Pēdējā brīža informācija par erozijas un rugaines pasākumu sasaisti

[size=x-small][color=009900]AKTUĀLI [/color][/size] Lauku attīstības plāna pasākuma „Agrovide” apakšpasākuma „Erozijas ierobežošana” nosacījumu pildītājiem, der zināt, ka saistības “Erozijas ierobežošanas” pasākumā tiek uzņemtas par atbalsttiesīgām kultūrām, t.i. par tām kultūrām, par kurām izmaksāts atbalsts, un turpmākos 5 gadus atbalsta saņēmējs nedrīkst samazināt pirmajā gadā pieteikto saistību platību.

Taču pārējo saimniecības platību atbalsta saņēmējs var pieteikt uz citu Agrovides apakšpasākumu atbalstu (piemēram, „Rugāju lauks ziemas periodā”).
Savukārt saimniecības paplašināšanas gadījumā atbalsta pretendents, to platību par kuru nav uzņemtas saistības apakšpasākumā „Erozijas ierobežošana” var pieteikt atbalstam „Rugāju lauks ziemas periodā” (vai citiem „Agrovides” pasākumiem), ievērojot to atbalsta saņemšanas nosacījumus. Šos laukus uzskata par attaisnojamiem, aprēķinot kārtējā gada 70 % nosacījumu par zaļajām platībām saimniecībā. Tātad tas nozīmē, ka paplašinot saimniecību, Jūs variet saglabāt līdzšenējo erozijas hektāru platību, bet lai nodrošinātu 70% zaļās platības, pārējo var veidot ar jaunās Agrovides pasākumiem (piemēram, „Rugāju lauks ziemas periodā”).

Atgādinām, ka:

 • Zaļās platības, kas veido “70%”:

  a – platības, par kurām maksā atbalstu, t.i., ziemas kvieši (112), rudzi (121), ziemas mieži (132), tritikāle (150), ziemas rapsis (212), rugāji (540), zaļmēslojuma augu zelmenis (550), aramzemē sētie ilggadīgie zālāji (720), zālāji sēklu iegūšanai (780).
  b – platības, par kurām nemaksā atbalstu, t.i., pastāvīgās pļavas un ganības (710), kā arī platības ar atbalsttiesīgiem kultūras kodiem, bet kas ir pieteiktas uz citiem Lauku attīstības plāna pasākuma „Agrovide” vai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākumiem;

 • Pārējās platības, kas nav zaļās platības, bet tiek izmantotas pārbaudot “70% nosacījumu”:

  c – platības, par kurām nemaksā atbalstu, t.i., vasaras kvieši (111), vasaras mieži (131), auzas (140), griķi (160), vasaras rapsis (211), zirņi (420), lauku pupas (410), saldā lupīna (430), eļļas lini (330), šķiedras lini (310), dažādi laukaugu maisījumi (530), graudaugi un pākšaugi zaļbarībai un skābbarībai (730), kukurūza zaļbarībai un skābbarībai (740), papuve (610), piemāju dārzi (810), kartupeļi (820), cietes kartupeļi (825), cukurbietes (830), dārzeņi (840), augļu koki (910), ogulāji (920), nektāraugi (930), pārējās kultūras aramzemē (989), atmata (620).

 • Lai pārliecinātos, vai nodrošinātas kārtējā gadā zaļās platības vismaz 70% no saimniecības lauksaimniecībā izmantojamās zemes, tad ir jāizpildās šādam nosacījumam:

  (a+b)/(a+b+c) = vai > 0,7