Augusta beigas Zemnieku saeimā

[img align=left]http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/img4701ed3bed52c.jpg[/img] [b]Zemnieku saeimas biedriem[/b] ražas novākšana. Lai veicas!


[b]Birojam[/b] darbi turpinās.

Pirmdien Savstarpējās atbilstības konsutatīvā padome.

Otrdien Zemnieku saeimas apvienotā valdes un padomes sēde. Ar Hipotēku banku spriedīsim par lauksaimniecības kreditēšanas programmu, runāsim par 2008.gada nacionālajām subsīdijām, Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam grozījumiem un citām lauksaimniecības aktualitātēm.

Trešdien – pirms dokumenta nosūtīšanas uz Ministru kabinetu – pēdējā skaņošana ar Zemkopības ministriju par Integrētās augu aizsardzības pamatnostādnēm.

Ceturtdien – pirms dokumenta sūtīšanas uz Ministru kabinetu – pēdējā skaņošana ar Zemkopības ministriju par Lauku attīstības programmas pasākumu jaunajiem lauksaimniekiem.

Ceturtdien Zemkopības ministrijas ēkā, Republikas laukumā 2, 315.telpā pl. 10.00 – diskusija par jaunajiem ģenētiski modificētajiem organismiem (ĢMO) un to apriti regulējošiem noteikumiem vidē un tirgū, kā arī par to ietekmi uz lauksaimniecību, cilvēku veselību un citām jomām. MSc biol. D.Pilāns stāstīs par ĢMO ietekmi uz apkārtējo vidi. Semināra noslēgumā būs iespēja noskatīties franču žurnālistu sagatavoto filmu par ĢMO – “Pasaule Monsanto skatījumā”.

Piektdien Īpaši jutīgo teritoriju kooprdinācijas padomes sēde, kurā tikšanās ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem, kas atbildīgi par Nitrātu direktīvas ieviešanu.


Aktuālie risināmie jautājumi – tiek grozīti Ministru Kabineta noteikumi “Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” un “Noteikumi par augsnes un ūdens aizsardzību no lauksaimnieciskas darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem”. Pirmie no šiem noteikumiem regulē vides aizsardzību vispār Latvijā kopumā, otrie – tieši vides jutīgās teritorijās. No biedriem esam dzirdējuši par daudzām problēmām abu noteikumu ieviešanā, īpaši par mēslošanas plānu ieviešanu, tā ka, ir par ko pacīnīties.

Vēl patlaban atvērti noteikumi un šonedēļ jāsniedz atzinumi par “Valsts nodeva sēklu aprites jomā” un Eiropas Sociālā fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda pasākumiem – kurus no patlaban slēgtā konkursā paredzētajiem pasākumiem paredzēt kā atvērtus.


Pārējā laikā projekti, projekti, projekti..