Lauku atbalsta dienesta atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem 2012.gada 2.oktobra sanāksmē

Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis atbildes uz Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP), Zemnieku Saeimas (ZSA) un citu lauksaimnieku organizāciju iesniegtajiem jautājumiem.

MAKSĀJUMI

 • Kāpēc stādu audzētājs nevar pretendēt uz atbalsta maksājumiem ilggadīgo ražojošo stādījumu ierīkošanai, ja stādus izaudzē pats, nevis pērk?

Atbilde: Lai saņemtu atbalstu par stādījumu ierīkošanu, pie maksājuma pieprasījuma jāiesniedz maksājumu un darījumu apliecinošie dokumenti. Normatīvajos aktos ir noteikts, ka investīciju pasākumos attiecināmas ir izmaksas, kas veiktas ar trešo personu starpniecību, nevis pašu darbs. Šajā gadījumā pašu izaudzētie stādi ir pašu darbs, līdz ar to varētu tikt attiecināta tikai stādījumu ierīkošana, ja to veic trešā persona uz līguma pamata.

 • Kad un kādā apmērā izmaksās vienotā platību maksājuma (VPM) avansu par 2012. gadā pieteiktajām platībām?

Atbilde: VPM avansa maksājumi ir paredzēti. Ar maksājumu grafiku par 2012.gada platību maksājumu iesniegumiem var iepazīties Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/tiesie-maksajumi/lad-platibu-maksajumu-grafiks-no-2012-gada-augusta-lidz-decembrim/

Lauku atbalsta dienests atgādina, ka VPM avansa izmaksa 50% apmērā tiks veikta tikai tiem lauksaimniekiem, kuriem maksājumu veikšanas brīdī būs pabeigtas atbilstības nosacījumu pārbaudes.

 • Kad piena lopkopības saimniecības saņems atbalsta maksājumu – Īpašo atbalstu par 2011./2012. kvotas gadā realizēto pienu?

Atbilde: Īpašo atbalstu par pienu (IPKV) plānots uzsākt maksāt šī gada decembrī.

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/tiesie-maksajumi/lad-platibu-maksajumu-grafiks-no-2012-gada-augusta-lidz-decembrim/

 • Vai šajā gadā paredzēts izmaksāt atbalstu mazāk labvēlīgo apvidu (MLA) saimniecībām?

Atbilde: Jā, ir paredzēts. Ar maksājumu grafiku par 2012.gada platību maksājumu iesniegumiem var iepazīties Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/tiesie-maksajumi/lad-platibu-maksajumu-grafiks-no-2012-gada-augusta-lidz-decembrim/

Lauku atbalsta dienests atgādina, ka MLA avansa izmaksa 70% apmērā tiks veikta tikai tiem lauksaimniekiem, kuriem maksājumu veikšanas brīdī būs pabeigtas atbilstības nosacījumu pārbaudes.

 • Kādiem nolūkiem šogad no platību maksājumu pieteikumiem, nesaskaņojot ar zemes īpašniekiem, tika izņemtas daļa platību, kuras iepriekš tika uzrādītas kā platības bez atbalsta, jo nav atcelts noteikums, ka jāuzrāda visas platības. Liela daļa šo lauku tiek sakārtoti- aizaugumi izcirsti, sēta zāle ganībām utt.

Atbilde: Piesakoties platību maksājumiem, atbalsta pretendentam ir jāuzrāda tās platības, kuras ir lauku blokos. No lauku blokiem tiek izņemtas:

1)    nekoptas, aizaugušas vai apbūvētas platības, gan kas konstatētas dabā, gan kas redzama ortofoto uzņēmumos un satelītattēlos.

2)    platības, kas netiek pieteiktas atbalsta maksājumiem trīs gadus.

Ja platības ir bijušas labā lauksaimniecības stāvoklī uz 2003.gada 30.jūniju un laika gaitā aizaugušas, bet tagad ir sakoptas, tad, pamatojoties uz klienta ierosinātu precizēšanas pieprasījumu, sakoptās platības tiek iekļautas lauku blokā. Precizēšanas pieprasījuma veidlapa „Iesniegums lauku bloku kartes precizēšanai” ir atrodama „Rokasgrāmatas platību maksājumu saņemšanai 2012.gadā” 9.pielikumā 90.lpp. (http://www.lad.gov.lv/files/liela_rokasgramata_2012-2.pdf)

 • Zemnieku saimniecība Madonas novada, Dzelzavas pagastā pagājušā gada laikā nolīdzināja un apsēja ar zālāju 80, vēl padomju laikā izveidotās meliorācijas kaudzes. Šogad saimniecība pieteica platības maksājumiem, bet LAD licis izņemt visas šīs platības ārā no atbalsta. Nolīdzināšanā un vides sakārtošanā ir ieguldīti milzīgi līdzekļi, kādi ir šādas situācijas risinājumi?

Atbilde: Lai korekti sniegtu atbildi uz šāda veida jautājumu, būtu nepieciešams zināt konkrētās saimniecības klienta numuru.

 • Vai šogad tāpat kā pagājušajā gadā bioloģiskās saimniecības saņems avansa maksājumus?

Atbilde: Jā, avansa maksājumi tiek plānoti. Ar maksājumu grafiku par 2012.gada platību maksājumu iesniegumiem var iepazīties Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/tiesie-maksajumi/lad-maksajumu-grafiks-no-2012-gada-augusta-lidz-decembrim/

Lauku atbalsta dienests atgādina, ka BLA avansa izmaksa 70% apmērā tiks veikta tikai tiem lauksaimniekiem, kuriem maksājumu veikšanas brīdī būs pabeigtas atbilstības nosacījumu pārbaudes.

 • Vai 2013. gadā platību maksājumu pieteikumus varēs iesniegt Lauku atbalsta dienestā gan elektroniski, gan papīra formātā?

Atbilde: Iesniegumus varēs iesniegt gan EPS, gan papīra formātā un atbalsta pretendents varēs izvēlēties sev ērtāko iesniegšanas veidu.

ZEMES JAUTĀJUMI

 • Vai tās zemes, kas uz 2003.gadu nebija labā lauksaimnieciskā stāvoklī, bet tagad ir iekoptas ir iespējams iekļaut bloka kartē?

Atbilde: Šobrīd tas nav iespējams, bet šo nosacījumu plāno atcelt ar 2014.gadu.

 • Ko darīt situācijās, ja nomas zemju īpašnieki neļauj tīrīt notekgrāvjus, kaut šobrīd tā ir obligāta prasība.

Atbilde: Tās ir civiltiesiskas attiecības, kas risināmas starp zemes īpašnieku un nomnieku.

 • Vai šogad būs iespēja pieteikt jaunas  bioloģiskās platības, kas jaunajiem lauksaimniekiem šobrīd ir ļoti svarīgi.

Atbilde: Nav skaidrs jautājuma formulējums. Šī gada rudenī jaunas platības pieteikt 2012.gada platību maksājumu iesniegumā vairs pieteikt nedrīkst.

2012.gadā pilnīgi jaunas saistības Agrovides apakšpasākumā „Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” uzņemties nevarēja (MK 23.03.2010. noteikumu Nr.295 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai” 17.1.punkts).

Esošie klienti, kuriem jau ir saistības Agrovides apakšpasākumā „Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība”, 2012.gadā drīkstēja savas saistības paplašināt līdz 20% platību, par kuru tas ir uzņēmies saistības pirmajā saistību perioda gadā.

Pēc šobrīd spēkā esošiem normatīvajiem aktiem 2013.gadā jaunas saistības jauni klienti uzņemties nedrīkstēs un arī esošie klienti paplašināt saistības nedrīkstēs.

 • Daudzi zemnieki līdz šim, piesakot platības atbalstam, zīmējuši laukus atstājot rezervīti, lai nebūtu nesaskaņas ar LAD. Arvien grūtāk iezīmēt laukus atbilstoši tam kā ir dabā, turklāt ir vel trešais – fiziskās kontroles rezultāts. Vai nav iespējas šīs nesakritības novērst un precizēt? Varētu arī par samaksu pārmērīt speciālisti, kurus LAD darbinieki akceptētu.

Atbilde: Iesniegumā deklarētās platības salīdzināšana ar kartē iezīmēto platību ir domāta kā palīgs lauksaimniekam, lai informētu, ka deklarētā platība nesakrīt ar zīmējumu. Tās var būt dažādas situācijas – lauksaimnieks deklarē nepamatoti lielu platību, jo attiecīgajā zemes gabalā tik liels lauks nemaz nevar būt.  Vai arī otrādi, ka faktiski tiek apstrādāta lielāka platība nekā lauksaimnieks ir deklarējis līdz šim, tādējādi nav izmantojis iespējamo atbalstu.

Lauks jāzīmē atbilstoši tam, kā tas atrodas dabā, un platībai, kas tiek ierakstīta iesniegumā. Iesniegumā deklarēt faktisko platību, bet zīmēt mazāk – ar rezervīti, nav jēgas.

Iespējams, ka šo situāciju varētu daļēji atvieglot tas, ka 2012.gadā Lauku atbalsta dienests platību maksājumu iesniegumu izvērtēšanas laikā aprēķinās klienta zīmēto lauku ģeometrisko platību kartē. Un to salīdzinās ar klienta deklarēto platību iesniegumā. Ja būs nepieciešams, klientiem tiks lūgts precizēt lauku robežas, lai tās atbilstu iesniegumā deklarētai platībai.

Kā rezultātā tiek plānots 2013.gadā klientam izdrukāt lauku bloku kartes ar viņa 2012.gada lauku konfigurāciju un attiecīgo platību, ko precizējis pats klients vai kas ir precizēta pēc pārbaudes uz vietas mērījuma. Šī situācija atvieglos platību iezīmēšanu tiem pretendentiem, kam nemainīsies lauku atrašanās vieta un konfigurācija.

Attiecībā par pārmērīšanu: Lauku atbalsta dienests nesniedz šādus pakalpojumus, taču tāda veida pakalpojumu piedāvā LLKC http://www.llkc.lv/

PROJEKTI

 • Vai tiks izsludināta jauna kārta pasākumā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”, jo netiek pilnībā izmantots iepriekšējo kārtu finansējums un tas var būtiski ietekmēt  finansējuma piešķiršanu Latvijai nākamajā plānošanas periodā(2014-2020)?

Atbilde: saskaņā ar 04.09.2012. Zemkopības ministrijas vadības apspriedes protokolu Nr.32, kurā nolemts, ka pēdējā kārtā iesniegto projektu (kārta beidzās 26.06.2012.) vērtēšanai ir jāizmanto viss pasākumā atlikušais publiskais finansējums, Lauku atbalsta dienests turpina vērtēt šajā kārtā iesniegtos projektus attiecīgi ceļot uz augšu zemsvītras projektus. Līdz ar to jaunu kārtu izsludināšana šobrīd netiek plānota, izņemot mežsaimniecības nozares attīstībai – tehnikas iegādei, kurai, saskaņā ar iepriekšminēto protokolu, ir rezervēts Ls 1 milj. publiskā finansējuma.

 • Vai jūnijā iesniegtajiem projektiem tiek meklēts papildu finansējums, lai varētu atbalstīt pēc iespējas vairāk atbilstošos projektus?

Atbilde: 04.09.2012. Zemkopības ministrijas vadības apspriedes protokols Nr.32 paredz, ka pasākumu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” un „Lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” ietvaros pēdējā kārtā iesniegto projektu finansēšanai ir jāizmanto viss pasākuma ietvaros atlikušais publiskais finansējums.

Statistiku skatīt atbildēs zemāk.

 • Vai līdz nākošā plānošanas perioda sākumam 2014. gadā vēl ir plānots atvērt projektu pieteikšanas kārtas pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija” un ja jā, tad kādos reģionos?

Atbilde: Saskaņā ar šā brīža Zemkopības ministrijas skaidrojumiem, kārtu pa reģioniem nav plānots atvērt, jo ar pēdējās kārtas izsludināšanu attiecīgajā pasākumā ir uzņemtas 20% virssaistības, t.i., Ls 41,9 milj.

 • Vai šajā plānošanas periodā ir plānots atvērt pieteikšanos arī uz citām LAP (2007-2013) atbalsta programmām.

Atbilde: Šobrīd Zemkopības ministrija precizē Ministru kabineta noteikumus pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”, pēc kuru apstiprināšanas paredzēts izsludināt vēl vienu projektu iesniegšanas kārtu.

 • Kā noris pēdējā kārtā iesniegto projektu vērtēšana pasākumos „Lauksaimniecības modernizācija”, „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”, „ Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” un „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizēšanai”.

Atbilde:

Pasākums Iesniegtie projekti Projekti, kuriem pietiek finansējums Projekti, par kuriem pieņemti lēmumi Projekti, kuriem nepietiek finansējums
Lauku saimniecību modernizācija 544 150 137 394
Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana 61 51 10
Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana – blakusproduktu pārstrāde 2 1

(1 projekts atsaukts)

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai 1515 749 164 766
Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizēšanai 133 133 98

Tabulā dati uz 27.09.2012.

Lielākajai daļai projektu, kuriem sākotnēji pietika sabiedriskais finansējums (saskaņā ar sludinājumā par kārtas atvēršanu noteiktajām summām), tiek prasīta papildus informācija, lai varētu pieņemt lēmumu. Projektiem, kuru vērtēšana uzsākta pēc Zemkopības ministrijas protokola saņemšanas, līdz 26.11.2012. tiks pieprasīta papildus informācija vai pieņemti lēmumi.

Informācija par projektiem, kuriem pietiek vai nepietiek finansējums pieejama LAD mājas lapā – http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/ sadaļā „Operatīvā informācija par iesniegtajiem projektiem”.

 • Kāda loma un kāpēc pie iesniedzamajiem dokumentiem programmā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” ir – deklarācijai par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkās komercsabiedrības kategorijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai. Šādu dokumentu LAD prasa iesniegt arī klientiem, kuri līdz šim nav bijuši saimnieciskās darbības veicēji.

Atbilde: Normatīvie akti (Lauku attīstības plāns un attiecīgie MK noteikumi), kas regulē šī pasākuma ieviešanu, nosaka, ka atbalsta pretendents var būt mikrouzņēmums. Atbalsta pretendentiem, kuri pasākumā iesniedz projektus kā fiziskās personas vai jaundibināti uzņēmumi, kuri vēlas uzsākt saimniecisko darbību, arī ir jāapliecina, ka tie atbilst mikrouzņēmuma statusam, proti, ka fiziskai personai vai jaundibinātam uzņēmumam nav saistīto uzņēmumu, kurus saskaitot kopā, attiecīgais atbalsta pretendents vairs neatbilst mikrouzņēmuma statusam.

Tāpēc arī atbalsta pretendentiem, kuri nav saimnieciskās darbības veicēji, ir jāapliecina, ka tiem tiešām nav saistītu uzņēmumu attiecīgi aizpildot jautājumā minēto deklarāciju.

 • Vai ir korekti prasīt no investīciju projektu realizētājiem, lai obligātās iepirkuma procedūras ietvaros būtu saņemti vismaz divi derīgi piedāvājumi?

Atbilde: Lai atbalsta pretendents noteiktu piegādātāju ar zemāko cenu, ir jāveic cenu salīdzināšana attiecīgajai iegādei, kas nozīmē, ka jābūt vismaz 2 salīdzināmiem piedāvājumiem.

Arī tad, ja iepirkums tiek veikts kā obligātā iepirkuma procedūra, t.i. caur Iepirkumu uzraudzības biroju, atbalsta pretendents var papildus aptaujāt piegādātājus, lai tiktu veikta korekta cenu salīdzināšana un saņemti 2 derīgi piedāvājumi. Cenu salīdzināšanas nepieciešamību nosaka gan Eiropas komisijas regula Nr.65/2011, gan MK noteikumi Nr.783 un Nr.65.

 • Kāpēc investīciju projektiem, kurus realizē ar LAD starpniecību, sludinājumam Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā jāatrodas 15 darba dienas, ja citu resoru pieteikumiem šis termiņš ir tikai 5 dienas?

Atbilde: Ilgāks piedāvājumu iesniegšanas termiņš noteikts MK noteikumos Nr.783 nolūkā nodrošināt iespēju visiem ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties ar paredzētās iegādes specifikāciju vai būvobjekta tehnisko projektu, sagatavot un iesniegt kvalitatīvu piedāvājumu. Nosacījumi tika ieviesti ņemot vērā ES Revīzijas palātas auditoru ieteikumus, kā arī citu ES dalībvalstu pieredzi.

 • Grobiņas novadā zemnieks jūnijā pieteicās uz tehnikas iegādi modernizācijas programmā, bet rakstiska atbilde nav saņemta, mutiski darbinieki paskaidro, ka projektu neatbalstīs, jo tālu zem svītras. Taču paralēli tiek runāts, ka visa Dienvidkurzemes nauda piešķirta kādai jaunai zvērsaimniecībai. Lūdzam LAD paskaidrot, vai šāda naudas sadale ir taisnīga? Vai arī varam sagaidīt papildus pārdalītus, piešķirtus līdzekļus?

Atbilde: Dienvidkurzemes RLP tika izsludināta kārta ar publisko finansējumu Ls 1 446 793. Visi iesniegtie projekti tika sarindoti atbilstoši Noteikumu Nr.1026 2.pielikumā esošajiem projektu atlases kritērijiem. Vienādu kritēriju punktu un koeficientu gadījumā, priekšrocības uz publisko finansējumu bija tam pretendentam, kuram pēdējā  noslēgtā gadā ir lielāki ieņēmumi no lauksaimniecības produktu ražošanas.

BEZAKCĪZES DĪZEĻDEGVIELA

 • Par bezakcīzes dīzeļdegvielas saņemšanu. Ja netiek nodrošinātas pie atbalsta kritērijiem noteiktās nosacītās liellopu vienības, vai tiks ņemts vērā tas, ka  saimniecība ir reģistrējusies kā primārais lopbarības ražotājs?

Atbilde: Nē, netiks. Tiem dzīvnieku ganāmpulku un novietņu īpašniekiem, kas LDC datu bāzē ir reģistrējuši dzīvnieku, ganāmpulku vai novietni saskaņā ar Noteikumiem Nr.650[1] attiecas Noteikumu Nr.344 3.2.apakšpunktā minētā prasībā par dzīvnieku blīvumu vismaz 0.2 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru.

Iepriekš minēto prasību par dzīvnieku blīvumu nepiemēro tikai tiem uzņēmumiem, kas līdz kārtējā gada 1.martam saskaņā ar Noteikumu Nr.730[2] 7.punktu ir reģistrējušies LDC kā dzīvnieku barības primārais ražotājs un LDC datu bāzē nav reģistrējuši dzīvnieku, ganāmpulku vai novietni.

Ja bezakcīzes degviela pilnā apjomā tiktu piešķirta katram, kas ir primārās lopbarības ražotājs, tātad arī visiem ganāmpulku īpašniekiem, normai par dzīvnieku blīvumu (0.2 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru) nebūtu nozīmes.


[1] Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumi Nr.650 “Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”.

[2] Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumi Nr.730 “Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atdzīšanas kārtība”.