Informācija no Darba drošības inspekcijas

Uzsākot aktīvus lauku darbus, aktuāli kļūst arī darba drošības jautājumi, tāpēc esam lūguši Valsts Darba inspekciju (VDI) sniegt informāciju par lietām, kas tiek skatītas ierodoties saimniecībās.

  1. Darba tiesiskās attiecības apliecinošus dokumentus (darba līgumus, to uzskaiti (darba līgumu reģistrācijas žurnāls), rīkojumus par darba tiesisko attiecību nodibināšanu/izbeigšanu, uzteikumus, darbinieka un darba devēja vienošanās, darba laika uzskaites tabeles, sastādīto atvaļinājuma grafiku, darbinieku darba samaksas aprēķinus, dokumentus par darbinieku darba samaksas izmaksām u.c.).
  2. Ar darba aizsardzību saistīto normatīvu ievērošanu (darba aizsardzības speciālista izglītību apliecinošus dokumentus, rīkojumu par darba aizsardzības speciālista nozīmēšanu, darba devēja izstrādātas un apstiprinātas ievadinstrukcija un darba drošīnas instrukcijas; nodarbināto instruēšanu, kurās māca drošus un veselībai nekaitīgus darba paņēmienus un reģistrē attiecīgajos žurnālos, darba vides risku izvērtēšanu, darba aizsardzības pasākumu plānu, obligāto veselības pārbaužu veikšanu-pārbaužu kartes, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, apkopi, uzglabāšanu, iekārtu un aprīkojuma tehnisko uzraudzību u.c.).
  3. Ja noticis nelaimes gadījums darbā (smags, letāls), VDI normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic to izmeklēšanu un reģistrē visus valstī notikušos nelaimes gadījumus. Ja cietušā veselības traucējumi nav smagi, nelaimes gadījuma izmeklēšanu veic darba devēja izveidota komisija un aktu par nelaimes gadījumu darbā iesniedz attiecīgajā reģionālajā VDI. Akta veidlapa un aizpildīšanas paraugs ir pieejams Darba inspekcijas mājas lapā www.vdi.gov.lv sadaļā Darba aizsardzība.
  4. VDI normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedalās arī arodsaslimšanas gadījumu izmeklēšanā.

Konstatējot darba tiesisko attiecību vai darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumus, VDI var piemērot administratīvo sodu (naudas sodu, brīdinājumu) atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 41.pantam vai izsniegt rīkojumu pārkāpumu novēršanai. Konstatējot pārkāpumus, kas var radīt draudus nodarbināto drošībai un veselībai, Darba inspekcijas amatpersonas ir tiesīgas apturēt kontrolei pakļauto personu vai objektu darbību.

Konsultācijas darba tiesisko attiecību vai darba aizsardzības jomā var saņemt pa konsultatīvajiem tālruņiem 67186522, 67186523 vai reģionālajās Valsts darba inspekcijās. Reģionālo VDI sadalījums un to pieņemšanas laiki atrodami – šeit

Papildus informāciju var iegūt Valsts darba inspekcijas mājas lapā www.vdi.gov.lv un www.osha.lv

Informatīvie materiāli par darba aizsardzības prasībām lauksaimniecības nozarē meklējami: