LAD atbildes un lauksaimnieku jautājumiem – oktobris

Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis atbildes uz Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP), Zemnieku Saeimas (ZSA) un citu lauksaimnieku organizāciju iesniegtajiem jautājumiem.

Par bezakcīzes degvielu

 • Kad lauksaimnieki zinās kritērijus dīzeļdegvielas iegādei 2012.g.? Lai lauksaimnieki varētu plānot savu saimniecisko darbību, būtu labi zināt kritērijus jau šogad.

Atbilde:

Šobrīd LAD nav informācijas par kritēriju maiņu. Ja tāda informācija tiks saņemta, mēs to darīsim zināmu lauksaimniekiem.

 • Vai nevarētu reizē ar platību maksājumu pieteikumu reģistrēties, lai varētu saņemt arī bezakcīzes degvielu lauku darbiem? Vairāki datumi mulsina un kaut kur piemirstas pieteikties.

Atbilde:

03.05.2011. MK noteikumu Nr.344 “Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”  5.punkts nosaka, ka „lai saņemtu akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielas iegādei, lauksaimniecības produkcijas ražotājs katru gadu no 10.maija līdz 1.jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu”.

Ja nākamajā gadā pēdējā brīdī netiks veikti grozījumi MK noteikumos, LAD būs gatavs pieņemt šos iesniegumus arī ātrāk.

 • Kā tiek veiktas pārbaudes par bezakcīzes dīzeļdegvielu, kas tiek prasīts (pie pārbaudes) no lauksaimnieka? Kā praksē tiek izsekots līdzi tam, ka kaut viens litrs no bezakcīzes dīzeļdegvielas tiek izmantots ne likumā paredzētajiem mērķiem?

Atbilde:

Pārbaudes uz vietas notiek platību kontroļu ietvaros, savukārt bezakcīzes dīzeļdegvielas izmantošanu likumā paredzētajiem mērķiem kontrolē VID Akcizēto preču pārvalde.

Par ELFLA projektiem

 • Kādās programmās šogad vēl plānots izsludināt jaunas projektu pieņemšanas kārtas? Un kad tiek plānots izsludināt jaunu kārtu pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”? Vai būs vēl kārtas arī pasākumos „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” un „Atbalsts jaunu uzņēmumu radīšanai un attīstībai”, kā arī „Tūrisma aktivitāšu veicināšanas”?

Atbilde:

 1. Pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija” ZM lems par nākamās kārtas izsludināšanu. Paredzams, ka kārta tiks izsludināta līdz šī gada beigām tajās LAD RLP, kur ir pieejams finansējuma atlikums: Ziemeļvidzemē, kur šobrīd atlikumā ir 5,6 miljoni, Ziemeļaustrumos – atlikumā 4,1 miljoni, Dienvidlatgalē – atlikumā 10,9 miljoni un Austrumlatgalē – atlikumā 7,7 miljoni. Plānotas izmaiņas atbalsta intensitātē tehnikas un iekārtu iegādei – Ziemeļvidzemes RLP turpmāk tā būs 25%, pārejās trīs pārvaldēs paliek 40%.
 2. Pasākums „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai” un „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” – pēc pasākumu reglamentējošo MK noteikumu apstiprināšanas ZM pieņems lēmumu par projektu pieņemšanas kārtu izsludināšanu abus pasākumos. Šobrīd MK noteikumi ir iesniegti apstiprināšanai Ministru kabinetā. Kārtas tiek plānots atvērt līdz šī gada beigām sekojošās RLP – Ziemeļaustrumos, Dienvidlatgalē un Austrumlatgalē, paredzētais kopējais finansējums Ls 5 miljoni katram no šiem pasākumiem.
 3. Pasākumā „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” šobrīd jaunas projektu pieņemšanas kārtas netiek plānotas, jo pasākumam pieejamais finansējums ir izsmelts.
 4. Pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” nākamā projektu pieņemšanas kārta plānota 2012.gada sākumā, precīzāks laiks šobrīd nav zināms.
 5. Pasākumā „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” – šobrīd aktīvi tiek vērtēti pēdējā kārtā, kas noslēdzās 2011.gada 15.jūlijā, iesniegtie projekti. Nākamā kārta varētu tikt atvērta pēc šo projektu izvērtēšanas, visticamāk, 2012.gada sākumā.
 • Kāda ir iepriekšējās kārtās šogad iesniegto projektu virzība iepriekšējā punktā minētajos pasākumos?

Atbilde:

 1. Pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” 9.kārtas ietvaros pašlaik vērtēšanā palikuši 13 projekti, par kuriem nav pieņemts lēmums, jo no atbalsta pretendentiem nav saņemta papildu informācija. 461 projektam nepietiek finansējums, kopējā iztrūkstošā finansējuma summa uz 22.09.2011. ir 20 433 475 Ls.
 2. Pasākumā „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” šobrīd notiek projektu iesniegumu vērtēšana atbilstoši publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem. Uz doto brīdi rindošanas rezultātā zem svītras ir 19 projekti, sabiedriskā finansējuma iztrūkums ir 11 479 272 Ls.
 3. Pasākumā „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” projektu vērtēšana praktiski ir beigusies, vērtēšanā vēl ir 6 projektu iesniegumi, par kuriem LAD gaida no pretendentiem papildu informāciju gala lēmuma pieņemšanai.
 4. Par pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” iesniegto projektu vērtēšanu skatīt informāciju zemākesošajās tabulās, kur apkopoti dati uz 26.09.2011.

4.1. Aktivitāte „Kurināmā ražošana”

Pieejamais publiskais finansējums, Ls 2 000 000
Nepieciešamais publiskais finansējums uz šo brīdi, Ls 1 696 732
Publiskā finansējuma atlikums, Ls 303 268

Projektu vērtēšana:

Iesniegto projektu skaits 99
Noraidīto projektu skaits 41
Apstiprināto projektu skaits, t.sk. publiskais finansējums, Ls 37 1 021 506
Projektu skaits vērtēšanā, t.sk. publiskais finansējums, Ls 21 675 225

4.2. Aktivitāte „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”

Pieejamais publiskais finansējums, Ls 8 000 000
Rezervētais publiskais finansējums uz šo brīdi, Ls 10 903 702

Projektu vērtēšana:

Iesniegto projektu skaits 476
Noraidīto projektu skaits 236
Apstiprināto projektu skaits, t.sk. publiskais finansējums, Ls 85 3 622 901
Projektu skaits vērtēšanā, t.sk. publiskais finansējums, Ls 155 7 280 801
No tiem:
Projektu skaits, kuriem pietiek finansējums 101 4 377 100
Projektu skaits, kuriem nepietiek finansējums 54 2 903 701
 • MK noteikumos par atbalstu DNS punktā 5.3. ir minēts: „tās īpašumā ir vismaz 1 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Šī prasība neattiecas uz nozarēm, kuru specifika ļauj veikt lauksaimniecisko ražošanu bez zemes īpašuma”. Uz kurām nozarēm neattiecas šī prasība un kādos gadījumos īpašumā var būt mazāk par 1 ha?

Atbilde:

Tās varētu būt šādas nozares – biškopība, truškopība, cūkkopība, putnkopība, siltumnīcu saimniecība un tml. Katrs gadījums šinī pasākumā tiek izvērtēts vadoties no konkrētās situācijas.

 • Vai Lauku atbalsta dienestā ir apkopoti dati par atlikušo (pieejamo) finansējumu LAP pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija”? Vai šie dati ir iesniegti Zemkopības ministrijai lēmuma pieņemšanai par publiskā finansējuma sadali starp LAD reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm?

Atbilde:

ZM ir informēta par izlietoto un iztrūkstošo finansējumu.

 • Kad Lauku atbalsta dienests plāno izsludināt nākamo (10.) pieteikšanās kārtu LAP pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija”? Kādi varētu būt noteikumi šai kārtai?

Atbilde:

LAD rīcībā nav informācijas, vai ZM plāno grozīt pasākumu “Lauku saimniecību modernizācija” reglamentējošos MK noteikumus. Par jaunu kārtu atvēršanu lemj ZM.

 • Kādas ir iespējas saimniecībām modernizācijas kārtā startēt vairākām kopā uz vienu tehnikas vienību?

Atbilde:

Saskaņā ar 01.11.2010. MK noteikumiem Nr.1026 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija”” tiek vērtēta katra individuāla saimniecība, tāpēc šī pasākuma ietvaros nav iespējams vairākām saimniecībām startēt uz vienas tehnikas vienības iegādi.

Savukārt lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai iegādāties tehniku, lai saviem biedriem sniegtu pakalpojumus dažādu lauksaimniecības darbu veikšanai.

Par Kredītu fondu

 • Vai Kredītu fonds ir pietiekami plaši izmantots no lauksaimnieku puses?

Atbilde:

Šobrīd no pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija” Kredītu fondam piešķirtajiem 14,1 milj. latu ir iztērēti 52%. Atbalstīti ir 30 lauksaimnieku projekti par 7,3 milj. latu. Pašreizējais Kredītu fonda atlikums, uz kuru lauksaimnieki vēl var pretendēt, ir 6,8 milj. latu.

Programmā „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” Kredīta fondā pieejamais finansējums ir iztērēts, savukārt pasākumā „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” un „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” nav iesniegts neviens pieteikums finansējuma saņemšanai no Kredītu fonda.

Par ES tiešajiem maksājumiem

 • Vai iespējams precizēt 2011.gadā paredzamo atbalsta maksājumu (VPM, Īpašais atbalsts par pienu, MLA u.c.) pilnās likmes un šo maksājumu avansa procentus un likmes?

Atbilde:

Provizoriskās atbalsta maksājumu likmes tiešajiem maksājumiem un lauku attīstības programmas pasākumu atbalsta maksājumiem var atrast LAD mājas lapā http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/tiesie-maksajumi/atbalsta-likmes-2011-gada/.

Atdalītos papildu valsts tiešos maksājumus (PVTM) par platībām, atdalītos PVTM par laukaugu platībām, atdalītos PVTM par liellopiem un atdalītos PVTM par pienu 70% apmērā LAD sāka izmaksāt jau augustā/septembrī.

VPM avanss plānots līdz 50%, MLA un BLA avanss  – līdz 50%, IPKV avanss  – līdz 90%.

 • Šajā gadā lai saņemtu papildus tiešo maksājumu par liellopiem – telēm, buļliem, vēršiem kā references datums bija 2011.gada 1.janvāris, vai šajā gadā būs 2012.gada 1.janvāris, vai šis gads būs kā vēsturiskais.

Atbilde:

Lai saņemtu atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu par liellopiem (ALM), lauksaimniekam ir jābūt šādiem dzīvniekiem:

 • tele – sieviešu kārtas liellops no astoņu mēnešu vecuma, kas vēl nav atnesies;
 • bullis – nekastrēts vīriešu kārtas liellops no astoņu mēnešu vecuma;
 • vērsis – kastrēts vīriešu kārtas liellops no astoņu mēnešu vecuma.

ALM lauksaimnieks var saņemt, ja saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra datiem iepriekš nosauktie dzīvnieki ir:

 • reģistrēti un atrodas ganāmpulkā 2010.gada 31.decembrī;
 • turēti ganāmpulkā no 2010.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 31.decembrim.
 • Par 2011.g. platībmaksājumu pieteikumiem – Kāda ir  atbalstam pieteiktā  VPM  LIZ platība,  vai  atbalsts  plānots iepriekšējā gada apmērā; kāda provizoriskā atbalsta likme par ha?

Atbilde:

Atbalstam pieteiktā  VPM  LIZ platība ir 1 538 065 ha (apstiprinātā platība), skatīt http://www.lad.gov.lv/files/zm_2_pielikums_2tab_31072011.pdf.

Atbalsta apjoms uz VPM ir atkarīgs no atbalsta pretendentu deklarētās informācijas platību maksājumu iesniegumā, valūtas kursa svārstībām, no piemērojamiem likmes samazinājumiem VPM, BLA un BDUZ gadījumā. Provizoriskā likme plānota ~ 53.00 LVL/ha, sk. provizoriskās atbalsta likmes http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/tiesie-maksajumi/atbalsta-likmes-2011-gada/

 • Kad plānots uzsākt platībmaksājumus par 2011.g.?

Atbilde:

Atdalītos papildu valsts tiešos maksājumus (PVTM) par platībām, atdalītos PVTM par laukaugu platībām, atdalītos PVTM par liellopiem un atdalītos PVTM par pienu 70% apmērā LAD sāka izmaksāt augustā un septembrī.

Attiecībā uz VPM – saskaņā ar Komisijas īstenošanas regulas (ES) Nr.784/2011 1.pantu, avansa maksājumu (50% apmērā) plānots uzsākt no 2011.gada 16.oktobra tiem iesniegumiem, kuriem ir pabeigtas pārbaudes uz vietas saimniecībā un veiktas visas atbilstības nosacījumu pārbaudes.

Savukārt MLA (Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas) un BLA (Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība) atbalsta avansa maksājumus (50% apmērā) plānots uzsākt 2011.gada novembrī tiem iesniegumiem, kuriem ir pabeigtas pārbaudes uz vietas saimniecībā un veiktas visas atbilstības nosacījumu pārbaudes.

Par agrovides pasākumiem

 • Kādas ir aktualitātes par pasākumu „Agrovides maksājumi” apakšpasākumu „Rugāju lauks ziemas periodā”?

Atbilde:

Lauku attīstības programmas pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākums „Rugāju lauks ziemas periodā” tiek izvērtēts saskaņā ar Ministru kabineta 23.03.2010. noteikumu Nr.295 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai”.

Ja šinīs noteikumos būs kādas izmaiņas, LAD  par tām informēs lauksaimniekus. ZM lemj par finansējuma piesaisti, lai varētu samaksāt par visām platībām, kas pieteiktas RLZP. Ja tāds lēmums tiks pieņemts, LAD to ieliks savā mājas lapā un paziņos lauksaimnieku organizācijām.

 • Kā rīkoties lauksaimniekam ja viņš pieteicies uz Agrovides pasākumu Rugaines lauks ziemas periodā. LAD mājas lapā ir provizoriskie dati, ka atbalstāmie ha tiks samazināti. Līdz 1. novembrim lauksaimnieks var iesniegt izmaiņas. Tiem lauksaimniekiem, kuri jau uzņēmušies 5 gadu saistītas, būs jāuztur rugāju lauks ar samazinātu atbalstu? vai arī tiem ir iespējams samazināt platības? Vai platību precizēšana attiecas tikai uz tiem, kuri šogad piesakās pirmo reizi?

Atbilde:

Saskaņā ar Ministru kabineta 23.03.2010. noteikumu Nr.295 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai”, 17.5.2.apakšpunktu[1] un 21.punktu[2] LAD līdz 2012.gada 10.februārim publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par saistību pieaugumu.

Lauksaimniekam savas saimniecības augseka jāplāno atbilstoši saimniecības noteiktai nozarei.

LAD atgādina, ka par veiktajām izmaiņām platību maksājumu iesniegumā lauksaimniekam ir jāinformē attiecīgā RLP, kurā ir iesniegts platību maksājumu iesniegums.

 • Kādēļ lauksaimniekam būtu jāuztur Rugāju lauks ziemas periodā, ja LAD ir atzinis, ka būs samazinājums? (Vajadzētu skaidru atbildi par cik procentiem būs šis samazinājums).

Atbilde:

Saskaņā ar Ministru kabineta 23.03.2010. noteikumu Nr.295 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai” 17.5.2.apakšpunktu[3] un 21.punktu[4] LAD līdz 2012.gada 10.februārim publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par saistību pieaugumu.

Lauksaimniekam savas saimniecības augseka jāplāno atbilstoši saimniecības noteiktai nozarei. Šobrīd detalizētāka informācija nav pieejama.

 • Ja labības lauks augšanas periodā ir miglots ar glifosa preparātu, nokults, pieteikts rugainei un kontrole konstatē, ka lauks apstrādāts, piemēram, ar raundapu? Rodas konflikta situācija par apstrādes laiku, jo rugaini miglot nedrīkst, bet pirms kulšanas miglot drīkst?

Atbilde:

Šajā gadījumā konflikta nav. Ministru kabineta 23.03.2010. noteikumi Nr.295 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai”  paredz, ka atbalstam pieteiktajā platībā nedrīkst lietot augu aizsardzības līdzekļus un (vai) minerālmēslojumu. Atbalstam pieteiktā platība ir tā, kurā atrodas rugaine. Graudaugu augšanas laikā drīkst miglot.

LAD atgādina, ka attiecīgi veiktie darbi ir jānorāda lauku vēsturē.

 • Par bioloģiskās  lauksaimniecības atbalstam pieteiktām saimniecību  platībām – Vai  šīm saimniecībām ir plānoti kādi avansa maksājumi 2011.gadā?

Atbilde:

BLA (Agrovides apakšpasākums „Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība”) atbalsta avansa maksājumus (50% apmērā) plānots uzsākt 2011.gada novembrī tiem iesniegumiem, kuriem ir pabeigtas pārbaudes uz vietas saimniecībā un veiktas visas atbilstības nosacījumu pārbaudes.

Par elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS)

 • Kāpēc EPS lietotāja iesniegtais e-pieteikums labojumam jūnijā, septembrī vēl parādās kā neizlabots un sistēmā joprojām parādās pārdeklarācija? Cik ātri šāda veida pieteikumi tiek apstrādāti?

Atbilde:

Lai konkrētāk varētu komentēt radušos situāciju LAD ir nepieciešams attiecīgā klienta numurs.

Par kontrolēm

 • Kāda situācija kontrolēm pār savstarpējo atbilstību? Kādi ir būtiskākie pārkāpumi, vai situācija  labojusies salīdzinot ar 2010.gadu?

Atbilde:

Būtiskākie pārkāpumi, līdzīgi kā iepriekšējos gados, ir saistīta ar zālāju apsaimniekošanu – pļaušanu / smalcināšanu, pļaušanu / novākšanu, ganīšanu / appļaušanu un meliorācijas sistēmu kopšanu.

No citām institūcijām saņemtā informācija liecina, ka situācija joprojām ir līdzīga kā citos gados, joprojām biežākie pārkāpumi ir cūku, kazu un aitu apzīmēšanas jomā.

Precīzu salīdzinājumu šobrīd nav iespējams sniegt, jo šogad pārbaudes turpinās.

 • Kā un kad  šogad tiks kontrolēta neapsaimniekota LIZ? Kāda būs tālākā rīcība?

Atbilde:

LIZ apsekošana jau tiek veikta un tiks pabeigta līdz š.g. 30.oktobrim. Kārtībā, kādā LAD veic LIZ apsekošanu, tāda pati, kā pagājušajā gadā.

2011.gada apsekošanas rezultāti tiks ņemti vērā izvērtējot 2011.gada platību maksājumu pieteikumus. Piemēram, ja 2010.gadā tika konstatēts, ka lauki netiek kopti, un uz VPM tika piemērots samazinājums 5% apmērā, kā arī, ja 2011.gadā atkārtoti tiks konstatēts, ka šim atbalsta pretendentam ir nekoptas platības, tad iepriekšējā gada samazinājums tiek reizināts ar trīs. Tādējādi 2011.gadā piemērojamais samazinājums ir 15%.

Pēc apsekošanas dati par neapsaimniekoto LIZ tiks nodoti pašvaldībām nekustāmā īpašuma nodokļa administrēšanai.

Lūdzam ņemt vērā, ka apsekošana tiek veikta, pamatojoties uz tiem datiem, kādus zemes īpašnieks ir sakārtojis Valsts zemes dienesta (VZD) datos. Kamēr VZD datos zeme skaitīsies LIZ, uz to tiks attiecinātas normas par LIZ apsaimniekošanu.

 • Kā  ieteicams rīkoties lauksaimniekam, ja tam blakus kadastra kādi lauki nav apsaimniekoti, šis nekopto lauku saimnieks ir daudzu zemes īpašumu dažādās valsts vietās pārvaldītājs, uz vietas nedzīvo un varētu būt, ka blakus platība ir pieteikta atbalstam LAD? Vai neatbilstību  konstatēs, kontrolējot  neapsaimniekoto LIZ?

Atbilde:

Lūdzam precizēt jautājumu.

Pieņemot, ka jautājums ir par to, vai tiks apsekota arī tā zeme, kas nav pieteikta atbalsta maksājumiem, tad atbildam, ka, veicot LIZ apsekošanu, tiek apsekotas visas zemes vienības, kurās LIZ platība ir lielāka par 1ha.

Ja lauksaimnieks vēlas pievērst īpašu uzmanību kādam konkrētam kadastram, viņš var rakstīt iesniegumu attiecīgajai reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei (vēlams, norādot kadastra numuru vai citu informāciju, lai var identificēt).

Citi jautājumi

 • Kā varētu tikt risināta konkrēta problēma – šī gada maijā ir miris dzīvesbiedrs (saimnieciskā darbība ir reģistrēta uz fiziskās personas vārda (t.i. uz mirušā dzīvesbiedra)), līdz saimnieciskā gada beigām, tātad līdz 2011.gada 30.jūnijam bija palikusi neizmantota bezakcīzes dīzeļdegviela, sieva to izņemt nevar, kaut gan reāli saimniecība pastāv un darbojas, arī jaunu iesniegumu iesniegt nevarēja, jo viņa nebija reģistrēta kā nodokļu maksātāja, attiecīgi nav ne deklarācijas, ne 200 Ls/ha pēc VID datiem uz viņas vārda, bet ir uz mirušā dzīvesbiedra vārda. Kā risināt šādus neparedzētus apstākļus, kad saimniecības īpašnieks ir miris?

Atbilde:

Iepriekšējā perioda limitus vairs pārņemt nav iespējams, jo ar 1.jūliju visi iepriekšējā perioda neiztērētie limiti tika dzēsti. Jaunu limitu saistību pārņemšana ir iespējama. Šādā gadījumā mantiniekam pēc iespējas ātrāk ir jāraksta iesniegums LAD par platību un bezakcīzes degvielas limitu saistību pārņemšanu. Tiklīdz būs pārņemtas saistības uz platībām, LAD būs pamats izskatīt saistību pārņemšanu bezakcīzes degvielai.


[1] „17.5.2. ja jaunajām saistībām (t.i., tām, kas pirmo reizi pieteiktas 2011.gadā) pieteiktā platība valsts līmenī pārsniedz 32 000 hektāru, saistības uzņemas par proporcionāli samazinātu platību, ņemot vērā šo noteikumu 41.1.apakšpunktā minētos atbalsta saņemšanas nosacījumus.”

[2] „21. Lauku atbalsta dienests līdz kārtējā gada 10.februārim publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par šo noteikumu 20.punktā minēto saistību platības pieaugumu katrā šo noteikumu 2.3.1., 2.3.3. vai 2.3.4.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā.”

[3] „17.5.2. ja jaunajām saistībām pieteiktā platība valsts līmenī pārsniedz 32 000 hektāru, saistības uzņemas par proporcionāli samazinātu platību, ņemot vērā šo noteikumu 41.1.apakšpunktā minētos atbalsta saņemšanas nosacījumus.”

[4] „21. Lauku atbalsta dienests līdz kārtējā gada 10.februārim publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par šo noteikumu 20.punktā minēto saistību platības pieaugumu katrā šo noteikumu 2.3.1., 2.3.3. vai 2.3.4.apakšpunktā minētajā apakšpasākumā.”