LAD jau uzsācis gala maksājuma veikšanu par 2009.gadā iesniegtajiem atbalsta pieteikumiem

No pērnā gada novembra Lauku atbalsta dienests (LAD) veic Vienotā platību maksājuma (VPM) avansa izmaksu 66% apmērā, Papildu valsts tiešo maksājumu par laukaugu un lopbarības platībām (PVTM) avansa izmaksu 65% apmērā un Mazāk labvēlīgo apvidu atbalsta avansa izmaksu 70% apmērā par 2009.gadā iesniegtajiem platību maksājumu atbalsta pieteikumiem. Atdalītā papildu valsts tiešā maksājuma par pienu avansa izmaksa 95 % apmērā tika uzsākta 2009.gada maijā.
Ņemot vērā sarežģīto ekonomisko situāciju Latvijā, it īpaši lauksaimniecībā, LAD jau februārī uzsācis gala maksājumu veikšanu, kas turpināsies arī martā un aprīlī. Līdz ar to lauksaimnieki šogad platību maksājumu gala aprēķinus saņems krietni ātrāk nekā iepriekšējos gados.

Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) un Latvijas normatīvajos aktos noteikto atbalsta izmaksas kārtību gala atbalsts par 2009.gada sezonā iesniegtajiem platību maksājumu pieteikumiem jāizmaksā līdz 2010. gada 30. jūnijam. LAD maksājumus plāno saskaņā ar katru mēnesi piešķirtā finansējuma apjomu. Taču vēlreiz uzsveram, ka lauksaimnieki, kuru iesniegumos nav konstatētas kļūdas un pārkāpumi, atbalsta maksājumus saņems martā un aprīlī.

ES normatīvie akti paredz, ka atbalsta likmes gala apmēru var proporcionāli samazināt, ja pēc visu administratīvo pārbaužu veikšanas tiek konstatēts kopējās references platības pārsniegums. References platība ir maksimālais hektāru skaits, ko ES ir noteikusi kā atbilstošus VPM saņemšanai. Latvijai noteiktā references platība ir 1 475 000 ha.

Veicot gala aprēķinu par 2009.gadā iesniegtajiem platību maksājumu pieteikumiem, references platības pārsnieguma dēļ VPM jāpiemēro atbalsta likmes samazinājuma koeficients 0,972738, savukārt PVTM par laukaugu platībām piemērojamais atbalsta likmes samazinājuma koeficients ir 0,696848.

2008.gadā VPM piemērotais atbalsta likmes samazinājuma koeficients bija 0,975535, bet PVTM par laukaugu platībām – 0,720376.
VPM likme pēc minētā koeficienta piemērošanas šogad ir 39,08 LVL/ha, bet PVTM par laukaugu platībām – 19,42 LVL/ha. Ar visām platību maksājumu likmēm var iepazīties LAD mājas lapas  www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts/Tiešie maksājumi.
Lēmumu par atbalsta piešķiršanu lauksaimnieki saņems pa pastu pēc tam, kad tiks veikts atbalsta gala aprēķins, ņemot vērā visas veiktās pārbaudes un arī pārkāpumus, ja tādi būs konstatēti.