LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem

LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem janvārī.

Projektveidīgie pasākumi

·     Kad 2011.gadā varētu tikt izsludināta pieteikšanās LAP pasākumos „Lauku saimniecību modernizācija”, „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”, „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” un „Atbalsts uzņēmumu attīstībai un radīšanai”. Kādus  LAP pasākumus  vēl  plānots atvērt tuvākā laikā?

 • Kad 2011.gadā  provizoriski plānots atvērt  pasākumu  Lauksaimniecības modernizācija ?
 • Kādus  LAP pasākumus  plānots atvērt tuvākā laikā?

Atbilde:

2011.gada 18.janvārī Ministru kabinetā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumu grozījumi pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”. Projektu pieņemšana šinī pasākumā tiks atvērta no 2011.gada 1.marta līdz 2011.gada 31.martam. Izsludinātais kopējais publiskais finansējums plānots 51 miljona latu apmērā, t.sk., Ls 10 miljoni atzītām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām saimniecībām.

Galvenās izmaiņas pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” nosacījumos:

 • Lielrīgas un Zemgales RLP intensitāte tehnikas iegādei tiek samazināta uz 25%;
 • piensaimniecības nozares projektiem, kuros plānota būvniecība, paredzēts papildu 10% līdzfinansējums, šis nosacījums nevar tikt piemērots kazkopības projektiem;
 • no 1 zirgspēka uz 1,2 zirgspēkiem palielināts aprēķina koeficients lauksaimniecībā izmantojamo traktoru nominālā jaudas aprēķinam;
 • kooperatīvi varēs pirkt traktorus kooperatīva objektu apkalpošanai, bet, ja traktors būs nepieciešams kooperatīva biedru platību apstrādei, attiecīgi tiks samazināts zirgspēku limits šo biedru saimniecībām.

Šī gada sākumā pasākumā var atbrīvoties finansējums, kas radīsies laužot neīstenoto projektu līgumus, kā rezultātā var tikt izsludinātas jaunas kārtas, precīzi skaitļi šobrīd gan nav zināmi.

Projektu iesniegšanas kārta pasākumos „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”  un „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” jau ir izsludināta. Pasākumos „Uzņēmumu radīšana un attīstība” un „Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana” pašlaik tiek saskaņoti grozījumi attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos. Tiklīdz šie grozījumi stāsies spēkā, tiks izsludināta nākamā pieteikšanās kārta, provizoriskais kārtas izsludināšanas laiks – šī gada pavasaris.

Grozījumi veikti arī MK noteikumos Nr.783 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai”:

 • pasākumos, kur var pieteikties fiziska persona, iegādes var veikt tikai pēc tam, kad iegūts komersanta statuss;
 • iesniedzot Maksājuma pieprasījumu vairs nav obligāti jāiesniedz Maksājuma uzdevumi, varēs iesniegt konta izdrukas, vienīgais, sākot no Ls 20 000 tām būs jābūt bankas apliecinātām;
 • publisko finansējumu varēs saņemt 5 etapos līdzšinējo 3 etapu vietā;
 • paredzēta jauna iespēja – priekšapmaksa, t.i., publisko finansējumu varēs saņemt, pirms veikts gala norēķins ar preces piegādātāju. Nosacījums attieksies uz tehnikas un aprīkojuma iegādi ELFLA un EZF pasākumos. Šinī gadījumā brīdī, kad prece nonāks projekta realizācijas vietā uz atbalsta pretendenta iesnieguma pamata priekšapmaksa tiks ieskaitīta darījumu kontā, no kura 5 dienu laikā nauda būs jāpārskaita tālāk preces piegādātājam;
 • atļauts finanšu līzings – darbības līdzīgas kā priekšapmaksas gadījumā. Precei jākļūst par atbalsta pretendenta īpašumu 5 gadu laikā pēc tā iegādes.

Pasākumu „Atbalsts jauniem lauksaimniekiem” plānots atjaunot Austrumlatgales, Dienvidlatgales un Ziemeļaustrumu RLP, kur neaktīvi tiek iesniegti pieteikumi pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”.

·     2006.gadā saimniecībā realizēts projekts slaukšanas iekārtas iegāde programmā „Standartu sasniegšana”. Šobrīd saimniecība vēlētos iegādāties lielāku iekārtu. Vai tai ir iespējams piesaistīt ELFLA līdzekļus programmā „Lauku saimniecību modernizācija”? Respektīvi – vai agrāk saņemtais finansējums nav šķērslis?

Atbilde:

Var, ja iepriekšējais standarts pilnībā sasniegts.

 • Uz kuru laiku tiek plānots vērt vaļā programma uzņēmumu radīšanai un attīstībai un kuras nozares tiks atbalstītas?

Atbilde:

Par pasākuma nākamās kārtas izsludināšanu skatīt atbildi iepriekš. Dažas atbalstāmās nozares tiks precizētas pēc normatīvo aktu saskaņošanas.

 • Vai uz jaunu uzņēmumu radīšanu varēs pretendēt uzņēmums, kas gatavojas ražot miltus?

Atbilde:

Šī pasākuma ietvaros pārtikas produktu ražošana netiks atbalstīta. Tiek plānotas izmaiņas pasākumā „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”, kur varēs pieteikties uzņēmumi, kuri līdz šim nav nodarbojušies ar lauksamniecības produkcijas pārstrādi.

Par pasākumu „Tūrisma aktivitāšu veicināšanai”

 • Vai uz atbalstu tūrismam var pieteikties uzņēmums, kurš ar tūrisma pakalpojumu sniegšanu sāk nodarboties no 2011.gada sākuma un projektu iesniedz, piemēram, aprīlī?

Atbilde:

Pasākumā nevar pietikties uzņēmums, kurš ar tūrisma pakalpojumu sniegšanu sāk nodarboties 2011.gada sākumā, jo uz atbalstu pasākumā var pretendēt atbalsta pretendenti, kuriem saimnieciskā darbība tūrisma nozarē ir atspoguļota pēdējā noslēgtā gada finanšu informācijā, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām varētu izvērtēt uzņēmuma saimnieciskās darbības un plānotās investīcijas dzīvotspēju.

 • Vai 5.1.punktā minētās aktivitātes jaunu tūrisma mītņu ierīkošana ietvaros var ierīkot vairākas mītnes ar kopējo gultas vietu skaitu 20 gultasvietas?

Atbilde:

Saskaņā ar definīciju Tūrisma likumā tūristu mītne ir ēka, ēku grupa vai labiekārtota vieta (teritorija), kurā komersants vai saimnieciskās darbības veicējs nodrošina tūristu diennakts izmitināšanu un apkalpošanu. Līdz ar to tūristu mītne var sastāvēt no vairāku ēku kompleksa. Šādā gadījumā gultas vietas pa visām ēkām tiek skaitītas kopā un kopējais gultasvietu skaits nedrīkst pārsniegt 20.

 • Vai 5.1. aktivitātes jaunu tūrisma mītņu ierīkošana ietvaros attiecināmajās izmaksās var iekļaut pirts telpu izbūvi, ja netiek pārsniegti būvniecības izmaksu griesti?

Atbilde:

5.1.aktivitātes ietvaros tiek attiecinātas tikai tās izmaksas, kas saistītas ar diennakts izmitināšanas nodrošināšanu, tādejādi attiecināmajās izmaksās nevar iekļaut pirts telpu izbūvi.

 • Vai jauna dīķa rakšana vai esošo rekonstrukcija ir attiecināmās izmaksas aktivitātei peldvietu izveidei?

Atbilde:

Šīs aktivitātes ietvaros atbalstāma ir esošas peldvietas pielāgošana, uzlabošana un labiekārtošana tūristu izmantošanai peldsezonas laikā. Jaunu dīķu izveide šī pasākuma ietvaros nav atbalstāma.

 • Vai būvniecības attiecināmajās izmaksās var iekļaut piebraucamā ceļa rekonstrukciju līdz 30% apmērā no šo izmaksu apjoma?

Atbilde:

Attiecināmo izmaksu 30% var iekļaut tikai tās labiekārtošanas izmaksas, kas saistītas ar tūrisma mītnei pieguļošās teritorijas labiekārtošanu. Ja šis piebraucamais ceļš ir pie tūrisma mītnes, tad šīs izmaksas pēc pilnīgas projekta izvērtēšanas būtu atbalstāmas.

Skolas auglis

 • Par dokumentu sagatavošanu un maksājumu veikšanu programmā “Valsts un ES atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs (“Skolas auglis”)”. Ja dārzeņu audzētājs ir pietiecies kā atbalsta saņēmējs, kā pareizi par šo darījumu ir noformējami dokumenti? Par dārzeņu piegādi skolai uzņēmums izraksta pavadzīmi par 0.12 Ls/kg + PVN 22 % (PVN summa tiek norādīta, ja uzņēmums ir ar PVN apliekama persona). Šobrīd atbalsta saņēmējiem nav īsti skaidrs kas un kādā kārtībā uzņēmumam samaksā PVN?

Atbilde:

Atbalsta likme par vienu 100 g augļu un dārzeņu porciju 2010./2011.mācību gadā ir noteikta LVL 0.12 bez PVN. Tas ir kompensācijas apmērs par skolēnam izdalīto 100 g porciju, nevis maksimālā noteiktā piegādes cena. PVN ir neattiecināmie izdevumi un šīs programmas ietvaros netiek segts.

Darījumu apliecinošo dokumentu noformēšanas vadlīnijas pieejamas šeit:

http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/metodiskie%20materi%C4%81li/met_dad_att_dok_dar_ar_prec.doc#_1._Attaisnojuma_dokumenti

Maksājumi

 • Kā 2011.gadā tiks administrēti maksājumi par nokautajiem un eksportētajiem liellopiem?

Atbilde:

Ar ražošanu saistītajos maksājumos par nokautajiem un eksportētajiem liellopiem 2011.gadā nekādas izmaiņas nav plānotas. Administrēti šie maksājumi tiks precīzi tādā pašā veidā, kā 2010.gadā.

 • Zemes īpašnieks pieteicis savas platības tiešajiem maksājumiem, bet apsekojot neapstrādātās l/s zemes, šī platība izrādās neapsaimniekota. Vai šādā gadījumā tiek piemērotas kādas sankcijas no LAD, vai tā ir tikai pašvaldības kompetence uzlikt lielāku nodokli? Un vai nākošajā gadā šīs platības var pieteikt maksājumiem?

Atbilde:

Pašvaldības kompetencē ir pēc LAD sniegtās informācijas uzlikt papildu nodokļa likmi. Savukārt Lauku atbalsta dienests nekoptajām teritorijām, kas nav pļautas, piemēros Savstarpējās atbilstības sankcijas atkarībā no konstatētā pārkāpuma nopietnības. Par aizaugušajām platībām netiks izmaksāts 2010.gada atbalsts, bet 2008. un 2009.gada atbalsts, ja tāds ir ticis izmaksāts, tiks atprasīts, jo saimnieciskā darbība nenotiek. Aizaugušās platības tiks izņemtas no lauku reģistra un šogad uz atbalstu pieteikties nevarēs.

 • Par 2010.gadā saņemto iesniegumu administrēšanas gaitu un izmaksām lauksaimniekiem. Cik lielā apmērā  veiktas izmaksas; kā un  kad, kādiem pasākumiem plānots  izmaksas turpināt  tuvākajā laikā?

Atbilde:

Visa informācija par veiktajām izmaksām un plānotajām izmaksām ir atrodama LAD mājas lapas sadaļā „Tiešie maksājumi”.

 • Daudzas zemnieku saimniecības bija gan patīkami, gan nepatīkami pārsteigtas, ka lielākā daļa maksājumu saimniecībām tika ieskaitīti gada pirmspēdējā vai pēdējā darba dienā. Vai iespējams, ja situācija atkārtojas šī gada beigās, informēt saimniecības, ka maksājumi tiks veikti arī gada nogalē. Tas nepieciešams, lai laicīgi saplānotu saimniecisko darbību, jo ne visi maksājumi tiek ieplānoti saimnieciskos izdevumos tekošajā gadā.

Atbilde:

Iespēja veikt maksājumus pašā gada nogalē radās pateicoties papildu piešķirtajam finansējumam. LAD diemžēl iepriekš nevarēja prognozēt vai, kad un cik lielā apmērā šāds finansējums tiks piešķirts. Pēdējais papildu finansējums Ls 3 miljonu apmērā LAD budžetā tika piešķirts 2010.gada 29.decembrī.

 • · Kādi ir prognozētie samazinājuma koeficienti tiešajiem maksājumiem?

Atbilde:

VPM samazinājums ~ 3-4%, bioloģiskā daudzveidības uzturēšana zālājos – 0,3%.

 • Vai LAD ir pieejama informācija cik atbalsta saņēmēju saņem tikai VPM un cik % tas sastāda no kopējā atbalsta saņēmēju skaita?

Atbilde:

No 66336 atbalsta pretendentiem 5793 jeb 8,7% ir tādi, kas saņem tikai VPM.

 • Par  2010.gada platībmaksājumu iesniegumu  rezultātiem:

–        cik  lauksaimnieku  iesniegtie  pieteikumi VPM, Agrovide u.c. (pieteicēju skaits/ platības/summas) 2010.gadā?

Atbilde:

Kopā 2010.gadā saņemti 66 336 iesniegumi (sīkāk skatīt tabulā).

Pieteikumu skaits pa atbalsta veidiem 2010. gadā
Atbalsta veids Pieteikumu pazīmes Pieteikumu skaits
Vienotais platību maksājums Pieteikts 65 469
Vienotais platību maksājums Noraidīts 79
Buferjoslu ierīkošana Pieteikts 90
Buferjoslu ierīkošana Noraidīts 1
Atdalītie maksājumi par laukaugu platībām Pieteikts 24 675
Atdalītie maksājumi par lopbarības platībām Pieteikts 30 614
Atdalītais maksājums par platībām Pieteikts 25 254
Bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts Pieteikts 3 556
Bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts Noraidīts 41
Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem Pieteikts 72
Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem Noraidīts 203
Atbalsts par mīkstajiem augļiem Pieteikts 4
Atbalsts par mīkstajiem augļiem Noraidīts 5
Mazāk labvēlīgo apvidu atbalsts Pieteikts 46 208
Mazāk labvēlīgo apvidu atbalsts Noraidīts 326
NATURA 2000 meža īpašniekiem Pieteikts 1 601
NATURA 2000 meža īpašniekiem Noraidīts 175
Atdalītais maksājums par kautajiem un eksportētajiem lopiem Pieteikts 22 560
Atdalītais maksājums par pienu Pieteikts 17 359
Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos Pieteikts 4 473
Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos Noraidīts 34
Integrētās dārzkopības veicināšana Pieteikts 104
Integrētās dārzkopības veicināšana Noraidīts 21
Īpašais atbalsts par pienu Pieteikts 3 290
Īpašais atbalsts par pienu Noraidīts 2 123
Rugaines lauks ziemas periodā Pieteikts 464
Rugaines lauks ziemas periodā Noraidīts 37
NATURA Pieteikts 6 122
NATURA Noraidīts 214

–        kādi ieteikumi pieteikumu gatavotājiem uz 2011.gadu?

Atbilde:

Galvenais ieteikums aizpildot iesniegumu ir iepazīties ar izmaiņām kā iesnieguma formā, tā arī atbalsta saņemšanas nosacījumos. Pārliecināties vai visas ailītes un pielikumi ir aizpildīti.

Pēc grozījumu apstiprināšanas Ministru kabineta noteikumos par kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros LAD mēneša laikā sagatavos platību maksājumu saņemšanai 2011.gadā.

Neapstrādātā lauksaimniecībā izmantojamā zeme

 • Cik lielā mērā izdevās apsekot LIZ neapstrādātās zemes; faktori, kas apsekošanu veicināja/kavēja?  Kādi bija būtiskie secinājumi/ pieredze nākošajam  periodam?

Atbilde:

Dati apkopoti zemāk redzamajā tabulā.

Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes apsekošanas rezultāti

Statuss Platība Kadastra vienības
ha % skaits %
Apsekots pavisam 2 352 159 100,00% 326 309 100,00%
Kopts 1 983 260 84,32% 259 696 79,56%
Neapstrādāts kopā: 368 900 15,68% 66 613 20,41%
Nekopts 316 341 13,45% 56 571 17,33%
Aizaudzis 49 710 2,11% 9 300 2,85%
Būvniecība 2 849 0,12% 742 0,23%

·     Vai LAD varētu sagatavot informāciju par nepastrādāto zemju lielumiem %, sadalot pa hektāru grupām, piemēram, cik % neapstrādātās zemes ir no 1-5 ha?

·     Cik neapsaimniekotas LIZ ha/kadastri gab. Ziemeļvidzemē? Kādi īpašumi pēc platības pārsvarā nav apsaimniekoti,  (līdz 5 ha, līdz  10 ha, līdz 50 ha, līdz 100 ha)  kuros novados to ir vairāk?

Atbilde:

LAD mājas lapas sadaļā „Citi pakalpojumi” ir pieejama informācija par lauksaimniecībā izmatojamās zemes apsekošanu, t.sk., apkopota informācija par apsekošanas rezultātiem pa novadiem un platību grupām.

Patstāvīgās pļavas, ganības

 • Par pastāvīgajām pļavām un ganībām – cik ilgi vēl ir spēkā 2005.gadā uzņemtās saistības nesamazināt pļavu un ganību platības? Cik zināms, šīs platības ar katru gadu palielinās.

Atbilde: Šī kārtībā ir spēkā līdz 2013.gadam, kad plānots veikt izmaiņas Kopējā lauksaimniecības politikā. Iespējams, ka šī prasība paliks spēkā arī pēc 2013.gada.

Piebilde

 • Lauksaimnieku lūgums norādīt izmaksu (PVTM liellopi, aitu mātes, vēsturiskie u.c.) ieskaitījumos ne tikai par ko, bet arī atbalsta periodu.

Atbilde:

Lauku atbalsta dienests apsvērs šādu iespēju, šim nolūkam būs nepieciešams mainīt LAD informācijas sistēmu. Bez tam jāņem vērā, ka maksājuma uzdevuma mērķa aprakstam ir ierobežots zīmju skaits.

Citi jautājumi

 • Uz NATURA mežiem 2008.gadā un 2009.gadā varēja pieteikties zemnieku saimniecības un lauksaimnieks saņēma atbalstu par šiem diviem gadiem, taču 2010.gadā saņēma atteikumu, jo (no 2010.gada) esot mainīts nosacījums, ka šim atbalstam var pieteikties tikai fiziskas personas. Un situācija tāda, ka 2010.gadā pretendents saņem atteikumu, un LAD paskaidro, ka jāņem jauns klienta numurs. Mēneša laikā tika nosūtīta sūdzības vēstule un tagad tiek gaidīta atbilde no LAD. Ko lauksaimniekam darīt, (nosacījumu maiņas dēļ) lauksaimnieks iesniedzot pieteikumu nezināja, ka ir pieņemti nosacījumi, ka piesakot NATURA mežus jābūt fiziskai personai, bet piesakot NATURA zemi varbūt zemnieku saimniecība. Summa, kas par 2010.gadu tika plānota un netika piešķirta ir ievērojami liela.

Atbilde:

Uz 2008.gadu un 2009.gadu attiecās MK noteikumu Nr.282 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai – vides un lauku ainavas uzlabošanai”  52.punkts, kas noteica, ka atbalstu “Natura 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)” cita starpā var saņemt arī tādas juridiskas personas, kuras vienīgais īpašnieks ir fiziska persona, kura ir arī atbalstam pieteiktās meža zemes īpašniece. Respektīvi, ja atbalsta pretendents ir zemnieku saimniecība vai SIA un tās vienīgais īpašnieks ir arī atbalstam pieteiktās meža zemes īpašnieks, tad atbalstu varēja saņemt.

Savukārt, 23.03.2010. MK noteikumu Nr. 295 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai” 54.punkts nosaka, ka attiecībā uz 2010.gada atbalsta iesniegumiem “Natura 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)” atbalstu var saņemt Regulas Nr.1698/2005 46.pantā minētās personas, t.i. privātie meža īpašnieki. Tas nozīmē, ka atbalsta pretendentam pašam arī ir jābūt meža īpašniekiem.  Pamatojoties uz šo normu iesniegumi arī tika administrēti, noraidot tos iesniegumus, kuros atbalsta pretendents nebija atbalstam pieteiktās meža zemes īpašnieks.

Administrēšanas procesa laikā 2010.gada 23.decembrī tika saņemts ZM skaidrojums, ka “Natura 2000 maksājumi (meža īpašniekiem)” ir tiesības saņemt zemnieku saimniecībai, kas pieteikusies atbalstam , ja tās vienīgais īpašnieks  ir persona, kam pieder atbalsttiesīgā platība (privātais mežs). Tas tiek skaidrots atbilstoši likuma “Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību” 10.pantam – zemnieku saimniecības mantu veido zemnieka saimniecības īpašnieka manta. Ņemot vērā iepriekšminēto, LAD veic iesniegumu atkārtotu administrēšanu un izvērtēšanu atbilstoši atbalsta saņemšanas precizētajiem nosacījumiem. LAD lūdz ņemt vērā, ka iepriekšminētais skaidrojums attiecas tikai uz zemnieku saimniecībām, bet neattiecas uz SIA.

!!! Lauksaimnieku ievērībai

Šogad pirmo reizi ir pārsniegta valsts aploksne PVTM par zīdītājgovīm pie maksimālās likmes 204.48 EUR par govi (145 LVL par govi). Latvijas aploksne ir 3 912 000 EUR, vai 2 775 172 LVL (valūtas kurss 0.7094). Uz šo brīdi pieteiktie atbilstošie dzīvnieki sastāda 24 096 gab., kas nozīmē, ka par vienu zīdītājgovi var tikt izmaksāti 115 lati. Pieredze gan rāda, ka ~ 5% naudas līdz tiešo maksājumu sezonas beigām atbrīvojas, jo ne visi pieteiktie lopi noteikto laiku tiek noturēti ganāmpulkā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, LAD izmaksas par zīdītājgovīm šogad veiks maija beigās vai jūnija sākumā. Tas dos iespēju samaksāt par vienu zīdītājgovi vairāk, kā arī pilnībā apgūt valsts aploksni.

P.S. Šogad pret iepriekšējo gadu atbalstam pieteikto zīdītājgovju skaits palielinājies par 19%.