Informācijas par nekustamā īpašuma iznomāšanas darījumiem

  • Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta divpadsmito daļu, nodokļa maksātājs, kurš gūst ienākumu no īpašuma iznomāšanas var nereģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs. Šajā gadījumā nodokļa maksātājs nav tiesīgs piemērot saimnieciskās darbības izdevumus un tajos iekļaut ar īpašuma uzturēšanu un pārvaldīšanu saistītos izdevumus, izņemot nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par attiecīgo nekustamo īpašumu.

  • Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 17.panta desmitās daļas 7.punktu iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir jāietur izmaksas vietā par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības, ko veic fiziska persona, kurai nav izsniegts Valsts ieņēmumu dienesta apliecinājums par reģistrēšanos saimnieciskās darbības veicēja statusā, ja ienākuma izmaksātāji ir komersanti, individuālie uzņēmumi (arī zemnieku vai zvejnieku saimniecības), kooperatīvās sabiedrības, nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības, iestādes, organizācijas, biedrības, nodibinājumi un fiziskās personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicējas, ja ienākumi nav saistīti ar darba attiecībām un nav atbrīvoti no aplikšanas ar nodokli.

  • Gadījumā, ja nodokļa maksātājam ir nekustamā īpašuma nodokļa izdevumi par iznomājamo īpašumu, bet nodoklis tiek ieturēts izmaksas vietā, tad nodokļa maksātājs ir tiesīgs pildīt Gada ienākumu deklarāciju un atgūt pārmaksāto IIN summu.

  • Saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 28.panta 8.punktu nodokļa maksātāja pienākums ir piecu darbadienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, kā arī no līguma darbības izbeigšanās dienas informēt par to VID, ja viņš saimnieciskās darbības ienākumu nosaka atbilstoši šā likuma 11.panta divpadsmitajai daļai.

  • Nodokļa maksātājs, kurš gūst ienākumu no īpašuma iznomāšanas var arī reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, tomēr šādā gadījumā likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 1.punktā minētais atvieglojums – 2000 latu nav piemērojams, jo īpašuma iznomāšana nav uzskatāma par ieņēmumiem no lauksaimnieciskās darbības. Šādā gadījumā apliekamajam ienākumam ir jāpiemēro 25% IIN likme nevis 10% IIN likme.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar  Zemnieku saeimas biroju.

Mārtiņš Trons
Zemnieku saeima
tālr. 67027044
mob. 29805456

martins.trons@zemniekusaeima.lv
www.zemniekusaeima.lv
skype: Martins Trons