtsmēslu uzskaiti, gadījumā, ja kūtsmēsli pārdoti vai nodoti citiem – to uzskaiti.

1.1. Kā atlasīs saimniecības savstarpējās atbilstības kontrolēm
Līdz 1.jūnijam LAD iesūtīs VAAD sarakstu ar tām saimniecībām, kas pieteikušās maksājumiem. VAAD atlasīs kontrolēm 1% no tām.
85-90% tiks atlasīti pēc riskiem.
Priekšroka atlasē būs:
1. tām saimniecībām, kurām vairāk kā 1,7 dzīvnieku vienības uz ha (kontroles būs gandrīz noteikti);
2. tad sekos tās saimniecības, kurās lielākais dzīvnieku skaits;
3. sekos saimniecības, kurās plānotas vislielākās ražas;
4. 10-15% tiks atlasīti pēc nejaušās izvēles principa.
Kopskaitā tiks kontrolētas ~80 saimniecības, no kurām ~20 saimniecības Rīgas rajonā un pārējās Zemgalē.
Kontroles sāksies apmēram nedēļu pēc 1 jūnija.

1.2. Kā noteiks pārkāpuma nozīmīgumu
Pārkāpums tiks vērtēts pēc pārkāpuma apmēra / nozīmīguma / patstāvīguma.
Galvenais kritērijs – vai ietekmē pašu saimniecību, vai pārkāpuma ietekme iziet arī ārpus saimniecības. Izvērtējot tātad tiks ņemts vērā, cik būtisks kaitējums videi?
Ja pārkāpums nebūs novēršams – 2 punkts. Novēršams – 1 punkts. Punktus summēs LAD, atkarībā no punktu skaita piemēros sankcijas.
Trīs būtiskie pārkāpumi, kas var veidoties:
– ja iestrādātais slāpekļa daudzums pārsniedz 170 kg (jo veidojas gruntsūdeņu piesārņojums)
– ja rudens un ziemas periodā mazāk kā 50% ir nosegti ar zaļo platību;
– ja nav lauku mēslošanas plānu un ar to saistītās dokumentācijas (būtiski, ja nav kultūraugu mēslošanas plāns kārtējam gadam vai lauku vēsture vai minerālmēslu uzskaites dokumentu, lopkopējiem īpaši būtiski, ja virs 1,7 vienībām nevar uzrādīt kūtsmēslu pārdošanas žurnālu).

1.3. Kā tiks piemērotas sankcijas
Pirms pārbaudes LAD obligāti informēs zemnieku, ka dodas kontrolē. Pārbaudes aktā būs rakstīts, ka tā ir kontrole par Savstarpējo atbilstību. Administratīvās sankcijas par pārkāpumu nebūs, bet VAAD informēs LAD. Sankciju kā maksājumu samazināšanu piemēros LAD.

2. Mēslošanas plāni

2.1. Mēslošanas plāna aprēķina metodika,
Pārbaudīs vai pēc būtības ir ievērotas normatīvo aktu prasības. Galvenais kontrolēs, lai nepārsniedz atļauto slāpekļa normu, pārējais vairs nebūs būtiski. VAAD nekontrolēs, kā plāns ir sagatavots un nekontrolēs plāna sagatavošanas metodiku.

2.2. Iesūtīšana VAAD t.sk. elektroniski (patlaban elektroniski var iesniegt tikai, ja elektroniskais paraksts, varbūt var novienkāršot prasības)
Vienkāršot nevar, jo tomēr no mēslošanas plāna esamības vai neesamības beigu beigās netieši atkarīgs saņemamais naudas apjoms saimniecībā. Ja nav e-paraksta, var iesniegt personiski vai pa pastu.

2.3. Kā kontrolēs skatīsies, ja nebūs augšņu agroķīmisko analīžu (visai platībai, daļēji, jaunajām platībām)
Ja pašas kartes nebūs, tas videi būtisku kaitējumu nerada un tātad arī soda nebūs. Galvenais, lai netiek pārsniegtas slāpekļa normas un lai ir sagatavots mēslošanas plāns. (R.Sīle piebilde – mēslošanas plānu pa velti pat bez agroķīmiskām analīzēm gana atbilstoši var sagatavot http://www.enagro.eu/lv/login/login.asp?lang=lv)
Protams, kontrolē skatīsies vai agroķīmiskās analīzes ir vai nav, bet par neesamību sankcijas neieviesīs. Galvenais jābūt rezultātam – mēslošanas plānam!

2.4. Kā skatīsies, ja platība saimniecībā nesen nākusi klāt un par konkrēto teritoriju mēslošanas plāns nav sagatavots
Pēc noteikumiem mēslošanas plānam jābūt izstrādātam līdz kultūraugu sējai. Rezultātā, ja platība nākusi klāt pēc kultūraugu sējas, problēmas nebūs.

VAAD par tās atbildībā esošajiem savstarpējās atbilstības jautājumiem ieliks informāciju savā mājas lapā pēc patlaban galējā apstiprināšanas stadijā esošo 531. noteikumu pieņemšanas.

3. Bites un miglošana – nosacījuma par bišu īpašnieku informēšanu pirms miglošanas izpilde. Kuriem augu aizsardzības līdzekļiem 2009.gadā būs jāpiemēro nosacījums par informācijas sniegšanu bišu īpašniekiem?
Patlaban reģistrā ir divi augu aizsardzības līdzekļi, kuriem ir norādes par toksiskumu bitēm – Perfekts un Danadims. Par šo līdzekļu lietošanu jālieto vismaz trīs dienas iepriekš. Par pārējiem līdzekļiem jārīkojas saskaņā ar instrukcijā noradīto. No reģistrētajiem 28 insekticīdiem 16 preparātiem ir dažādi ierobežojumi uz bitēm, tā kā jāseko kādi.
Jāinformē to bišu saimju īpašnieki, kas reģistrējušies Lauksaimniecības datu centra reģistrā.

4. Miglotāju kontrole- skalošana, mazgāšana – kādas prasības miglotāju kontrolei var izvirzīt VAAD kontrolieri
Speciālu prasību nav.

5. Augu aizsardzības līdzekļu uzskaites žurnālu kontrole – kādēļ jānorāda kādā tarējumā iegādāts augu aizsardzības līdzeklis
MK noteikumu prasība. Taču, ja nav norādīts tarējums, to neuzskatīs par būtisku pārkāpumu.

6. Augu aizsardzības līdzekļu lietojums un izmaiņas, ko izraisīs gada beigās pieņemtie lēmumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū. Kam jāgatavojas lauksaimniekiem?
10 gadu laikā ir pārejas periods un pārmaiņas nebūs, šajā periodā varēs lietot to, kas jau tagad lietošanā.

7. Valsts augu aizsardzības dienesta plānotais darbs 2009.gadā
7.1. VAAD darbība 2009.gadā ierobežotu līdzekļu apstākļos – kādas izmaiņas jāgaida lauksaimniekiem

VAAD 2009.gadā būtisks budžeta samazinājums par 34%, kā rezultātā darbinieki samazināti par 17% – notiek pat speciālistu atlaišana. Ņemot vērā, ka par 700 miljoniem.Ls vēl jāmazina Latvijas budžets, iespējams notiks vēl lielāka samazināšana un samazināsies VAAD sniegtie pakalpojumi. Tomēr kopumā VAAD maina darbības stilu – no kontroles funkcijām pāriet uz palīdzības sniegšanas funkcijām.

Līdzekļu trūkuma dēļ plānots likvidēt sēklu kontroles laboratorijas Talsos un Daugavpilī.
Mainīs darba laiku inspektoriem fitosanitāro sertifikātu izsniegšanai – strādās dienās + pēc izsaukuma.
Prioritātes – augu karantīna, klientu pieprasītie pakalpojumi, funkcijas, kuru gadījumā būs sankcijas no ES (t.sk. savstarpējā atbilstība)
Būtisks samazinājums latvāņu ierobežošanai un bakteriālās iedegas meklēšanai
Sēklu tirgotāju pārbaudes samazinājums par 49%.
Nekontrolēs ĢMO (nauda nav piešķirta vispār).
Mēslošanas līdzekļu aprites vietu kontroļu skaits, kvalitātes noteikšana, mēslošanas plānu kontrole būs tikai savstarpējās atbilstības kontrolēs.
2009.gadā lielāka uzmanība un sodi:
• fitonsanitāro pasākumu neizpilde un ja nav pievienota augu pase pavairojamam materiālam;
• AAL lietotājiem, kam nav apliecība par AA zināšanu minimuma apguvi;
• ja lieto vai ir tukša tara nereģistrētiem AAL;
• nav ievērotas marķējumā norādītās AAL lietošanas prasības. (ja konkrētā kultūraugā AAL nav reģistrēts – bez debatēm. Nākamais – bites un ūdens tilpnes).
Kopumā 2009.gadā kontroles tiks samazinātas uz pusi.
Vispirms integrētās saimniecības – tās kontrolēs vispirms (puse no 2009.gada plānotajām kontrolēm), tad kontrolēs tos, kuriem 2008.gadā sodi, tos, kuriem 2008.gadā nav bijušas pārbaudes. Ja pārbaudes ir bijušas un nav bijuši pārkāpumi vai nenozīmīgi – maz iespējamas kontroles. Šogad nebūs arī atkārtotās pārbaudes. Izvērtēs arī sūdzības, nozīmīgu sūdzību gadījumā kontrolēs.

Sēklu apskate un sertifikācija notiks par naudu.
Augu karantīnas pasākumi arī par naudu, tajā skaitā nebūs atbalsta gredzenpuves apkarošanai.

7.2. Integrētās augu aizsardzības sistēmas izveide, ņemot vērā ierobežoto līdzekļu apjomu pētījumu veikšanai

2009.gadā turpina trīs pētījumus.
Kopumā nav līdzekļi, lai gatavotos. Finansējums no 2010.gada un 2011.gadam pabīdīts uz 2012.gadu.

7.3. Kā virzās nezāļu un kaitēkļu programmas izstrāde?

Marta vidū VAAD mājas lapā programma būs ievietota. Varēs atrast nezāļu un kaitēkļu reģistru un ar ko to var apkarot (lauksaimniekiem tas var izrādīties ļoti saistoši). Patlaban noris noslēguma posma darbi. Kad būs ievietots internetā, dos ziņu un gaidīs atsauksmes.

8. Latvāņu izplatības kontrole 2009.gadā. Vai par latvāņiem būs sankcijas?

Latvāņu pārbaudes 2009.gadā samazinātas. Atbalsta nekāda valsts atbalsta nebūs, bet informāciju par atbalstu latvāņu apkarošanai ar starptautisko projektu atbalstu atrodama www.latlit.eu, www.estlat.eu, www.centralbaltic.eu. Ja apkaro latvāņus, sankciju no VAAD nebūs. Ja neapkaro – var ieviest.

9. Kādus jautājumus praksē VAAD kontrolē bioloģiski sertificētās saimniecībās, kam jāpievērš uzmanība? Vai VAAD varētu rīkot apmācības lauksaimniekiem par bioloģiskiem augu aizsardzības līdzekļiem tieši specifiski – bioloģiskajām saimniecībām?

Skatās, vai saimniecībā vispār lieto AAL. Bioloģiskām saimniecībām ir noteikts kādus AAL drīkst lietot, taču to kontrolē sertifikācijas institūcijas. VAAD kontrolē vai lieto, ja lieto trešās klases AAL, neprasa ne uzskaiti, ne citus dokumentus. Dokumentus prasa tikai, ja otrās klases AAL.
Kontrolēs, ja dalītā ražošana – skatīsies lai bioloģiskajās platībās nelieto AAL.
Apmācības par AAL bioloģiskajām saimniecībām – patlaban vispārējās mācībās bioloģiskie AAL ir maza sadaļa. Māca LLKC un LBLA, taču, ja uzaicinātu arī VAAD darbiniekus, tad tie labprāt piedalītos apmācībās un stāstītu, ko zin.

9. Vai 2009.gadā būs spēkā prasība par kartupeļu sertificēto sēklu 25% apmērā?

Prasība no 2009.gada ir spēkā. Kamēr noteikumi ir spēkā, tikmēr būs jāpilda. Prasība ieviesta kā vienošanās ar kartupeļu audzētājiem, lai risinātu gredzenpuves problēmas ilgtermiņā.

10. Sabiedrībā bija diskusijas par iespēju aizliegt glifosātus. Tā rezultātā VAAD ņēma paraugus ražas novākšanas periodā un veica neatkarīgas analīzes. Kādi rezultāti?

Lai glifosātus aizliegtu, jābūt ļoti nopietnam pamatojumam. Pagājušā gada VAAD veica pārbaudes un veica neatkarīgas analīzes no paraugiem, kas ņemot no ar glifosātu apstrādātiem augiem. Analīzes liecināja, ka atliekvielas nav. Problēmu nebija, glifosātu lietojuma aizliegumam nav nekāda pamata.

Tomēr, jāatceras, ka ar glifosātiem galējā attīstības fāzē nedrīkst apstrādāt sēklas materiālu.