Izstrādātas prasības zemas kapacitātes (mazjaudas) kautuvēm

Jaunos Ministru kabineta noteikumus „Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu un no tās mājas apstākļos gatavotos gaļas produktus mazā daudzumā realizē tieši galapatērētājam vietējā tirgū”, kas paredz prasības zemas kapacitātes kautuvēm,  18.jūnijā valdība apstiprināja.

Jaunie noteikumi attiecas uz zemas kapacitātes (mazjaudas) kautuvēm, kurās kauto dzīvnieku gaļu realizē tieši galapatērētājam vietējā tirgū, lai veicinātu kautuvju veidošanu reģionos. Ir iecerēts, ka nelielu kautuvju izveidošanās radīs priekšnoteikumus, lai patērētāji varētu nopirkt Latvijas izcelsmes gaļu vietējā tirgū par konkurētspējīgu cenu.

Noteikumi nosaka prasības mazjaudas kautuvju uzbūvei, iekārtām un aprīkojumam. Jaunā kārtība arī regulē kaujamo dzīvnieku skaitu, nosaka atkāpes kaušanas telpām un to aprīkojumam, kā arī gaļas piegādes nosacījumus. Tāpat noteikumi paredz prasības veselības un identifikācijas marķējumam, ar kuru marķē gaļu, kas nonāk realizācijā no zemas kapacitātes kautuvēm.

Jaunie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Avots: ZM