COPA/COGECA un EK darba grupa: Dzīvnieku barība

5.martā, Briselē mūsu eksperte Aija Rozenfelde piedalījās COPA/COGECA rīkotajā darba grupā: Dzīvnieku barība.

Darba grupā tika apskatīta pašreizējā tirgus situācija un notika diskusijas par tirgus prognozēm. Latvijā bija laba graudaugu raža, bet sakarā ar sliktām ražām pārējās dalībvalstīs, graudi tika pārdoti eksportam, un vietējie lopbarības ražotāji nevarēja iepirkt lētus graudaugus, tādēļ kopumā Latvijā ir augstas barības cenas. Pārējās ES dalībvalstīs situācija nav viennozīmīga. Ungārijā, Īrijā un Somijā bija zemas graudaugu ražas, kas rada bažas par nepietiekamu izejvielu resursu. Savukārt Norvēģijā ir aizliegta ĢMO izmantošana dzīvnieku barībā, kas ir radījusi augstas barības cenas. Sabiedrības nostāja šajā jomā ir būtiska, tādēļ tuvākajā laikā nav paredzamas izmaiņas šajā sektorā. Austrija ir secinājusi, ka zemās ražības iespaidā, iespējams, valstī tiks iepirkta soja no Ungārijas un Bulgārijas. Kā arī gatavo projektu par lopbarības zirņu/pupu audzēšanu un sojas audzēšanas attīstību.

Viens no izskatāmajiem jautājumiem bija par ārstniecisko barību – par iespējamu kopīgu projekta dokumentu ar IFAH (Pasaules dzīvnieku veselības organizāciju) Eiropas biroju. Diskusiju rezultātā izveidojās priekšlikums papildināt labas ražošanas prakses rokasgrāmatu ar sadaļu „ārstnieciskā barība”. Vairāki diskusijas pārstāvji norādīja uz pašreiz esošo situāciju, kad zemniekiem ir ierobežotas iespējas ātrā laikā saņemt no ražotāja ārstniecisko barību, jo tās ražošanas uzsākšanai jāsaņem rakstisks pieprasījums. Stingrās kontroles normas arī samazina to uzņēmumu skaitu, kuriem ir tiesības ražot ārstniecisko barību, kas noved pie pakalpojuma sniegšanas monopolstāvokļa un cenu celšanās. Stāvoklis ES dalībvalstīs ir ļoti dažāds, ko nosaka katras valsts nacionālā likumdošana.

Plašā diskusijā izvērtās jautājums par pārtikas zudumiem un pārtikas atkritumiem. Svarīgi ir definēt, kas ir zudumi un kas ir atkritumi. Dalībnieki norādīja – vajadzētu pievienot arī zinātnisko pētījumu references definīciju sagatavošanā. Vairāk uzmanības pievērst iepakojumam un uzglabāšanai. Lielbritānijā ir atklāts jautājums par lietotu cepamo eļļu izmantošanu lopbarībā. Savukārt Austrijā problēmas ir ar kartupeļu un ābolu izmantošanu. Tos, kurus nepārdod, nevar izmantot savādāk, jo pastāv likumdošanas ierobežojumi. Pastāv arī cita problēma – pārprodukcija (arī bioloģiskajā lauksaimniecībā) un arī šos produktus nevar izmantot savādāk iepriekšminēto ierobežojumu dēļ. Pēc diskusijas ierosinājums – diferencēt, kas ir pārtikas atkritumi un barības izšķērdēšana.

Ekspertu atzinums tiek sagatavots ar Lauku tīkla atbalstu.