LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem

Pārdeklarācija 

 • Kur un kā var konstatēt platību pārdeklarāciju pirms brīdinājuma vēstules saņemšanas no LAD, ja blokā ir vairāki zemes apsaimniekotāji?

Atbilde:

Piesakoties uz atbalstu lauksaimniekam ir jāzina sava apsaimniekotā platība. Saskaņā ar Regulu 1122/2009 LAD šādu informāciju nevar sniegt.

 

Daļēji naturālās saimniecības

 • Publiski izskanējis, ka ES izteikusi iebildumus par Daļēji naturālo saimniecību pasākuma un apgūto resursu lietderību. Kāda ir LAD plānotā reakcija uz šiem komentāriem? Vai var tikt piemērotas arī kādas sankcijas par šī pasākuma realizāciju?

Atbilde:

LAD ir sagatavojis un nosūtījis Eiropas Komisijai atbildes uz sniegtajiem komentāriem. Pēc atbilžu izvērtēšanas EK var ierosināt Latvijas un EK divpusējo tikšanos, lai noskaidrotu atlikušos jautājumus. Pašlaik būtiskākās identificētās problēmas saistītas ar saimniecību dzīvotspējas pārbaudi trešajā projekta realizācijas gadā, kā arī to, vai pieļaujama attīstības plānā paredzēto mērķu maiņa. Turpmāk LAD pievērsīs lielāku vērību DNS iesniegto atskaišu vērtēšanai, pārliecinoties, ka saimniecība arī pēc 4 saistību gada joprojām veiksmīgi attīsta savu saimniecisko darbību. Pārbaudēm tiks izmantota LAD pieejamā informācija par pieteiktajām platībām un dzīvnieku skaitiem saimniecībā. Tādejādi papildu informācija no pretendenta tiks pieprasīta tikai neskaidrību gadījumos. Attiecībā uz attīstības plānā paredzēto iegāžu maiņu LAD arī turpmāk šādas izmaiņas pieļaus ar attiecīgu lauksaimnieka iesniegtu pamatojumu par izmaiņu nepieciešamību.

 

MLA

 • Kā atsauksies teritoriālā reforma ar novada izveidi uz Skrundas lauku teritoriju, ja tagad tas ir Skrundas pagasts Skrundas novadā. Skrundas lauku teritorijas zemnieki vienīgie novadā nesaņēma MLA, vai pēc jaunās novada reformas Skrundas pagasta zemnieki varēs pieteikties uz MLA?

Uz kuru datumu ņem vērā lopu blīvumu MLA maksājumiem, ja lopu skaits mainīgs?

Atbilde:

MLA ir noteiktas pa bijušo pagastu teritorijām. Izveidojot novadus MLA teritorijas netiek mainītas.

Saskaņā ar MK noteikumiem lopu blīvumu nosaka balstoties uz LDC sniegto informāciju par stāvokli ganāmpulkā uz kārtējā gada 1 . jūliju.

 

Maksājumi

 • Kad lauksaimnieki varēs tuvāk iepazīties un saņemt jaunās platību maksājuma rokasgrāmatas?

Atbilde:

Pieteikuma formas, kartes un rokasgrāmatas varēs saņemt pēc visu saistošo MK noteikumu apstiprināšanas. Tas varētu būt pēc 6.aprīļa.

 • Kāda aktivitāte bijusi Nacionālo subsīdiju pasākumā Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai ?
 • Kā sokas ar ciltsdarba maksājumu izmaksu?
 • Vai izmaksāts viss apjoms no atsevišķā maksājuma par cukuru?

Atbilde:

1. Tabulā norādīti iesniegumi un summas uz  kredītprocentu daļēju dzēšanu (uz 15.03.2010.)

 

RLP

Pieteikumu

skaits

Pieteiktā

summa (LVL)

 

AL

6

4 191

 

DK

45

310 297

 

DL

47

76 081

 

LR

38

330 571

 

VL

35

180 144

 

Z

88

932 085

 

ZA

26

72 162

 

ZK

72

150 899

 

ZV

94

429 067

 

Kopā

451

2 485 501

 

 

Jāņem vērā, ka būs jāpiemēro proporcionālā samazināšana, jo kopējais pasākumam pieejamais finansējums ir 900 000 LVL.

2. Praktiski ir pabeigta 2009. gada saistību izpilde ciltsdarbam:

Atbalsts lopkopības attīstībai:

Izmaksātā summa par dzīvniekiem

Izmaksāto dzīvnieku skaits

Maksājumu statuss

atbalsts ciltsdarbam un piensaimniecībā izmantojamo dzīvnieku audzēšanai (pārraudzībā esošai govij)

Ls

 

 

81 558

Izmaksas pabeigtas

atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarei

83 356 Ls

309

Izmaksas pabeigtas

atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai cūkkopības nozarē

187 565 Ls

 

11 388

Izmaksas pabeigtas

atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai zirgkopības nozarē

46 814 Ls

297

Izmaksas pabeigtas

 

Ciltsdarba aktualitātes par 2010.gada atbalstu:

– atbalsts ciltsdarbam un piensaimniecībā izmantojamo dzīvnieku audzēšanai – līdz 2010.gada 1.aprīlim organizācijas iesniedz LAD sarakstus ar dzīvnieku audzētājiem. Līgumi ar organizācijām jau noslēgti.

– atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarei – līdz 2010.gada 15.aprīlim organizācijas iesniedz LAD iesniegumu un sarakstus ar dzīvnieku audzētājiem.

3. Atsevišķais maksājums par cukuru. Visi, izņemot četrus maksājumus, ir jau veikti. Par šiem četriem gadījumiem maksājumi vēl nav veikti, jo nav atrisinātas visas neskaidrības ar platību maksājumu iesniegumu.

 • Ar kādām izmaiņām saskarsies lauksaimnieks aizpildot pieteikšanās formas šogad un kam jāpievērš vērība? Šogad palielinās to maksājumu skaits, kas tiek maksāti kā atdalītie maksājumi – tātad maksāts tiks par to, ko darīji references gadā?

Atbilde:

Piesakoties uz atdalītajiem PVTM par laukaugu un lopbarības platībām nekādas atsevišķas atzīmes pieteikuma formā nebūs jāveic, bet būs jābūt atbilstošai VPM platībai. Nebūs divas kolonas par PVTM laukaugu un lopbarības platībām.

 

Projekti

 • Kādas ir tuvākajā laikā gaidāmās pieteikšanās kārtas (Uzņēmumu radīšana un attīstība, t.sk., Enerģijas ražošanas no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas” u.c.)?

Atbilde:

Pašlaik ir izsludināta kārta no 12. aprīļa 13. maijam pasākumam „Uzņēmumu radīšana un attīstība”. Par kārtas izsludināšanu pasākumam „Enerģijas ražošanas no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas” ZM lems tuvākajā laikā.

Attiecībā uz pasākumu „Lauku saimniecību modernizācija” kārta arī tiks izsludināta tuvākajā laikā. Attiecībā uz šo pasākumu jāņem vērā vairāki jaunumi:

 1. Pasākumā ir paredzēta nepārtrauktā pieteikšanās. Finansējums tiek izsludināts līdz gada beigām sadalot to pa LAD reģionālajām lauksaimniecības pārvaldēm.
 2. Tiklīdz kādai no pārvaldēm iesniegumu skaits sasniedz 80% atvēlētās summas, LAD publicē sludinājumu Latvijas vēstnesī par projektu iesniegumu pieņemšas pārtraukšanu, nosakot termiņu viens mēnesis.
 • Vai iespējams elektrības ierīkošanas izmaksas iekļaut projekta attiecināmās izmaksās? Iepriekš apzinātā problēma – attiecināmajās izmaksās var iekļaut to, kas ir pretendenta īpašumā, taču elektrības gadījumā, tas nav iespējams – lauksaimnieks samaksā par transformatoru, kabeļiem, bet tas tāpat skaitās Latvenergo īpašums. Vai iespējams rast risinājumu šajā situācijā, jo neviens lauksaimniecības objekts bez elektrības nevar iztikt?

Atbilde:

Problēma tiešām pastāv. No ES fondiem var maksāt tikai par investīcijām, kas pēc projekta realizācijas ir atbalsta pretendenta īpašumā. Šis nosacījums jāizpilda 5 gadu periodā pēc projekta realizācijas. Pastāv iespēja, ka, vienojoties ar Latvenergo, veiktās investīcijas energoapgādē paliek projekta iesniedzēja īpašumā un par to apkalpošanu tiek slēgta atsevišķa vienošanās ar Latvenergo. Šādos gadījumos veiktās investīcijas ir attiecināmas un var tikt finansētas no ELFLA.

 

Bioloģiskā lauksaimniecība

 • Vai varēs 2010.gadā pieteikties jauni bioloģiskie saimnieki uz agrovides atbalstu?

Atbilde:

Jā varēs, bet, ja valsts līmenī būs pārsniegums virs 10%, tad visiem, kas ir paplašinājušies vai no jauna pieteikušies, būs proporcionālais samazinājums.

 • Kas notiks ar ieņēmumu deklarēšanu 2010. gadā bioloģiskajām saimniecībām? Vai paliek spēkā, ka piena lopkopības saimniecībām no ha jāieņem vismaz 100.00Ls, bet gaļas lopkopības saimniecībām – 50.00 Ls?

Atbilde:

Jā. MK noteikumu projektā ieņēmumu sadaļa nav mainīta – paliek tāda pati kā iepriekšējā gadā

 • Vai būs kādas izmaiņas nosacījumos par dzīvnieku vienībām uz 1 ha bioloģiskajiem lauksaimniekiem, vai MLA saņemšanai?

Atbilde:

Jānodrošina 0,2 liellopu vienības uz ha.

 • No bioloģisko lauksaimnieku puses izskanējušas bažas, ka papuves platība nedrīkstēs sastādīt vairāk par 20% no kopējās platības. Taču saimniecībā papuvju proporcija veidojas lielāka un līdz šim sētais āboliņš, ko pirms ziemājiem ieara, tika likts zem papuves koda. Kā rīkoties šādām saimniecībām? Vai iespējamais risinājums ir platību uzrādīt kā sētos zālājus? Vai arī nosacījums par 20% papuvēm uz bioloģiskajām saimniecībām neattiecas?

Atbilde:

20% nosacījums attieksies uz MLA saņemšanu. Ja saimniecībā papuve būs virs 20 % no saimniecības platības, tad MLA par šo platību saņemt nevarēs. Piem., saimniecībā ir 100 ha no kuriem 25 ha ir papuve, tad  MLA atbalstu par 25ha papuvi nemaksās.

 • Saimniecība 2008. gadā uzsāka pārejas procesu uz bioloģisko saimniekošanu. Ir saņemts arī sertifikāts. Vai 2010. gadā būs iespējams šādām saimniecībām pieteikties Agrovides atbalstam Bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai (līdz šim šī saimniecība nav pieteikusies bioloģiskajam atbalstam)?

Atbilde:

Jā, varēs.

 • Vai būs iespējams pieteikties no jauna atbalstam par bioloģiski vērtīgajiem zālājiem (iepriekš šim atbalstam nepieteicās, jo 2009. gadā tika veikts zālāju novērtējums un daļu atzina par bioloģiski vērtīgiem)? (MK noteikumu „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība vides un lauku ainavas uzlabošanai” projektā 17. punktā minēts, ka 2010. gadā saistības šiem pasākumiem varēs uzņemties no jauna (projekts izsludināts VSS 4.02.2010.).)

Atbilde:

Jā, varēs.

 • Kad jaunākie bioloģiski vērtīgo zālāju apsekošanas rezultāti tiks precizēti LAD kartēs?

Atbilde:

Uz jauno sezonu viss, kas līdz šim brīdim ir apsekots un kas ir iesniegts LAD, būs kartēs.

 

Saistības

 • Jaunajam zemniekam beidzās 5 gadu līgumsaistības. Tiek nomāta zeme, kas ir BDUZ. Vai šogad ir iespējams saistības nodot citai saimniecībai un vai nepagarinās saistību termiņu?

Atbilde:

Lai sniegtu atbildi nepieciešams redzēt konkrēto situāciju.

 

Administrēšana

 • Cik tālu pavirzījies jautājums par neapsaimniekoto zemju apsekošanu un par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu? Vai ir skaidrs kā notiks administrēšana un vai LAD būs resursi izvirzītās funkcijas izpildei?

Atbilde:

Pašlaik notiek MK noteikumu projekta saskaņošana ar iesaistītajām institūcijām.

 

Dīzeļdegvielas akcīzes nodoklis

 • Kas jāzina lauksaimniekiem, saistībā ar drīzumā gaidāmo dīzeļdegvielas akcīzes jauno atmaksas kārtību? Kur varēs iegūt informāciju par degvielas iegādes vietām, kur zemnieks varēs degvielu iegādāties bez akcīzes? Kā notiks limitu kontrole?

Atbilde:

Pašlaik notiek MK noteikumu izstrāde ZM un MK tie jāiesniedz līdz 30.04.2010.

Iespējamā administrēšanas kārtība:

 1. Maksimāli garantētais platību daudzums ir 800 000ha, ja pārsniedz, proporcionāli samazina;
 2. Limitu piešķirs no kārtējā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam;
 3. Degvielu varēs iegādāties bez akcīzes nodokļa no akcizēto preču noliktavām, vairumtirdzniecības bāzēm un degvielas uzpildes stacijām;
 4. LAD nosaka limitu pēc VPM deklarētajiem ha attiecībā uz patstāvīgo pļavu un ganību platībām vai aramzemē sētajiem zālājiem jānodrošina vismaz 0.2 liellopu vienības uz ha. 1ha = 100 litri;
 5. Visi kas vēlēsies iegādāties dīzeļdegvielu bez akcīzes būs LAD jāiesniedz iesniegums līdz kārtējā gada 1.jūnijam;
 6. LAD līdz 1.jūlijam aprēķina limitus.
 • Atsevišķi zemnieki pauduši satraukumu par dīzeļdegvielas atmaksas jauno kārtību, jo ir situācijas, kad, lai gan zemi apsaimnieko, uz platību maksājumiem piesakās un tos saņem zemes īpašnieks. Tātad realitātē, zemes apsaimniekotājs nesaņems arī dīzeļdegvielas akcīzes atmaksu par šo platību. Kāds varētu būt iespējamais risinājums – vai pietiks ar rakstiska līguma iesniegšanu, kas parāda, ka apsaimniekotājs apstrādā konkrēto platību?

Atbilde:

Ja nebūs pieteikts uz VPM, nevarēs saņemt bezakcīzes dīzeļdegvielu.

 

Savstarpējā atbilstība

 • LAD veica Savstarpējās atbilstības pārbaudi un konstatēja pārkāpumus – grāvjos bija krūmi vecāki par diviem gadiem. Tātad pārkāpums no lauksaimnieka puses un sods – maksājumu samazinājums. 1.jautājums: Kāpēc tiek samazināts arī ”Atsevišķais maksājums par cukuru” un kur paliek ieturētā soda nauda? 2.jautājums. Krūmus grāvjos jāizcērt līdz vidum, kur iet robeža, otra puse ir aizaugusi, saknes nosprosto ūdens teci, kāda ir praktiskā nozīme, kad mana grāvja puse ir attīrīta, bet otrā pusē krūmi aug griezdamies? LAD kontrolieri tas neinteresē, bet tad lai prasa vienādu atbildību arī no kaimiņa (šajā gadījumā valsts mežs).

Atbilde:

LAD paskaidro, ka Savstarpējās atbilstības pārbaudes veic tikai tām personām, kuras iesniegušas Platību maksājumu pieteikumu un ir atlasītas Savstarpējās atbilstības pārbaudēm. Pārbaudē uz vietas LAD inspektori pārliecinās, vai lauksaimnieka atbildībā esošā meliorācijas sistēma ir kopta un nodrošina zemes mitruma režīma regulēšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumiem Nr.272 „Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”. Minētie noteikumi nosaka prasības, kādas zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāievēro valsts, valsts nozīmes, pašvaldības, koplietošanas vai viena īpašuma meliorācijas sistēmu izmantošanā, kopšanā un saglabāšanā.

 • Vai attiecībā uz Savstarpējo atbilstību, gaidāmi kādi jauninājumi – kontroļu, uzraudzīšanas ziņā?

Atbilde:

Arī šajā sezonā, Kompetentās kontroles iestādes (LAD, VAAD, PVD, VMD), veiks Savstarpējās atbilstības pārbaudes par savā kompetencē esošajām prasībām.

No 2010.gada plānots  ieviest papildus Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumus, un tie būs norādīti Ministru kabineta 2007.gada 17.aprīļa noteikumu Nr.269 „Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros” grozījumos.

 

Modernizācija

 • Kāda būs Modernizācijas pasākuma iesniegšanas forma un kur tā būs pieejama, lai zemnieks varētu pieteikties uz paaugstinātu atbalsta apjomu? Līdz kuram laikam lauksaimniekiem to jāiesniedz LAD?

Atbilde:

Lai saņemtu paaugstinātu atbalsta apjomu vecajiem (realizējamajiem un izvērtēšanā esošajiem) projektiem būs nepieciešams uzrakstīt iesniegumu (paraugu gatavojam un ievietosim LAD mājas lapā). LAD izvērtēs atbilstību likmes paaugstināšanai un piešķirs papildus finansējumu. Paaugstināto likmi var pēmērot šādos gadījumos:

 1. Paaugstinātā likme piemērojas visiem iepriekšējo kārtu projektiem  par kuriem vēl nav iesniegts maksājumu pieprasījums.
 2. Lai iegūtu paaugstināto, LAD pārliecinās par:
 1.  
  1. ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un attiecīgi nomaksāto sociālo nodokli vismaz 700 LVL uz vienu strādājošo
  2. traktortehniku jaudām uz VPM pieteiktajām platībām.
 2. Gadījumos, kad lauksaimnieka ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības nepārsniedz 20 000 LVL sociālā nodokļa nomaksa netiek vērtēta. Lai pierādītu ieņēmumus no lauksaimnieciskās darbības lauksaimnieks kopā ar iesniegumu iesniedz arī:
  1. gada pārskata vai D3 formas kopiju par pēdējo noslēgto gadu
  2. atšifrējumu par l/s ieņēmumiem, ja tas nav skaidrs jau no paša gada pārskata.
 3. Pozitīva lēmuma gadījumā ar lauksaimnieku tiek slēgta papildu vienošanās vai tiek izdots jauns lēmums.
 • Vai uz Modernizācijas atbalsta likmju paaugstināšanu varēs pieteikties arī senāku (ne tikai decembra, janvāra kārtas) pieteikšanās kārtu pretendenti, kas projektu īstenošanu vēl nav uzsākuši?

Atbilde:

Nosacījums tiks piemērots projektiem, kas iesniegti visās iepriekšējās iesniegšanas kārtās un par kuros paredzētajām aktivitātēm vēl nav iesniegts maksājumu pieprasījums.

 • Vai biškopjiem ir iespējams startēt programmā “Lauku saimniecību modernizācija” un iegādāties biškopības inventāru. Piemēram, stropus, medus sviedes? Arī pārvietojamos bišu paviljonus, kas lielākoties ir pašgatavoti- kā šādā gadījumā noformējami dokumenti?

Atbilde:

Jā, biškopjiem ir iespējams pieteikties pasākumā Lauku saimniecību modernizācija. Projektā var iekļaut pamatlīdzekļus, kas nepieciešami biškopības produktu ražošanai. Tā kā biškopības projekti ir saistīti ar pārtikas apriti, tad tiem ir nepieciešams PVD atzinums par atbilstību ES higiēnas, veterinārajām un dzīvnieku labturības prasībām. Tas attiecās arī uz gadījumiem, kad kāda no iekārtām (piemēram stropi, paviljons) ir pašgatavota.

 

Īpaši jutīgās teritorijas

 • Kāpēc Modernizācijas pasākumā 29.1.1. punktā par tehnikas iegādi atbilstoši zirgspēkiem, minētas liellopu vienības? Ja runā par Īpaši jutīgajām teritorijām, tad viss tiek rēķināts dzīvnieku vienībās? Kā šīs vienības iet kopā vai atšķiras un kāpēc nevar izmantot vienu terminu?

Atbilde:

Liellopu vienību aprēķinam visos pasākumos tiek izmantoti 2008.gada 15.aprīļa noteikumu Nr.282. 4. pielikumā norādītie aprēķini.