Kā tiek piešķirts atbrīvojums no uzņēmumu vieglā transportlīdzekļa nodokļa maksāšanas?

Atbrīvojuma no uzņēmumu vieglā transportlīdzekļa nodokļa piemērošanas kārtība – tāda pati kāda tiek pielietota transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojuma piešķiršanai par kravas automašīnām, piekabēm un puspiekabēm.

Saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma (turpmāk – likums) 14.panta pirmās daļas 6.punktu UVTN nemaksā nodokļa maksātājs – komersants, zemnieku saimniecība, kas apstrādā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas kārtējā gada 1.janvārī ir apstiprināta vienotā platību maksājuma (turpmāk – VPM) saņemšanai Lauku atbalsta dienestā.

Lai saņemti UVTN atbrīvojumu, jāievēro sekojoši ieņēmumu sliekšņi:

  1. Komersanti un zemnieku saimniecības, kuru īpašumā, turējumā vai valdījumā ir viens vieglais automobilis, tiks atbrīvotas no nodokļa maksāšanas, ja tās ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā pārskata gadā ir bijuši vismaz 3 000 latu;
  2. Komersantiem un zemnieku saimniecībām, kuru īpašumā, turējumā vai valdījumā ir vairāki vieglie transportlīdzekļi, nodokli par pirmo transportlīdzekli nebūs jāmaksā, ja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas iepriekšējā pārskata gadā tiek nodrošināti 3 000 latu apmērā, un par katru nākamo transportlīdzekli ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas iepriekšējā pārskata gadā tiek nodrošināti 50 000 latu apmērā.

Piemēram, saimniecībai, kurai ir viena vieglā automašīna, ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas jānodrošina vismaz 3 000 latu. Saimniecībai, kurai ir divas vieglās automašīnas ieņēmumi jānodrošina vismaz 53 000 latu apmērā (par pirmo 3 000, un par otro 50 000). Saimniecībai, kurai ir 3 vieglās automašīnas ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas būs jānodrošina 103 000 latu apmērā (par pirmo 3 000, par otro 50 000 un par trešo 50 000).

  • Ieņēmumos no lauksaimnieciskās ražošanas netiks ieskaitīts saņemtais valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

Informācijas apmaiņa starp CSDD un LAD Atbrīvojuma no UVTN piemērošana CSDD Ja CSDD nepiešķir atbrīvojumu
2012.gada beigās LAD nosūtīja CSDD komersantu un z/s sarakstu, kuru īpašumā, lietošanā vai nomā esošā LIZ ir apstiprināta VPM, norādot arī komersantu un z/s 2011.gada ieņēmumus no l/s, kas bija par pamatu bezakcīzes degvielas piešķiršanai lauksaimniekiem.

Likums nosaka, ka nodokļa maksātājam pirms transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates ir jāsamaksā UVTN. Pirms nodokļa maksāšanas lauksaimniekam ir jāpainformē CSDD darbinieks, par to, ka viņam pienākas atbrīvojums no UVTN maksāšanas. Ja CSSD atbrīvojumu nav piešķīris un nodoklis ir samaksāts, bet lauksaimnieks tomēr uz 2013.gada 1.janvāri ir bijis apstiprināts VPM saņemšanai un nodokļu deklarācijās norādītie ieņēmumi no l/s ir pietiekoši, lai saņemtu atbrīvojumu no UVTN maksāšanas, tad lauksaimnieks ar iesniegumu griežas VIDā un pieprasa atmaksāt pārmaksāto UVTN.
CSDD šim sarakstam pievienoja klāt katra komersanta un z/s īpašumā esošo vieglo a/m skaitu uz 2012.gada beigām. CSDD darbinieks pārliecināsies vai saskaņā ar LAD informāciju komersantam vai z/s ir apstiprināta VPM saņemšanai un ieņēmumi no l/s darbības vai ir pietiekoši, lai nodokļa maksātājam piešķirtu atbrīvojumu no UVTN maksāšanas. VID izvērtē lauksaimnieka iesniegumu saskaņā ar informāciju no :

  1. CSDD par lauksaimnieka īpašumā esošo a/m skaitu;
  2. LAD par to vai zeme ir pieteikta VPM, kā arī informāciju par izmaksātajām valsts un ES atbalsta summām;
  3. VID informāciju par lauksaimnieka ieņēmumiem no l/s darbības.
LAD tiem komersantiem un z/s, kurām ir vieglās a/m, bet kuras nebija pieteikušās bezakcīzes dīzeļdegvielas saņemšanai pievienoja klāt ieņēmumus no l/s saskaņā ar VIDā iesniegtajām deklarācijām par pēdējo gada pārskatu. Ja UVTN maksātājs ir apstiprināts VPM saņemšanai un ieņēmumi no lauksaimniecības ir pietiekoši, lai saņemtu atbrīvojumu no UVTN maksāšanas, CSDD piemēro atbrīvojumu no UVTN maksāšanas. Atkarībā no iesnieguma izvērtēšanas rezultāta, VID veic pārmaksātā UVTN atmaksu vai arī paziņo atteikumu.
Uz 2013.gada 1.janvāri informācija ir CSDD pārziņā. Ja neizpildās kāds no kritērijiem CSDD atbrīvojumu no UVTN maksāšanas nepiešķir un komersantam vai z/s ir jāsamaksā UVTN par mēnešiem no 2013.gada sākumam līdz tam mēnesim (ieskaitot), kurā tiek veikta transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate.
  • Lai lauksaimnieks būtu drošs par to vai viņš saņems atbrīvojumu no UVTN maksāšanas vai nē, lauksaimniekam vajadzētu pārliecināties kādi ir bijušie viņa ieņēmumi no lauksaimniecības pēdējā noslēgtajā pārskata gadā (2011.gadā, jo par 2012.gadu deklarācijas iesniegs tikai šogad), kādus tas ir noziņojis VIDā un LADā, piesakoties bezakcīzes dīzeļdegvielas saņemšanai, un vai tie sasniedz likumā noteiktos sliekšņus, lai saņemtu atbrīvojumu.

Jau šobrīd, kad lauksaimniekiem tiek piešķirts transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa atvieglojums par kravas automobiļiem, piekabēm un puspiekabēm, tiek piemērota šāda kārtība.

CSDD ir jādeklarē tikai un vienīgi tie transportlīdzekļi, kuriem ir uzstādīta globālās pozicionēšanas ierīce (GPS). Šādi uzņēmums apliecina, ka izmanto vieglo transportlīdzekli tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

Ne komersantiem, ne arī zemnieku saimniecībām, kuriem pienākas atbrīvojums no UVTN maksāšanas, GPS nav jāuzstāda un transportlīdzeklis nekur nav jādeklarē.

Gadījumā, ja jau pašreiz lauksaimnieks zina, ka lauksaimniecības ieņēmumi ir nepietiekoši, lai saņemtu atbrīvojumu, un zina, ka uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis viņam būs jāmaksā, tad, lai nebūtu jāmaksā šis nodoklis ir iespējams uzstādīt GPS un deklarēt transportlīdzekli CSDD mājas lapā. Jāņem vērā, ka šādā gadījumā grāmatvedībā ir jāglabā visa GPS ierīcē uzkrātā informācija, lai kontrolējošām iestādēm būtu iespējams pārliecināties vai gadījumā transportlīdzeklis netiek izmantots privātajām vajadzībām.