Lauku atbalsta dienesta atbildes uz 7. maija sanāksmē ar lauksaimnieku organizācijām uzdotajiem jautājumiem

Akcīzes atmaksa

 • Kā plānots tehniski risināt lauksaimnieku pieteikšanos LAD akcīzes nodokļa atmaksai pēc 1.jūlija?

Atbilde: Būs jāiesniedz atsevišķs iesniegums, varēs pieteikties arī izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu. Iesniegšanas termiņš 7.jūnijs. LAD mājas lapā būs ievietota nepieciešamā informācija, t.sk. pieteikuma forma.

 • Kā ar akcīzes nodokļa atmaksu pēc 1.jūlija saimniecībām, kas nodarbojas ar biškopību un akvakultūru, ja , piemēram, šajā saimniecībā nav citu produktīvo dzīvnieku – kādi būs kritēriji, vai biškopji, zivkopji varēs pretendēt uz akcīzes nodokļa dīzeļdegvielai- atmaksu pēc 1.jūlija?

Atbilde: Uz akcīzes nodokļa atvieglojumu varēs pieteikties lauksaimnieki, kas ražos lauksaimniecības produkciju un atvieglojumu piemēros par:

 • – lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībām
 • – attiecībā uz patstāvīgajām pļavām un aramzemē sētajiem zālājiem jānodrošina lopu blīvums 0.5 liellopu vienības
 • – meža un purva zemēm kur audzē dzērvenes un mellenes
 • – 1ha = 100litri dīzeļdegvielas saimnieciskajā gadā no 1.jūlija līdz 30.jūnijam.
 • kā ar akcīzes nodokļa atmaksu pēc 1.jūlija BL saimniecībām, kas nodarbojas ar ārstniecības augu vākšanu gan no pļavām, gan kultivētām platībām , ja saimniecībā nav produktīvo dzīvnieku ( saimniecības veic arī atbilstošu augu un tēju realizēšanu)?

Atbilde: Jādeklarē, kā pārējās kultūras uz aramzemes. Kods 989    Atbalsta maksājumi

 • Kādu platību pļavu un ganību 2009.gadā bija pieteikuši atbalsta maksājumu pretendenti, kuru īpašumā nav mājlopu vai kuriem nebija atbilstošais lopu skaits (0,2 liellopu vienības uz hektāru pļavu un ganību)

Atbilde: Kopā pļavas un ganības piesaka 48 168 pretendenti par kopējo platību 400 000ha

Nav lopu 25 566 pretendentiem par kopējo platību 202 000ha

Lopu blīvumu nenodrošina (mazāk par 0.2 liellopu vienībām) 4079 pretendenti par kopējo platību 39 000ha

 • Vai atbalsta izmaksu termiņi ir stingri reglamentēti ? Vai ir aizliegumi sākt maksājumus ātrāk par kādu noteiktu termiņu?

Atbilde: Maksājumi jāveic līdz nākamā gada 30.jūnijam, avansa maksājumus var veikt, ja pabeigtas pamatpārbaudes – oktobris

Vienotā platība maksājumus, maksājumu par cukuru var veikt no 1.decembara līdz nākamā gada 30.jūnijam.

Kad tiek plānots izmaksāt maksājumu par energo kultūrām?

Atbilde: Izmaksas ir plānotas maija otrajā pusē.

Atbalsts kultūraugiem

 • Atbalstāmo kultūru sarakstā ar 330 kodu ir eļļas lini un ar 310 kodu – šķiedras lini, bet atbalsts nav paredzēts kaņepju audzēšanai, ne eļļai, ne šķiedrai, lai gan to audzēšana Latvijā ar katru gadu paplašinās. Pašlaik kaņepes, atbalstāmo kultūru sarakstā tiek liktas zem koda 989 – citas kultūras. Kaņepēm ir perspektīvas kā Latvijā audzējamo augu pārstrādes eksporta produktam. Kādēļ nav paredzēts atbalsts kaņepju audzēšanai, ne eļļai, ne šķiedrai? Vai nav iespējams kaņepēm piešķirt atsevišķu kodu?

Atbilde: Saskaņā ar Padomes regulu73/2009 39. pantu, tiešos maksājumus par kaņepju platībām var veikt ja tiek veiktas analīzes par THC (tetrahidrokanabinola) līmeni un tas nepārsniedz 0.2%. Šobrīd Latvijā šādas analīzes netiek veiktas, līdz ar to arī atbalsts par kaņepju platībām šobrīd nav iespējams veikt. Tādēļ arī nav atsevišķi izdalīts kultūras kods kaņepēm.

Par iespēju turpmāk izveidot jaunu kultūras kodu kā arī veikt maksājumus ir jākonsultējas ar ZM.

Dažādi

 • Vai un kad būtu iespējams piesaistīt Eiropas naudu elektrības jaudu palielināšanai zemnieku saimniecībās, kā arī no laukiem novākt elektrības gaisa līnijas?

Atbilde: Pasākuma Lauku saimniecību modernizācija ietvaros var tikta atbalstīta tādu energoiekārtu būvniecība, kas vismaz piecu gadu periodā pēc projekta realizācijas paliek atbalsta saņēmēja – lauksaimnieka, īpašumā. Ir zemnieku saimniecības, kas ir vienojušās ar Latvenergo par risinājumiem, lai varētu izpildīt šo prasību.

Lauku saimniecību modernizācija

 • Kāds ir maksimālais modernizācijas projekta īstenošanas termiņš, ja to iesniedz apstiprināšanai un apstiprina šogad? Vai spēkā ir N+2 sistēma?

Atbilde: Saskaņā ar publikācijām Latvijas vēstnesī projekta realizācija jāveic 2 gadu laikā no projekta apstiprināšanas datuma. Jāņem vērā, ka sākot ar šo kārtu tehnikas un iekārtas projektu realizācija uzsākama 6 mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas, bet būvniecības 9 mēnešu laikā.

Agrovide

 • Vai ir noadministrēti visi agrovides maksājumi? Un kādi ir bijuši būtiskākie pārkāpumi?

Atbilde: Šobrīd ir noadministrēti gandrīz visi platību maksājumu iesniegumi, tai skaitā arī Agrovides. Pašlaik atlikuši ~100 iesniegumi, kuros ir pārdeklarācijas un citas problēmas, kuras saimnieki vēl nav atrisinājuši. Tipiskākās kļūdas ir pārdeklarācija, saistību samazināšana (šogad būs 20% tolerance), minimālo ieņēmumu nenodrošināšana.

Atbalsts uzņēmumu radīšanai

Atbilde: Šobrīd šī pasākuma projektu iesniegšanas kārta ir atvērta līdz 13.maijam. LAD rīcībā patreiz nav pieejama informācija par  plānoto nākamo pasākuma projektu pieņemšanas kārtu.

Bioloģiskā lauksaimniecība

 • Iebilstam pret ZM vēlmi ierobežot bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanu ar vēlāku zālāju pļaušanas termiņu noteikšanu- 15. augusts. Tam nav nekāda bioloģiska pamatojuma. Uzskatām, ka šis termiņš noteikts, lai bremzētu lopkopības attīstību, lauksaimniecisko ražošanu. Notiks pļavu pārpurvošanās, aizaugšana. Šādai vēlajai pļaujai rezultātā sāksies bioloģiski vērtīgo sugu izzušana, tiks veicināta tādu augu sugu kā suņuburkšķi izplatība. Optimālais pļaušanas termiņš – 1.jūlijs. Kā ir iespējams šo problēmu atrisināt?

Atbilde: šis nosacījums ir iestrādāts MK noteikumos, pēc atsevišķu lauksaimnieku un vides organizāciju ieteikumiem. LAD šo nosacījumu grozīt nevar, nepieciešamas diskusijas ar ZM.

 • Pēc kādas metodikas tiek aprēķināti minimālie nepieciešamie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas bioloģiskajām saimniecībām, ja:

a) jebkuram interesentam pat bez speciāliem aprēķiniem ir redzamas 2009.gada graudaugu realizācijas zemās cenas, kuras daļēji var prognozēt arī 2010.gada ražai;

b) audzējot bioloģiskos graudaugus un nenodarbojoties ar lopkopību, augsekā ir obligāti jāiekļauj zaļmēslojuma augi, kas neveido realizējamu produkciju?

Atbilde: Minimālos ieņēmumus rēķina ZM sadarbībā ar Agrārās ekonomikas institūtu un LLKC.

Bloku kartes

 • Kāpēc gadu no gada bez redzama iemesla tiek mainīti lauku bloku numuri?

Atbilde: Bloku numuri netiek mainīti bez iemesla. Saskaņā ar regulu, LAD aktualizē bloku kartes, ņemot vērā jaunākos ortofoto uzņēmumus, kā arī apsekojumus dabā. Ja mainās aktuālā situācija dabā, tad mainās arī bloka numurs, jo to veido sistēma automātiski, atkarībā no bloka izveitojuma.

Projekti

 • Kāpēc vairs netiek publicēta informācija par plānotajām projektu izmaksām? (http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/mar/planotas-atbalsta-pasakumu-izmaksas/)

Atbilde: Ņemot vērā, ka maksājumu pieprasījumu vērtēšanas gaitā, konkrēto maksājumu pieprasījumu termiņš izmainās, kā arī to, ka budžets vairs netiek plānots pa nedēļām, tad publicētā informācija bieži atšķiras no faktiskajām izmaksām. Lai arī Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka maksājuma pieprasījumi jāizskata 60 darba dienu laikā, praksē katrs atbalsta saņēmējs iesniedzot maksājuma pieprasījumu LAD var rēķināties, ka 40 darba dienu laikā tas tiek apmaksāts.