Jaunumi no Lauku atbalsta dienesta

Informācija par apspriestajiem jautājumiem ar Lauku atbalsta dienestu 2009.gada 22.janvārī. Apspriesti tika jautājumi gan par tiešo maksājumu izmaksu, gan 2009.gada pieteikšanās sezonu. Izrunātas neskaidrās lietas par Lauku attīstības programmas pasākumiem, kā arī ekonomiskās krīzes ietekmi uz Lauku atbalsta diensta darbību kā tādu.

[b][size=large]Tiešie maksājumi[/size][/b]

[b]Naudas izmaksa[/b]

1. plānotā naudas izmaksa (kad plānots maksā, cik daudz plānots izmaksāt, piemēram, pirmajā ceturksnī):

Naudas izmaksa notiek!

Plānotais maksājumu grafiks (cik izmaksāts, kad cik daudz ir plānots maksāt), ir ielikts Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.
http://www.lad.gov.lv/images/data/tiesie_maksajumi_finapjoms.xls
Patlaban tur trūkst cukurbiešu maksājuma, taču LAD solījās tabulu papildināt. Tas ir gaidāms martā.

Vienotajam platību maksājumam (VPM) samazinājuma koeficientu kā parasti noteiks uz 31.janvāri. Pēc tā ir gaidāms atlikušais maksājums.
Savukārt papildus valsts tiešajiem maksājumiem (PVTM) samazinājuma koeficientu plānots noteikt uz 1.martu.

Šogad, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem Lauku atbalsta dienests vairs nenosaka, cik pieejama nauda. Nauda jeb izdevumi no valsts kases tiek apstiprināti Ministru kabinetā (MK) nedēļu griezumā, no šī apstiprinātā apjoma atkāpties nedrīkstēs. Pirmais ceturksnis ir apstiprināts valdībā. Otrais ceturksnis ar kabineta lēmumu apstiprināts vēl nav. Otrais ceturksnis, cerams, izpildīsies, jo tā ir LAD prognoze.

Tiešiem maksājumiem pat teorētiski nav iespējams pateikt, kad kuram maksās. Jo, ja pieteikums ir bijis bez pārdeklarācijām sākumā, administrējot blakus pieteikumus, var parādīties kāda pārdeklarācija.

[b]Gatavošanās 2009.gada tiešo maksājumu sezonai[/b]

1. Vai šogad tiks gatavotas platību maksājumu rokas grāmatas? Skumji komentāri no lauksaimniekiem – pēc rokasgrāmatu iespiešanas tiek vēl laboti saistītie noteikumi, rezultātā, lai pareizi pieteiktos vienalga nākas studēt noteikumus internetā, kā rezultātā rokasgrāmatas kļūst neefektīvas. Vai rokasgrāmatas interneta versijā ir iespējams paredzēt papildinājumus atbilstoši noteikumu izmaiņām?
Šajā gadā mainīs sistēmu, jo nav naudas lielās platību maksājumu rokasgrāmatas iespiešanai. Sagatavos īsu informāciju ~16 lp garumā, kurā būs būtiskākais, kas jāzina, jāatceras un jāievēro lauksaimniekiem. Saīsināto versiju arī aktualizēs LAD mājas lapā, ja mainīsies noteikumi.

2. Vai gaidāmi kādi jauninājumi piesakoties tiešajiem maksājumiem papīrā un EPS sistēmā?
Karšu zīmēšanas sistēma mainīs, lai būtu vienkāršāka pieteicējiem. EPS papildinās – varēs redzēt maksājumu vēsturi. Ja ir priekšlikumi, ko EPS vēl vajag mainīt – dodiet ziņu!
Sistēma pirmajā gadā ir strādājusi veiksmīgi, atsauksmes ir ļoti pozitīvas.
Jau patlaban tie, kuri sistēmu vēl nav izmantojuši, var no LAD mājas lapas printēt ārā līgumu divos eksemplāros un sūtīt uz Lauku atbalsta dienestu.
Tiem, kas uzsāk lietošanu, strādās palīdzības tālrunis, LAD mājas lapā atrodamas arī abas prezentācijas un video materiālu.
Jāatceras – EPS lietotājiem, ja vien neatrodas pārdeklarācija, maksā atbalstu pirmajiem, jo nav jāvelta garais laika periods pieteikuma ievadīšanai elektroniski sistēmā – to izdarījis jau pats pieteicējs.
Tāpat EPS sistēmā ir iestrādātas speciālas pārbaudes, lai izvairītos no neuzmanības kļūdām.

3. kad jānotiek bloku karšu precizēšana? Kad varēs izņemt bloku kartes?
Bloku karšu precizēšana notiek tagad. Jāpabeidz līdz martam.
Ja kādam bijušas problēmas ar bloku kartēm – laiks kontaktēties ar LAD, lai tās novērstu.

4. 2009.gada fiziskās kontroles – vai iespējams pēc iespējas lielāku kritēriju svaru atlasē uzlikt tām saimniecībām, kurām ir patstāvīgo pļavu un ganību platības, rezultātā krīzes gadā pēc iespējas mazāk traucēt tās ražojošās saimniecības, kuras jau iepriekšējos gados ir kontrolētas;
Šāda rīcība bijusi jau šajā gadā. Saimniecības, kuras nav uzsākušas jaunus pasākumus, bet iepriekšējā gadā ir kontrolētas, faktiski nav traucētas. Pretendenti, kuriem tikai patstāvīgās pļavas un ganības (PPG) virs 100 ha pārbaudīti 100%, tiem, kuriem tikai PPG arī mazākās platībās, ir būtisks atlases kritērijs, lai iekļūtu kontrolē. Kritērijus pēc kādiem izvēlas saimniecības kontrolēm publicēt nedrīkst.

5. Savstarpējā atbilstība – No kura brīža tiks uzsākta saimniecību kontrole savstarpējās atbilstības jautājumos? Kā plānota saimniecību kontrole? Kā plānots atlasīt saimniecības? Ja tiek konstatēts pārkāpums līdz aprīlim, vai piemēros sankcijas? Kā plānota sadarbība ar citām iesaistītajām pārvaldes institūcijām?
Savstarpējās atbilstības prasības ir spēkā no 2009.gada 1.janvāri. Tātad, pārkāpumi, ko konstatē kontrolieri sākot no 1.janvāra, var atspoguļoties kā Jūsu atbalsta samazinājums. Kontrolēs 1% no atbalsta saņēmējiem. Savstarpējās atbilstības prasību pārkāpumi var novest pie atbalsta samazinājuma 2009.gadā līdz pat 5% apmēram (nebūtisks pārkāpums – brīdinājums, samazinājuma nav, tad 1%, 3% un 5%). Savukārt, ja piemērots atbalsta samazinājums 2009.gadā, ļoti augsta varbūtība, ka kontrolieris nāks arī 2010.gadā, savukārt tad konstatējot pārkāpumu atbalsta samazinājumu varēs piemērot trīskāršā apmērā – tātad 15%.
Bažas, ka ražotāji, kas iepriekš kontrolēti, var izkrist uz kontroli 2009.gadā ir pamatotas – nāk klāt jaunas jomas riska analīzei, kas līdz šim nav bijušas svarīgas, proti – savstarpējā atbilstība. Tātad kontrolēs arī vidi, labturību, higiēnu dzīvnieku apzīmēšanu, mēslošanas plānus.
Vides jautājumos saimniecības kontrolēs LAD. Kad saimniecībā ieradīsies kontrolieris, būs zināms, ka skatās arī savstarpējo atbilstību, jo būs speciāla apskates lapa.
Mēslošanas plānus kontrolēs VAAD, arī šo kontroļu gadījumā būs zināms, ka kontrolē savstarpējo atbilstību (SA). Saimniecību atlasei uz mēslošanas plānu kontroli būs atsevišķa kopa.
!!!!!!!!!! Labturību, higiēnu un dzīvnieku apzīmēšanu kontrolēs Pārtikas un veterinārais dienests. Viņu kontrolēm nebūs īpaša kopa, jo viņu tradicionāli veikto kontroļu skaits atbilst tam, kas nepieciešams SA. Rezultātā saimniecības īpašnieks, kad ieradīsies saimniecībā PVD inspektors nezinās, ka rezultāti var nonākt caur savstarpējo atbilstību (protokols būs tikai viens) un pārkāpuma gadījumā atspoguļoties arī samazinot tiešo maksājumu apjomu. Rezultātā, ja jums PVD konstatē pārkāpumu, esiet uzmanīgi! Turpmāk jāpievērš papildus uzmanību PVD aktiem, kas tur rakstīts, ko parakstiet. Iespējams, kādu reizi vairāk ir vērts apstrīdēt PVD kontroles rezultātus, jo pārkāpumi lopkopībā ļoti iespējams rezultēsies atbalsta samazinājumā tiešajos maksājumos.

6. 2009.gada pieteikumu sezonas atbalsta likmes?
VPM gaidāms +10% (ja būtiski nepalielināsies pieteiktās platības)
PVTM – laukaugiem aptuveni tādi paši, lopbarībai mazinās. Precīzāk likmes būs zināmas pavasarī.

7. kā notiks pieteikšanās atsevišķajam maksājumam par cukuru?
Pieteikšanās gaidāma tāda pat kā 2008.gadā.

[b]Problēmu situācijas platību kontrolēs[/b]

1. Kādēļ, ja LAD iet kontrolēs, par to ne vienmēr zina saimniecības īpašnieks?
To, kā veic kontroles nosaka 269. MK noteikumi un tiešmaksājumu regula. Pēc regulas maksājumu kontrolei divas iespējas – pamatā jākontrolē nepaziņojot, bet drīkst izņēmumu gadījumos platību pieteicējam par kontrolēm paziņot. LAD parasti paziņo. Pieteicējs var atteikties no kontroles un tādā gadījumā maksājums tiek noraidīts.
Ja piekrīt kontrolei un konstatē pārkāpumus, pretendentam uz ziņojuma ir tiesības izdarīt papildus komentārus. Pēcāk ir paredzēts termiņš, kurā lauksaimnieks ziņojumu apstrīd. Apstrīdēšana paredzēta arī pēc gala norēķina.

2. Meliorācijas sistēmas lauksaimniekiem – ekonomiskajos apstākļos nav korekti no lauksaimnieka prasīt veikt būtiskas investīcijas meliorācijas uzturēšanā vai kopšanā.
LAD kontrolē MK noteikumu izpildi. Jāmaina MK noteikumi, tad meliorācijas uzturēšanu LAD nekontrolēs.

3. Par aramzemē sētiem ilggadīgiem zālājiem. Piektajā gadā zālājā būs atrodamas nezāles, tas atbilst ražošanas struktūrai. Kā pārbauda botānisko sastāvu? Kādēļ piemēro pārkāpumus? Kādēļ eksperti, kas skatās botānisko sastāvu nedod aktus?
Botānisko sastāvu vērtē pēc MK noteikumiem.
Nav neviena gadījuma, kad LAD būtu pretrunā nepieciešamības gadījumā vēlāk piesaistītam eksperta slēdzienam nepareizi noteicis vai botāniskais sastāvs ir pretrunā noteikumu kritērijiem.
Eksperti nav amatpersonas, tādēļ aktu nesastāda, bet sniedz ziņojumu LAD.
Botānisko sastāvu izvērtē, lai mazinātu iespēju atbalstu saņemt dīvānu zemniekiem.
LAD darbiniekus botāniskā sastāva noteikšanai apmāca LLU.

4. Pavasarī iesniegts pieteikums platību maksājumiem, bet informācija no LAD par pārdeklarētām platībām tiek atsūtīta tikai septembrī, kad ir izmainījušies sējumi, jo septembrī jau sēj ziemājus. Kā rīkoties šādā gadījumā? Ja šādā situācijā atnāk mērnieki viņi vairs nevar rudens rapša vai rudzu sējumā pateikt, kas ir bijis iesēts vasarā un kādās platībās precīzi.
Šādā gadījumā, ja pieņem negatīvu lēmumu, tas jāpārsūdz. Ja būs sūdzība, būs jāvar pierādīt, ka bijuši vasarāji (piemēram, pirkta sēkla, realizēta produkcija, fotogrāfijas uc.). Sūdzības gadijumā lems par labu lauksaimniekiem.

5. Joprojām aktuāls jautājums par platību pieaugumu, kas tiek pieteikta platību maksājumiem. Joprojām bažas, ka maksājumiem tiek pieteiktas platības zem 710 koda, kas netiek appļautas. Vai var vienkāršot procedūru, kā ziņot par iespējamiem dīvānzemnieku gadījumiem, piemēram, radot uzticības tālruni?
Karstais tālrunis ir 67095000, LAD pieņem arī anonīmus iesniegumus vai e-pastus.
Sūdzības pārbauda 100% apmērā. Pamatā no sūdzību pārbaudēm izrādās, ka platības nav pieteiktas atbalstam. Bet ir arī gadījumi, kad konstatēti būtiski pārkāpumi lielās platībās.

6. Maksājums par piena kvotu pēc 2007.gadā notikušās reformas tiek maksāts neatkarīgi no tā, vai saimniecībā ir lopi, vai nav. Līdzīgi, kā gadījumā ar nevienlīdzīgiem atbalsta maksājumiem Eiropas Savienībā kopumā, sistēma kādu laiku ir pastāvējusi un nu daļa lopkopēju ir nonākusi pie sapratnes, ka maksājumu par piena kvotu var saņemt neatkarīgi no tā, vai saimniecībā ir lopkopība, vai vairs nav un maksājumi neatbilst ražošanas rādītājiem. Vai ir informācija, cik liela daļa no piena kvotu maksājumu saņēmējiem ar ražošanu vairs nenodarbojas, cik ir tādas saimniecības, kas ražošanu ir samazinājušas, cik ražošanu ir palielinājušas.
Precīzas informācijas nav, taču LAD sajūta, ka šādi gadījumi nav daudz un summas nav lielas.

[b][size=large]Lauku attīstības programma 2007. – 2013.gadam[/size][/b]

[b]Par projektu apmaksu[/b]

Nauda projektu finansēšanai ir, taču daudz rūpīgāk tiek plānots tās izlietojuma laika grafiks. Finanšu iztrūkums un naudas skaņojums Ministru kabinetā attiecas arī uz projektu apmaksu. LAD veic 40 dienu prognozi, kad kuru projektu pēc līguma nosacījumiem ir jāapmaksā. Prognoze ar konkrētu saņēmēju līmenī ir mājas lapā http://www.lad.gov.lv/index.php?d=3573 Katrs projekta realizētājs, kuram drīzumā jāsaņem nauda no LAD, sevi var atrast pēc LAD līguma numura.
Šāds maksājumu grafiks ir apstiprināts Ministru kabinetā. Tādēļ nepastāv iespēja agrākai līgumu apmaksai. Ja maksājumu pieprasījumu atnes ātrāk – naudas vienaa nebūs ātrāk, jo maksājumu atvērums ir tikai tik liels, kā to apstiprinājis Ministru kabinets ar precizitāti līdz latam. Šāda sistēma saglabāsies vismaz šogad, bet iespējams – visu krīzes periodu.
Ir iespējamas nobīdes, ja kāds pabīdās vēlāk, iesniedzot iesniegumu par projekta pagarināšanu. Šobrīd tāda situācija, ka kāds atbīdās, nav.
!!!!! Būtiski – kad plānojiet projekta pabeigšanu un maksājumu pieprasīšanu, projektā lieciet reālus termiņus!
Ja projekta izvērtēšana ir notikusi ātrāk kā piecos mēnešos, var mainīt termiņu projekta pabeigšanai un maksājumu pieprasīšanai. .
Ja tiek nokavēts termiņš un pagarināts līgums, precīzi pagarinātajā termiņā nav garantēta atmaksa, jo vispirms finansēs tos projektus, kuriem saskaņā ar sākotnējo plānojumu pienācis termiņš.

[b]Lauku saimniecību modernizācija[/b]

1. Decembra kārtas pieteikumu analīze – kādas tendences? Cik modernizācijas pasākumā pieteicās cukurbiešu audzētāji? Tehnika, iekārtas, būvniecība?
39 projektu gadījumā pieteikušies bijušie cukurbiešu audzētāji.
300 izskatīti projekti no iesniegtajiem projektiem. No tiem 256 gadījumos projekti sagatavoti par tehnikas – iekārtu iegādi. 24 būvniecības gadījumi, 23 gadījumi, kad tiek veikta gan būvniecība, gan tehnikas iegāde.
Augkopības sektorā 124 projekti (projektu kopsumma divas reizes pārsniedz nākamo projektu grupu)
Pienā un liellopos 98 projekti.
Pārējā saimniecību grupa maza.

2. Cik liela tā daļa no līgumu slēdzējiem, kas pagarina projektu realizāciju vai atsakās no projektu realizācijas?
Apmēram puse no projektiem tiek pagarina. Visdažādāko iemeslu dēļ
1,4% no projektiem jeb 24 projekti ir lauzti.
Uzņēmumu radīšanas un attīstības pasākumā 1,8% no projektiem lauzti.

3. Līgumos par projekta realizāciju tiek iekļauts punkts, ka naudas atmaksa no var kavēties, ja Valsts kasē nav naudas. Vai rezultātā lauksaimniekiem ir pamats bažām, ka līdzekļi par projektu realizāciju kavēsies?
Gada beigās bija sastrēgums. Projekti apmaksāti. Nu jau maksā projektus uz februāri.

4. PVN izmaiņas – projektu realizācija plānota ar 18% PVN, ņemot vērā šādu likmi veiktas vienošanās ar bankām par finansējumu. Nu PVN likme paaugstināta līdz 21%, jaunu vienošanos ar bankām par papildus finansējumu saņemt nevar. Kā rīkoties?
Vērtēšanā neko nemaina. Iespēja atteikties no investīciju pozīcijas. Ja tendence – spriedīs par 30% ierobežojuma atcelšanu līgumos. Pēc būtības skatīsies mērķi, vai spēs strādāt bez vienības.

5. Bankrotu gadījumi vai gadījumi, kad uzņēmumi nonākuši finansiālās grūtībās.
i. Saimniecība gatavojas likvidēties un projekts atrodas realizācijas stadijā. Nepieciešamā rīcība?
Ja nauda nav saņemta vai atrasts saimniecības pārņēmējs – problēmas neradīsies.
Ja nauda ir saņemta, bet pārņēmēja nav, tad prasīs atpakaļ naudu.

ii. Saimniecība gatavojas likvidēties un no projekta realizācijas ir pagājuši mazāk kā pieci gadi. Nepieciešamā rīcība?
Jāinformē dienests. Šādos gadījumos stājas spēkā Maksātnespējas likums. Specifiska regulējuma nav. LAD valsts vārdā piesakās kā kreditors un manta tiek izpārdota kreditoru prasību apmierināšanai. Bankas un nodokļi ir kā pirmās kārtas nodrošinātais kreditors. LAD – otrās kārtas nenodrošinātais kreditors.
Rezultātā papildus dzirnakmens uzņēmuma īpašniekam neuzkarāsies – netiek piemērota banku aizdevumu prakse, kad naudu piedzen jebkurā gadījumā. Saistības LAD neattiecina saistības uz visa saņēmēja īpašumu un uz turpmāko dzīvi. Ja tiek galā ar bankas kredītu, taču uzņēmums tiek likvidēts, tad iestājas nepārvarama vara un saņēmēja saistības tiek dzēstas. Pie bērniem LAD neies un naudu par realizēto projektu neprasīs. Ja saņēmējs ir bijusi juridiska persona, tā bankrotējusi un likvidēta, tad tas vairāk neattieksies uz fizisko personu. Līdz šim no tūsktošiem projektu pieteicēju tie, kas nonāk maksātnespējā, ir ne vairāk kā 10.

[b]Bioenerģija[/b]

1. Rīcība situācijā, kad iztrūkst līdzekļu – vai projektus noraidīs, ja noraidīs, kad sūtīs paziņojumus.
LAD vērē administratīvos kritērijus. Kad procesu pabeigs, informāciju sūtīs ZM, jo tā pieprasījusi detalizētu informāciju. Lēmuma no ZM par noraidīšanu vai finansēšanu vēl nav. Kad būs konceptuālais lēmums, tad LAD darbosies.

[b]Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem[/b]

Jauno lauksaimnieku pasākumam finansējums pagaidām ir saskaņots tikai vienai kārtai. Tādēļ nav zināms, kad gaidāma nākamā kārta.

1. Ir daudz potenciālo pretendentu ar izglītību, kas atšķiras no ZM sagatavotā pielikuma saraksta. Risinājums?
Izglītības vērtējumu sagatavojusi Latvijas Lauksaimniecības universitāte pēc Zemkopības ministrijas aicinājuma. Tajos gadījumos, kad kāda izglītība nav minētajā sarakstā, jāgriežas ZM, lai konkrēto izglītību pārvērtē. Ir bijuši gadījumi, kad šādas pārvērtēšanas rezultātā atbilstošās izglītības sarakstu papildina.

2. Ja projektā tiek plānots ierīkot ilggadīgos stādījumus nomas zemē, vai šajā gadījumā nepieciešams ierakstīt (reģistrēt) nomas līgumu Zemesgrāmatā ?
Jā, jāraksta. To prasīs pēc drošas finanšu vadības nosacījumiem.

3. Kā jārīkojas pretendentam atbalsta gadījumā, kad viņš pārņem saimniecību pēc projekta iesniegšanas un ir plānojis veikt būvniecību? Proti, vai viņam šajā gadījumā jāslēdz nomas līgums (kā fiziskai personai) ar pārņemamo saimniecību uz septiņiem gadiem un tas jāieraksta Zemesgrāmatā? Vai tas radīs (neradīs) problēmas projekta realizācijas laikā? Kas pēc būtības tādā gadījumā būs būvniecības ierosinātājs visas saimniecības pārņemšanas gadījumā, vai tā var būt pati pārņemamā saimniecība, (jo, ja tiek pārņemta visa saimniecība, tad vēlāk būtu jālabo visi ar būvniecību saistītie dokumenti. Īpaši būtiski tas ir tad, ja kopā ar pieteikumu plāno iesniegt arī būvatļauju)?
Drošākais, ja pārņemamā saimniecība jau uzrakstīta uz pretendenta vārda. Bet tādā gadijumā nav papildus punkti. LAD dos skaidrojumu.

4. Vai kravas mikroautobuss, kurš tiks izmantots produkcijas (stādu) transportēšanai, ir attiecināmā izmaksa, pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 938 14.1.6 punktu “Kravu celšanas, kraušanas un transportēšanas tehnika un iekārtas”. Kravas mikroautobusam tiks speciāli izgatavota kravas kaste, lai tajā varētu ievietot speciāla izmēra paletes, kā arī tiks izmainīts tenta augstums.
Nedrīkst būt vispārējas nozīmes transporta līdzeklis. Ja ir speciāli aprīkots, pārbūvēts, ekspertēts, saskaņots CSDD, tad der. Ja būs visiem noteikumiem par transportlīdzekļa pārbūvi atbilstoši pielāgots – dērēs.

5. Kā saprotams 8.2.punkts: “..Šo noteikumu 7.1. un 7.2.2.apakšpunktā minētā persona pēc pirmā pilnā noslēgtā gada un turpmākajā piecu gadu saistību periodā gūst vairāk nekā 50% ienākumu no nodibinātajā vai pārņemtajā saimniecībā veiktās lauksaimnieciskās darbības..”? Vai ar to ir domāts, ka no šīs saimniecības ienākumiem vismaz 50% ir jābūt no lauksaimniecības, vai arī šie 50% tiks aprēķināti no visiem kopīgajiem atbalsta pretendenta ienākumiem, ieskaitot saņemtās darba algas, autoratlīdzības, u.c..
Prasīs skaidrojumu no ministrijas. Šobrīd pēc redakcijas nosacījums attiecās uz saimniecību. Pietam, nevis ieņēmumiem, bet ienākumiem, kas neatbilst sākotnēji domātajam un spriestajam.

6. Kas tiek saprasts kritēriju 1. punktā ar „..saimniecības pārņemšanu kopumā”? Kādā veidā tas, ka saimniecība ir pārņemta kopumā, atbalsta pretendentam būs jāpierāda LAD?
Saimniecības pārņemšana kopumā ir gadījumā, ja pārņem saimniecību ar visām saistībām.

7. Vai jaunajam zemniekam ir iespējams pārņemt piemājas saimniecību?
Var pārņemt tikai reģistrētu saimniecību.

8. Gadījumā, kad tiek plānots pārņemt saimniecību pēc projekta iesniegšanas, vai pieteikuma B. sadaļā ir jānorāda informācija par pārņemamo saimniecību (zeme, tehnika, dzīvnieki), ja tā vēl nav atbalsta pretendenta īpašumā? Vai līdzīgi jāaizpilda arī naudas plūsmas pielikumi, jāatspoguļo saimniecības darbība (respektīvi, 2009. gada naudas plūsmā), arī par periodu līdz pārņemšanai?
Atkarīgs, kurā brīdī projektu iesniedz. Pieteicējs nevar zināt visas nianses, bet sniedz informāciju sadaļā, kurā skaidrota esošā darbība. Dati nebūs tik izsmeļoši un precīzi. Visas tabulas nebūs, ja vēl saimniecība nav pārņemta. Naudas plūsmu jāsāk ar brīdi, kad pārņem saimniecību. Naudas plūsmu var sākt arī 6 mēnešu laikā pēc pārņemšanas.

9. No MK noteikumiem ir grūti saprast, kurš gads tiek uzskatīts par trešo saistību gadu. Vai saistības sākas pēc līguma noslēgšanas, vai pēc projekta realizācijas pabeigšanas?
Jautājums ir par 10000 Ls apgrozījuma noteikumu, jo trešā saistību gadā tas jāsasniedz noteikti. Jāpabeidz projektu, tad sāk skaitīt. Piemēram, 2010.gadā pabeidz projektu, 2013.gads – trešais saistību gads.

10. Kā LAD noteiks zemnieku saimniecībai pamatkapitāla sadalījumu vairāku īpašnieku gadījumā (pēc MK noteikumu 9.punkta)?
Izmantos Uzņēmumu reģistra (Lursoft) informāciju.

[b]Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu[/b]

1. Kādi „..tiesiskajā valdījumā..” veidi ir domāti 8.punktā?
Valdījuma veidi ir divi – faktiskais un tiesiskais.
Saskaņā ar Civillikuma 2130 pantu – noma ir turētājs, nevis valdītājs, tātad ar nomu nepietiek.

[b]Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai[/b]

1. kā rīkosies, jo visiem pretendentiem nepietiks līdzekļi?
Sarindos projektus atbilstoši kritērijiem un punktiem. Gadījumā, kad būs skaidrs, ka nauda projektam noteikti nepietiek, sūtīs paziņojumu līdzīgi, kādi bija modernizācijai. Centīsies to izdarīt līdz martam. Tad varēs izlemt, vai iesniegt uzreiz vēlreiz, vai gaidīt. Jo katrs ceturksnis ir nepārtraukta kārta. Tāpat pieprasījums pēc papildus informācijas faktiski nozīmēs, ka visticamākais, nauda nepietiks.
Oktobrī Latvijas Vēstnesī ir ielikts paziņojums par naudas sadalījumu visā periodā. Sludinājumi un paziņojumi ir LAD mājas lapā.

2. Ja DNS projekts tiek iesniegts un apstiprināts 2009.gadā, vai pirmais atbalsta maksājums tiks saņemts jau šajā gadā?
Jā, drošvien tā būs. To var plānot naudas plūsmā.

[b]Standartu sasniegšana[/b]

1. Saimniecības likvidācija gadījumā, ja bijis standartu sasniegšanas atbalsts. Vai piemēro sankcijas?
Uz standartiem nav piecu gadu saistības. Primāri jāsasniedz standarti. Tādēļ sankciju nebūs.

[b]Agrovide[/b]

1. Agrovides pasākumos ierobežots līdzekļu apjoms, kā rezultātā no sarunām ar Zemkopības ministriju var secināt, ka nepieņems jaunus pieteikumus platību paplašināšanai (varbūt iespējams kaut ko no bioloģiskās lauksaimniecības). Kādos gadījumos saistību neizpildes gadījumā naudu var atpakaļ nemaksāt?
Šis ir ministrijas lēmums. Lēmuma vēl nav, bet tendences mainās bieži.
Gadījumā, ja neizpilda viena gada saistības, naudu atpakaļ neprasīs bioloģiskās lauksaimniecības un integrēto augļu un dārzeņu pasākumā. Tomēr, arī par attiecīgo gadu sertifikātu par bioloģisko saimniekošanu vajadzēs.
Ja otro gadu pēc kārtas saistības neizpildīs, tad gan naudu atpakaļ būs jāmaksā.
3% robežās – neko neprasa atpakaļ.
Virs 3% robežām vai zem 65 ls – neprasa naudu atpakaļ un noraksta.
Ja izpildītas vismaz 3 gadu saistības, naudu atpakaļ neprasa.

[b]Mežu natūra[/b]

1. Kādēļ šajā pasākumā var pieteikties tikai zemes īpašnieks?
Pasākumā specifiska norma, kas nav citos atbalsta veidos – atbalsta saņēmējs var būt tikai zemes īpašnieks. To kontrolē caur Valsts zemes dienestu un Valsts mežu dienestu. Rezultātā, ja zeme uz zemnieku saimniecību, bet piesaka fiziska persona, pieteikumu noraida.

[b]Mazāk labvēlīgo apvidu maksājums[/b]

1. Kad piesakās atbalsta saņemšanai, jāapņemas, ka saimniekos vēl piecus gadus, neprecizējot platību. Kas notiek gadījumā, ja līdzšinēja MLA saņēmēja saimniecība bankrotē vai pārtrauc darbību?
Lai nerastos problēmas, jāapsaimnieko platība vismaz viena hektāra plātībā.
Ja neapsaimnieko arī viena hektāra apjomā, nekas atpakaļ jāmaksā LAD nebūs.
Tomēr, ja būs saimniekots MLA, nebūs izpildīts piecu gadu kritērijs, būs pārtraukta pieteikšanās maksājumiem, viens gads izlaists, tad turpmāk piesakoties atbalstu nesaņems.

[b][size=large]Nacionālās subsīdijas[/size][/b]

1. kad notiks pieteikšanās agroķīmiskajai izpētei?
Šogad tiek mainīta pieteikšanās sistēma. Pieteicējs subsīdijām ir agroķīmisko darbu veicējs (piemēram, agroķīmisko pētījumu centrs), nevis tas, kuram vajadzīgas analīzes. Šādā veidā iespējams saīsināt procesu – nebūs nepieciešami trīspusējie līgumi. Divu nedēļu laikā pēc noteikumu stāšanās spēkā agroķīmisko darbu veicējs piesakās LAD. Pieteikušos izvērtē, publicē LAD mājas lapā nedēļas laikā. Pēc trīs dienām sekos LAD mājas lapā sludinājums iesniegt pieteikumus analīžu veikšanai. (Tātad, no subsīdiju apstiprināšanas pieteikties varēs sākt pēc trīs nedēļām un trīs dienām).
Divas nedēļas tiks dotas laika pieteikties. Visi analīzes gribētāji tiks atbalstīti ar 40% intensitāti, līdz ar to netiks sadalīti reģioni. Tomēr nauda nepietiks visiem, jo salīdzinājumā ar 2008.gadu ir krietni samazināta, līdz ar to vērts ar savu pieteikumu būt pirmajiem.

[b][size=large]Noslēguma jautājumi[/size][/b]

1. LAD un ekonomiskā krīze – kāda ir gaidāmā ietekme un pārmaiņas?
Lauksaimniekiem, cerams, negatīvas pārmaiņas nebūs.
Lai iekļautos samazinātajās finansēs, jāaicina lauksaimnieki pieteikties tiešajiem maksājumiem caur EPS. Daļai investīciju pasākumiem un turpmāk pieteikšanās būs pārvaldēs, kas faktiski kalpos tikai kā pastkastītes, jo reālā vērtēšana notiks centralizēti. Arī turpmāk paliks deviņas pārvaldes, arī daži cilvēki sektoros. Taču, iespējams, ka sektorus noīsinās, lai samazinātu saimnieciskos izdevumus.
LAD funkciju izpildei sektorus nevajag. Ja sektorus grib lauksaimnieki, tad ar attiecīgu uzstādījumu jāiet runāties ar ministriju par finanšu pārdali, noņemot kādai citai institūcijai.

2. Priekšlikums LAD pārvaldēs pie vārda, uzvārda un amata papildināt ar darbinieka darbības sfēru, pretējā gadījumā lauksaimniekiem mēdz gadīties nepatīkami pārpratumi un konflikti.
To var izdarīt un jomu papildus pielikt.

3. Līdzšinēji pastāvējusi kārtība, ka gadījumos, kad pārstrādes uzņēmumi laicīgi nenorēķinās ar piegādātājiem, lauksaimniekiem ir tiesības griezties Lauku atbalsta dienestā un tālāko procesu risina LAD. Cik bieži ir bijuši šādi gadījumi, īpaši pēdējā pus gada laikā?
Sistēma strādā. Pēdējā laikā apjoms pieaudzis. Īpaši – Lielrīgā un Bauskas, Dobeles rajonos. Rezultātā, ja lauksaimniekiem ir problēmas ar laikā nemaksājošu pārstrādi, joprojām var sniegt iesniegumu LAD ar dokumentu kopijām, kas apliecina, ka ir parāds un tālāko tiesvedību virzīs LAD.

4. Kāda interese un vai kāds ir izmantojis graudu intervenci?
Nē, nav.

5. Eksporta atbalsta iedarbināšana piena sektorā. Kad gaidāma?
Lēmums tiek pieņemts šodien (22.janvārī), tad to nopublicēs Eiropas Savienības oficiālajā laikrakstā. Bet! Lai eksporta atbalstu ieviestu, MK apstiprinātajos pirmā ceturkšņa izdevumos tam finansējuma nav…

6. Kāda ir De minimis atbalsta noteikumu būtība?
Līdz zināmai summai var piešķirt atbalstu zemniekiem nesaskaņojot ar EK. Visu pārējo atbalstu jāsaskaņo ar Ek, t.sk. subsīdijas, tiešos maksājumus, Lauku attīstības programmas pasākumus. Summa, ko drīkst izmaksāt trīs gadu periodā nelauksaimnieciskām vajadzībām nepārsniedz 200000 Eiro vai lauksaimnieciskām – 10000 Eiro. Lai naudu izmaksāt, vienalga ir vajadzīgs Ministru kabineta lēmums, kam par ko un saskaņā ar kādiem kritērijiem izmaksā, vienīgais atvieglojums šādā gadījumā ir – nav jāgaida lēmums no Eiropas Komisijas, kas citādāk aizņem pus gadu.