Atsevišķais maksājums par cukuru gaidāms februāra beigās

Atsevišķo maksājumu par cukuru  var saņemt, ja lauksaimnieks atbilst Vienotā platības maksājuma saņem­šanas nosacījumiem un pārskata periodā ir noslēdzis ar cukura ražotāju cukurbiešu piegādes līgumu.
Pārskata periods atsevišķā maksājuma saņemšanai ir 2006./2007.tirdzniecības gads.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumu nr.269 “Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas ietvaros” 70.punktu aprēķinātā likme atsevišķajam maksājumam par cukuru ir 11,163583 Ls/t cukurbiešu.