Kompensācijas par cūku sugas dzīvniekiem ĀCM ārkārtējās situācijas teritorijā

I. Kompensācijas par zaudējumiem, kas radušies Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma laikā (ja cūkas ir saslimušas un nokautas)

.

.

.

1) piespiedu kārtā nokautajiem un iznīcinātajiem dzīvniekiem;

Dzīvnieku kategorija

Eiro par dzīvnieku

Pārraudzībā esoša:
sivēnmāte

284,57

kuilis

426,86

Citi pieauguši vaislas dzīvnieki (sivēnmāte, kuilis)

227,66

Sivēni svarā līdz 30 kg

42,69

Nobarojamās cūkas svarā:
no 31 kg līdz 80 kg

85,37

virs 81 kg

128,06

.

 

2) iznīcināto dzīvnieku barību;

Nr.

Dzīvnieku barības veids

Eiro par tonnu

1. Skābbarība, kas sagatavota skābbarības bedrēs vai torņos

11,38

2. Skābbarība hermētiski noslēgtā iepakojumā (ruļļos)

17,07

3. Siens

35,57

4. Graudi (mieži, kvieši, rudzi, auzas)

71,14

5. Cita lopbarība un lopbarības piedevas

Atbilstoši dzīvnieku barības vidējai tirgus vērtībai vai atbilstoši preču pavadzīmē norādītajai iepirkuma summai

.

 

3) dezinfekcijas izdevumiem;

Nr.

Kompensācijas izmaksai pakļautā pozīcija

Kompensācijas apmērs

1.

Tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas procedūra (ja to veic fiziska vai juridiska persona saskaņā ar noslēgto līgumu par minēto darbu izpildi) 80 % no līguma kopējās summas

2.

Tīrīšanai, mazgāšanai un dezinfekcijai iegādātie līdzekļi (ja procedūru veic dzīvnieku īpašnieks) 80 % no pirkumu apliecinošajos dokumentos norādītās summas

3.

Tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas procedūra (ja to veic dzīvnieku īpašnieks) 4,27 eiro/m2

.

 

4) iznīcinātajiem dzīvnieku kautķermeņiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem;

Nr.

Dzīvnieku izcelsmes produktu veids

Kompensācijas apmērs

1.

Produkti, kuri tiek izņemti no aprites pārstrādes uzņēmumā vai noliktavā un iznīcināti Atbilstoši produktu iegūšanas pašizmaksas vidējai vērtībai

2.

Produkti, kuri tiek izņemti no aprites mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā un iznīcināti Atbilstoši preču pavadzīmē norādītajai iepirkuma summai

3.

Produkti, kuri tiek izņemti no aprites dzīvnieku novietnē un iznīcināti Atbilstoši produktu vidējai tirgus vērtībai

.

 

5) iznīcināto inventāru

Nr.

Inventāra veids

Kompensācijas apmērs

1.

Mazvērtīgais inventārs

30 % apmērā no preču pavadzīmē norādītās summas

2.

Pamatinventārs

70 % apmērā no preču pavadzīmē norādītās summas

 

 .

II. Kompensācijas dzīvnieku īpašniekiem, kuriem cūkas nav reģistrētas Lauksaimniecības datu centrā.

 

Kompensācija par katru nokauto dzīvnieku tiek izmaksāta šādā apmērā:

Nr.

Dzīvnieku kategorija

Kompensācijas apmērs, eiro

1. Sivēnmāte, kuilis

115,00

2. Nobarojama cūka un vaislas jauncūka

65,00

3. Piena sivēns

25,00

.

 

III. Kompensācijas par nomedītajām/atrastajām mežacūkām

Nr.

Dzīvnieku kategorija

Kompensācijas apmērs, eiro

1. Pieaugusi mežacūka (ja veselu nodod PVD)

200,00

2. Mežacūkas sivēns

50,00

3. Ja mežacūku uzglabā līdz laboratorijas rezultātu saņemšanai

30,00

4. Ja ziņo par atrastu beigtu mežacūku un uzrāda tās atrašanās vietu

30,00

.

 

AS „Latvijas Valsts meži” ir veikuši ziedojumu šādiem nolūkiem:

1.Valsts atbalsts pašvaldībām dzesētavu iegādei

970 000 euro apmērā. Finansējums paredzēts pašvaldībām, kas atrodas Āfrikas cūku mēra skartajās teritorijās, lai uzglabātu meža cūku liemeņus. Pieteikumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas centros, jāslēdz līgums un piešķirtais finansējums tiek izmaksāts avansā pilnā apmērā. Finansējums 3 mēnešu laikā ir jāizlieto dzesētavu iegādei. Līdz 5% pieļaujams izlietot materiāliem biodrošības pasākumu realizēšanai.

.

Ja pašvaldība iegādājas saldētavu, tad ir jāņem vērā šādi kritēriji:

1)      ietilpība no 2 līdz 6 nesadalītu pieaugušu meža cūku liemeņiem;

2)      temperatūras režīms (0 līdz +7oC);

3)      uzglabāšana uzkarinātā veidā.

.

2.Valsts atbalsts NVO mednieku izglītošanai

30 000 euro. Finansējums paredzēts  mednieku pārstāvošām nevalstiskajām organizācijām, kurās ir vismaz 500 biedri vai to apvienībām, kas atrodas Āfrikas cūku mēra skartajās teritorijās. Finansējums ir paredzēts lipīgo slimību profilaksei un apkarošanai. Mednieku apvienības sagatavo un iesniedz LAD pasākumu plānu un tāmi (desmit darbdienu laikā pēc aicinājuma publicēšanas LAD tīmekļa vietnē).

LAD slēdz līgumu ar pretendentiem un pārskaita līdzekļus avansā pilnā apmērā.

.

Kompensācijas par cūku sugas dzīvnieku izkaušanu Āfrikas cūku mēra karantīnas teritorijā saņemšanas kārtība:

 

1) Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektors sastāda aktu par veiktajām darbībām (nokautiem, iznīcinātiem dzīvniekiem, produktiem, barību, inventāru) un nosūta to Lauku atbalsta dienestam (LAD);

2) dzīvnieku īpašnieks 10 darbdienu laikā pēc akta saņemšanas nosūta LAD reģionālajai pārvaldei iesniegumu un dokumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz dzīvnieku, barības/inventāra pirkšanas pavadzīmes, rēķinus par dezinfekciju;

3) LAD 10 darbdienu laikā izvērtē dokumentus, aprēķina kompensācijas apmēru un informāciju iesniedz Zemkopības ministrijai (ZM);

4) ZM gatavo Ministru kabineta (MK) rīkojumu par kompensācijas izmaksu no budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, saskaņo ar Finanšu ministriju, iesniedz MK apstiprināšanai;

5) LAD kompensāciju izmaksā ne vēlāk kā 90 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

.

II. Kompensācijas par cūku sugas dzīvnieku izkaušanu Āfrikas cūku mēra ārkārtējās situācijas teritorijā dzīvnieku īpašniekiem, kuri nevar īstenot biodrošības pasākumus vai kuriem ierobežojumu dēļ ir radušies tirdzniecības traucējumi

.

Pirms dzīvnieku nokaušanas dzīvnieku īpašnieks informē PVD inspektoru vai PVD pilnvarotu veterinārārstu. Attiecīgais dienesta inspektors vai dienesta pilnvarotais veterinārārsts:

.

1) novērtēs cūku sugas dzīvnieku veselības stāvokli un nepieciešamības gadījumā paņems asins paraugu un nosūtīs to laboratoriskai izmeklēšanai ĀCM noteikšanai;

2) veiks dzīvnieka pirms­kaušanas apskati;

3) noteiks kaušanas vietu;

4) pēc dzīvnieka nokaušanas veiks liemeņa pēckaušanas ekspertīzi.

.

Dzīvnieku īpašnieks, kura dzīvniekus nokaus, jo netiek īstenoti biodrošības pasākumi, paraksta apņemšanos (veidlapu izsniegs PVD) savā dzīvnieku novietnē gadu neturēt cūku sugas dzīvniekus (apņemšanos PVD nosūtīs LDC).

.

Kompensācija par katru nokauto dzīvnieku šādā apmērā:

1) par pieaugušu vaislas dzīvnieku (sivēnmāte, vaislas kuilis) – 115,00 eiro;

2) par nobarojamu cūku un vaislas jauncūku – 65,00 eiro;

3) par piena sivēnu – 25,00 eiro.

.

Kompensācijas saņemšanas kārtība:

1) PVD inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts izsniedz dzīvnieku īpašniekam iesniegumu LAD zaudējumu kompensācijas saņemšanai un LAD klienta reģistrācijas veidlapu;

2) PVD inspektors vai pilnvarotais veterinārārsts sastāda aktu par nokautajiem dzīvniekiem un to kopā ar dzīvnieka īpašnieka aizpildītajiem dokumentiem nosūta LAD;

3) PVD dzīvnieka īpašnieka parakstīto apņemšanos gadu neturēt cūku sugas dzīvniekus savā dzīvnieku novietnē nosūta Lauksaimniecības datu centram;

4) LAD izvērtē dokumentus, aprēķina kompensācijas apmēru un informāciju iesniedz Zemkopības ministrijai (ZM);

5) ZM gatavo pieprasījumu un nosūta to Finanšu ministrijai kompensācijas piešķiršanai;

6) LAD izmaksā kompensāciju dzīvnieku īpašniekam, pārskaitot to uz norēķinu kontu bankā vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

.

.

Avots: Zemkopības ministrija