LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem 2012.gada 19.decembra sanāksmē

Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis atbildes uz Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP), Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) un citu lauksaimnieku organizāciju iesniegtajiem jautājumiem.

PLATĪBU MAKSĀJUMI

 • Kāpēc tik dažādi platību maksājumi un vai tiem visiem tiek noņemta daļa naudas par pārmaksu? Vai arī tas ir samazinājums, ko uzreiz noņem, ja atbalsts pārsniedz 5000 eiro?

Atbilde: Kopā uz platību maksājumiem ir 18 dažādi atbalsta veidi, tāpēc arī ir tik dažādi maksājumi. 10% ieturējumu veic gadījumā, ja Tiešo maksājumu summa pārsniedz 5000 eiro (aprēķina piemērus skatīt šeit).

 • Kāds ir plānotais laika grafiks atbalsta maksājumu izmaksai?

Atbilde: Jaunajā gadā turpināsim veikt visus maksājumus – gan VPM, gan MLA, gan Agrovides maksājumus. Lielākā daļa tiks izmaksāta janvāra un februāra laikā, ja iesniegumos nebūs kļūdas un pārkāpumi.

Atjaunots maksājumu laika grafiks tuvākajās dienās būs pieejams LAD mājas lapas sadaļas „Tiešie maksājumi” apakšsadaļā „Noderīga informācija” (skatīt šeit).

 • Vai LAD ir aprēķinājis, kādi ir valūtas maiņas zaudējumi vai ieguvumi, veicot maksājumus (LAP un tiešmaksājumus) latos?

Atbilde: Lauku atbalsta dienests budžetā saņem latus un neveic konvertāciju. Līdz ar to šāda informācija nav pieejama.

 • Kāds iemesls bija tam, ka tik novēloti Vienota platību maksājuma pretendenti, tikai šā gada 2012.g. oktobra mēneša beigās, saņēma labojumu vēstules?

Atbilde: Vajadzētu precizējumu, par kādām vēstulēm iet runa, jo oktobrī mēs neko atsevišķi nesūtījām. Septembrī, kā katru gadu, tika sūtītas administratīvo kontroļu vēstules un novembrī tika sūtītas vēstules par zīmējumu precizēšanu, kas ir pilnīgi jauns process un ir domāts 2013. gada pieteikumu un karšu kvalitātes uzlabošanai.

 • Kādas izmaiņas gaidāmas Vienoto platību maksājumos 2013.gadā?

Atbilde: Šobrīd nav informācijas par izmaiņām.

 • Vai 2013.gadā būs MLA atbalsts?

Atbilde: 2013.gadā ir paredzēti maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas (MLA).

 • Par labojumiem bloku kartēs. Ja ir izveidojusies situācija, ka vienā lauku blokā ir vairāki saimnieki, piemēram, 7 un divi no tiem ir savu platību deklarējuši dubulti. Respektīvi, abi ir nodeklarējuši vienu un to pašu lauku bloka daļu. LAD šie klienti ir redzami . Vai ir iespējams LAD rast risinājumu, lai pārējiem 5 nav jāgaida, līdz tiks veiktas korekcijas, lai pārskaitītu maksājumus.

Atbilde: Pārsvarā gadījumu tas tieši tā arī tiek risināts.

 • Fiziskās kontroles laikā tiek prasīti dokumenti, kas apliecina tiesības apsaimniekot lauksaimniecības zemi. Tur viss skaidrs. Dokumentus uzrāda, tiek ielikti krustiņi, bet tagad atkal tiek pieprasīti šie paši dokumenti. Kāpēc? (Nautrēnu pagastā esot bijuši 2 šādi gadījumi, bet domāju, ka tas varētu būt vienkārši pārpratums.)

Atbilde: Vajag zināt konkrēto iesniegumu. Iemesli var būt dažādi:

 • vairāki nomas līgumi par vienu un to pašu zemes platību;
 • vairāki īpašnieki konkrētajai zemes platībai un viens no īpašniekiem nepiekrīt iznomāt zemi;
 • saskaņā ar VZD datiem, iznomātājs nav zemes īpašnieks;
 • Zemnieks ir uzrādījis zemes grāmatu, bet saskaņā ar VZD datiem klients nav zemes īpašnieks utt.

LAUKU BLOKU KARTES

 • Vai ir obligāti nepieciešams, aizpildot lauku bloku kartes papīra formātā, visus laukus uzzīmēt atbilstošā mērogā, jo no tā jau nemainās reālā situācija dabā. Problēma ir, ka diemžēl EPS strādāt var tikai trešā daļa zemnieku, jo daudziem nav pieejams interneta pieslēgums. (Tas arī ir jautājums no Nautrēnu pagasta zemniekiem).

Atbilde: Jā, lauku bloku kartes ir jāaizpilda maksimāli precīzi, lai, salīdzinot dažādu zemnieku iesniegtās kartes, varētu veikt pārbaudes, vai pieteiktās platības nepārklājās. LAD nevar aizbraukt un pārmērīt katru lauku dabā, tādēļ ir vajadzīgas kartes, kuras tiek izmantotas kā viens no pārbaudes mehānismiem. Turklāt, kartēs zīmētais palīdz noteikt robežu, pa kuru mērīt lauku, ja dabā skaidru robežu starp laukiem nav – tādēļ ir ļoti svarīgi, lai zīmējums būtu maksimāli precīzs.

PROJEKTI

 • Vai LAP ietvaros 2013.gadā plānots izsludināt vēl kādus projektveidīgos pasākumus?

Atbilde: 2013.gadā plānots atvērt jaunas projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas šādos pasākumos:

1)    „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” – no 2013.gada 28.janvāra līdz 2013.gada 28.februārim;

2)    „Arodapmācības un informācijas pasākumi” – kārtu plānots atvērt februāri;

3)    „Lauku saimniecību modernizācija” – kārtu plānots izsludināt tuvākajā laikā atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – 1.6 milj.LVL;

4)    ”Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” – kārtu plānots izsludināt tuvākajā laikā šādiem pretendentiem:

 • VSIA ZMNI – 1.4 milj. LVL;
 • Pārējie atbalsta pretendenti (fiziskas vai juridiskas personas, pašvaldības) –
  1.6 milj.LVL.

 • Kāda ir LAP finanšu apguve šobrīd un vai viss plānotais finansējums tiks apgūts?

Atbilde: LAD kopā ar ZM plāno apgūt visu LAP 2007 – 2013 plānošanas perioda finansējumu. 2012.gada 1.decenbrī bija apmaksāti 66% no LAP pieejamā finansējuma. Sīkāka informācija par ELFLA finansējuma apguvi pieejama LAD mājas lapā – sadaļas  „Statistika” šķirklī „Lauku attīstības programmas pasākumi” (skatīt šeit).

 • Kādi dokumenti manai zemnieku saimniecībai jāiesniedz, ja apstiprinātā projekta lēmumā ierakstīts, ka iesniedzot maksājumu pieprasījumu, jāreģistrējas būvkomersantu reģistrā un jābūt līgumam ar sertificētu darbu veicēju? Kā zināms, ZS NAV komersants un netiek reģistrēts būvkomersantu reģistrā! Vai drīkstu iesniegt pie maksājuma pieprasījuma uzņēmuma līgumu ar sertificētu darbu veicēju?

Atbilde: Visiem pretendentiem, kas pasākumā Uzņēmuma radīšana un attīstība plānojuši iegādāties ekskavatorus būvniecības pakalpojumu sniegšanai, ir jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likumu. Izņemot zemnieku saimniecības, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu un plāno sniegt vienkāršotus meliorācijas darbus bez būvprojekta. Atbilstoši MK noteikumu Nr.261 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” nosacījumiem Atbalsta pretendents var nebūt reģistrējies Būvkomersantu reģistrā, bet iesniedz līgumu (darba līgums vai uzņēmuma līgums) ar sertificētu meliorācijas  speciālistu.