LAD vērtēs, vai atbalsta pretendents ir zemes apsaimniekotājs

Lauku atbalsta dienests vērš uzmanību, ka 2013. gada platību maksājumu sezonā rūpīgi tiks vērtēts vaipersona, kas piesaka lauksaimniecības zemi ES platību maksājumiem, ir faktiskais zemes apsaimniekotājs.

Pēdējā laikā arvien aktuālāks kļūst jautājums par ES un Latvijas līdzfinansēto platību maksājumu piešķiršanas juridisko pusi, ja platību maksājumu saņemšanai piesakās zemes īpašnieks, nevis faktiskais apsaimniekotājs. Bieži vien noslēgtajos nomas līgumos ir atruna par tiesībām platību maksājumus saņemt īpašniekam, kas ir pretrunā ar ES normatīvajiem aktiem.

Lauku atbalsta dienests aicina zemes apsaimniekotājus šādos gadījumos izvērtēt iespēju pārslēgt noslēgtos zemes nomas līgumus, lai platību maksājumus saņemtu lauksaimnieks, kurš iegulda zemes apstrādē savu laiku, darbu un saražo lauksaimniecības produktus.

Izvērtējot 2013.gada platību maksājumu iesniegumus, Lauku atbalsta dienests pastiprināti pievērsīs uzmanību dokumentiem, kuri apliecina, ka pretendents ir patiesais zemes apsaimniekotājs un lauksaimniecības produkcijas ražotājs. To varētu apliecināt kvītis par izdevumiem degvielas, sēklas un minerālmēslu iegādei, kā arī par saņemtiem lauksaimniecības pakalpojumiem.

Gadījumos, ja tiks konstatēts, ka zemes īpašnieks piesaka platību maksājumiem lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kuru apsaimnieko cits, īpašniekam tiks liegta iespēja saņemt atbalstu.

Lauku atbalsta dienests aicina ikvienu zemes apsaimniekotāju sakārtot apsaimniekošanas tiesību juridisko pamatojumu savukārt zemes īpašniekus – attiecības ar faktisko apsaimniekotāju regulēt ar nomas maksas palīdzību, jo platību maksājumi ir paredzēti lauksaimnieciskās darbības veikšanai.

Papildu informācijai:

Klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67095000