Atbalsta Zemkopības ministrijas izstrādāto zemes fonda izveides modeli

28. maijā valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) piedāvāto zemes fonda izveides modeli, uzdodot nacionāla mēroga zemes fonda pārvaldību valsts akciju sabiedrībai „Lauku attīstības fonds” (LAF). Šim nolūkam programmas uzsākšanai paredzēts izmantot LAF pieejamos finanšu līdzekļus desmit miljonu latu apmērā, vienlaikus saglabājot esošo atbalsta instrumentu administrēšanu.

Zemes fonda izveides mērķis ir veicināt Latvijas zemes resursu aizsardzību un pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, tās racionālu izmantošanu, kā arī lauksaimniecībā izmantojamās zemes (ne mazāk kā 2 miljoni ha apjoma) saglabāšanu, iesaistot aktīvā lauksaimnieciskajā ražošanā papildus aptuveni 0,4 miljonus hektāru, kas ir līdz šim pēc ZM rīcībā esošiem datiem aktīvi neizmantotās lauksaimniecības zemes, un veicinot to efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu.

Zemes fonda izveides koncepcija paredz, ka LAF darbojas šādās jomās:
1) zemes iegāde (pirkšana);
2)  zemes pārdošana (lauksaimniekiem – lauksaimniecības produkcijas ražotājiem);
3)  iesaistīšanās zemes konsolidācijas projektu īstenošanā, lai veicinātu ilgtspējīgas zemes struktūras uzlabošanu;
4)  starpniecība zemes nomas, pirkšanas un pārdošanas attiecībās (darbojas kā starpnieks starp lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašniekiem, kas vēlas pirkt, pārdot, iznomāt vai nomāt zemi);
5) zemes vērtības saglabāšana.

Nepieciešamību pēc nacionāla mēroga zemes fonda izveides radīja arvien pieaugošā tendence samazināties lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībai, ievērojamais neapsaimniekotas, aizaugošas un krūmiem klātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpatsvars un sadrumstalota lauku zemes īpašumu struktūra.

„Lai tuvākā lauku attīstības plānošanas periodā panāktu ienākumu kāpumu no ražošanas vai saimnieciskās darbības, tā radot labvēlīgākus apstākļus lauku cilvēku dzīves kvalitātei un veicinot Latvijas tautsaimniecības izaugsmi kopumā, ir jāveicina efektīvāka lauksaimnieciskā ražošana, palielinot tirgus produkcijas īpatsvaru un nacionālā līmenī radot apstākļus, lai katra zemes hektāra izmantošana radītu pievienoto vērtību. Patlaban Zemkopības ministrija sadarbībā ar nozares interešu grupu pārstāvjiem turpina aktīvu darbu pie lauku attīstības atbalsta pasākumu plānošanas 2014.–2020. gadam, savukārt 2012.gadā valdība pēc Zemkopības ministrijas iniciatīvas jau ir akceptējusi zemes iegādes kreditēšanas programmu,” norāda zemkopības ministre Laimdota Straujuma.

Zemes fonda darbības principi balstīti uz to, lai lauksaimniekiem nodrošinātu ērtāku un ekonomiski izdevīgāku zemes iegādi un apriti. Tāpat plānots, ka zemes fonda darbība nodrošinās lauksaimniecībā izmantojamās zemes pieejamību vietējiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un panāks neapstrādātās zemes iesaistīšanu lauksaimnieciskajā izmantošanā. Zemes fonda darbību plānots uzsākt ar 2014.gadu.

Avots: Zemkopības ministrija