LAD atbildes uz ZSA uzdotajiem jautājumiem

Turpinot uzsākto praksi, publicējam Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbildes uz Zemnieku saeimas uzdotajiem jautājumiem saistībā ar subsīdijām, Lauku attīstības plānu un 2008.g. pieteikšanos platību maksājumiem.

PAR SUBSĪDIJĀM:

 • kad un kādā apjomā maksās pārejošos maksājumus no 2007.gadu?
 • Atbilde: Pārejošo maksājumu izmaksas sāksies ar 8.februāri, un tiks maksāts visiem atbilstošajiem pieteikumiem paredzētajā kārtībā.

 • par pasākumiem, kas tiek pārcelti no LAP uz nacionālajām subsīdijām, piemēram, buferjoslas, integrētā augļu, ogu un dārzeņu audzēšana, ģenētisko resursu saglabāšana. Kā tas faktiski izpaudīsies? Ja zemniekam, kas reiz pieteicies LAP turpmāk būs jāpiesakās uz subsīdijām?
 • Atbilde: Saistības saglabāsies un tikai finansēsies no subsīdijām, bet jauni pieteikumi būs saskaņā ar noteikumiem par valsts atbalstu.

 • Kredītprocentu atbalsta pasākumā šogad noteiktas sabiedriskā atbalsta likmes, kuras zemniekiem jāgarantē, ka piesakoties kredītprocentu atbalstam netiks pārsniegtas. Piemēram, 40% vai 50% MLA teritorijā. Kā to kontrolēs LAD? Vai pietiks ar zemnieka apliecinājumu?
 • Atbilde: LAD pārbaudīs arī pēc veiktajām izmaksām.

 • par nacionālo subsīdiju kopsummu. Subsīdijas tika apspriestas un apstiprinātas ar iztrūkumu ~ 4 milj. Kā LAD maksās subsīdijas? Par ko maksās, par ko nemaksās?
 • Atbilde: Subsīdijas tiks maksātas Noteikumos paredzētajā kārtībā, un subsīdiju noteikumi patreiz vēl neparedz prioritāru izmaksu kārtību, līdz ar to LAD maksās visu noteiktajos termiņos, kamēr budžetā pietiks finansējums.

 • par risku vadības sistēmu – nacionālajās subsīdijās norezervēti līdzekļi risku vadības sistēmas izveidei. Vai pieteikšanās pasākumam tiešām varētu būt 2008.gada pavasarī reizē ar platību maksājumiem? Ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem?
 • Atbilde: Nosacījumu vēl nav, tādēļ nespēju komentēt.

  PAR LAUKU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMU 2007 – 2013.gadam:

  Modernizācija:

 • B lapā nevar ielikt ķeksīšus un pumpiņas;
 • Atbilde: Pildot pieteikuma formu, nav aktivizēti “macros” uzstādījumi.

 • nav skaidrs, ja projekts virs 200000 un saimniecībā pēdējais noslēgtais gads 2006, projekta iesniegšanas gads – 2008, tad pielikumā „ieņēmumi un izdevumi”, jeb tabulās 1.1, 1.2 un 2.1 jāveido pašiem papildus, vai jāpilda tās, ko veidlapa iedod pati – par 2009 un 2011.gadu? Tabulas 1.3. un 2.2. – būs par 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 gadiem;
 • Atbilde: Papildus pašiem nav jāpilda. Jāveic ieraksti, kas uzrādīti veidlapā.

 • būvniecībā pamati iet iekšā būvniecības aprēķina tilpumā vai jāskaita ārā?
 • Atbilde: Tiek mērīta lietderīgā platība/tilpums. Pamatu tilpums nav jāierēķina.

 • iepriekšējā strukturālo fondu pieteikumu struktūra – cik kurā reģionā pieteikušies būvniecībai / cik tehnikai / iekārtām, cik, kurā reģionā varētu būt apstiprinātie projekti, cik un kuros reģionos varētu nauda palikt pāri vai pietrūkt no pirmās pieteikšanās kārtas;
 • Pasākumā “Lauku saimniecību modernizācija” 1.kārtā iesniegto projektu sadalījums pa attiecināmo izdevumu kategorijām

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nr.p.k.

  RLP

  Iesniegto projektu skaits

  Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde

  Jaunbūves, rekonstrukcijas izmaksas, būvmateriālu iegāde

  Abas attiecināmo izdevumu kategorijas

  Skaits

  %

  Skaits

  %

  Skaits

  %

  1

  Austrumlatgales

  75

  71

  95

  1

  1

  3

  4

  2

  Dienvidkurzemes

  158

  144

  91

  9

  6

  5

  3

  3

  Dienvidlatgales

  122

  117

  96

  3

  2

  2

  2

  4

  Lielrīgas

  60

  47

  78

  7

  12

  6

  10

  5

  Viduslatvijas

  77

  65

  84

  5

  6

  7

  9

  6

  Zemgales

  115

  90

  78

  14

  12

  11

  10

  7

  Ziemeļaustrumu

  68

  64

  94

  2

  3

  2

  3

  8

  Ziemeļkurzemes

  117

  93

  79

  13

  11

  11

  9

  9

  Ziemeļvidzemes

  142

  121

  85

  6

  4

  15

  11

   

  KOPĀ:

  934

  812

  87

  60

  6

  62

  7

  Atbilde: Pašlaik tā kā nav pabeigta vērtēšana nevar pateikt cik no iesniegtajiem projektiem tiks noraidīti. Provizoriski ~ 5%.

 • kad dos atbildes pirmā kārtā iesniegtiem modernizācijas projektiem?
 • Atbilde: Līgumu slēgšanu varēs uzsākt pēc LAP apstiprināšanas Eiropas Komisijā.

 • iepirkumi – kādēļ noteikumos nevarēja ielikt vienu derīgu piedāvājumu tiem iepirkumiem, kas tiek veikti caur IUB;
 • Atbilde: Ministru kabineta noteikumos Nr.314 šāda prasība iekļauta jo EK regulā 1975/ 2006 ir prasība, lai piedāvājumi būtu salīdzināmi. Salīdzināt var tikai tad, ja ir vismaz divi piedāvājumi.

  Jaunie zemnieki:

 • saimniecībā realizēts daļēji naturālo saimniecību atbalsta projekts, kā rezultātā reģistrēta saimnieciskā darbība VID, taču tas neparādās Uzņēmumu reģistrā. Jautājums, vai šis piemājas saimniecības vadītājs, kam ir reģistrēta saimnieciskā darbība, var pieteikties jauniem lauksaimniekiem.
 • Atbilde: Pašlaik nav vēl apstiprināti Ministru kabineta noteikumi. Ierosinām risināt jautājumu ar Zemkopības ministriju. Provizoriski varam atbildēt, ka nevar.

  Agrovide:

 • par sankcijām:
  1. kas tiks uzskatīts par tīšu un netīšu pārkāpumu?
  2. otrā gada sankcija 30% apmērā. Priekšlikumi nepiemērot 30% sankciju pret līdzīga rakstura pārkāpumiem kā iepriekšējā gadā:
  3. ja platība no jauna nākusi klāt saimniecībā attiecīgajā gadā;
  4. ja pārkāpums nomas platībās, kas saistīts ar būtiskām ilgtermiņa investīcijām;

  Atbilde: Par visām izmaiņām un sankcijām jārunā ar Zemkopības ministriju, jo gala nosacījumi vēl nav zināmi.

 • pēc LAP nosacījumiem, ja palielina platību līdz 20%, nesākas jaunas saistības:
  1. vai tas ir vienā gadā vai piecu gadu periodā?
  2. vai par to maksā to pašu atbalstu, ko par sākotnēji pieteikto teritoriju?

  Atbilde: Saskaņā ar jauno Ministru kabineta noteikumu projektu, 2008. gadā palielinājums pat par 0,1 ha nozīmēs, ka sākas jauns saistību periods.

 • vai mēs esam sapratuši pareizi atbalsta pasākumu „Rugāju lauks ziemas periodā”;
 • jāapņemas saimniecībā piecus gadus ziemas periodā konkrētā platībā turēt rugājus un rudenī nelietot mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļus. Laukus, kurā atrodas rugāji, gadu no gada var mainīt. Un tas viss.
 • Atbilde: Vēl nav Ministru kabineta noteikumu ar precīziem atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

 • kā LAD izkontrolēs, ka rudenī netiek lietots mēslojums vai augu aizsardzības līdzekļi?
 • Atbilde: Lauksaimnieka pienākums ir nelietot mēslojumu un augu aizsardzības līdzekļus, ko arī, iesniedzot pieteikumu, apņemas un ar savu parakstu apliecina. Savukārt LAD kompetencē ir kontrole, kontroles metodes netiek publiskotas.

 • kā saiet kopā atbalsta pasākumi Erozijai un Rugāju laukam ziemas periodā – vai vienu un to pašu lauku var pieteikt abiem atbalsta pasākumiem vienlaicīgi?
 • Atbilde: Nē, tie ir viens otru aizstājoši maksājumi (saskaņā ar MK noteikumu projektu)

 • kurā atbalsta pasākumiem var startēt zemnieks, kas grib iegādāties rapša eļļas spiedi eļļas saražošanai savām un / vai pārdošanas vajadzībām?
 • Atbilde: Provizoriskā atbilde: Savām vajadzībām „Lauku saimniecību modernizācija” pārdošanai „Pievienotās vērtības paaugstināšana lauksaimniecības produkcijai”, bet projekts noteikti būtu jāvērtē kopumā.

 • Pēc LAP nosacījumiem, lielu daļu no atbalsta pasākumiem varēs realizēt arī caur Līdera+ programmu. Kā tas faktiski izpaudīsies? Kāda ir veicamā procedūra, piemēram, ja esmu Rēzeknes rajona zemnieks, kas gribu attīstīt mājražošanu – gaļas kūpinātavu?
 • Atbilde: LAD nav informēts par Ministru kabineta noteikumu izstrādes stadiju.

  PAR 2008.g. PIETEIKŠANOS ATBALSTA MAKSĀJUMIEM:

 • no kura laika būs pieejamas rokasgrāmatas un lauku bloku kartes?
 • Atbilde: Tiklīdz būs pieejami visi nosacījumi – provizoriski tas varētu būt aprīļa vidus.

 • kad varēs dabūt pieejas kodus elektroniskai pieteikšanai?
 • Atbilde: Marta beigas, aprīļa vidus.

 • kad būs aptuveni skaidras 2008.gada atbalsta likmes?
 • Atbilde: Tā pat kā iepriekšējos gadus – LAP likmes ir LAPā, VPM likme ir ~šī gada likme +5%, bet precīzi varēs zināt rudenī.

 • kā jāpiesakās cukurbiešu audzētājiem – cik formas jāpiesaka, termiņi?
 • Atbilde: 1. Atsevišķais maksājums par cukuru (cukurbiešu audzētājiem)
  Cukurbiešu audzētāji, kuri vēlas saņemt Atsevišķo maksājumu par cukuru (vēsturiskais maksājums), piesakās vienotā kārtībā un termiņos, kā to paredz MK noteikumi Nr.269 & LAD Rokasgrāmata platību maksājumu saņemšanai 2008.gadā: iesniegums līdz 15.maijam (RLP).
  2. Cukura rūpniecības restrukturizācijas atbalsts un papildus restrukturizācijas atbalsts (cukurbiešu audzētājiem)
  Cukurbiešu audzētāji, kuriem 2006.gadā bija noslēgts cukurbiešu piegādes līgums ar Jelgavas un/vai Liepājas cukurfabriku, un kuri 2007.gadā ir pieteikušies uz Cukura rūpniecības restrukturizācijas atbalstu, atkārtoti (līdz 15.maijam (RLP)) nav jāiesniedz iesniegums, lai pieteiktos uz papildus restrukturizācijas atbalstu (cukurbiešu audzētājiem).
  3. Cukura rūpniecības dažādošanas atbalsts (cukurbiešu audzētājiem)PROJEKTS!
  Cukurbiešu audzētāji, kuriem 2006.gadā bija noslēgts cukurbiešu piegādes līgums ar Jelgavas un/vai Liepājas cukurfabriku un kuri apņemas ar 2008.gadu atteikties no cukurbiešu audzēšanas, – līdz 15.maijam iesniedz iesniegumu (RLP) MK noteikumu Nr.51 noteiktajā formā.

 • kas atšķirsies no 2007.gada 2008.gada pieteikumu formās?
 • Atbilde: Nāks klāt tas, kas nepieciešams jauno atbalsta veidi administrēšanai (jaunas kolonnas, pielikums).

 • cik ilgi saglabājas vēsture no ražošanas atdalītajiem papildus valsts tiešajiem maksājumiem?
 • Atbilde: līdz 2009. gadam, pēc tam vēl nav īstas skaidrības

 • vai ir iespējams legāli pārdot daļu no saimniecības platības ar ražošanas vēsturi? Piemēram, sarakstot kādus iesniegumus?
 • Atbilde: 2008. gadā varēs.

 • vai kaut kas 2008.gadā mainīsies attiecībā uz atdalīto maksājumu par pienu – vai pietiks ar vienu ha VPM, vai vajadzēs vairāk – atbilstoši kvotas lielumam.
 • Atbilde: Uz šo brīdi, saskaņā ar MK noteikumiem, paliek spēkā vecie nosacījumi.

  Platības un to kontroles:

 • laukam LAD kontrolieris saka, ka faktiskā platība ir mazāka nekā pieteiktā, taču iepriekšējos 2 gados tā ir bijusi tāda pati un problēmas nav bijušas. Taču tagad tiek konstatēta kļūda un maksājumi tiek ieturēti. Kādi risinājumi šādā gadījumā?
 • Atbilde: Konkrētais gadījums jāskata individuāli, vispārējas atbildes nav. Situācija ir atkarīga no daudziem faktoriem – Vai iepriekšējos gados ir bijusi kontrole uz vietas? Vai lauki ir mērīti? Vai lauka robežas nav mainījušās? Vai bloka robežas nav mainījušās?

 • situācija – kaimiņam dīķi ar mainīgu ūdens līmeni. Paaugstina ūdens līmeni, applūst ne vien sava, bet arī otra kaimiņa platība. Saimniecībā otram kaimiņam ierodas LAD kontrolieris, piemēro maksājumu samazinājumu. Ko darīt?
 • Atbilde: Pārāk vispārēja informācija, lai varētu sniegt konkrētu atbildi. Nav zināms, kas tiek darīts applūstošajās platībās, kādā stāvoklī tās ir, vai tās nav pārpurvojušās utml.

 • situācija – meliorācija. Zemnieks savu meliorāciju sakopis, tālāk esošā valsts meliorācija, kurā iemitinājies bebrs, nekopta. Rezultātā zemnieka platība pārplūdusi. Atnāk saimniecībā LAD kontrolieris, tiek piemērots atbalsta samazinājums. Ko darīt?
 • Atbilde: Vai samazinājums ir par valsts meliorācijas  sistēmu nekopšanu? Ja samazinājums ir piemērots par valsts meliorācijas sistēmu nekopšanu, tad tas ir nepamatoti. Ja, vēlreiz izvērtējot situāciju, liekas, ka samazinājums ir nepamatots, ar rakstisku iesniegumu vērsties attiecīgajā RLP.

 • situācija – pavasaris – ikgadēji Kurzemes Dienvidos pavasarī atpūšas lieli bari Latvijā atgriezošies putni. Bieži vien vienā laukā nolaižas un barojas vairāki simti gulbju vai dzērvju. Tie barojas – ēd jaunos dzinumus. Saskaņā ar vides noteikumiem, šos putnus nedrīkst traucēt. Taču, kad saimniecībās ierodas LAD kontroles, tiek piemērots atbalsta samazinājums. Kāds risinājums?
 • Atbilde: Apdrošināt sējumus.

 • kā 2008.gadā plānotas kontroles. Kādi saimniecību atlases kritēriji?
 • Atbilde: Nejaušā atlase un riska kritēriji, kā tas tiek prasīts EK normatīvajos aktos. Pašsaprotami, ka konkrēta informācija netiks  izpausta, lai netiktu apieti riska kritēriji.

 • vai lauku bloku kartes būs atjaunotas 2008.gadam, jo daļa lauksaimnieku joprojām saka, ka ikgadēji jālabo vecās kartes?
 • Atbilde: Lauku bloku kartes ir aktualizētas pēc 2003.-2005.gada aerofoto uzņēmumiem. Papildus aktualizācijai, ik sezonu precizējam lauku blokus pēc klientu iesniegtajiem precizēšanas pieprasījumiem. Līdz ar to, ja klients ir iesniedzis lauku bloku precizēšanas pieprasījumu, tad viņa lauku bloku karte būs atjaunota 2008.gadam.

 • Lauku bloku numuri – no lauksaimniekiem vēlme, lai tie saglabājas līdzšinējie, jo vieglāk aizpildīt pieteikumus?
 • Atbilde: Lauku bloku sadalīšanas vai to apvienošanas rezultātā tiek piešķirti jauni lauku bloku numuri. Gadījumos, kad lauku blokos tiek veiktas tikai nelielas izmaiņas (bloks netiek sadalīts vai netiek apvienots ar kādu citu bloku), bloku numuri tiek saglabāti līdzšinējie.

 • nopirkta zeme. Zemes grāmatā lauks 3 ha. LAD kontrolē 2,8. Kas jādara, lai nebūtu jāmaksā nodokļi par lieku neesošu zemes platību vai lai LAD nepiemēro sankcijas?
 • Atbilde: Personai būtu vispirms jāizvērtē: Vai VZD zemi ir precīzi uzmērījis nevis tikai ierādījis? Vai ir ierīkotas robežzīmes pareizajās vietās. Vai apstrādātā platība ir identiska kadastrālajām robežām?