Atbalstīti ZSA priekšlikumi cīņā pret inflāciju valstī

Saeimas Budžeta un Finanšu komisija atbalstījusi Zemnieku saeimas (ZSA) sniegtos priekšlikumus veikt izmaiņas inflācijas apkarošanas plānā, paredzot grozījumus likumā „Par iedzīvotāju ienākumu nodokli”.

Sākotnēji, šie priekšlikumi tika izvērtēti un atbalstīti arī darba grupā, kurā piedalījās pārstāvji no Zemkopības ministrijas (ZM) un Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP).

Grozījumi paredz likumā „Par iedzīvotāju ienākumu nodokli” iekļaut sadaļu
„Īpaši noteikumi ienākuma noteikšanai no lauksaimniecības uzņēmuma vai lauksaimniecības zemju atsavināšanas” paredzot:

• maksātāja gada apliekamajā ienākumā neiekļauj ienākumu, kas gūts atsavinot lauksaimniecības uzņēmumu, tā daļu vai piemājas saimniecību, izpildot nosacījumus, lai saņemtu Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai saistībā ar priekšlaicīgu aiziešanu pensijā.

• konkrētajam uzņēmumam ir jābūt organizatoriski saimnieciskai vienībai, kurā ietilpst maksātājam piederošas ķermeniskās un bezķermeniskās lietas, kā arī citas saimnieciskās vērtības, kuras maksātājs izmanto saimnieciskās darbības veikšanai.

• īpašumtiesībām uz nekustamo īpašumu ir jābūt nodotām personai, kas ir reģistrēta kā komercsabiedrība, zemnieku saimniecība vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja.

• pēdējo trīs pirmstaksācijas periodu laikā vismaz vienā taksācijas periodā vairāk nekā pusi no šīs dokumentā iepriekš minētās personas saimnieciskās darbības ieņēmumiem veido ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības vai arī šī persona no ELVGF saņem atbalstu kā jaunais lauksaimnieks.

• uzņēmuma atsavināšana nav akciju vai kapitāla daļu atsavināšana.

• ar nodokli netiek aplikti ienākumi no nekustamā īpašuma atsavināšanas, ja tā lietošanas mērķis ir lauksaimniecības zeme, turklāt ir izpildīti arī likumā norādītie nosacījumi.