LAUKU ATBALSTA DIENESTA ATBILDES UZ LAUKSAIMNIEKU ORGANIZĀCIJU JAUTĀJUMIEM 2012.GADA 26.APRĪĻA SANĀKSMĒ

platību Maksājumi

 • Kādu platību lauksaimnieks var šogad pieteikt uz atbalstu RLZP, ja 2010. gadā beidzās EI atbalsts un uz RLZP pieteica 100 ha, bet saskaņā ar samazinājuma koeficientu, atbalstīja 66.45 ha. Vai var pieteikt 100 ha, vai var tikai 66.45 + 20 % = 79.74 ha?

Atbilde:

Konkrētajā situācijā 2012. gadā uz RLZP var pieteikt 79.74ha. Uz RLZP atbalstu 2012. gadā var pietiekties tikai tie lauksaimnieki, kuriem jau ir RLZP saistības. Ja 2010.gadā beidzās EI saistības, bet 2011. Gadā nepieteicās uz RLZP, tad arī 2012. Gadā vairs pieteikties nevar.

 • 2011. gadā tika pieteikta LIZ bez atbalsta, bet šogad pildot pieteikumu, laukam vairāk nav bloka Nr., kā var atkārtoti iekļaut lauku blokā, ja lauks šogad ir apsēts?

Atbilde:

Ir jāaizpilda precizēšanas pieprasījuma veidlapa, kas pieejama LAD mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļā Tiešie maksājumi / Veidlapas [aktīvā saite uz veidlapu]

 • Vai šogad būs iespēja pieteikt apsekošanai bioloģiski vērtīgos zālājus?

Atbilde:

Dabas aizsardzības pārvaldē var pieteikties bioloģiski vērtīgo zālāju apsekošanai, bet par šīm platībām, 2012. gadā atbalsts netiks piešķirts.

 • MK noteikumu Nr.295 “Noteikumi par valsts un ES lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai” 32.punktā ir atrunāti nosacījumi, kuru (vismaz viena nosacījuma) izpilde ļauj saņemt BLA atbalstu par PPG platībām. 32.1.punktā kā viens no nosacījumiem ir minēts l/s dzīvnieku blīvums 0,2 nosacītās liellopu vienības uz 1 atbalsttiesīgo PPG hektāru un bez jebkādiem izņēmumiem norādīts, ka dzīvnieku blīvumu rēķina saskaņā ar noteikumu 4.pielikumu. 4.pielikumā ar pēdējiem grozījumiem ir pievienotas arī bišu saimes. Tātad no šī punkta var secināt, ka arī bišu saimju īpašnieki var saskaņā ar pielikumu izrēķināt lopu blīvumu un saskaņā ar 32.1.punktu (ja blīvums ir vismaz 0,2 vienības uz ha) saņemt atbalstu par PPG platībām. Ja skatāmies LAD rokasgrāmatu platību maksājumu saņemšanai 2012.gadā – tur pie BLA atbalsta skaidrojuma 4.pielikums ir ielikts bez bišu saimēm (skat. 27.-28.lpp.). Līdz ar to rodas jautājums – vai bišu saimju īpašniekiem ir jāpiemēro gan 32.1., gan 32.3.punkts? Vai arī uz bišu saimju īpašniekiem  attiecas tikai 32.3.punktā minētie nosacījumi (reģistrācija un 1 saime uz 3 ha), lai varētu saņemt BLA atbalstu par PPG platībām?
 • Atbilde:

Šī brīža MK noteikumi paredz, ka tiem lauksaimniekiem, kam jau ir BLA saistības, tiek piemēroti nosacījumi, kādi tie bija līdz šim – 1 bišu saime uz 3 ha (0,2 dzīvnieku vienības rēķina visiem dzīvniekiem, izņemot bitēm). Šobrīd vēl šo jautājumu precizējam ar ZM.

bezakcīzes degvielA

 • Iesniegumam par akcīzes dīzeļdegvielu jāpievieno vēl dokuments par ieņēmumiem, ko var iegūt Valsts ieņēmumu dienestā. Vai LAD nav iespējams šo informāciju iegūt uzreiz no VID?

Atbilde:

VID informāciju no D3 apstrādā 3 mēnešu laikā, D3 iesniegšana notiek līdz 1.jūnijam, līdz ar to mēs no VID informāciju saņemtu augustā vai septembrī.

 • Saimnieciskās darbības veicējs (par 2011. gadu ir ieņēmumi no lauksaimniecības ražošanas 200 Ls no ha) pieteicās atbalstam programmā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”. Pēc programmas nosacījumiem saimniecībai juridisko statusu (Z/S vai SIA, VAI I.K.) jānodrošina 1 mēneša laikā pēc pozitīva lēmuma no LAD saņemšanas. Projekts apstiprināts 02.04.2012.  Viena īpašnieka Z.S. nodibināta 16.04.2012., tas nozīmē, ka 18.04.2012. LAD šai Z/S piešķirts jauns klienta numurs.

Kā un vai šis jaunais zemnieks var saņemt no akcīzes nodokļa atbrīvoto dīzeļdegvielu, ko izmatos lauksaimniecības zemes apstrādei un lauksaimniecības ražošanai? Vai šajā gadījumā iepriekšminētā fiziskā persona drīkst nodot saistības jaundibinātajai (viena īpašnieka) zemnieku saimniecībai, kā tas ir ar Agrovides pasākumiem?

Atbilde:

Atbalsta pretendents atbilst statusam „Jaunais lauksaimnieks” ja saimniecība reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 12 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (juridiska persona) vai sešu mēnešu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas (fiziska persona). Iepriekš minētajā gadījumā Z/S varēja nodibināt arī martā.

Tomēr, pamatojoties uz radušos situāciju LAD ir nosūtījis vēstuli ZM, kurā lūdz saskaņot izņēmumu, nepiemērojot prasību ieņēmumiem 200 lati/ha tiem jaunajiem lauksaimniekiem, kuri apstiprināti ELFLA pasākuma “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” pēdējā kārtā, ja tie pirmo reizi deklarē lauksaimniecībā izmantojamo zemi vienotā platību maksājuma saņemšanai, bet reģistrējušies Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā pēc šī gada 1.aprīļa.

 • Fiziska persona, kura 2011. gadā neveica saimniecisko darbību, bet sagatavoja un iesniedza projektu “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” un 2012. gada marta beigās saņēma pozitīvu lēmumu par projekta apstiprināšanu. Aprīlī nodibināta zemnieku saimniecība, kura attīstīs graudkopību. Vai saimniecība saņems bezakcīzes dīzeļdegvielu zemes apstrādei? Projekta mērķu sasniegšanai, 2012. gadā tiks apstrādāta LIZ, sējot graudaugus. Vai ir padomāts par atbalstu Jaunajiem lauksaimniekiem, kuri veido juridiskas sabiedrības atbilstoši “Jauno lauksaimnieku atbalsta” programmas nosacījumiem?

Atbilde:

Skatīt Iepriekšējo atbildi

 • Pretendents – fiziska persona uz 1. martu ir reģistrējies kā primārais lopbarības ražotājs LDC datu bāzē. Jauno lauksaimnieku programmas ietvaros, aprīlī ir nodibinājis zemnieku saimniecību. Vai zemnieku saimniecība var pretendēt uz bezakcīzes dīzeļdegvielu par PPG 2012. gadā pārdodot sienu, kuras rudenī tiks uzartas graudaugiem, iesniedzot LAD pieteikumu degvielas saņemšanai kopā ar skaidrojošo iesniegumu par fiziskās personas pieteikumu primārā lopbarības ražotāja statusu datu bāzē?

MK noteikumu Nr. 344 no 03.05.2011. 3.prim.2. pantā norādīts, ka “lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir uzsācis saimniecisko darbību un reģistrējies UR vai VID laikposmā no iepriekšējā gada 1. aprīļa līdz kārtējā gada 31. martam un kārtējā gadā pirmo reizi deklarējis lauksaimniecībā izmantojamo zemi vienotā platību maksājuma saņemšanai ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros.”

Atbilde:

PPG Liellopu vienības nav nepieciešamas, ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs līdz kārtējā gada 1.martam ir reģistrējies datu centrā kā dzīvnieku barības primārais ražotājs un reāli šo sienu arī pārdod. Ja atbalsta saņēmējs maina juridisko formu no fiziskas personas uz zemnieku saimniecību, ir jāiesniedz atsevišķs iesniegums LAD. Konkrētajā gadījumā – ja fiziska persona iepriekšējā gadā ir nodarbojusies ar siena ražošanu un pārdošanu (ko var pārbaudīt no ieņēmumiem), LAD varētu lemt par šo saistību pārņemšanu, bet gadījumā ja fiziskā persona reģistrējusies datu centrā kā dzīvnieku barības primārais ražotājs tikai 2012.gadā, kas nozīmē ka iepriekš siens nav ražots – bezakcīzes degviela piešķirta netiks.

Projekti

 • Lūgums vēlreiz izskaidrot ar lauksaimniecību nesaistīto uzņēmumu radīšanas un attīstības nosacījumus – attiecināmās un neattiecināmās izmaksas; vai šīs programmas ietvaros iespējams radīt lauksaimniecības produkcijas pārstrādes ražotni?

Atbilde:

Pasākumā atbalstāma jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde, būvniecības, rekonstrukcijas un vienkāršotas rekonstrukcijas izmaksas, kā arī būvmateriālu iegādes izmaksas, lai tieši nodrošinātu ražošanas procesu projektā plānotajā nozarē. Papildus tam atbalstāmas ar būvprojektu saistītas izmaksas, ja to summa nepārsniedz 30 % no būvniecības attiecināmo izmaksu kopsummas (piemēram, administratīvās un personāla telpas, signalizācijas, videonovērošanas sistēmas izmaksas, teritorijas labiekārtošana). Tāpat arī ir atbalstāmas būvprojekta izstrādes izmaksas.

Neattiecināmās izmaksas noteiktas MK Noteikumu Nr.132 35.punktā.

Ja produkts nav iekļauts Annex 1, tad par šāda produkta ražošanu var iesniegt projektu. Produkti, ar kuriem var pretendēt uz URA finansējumu (kuri nav Annex 1), piemēram, alus, dažādi konditorejas izstrādājumi, u.tml. Saraksta ar produktiem pieejams LAD mājas lapā pie informācijas par URA pasākumu.

 • Kurā grupā klasificējas pie būvju tipiem servisa remontdarbnīca? Vai tā ir ražošanas ēka? Vai privātprakses ēkas tiek definētas kā ražošanas ēkas?

Atbilde:

Abos šajos gadījumos ēkas tiek klasificētas kā ražošanas ēkas.

 • Vai ir zināmi rezultāti Jauno lauksaimnieku projektu izvērtēšanā? Vai ir iespējams nosaukt konkrētākas nozares un projektu skaitu tajās, kā arī to cik ir projekti, kas saistīti ar būvniecību, tehnikas iegādi un vaislas dzīvnieku iegādi?

Atbilde:

Pašlaik ir izvērtēti un apstiprināti 173 projekti, vērtēšanā ir 69 projekti, no kuriem nepietiek finansējums 27 projektiem.

37 projekta iesniegumos ir paredzēta dzīvnieku iegāde, 22 – būvniecība un būvmateriālu iegāde, bet 147 projekta iesniegumos – tehnikas iegāde.

Vairākos projekta iesniegumos ir apvienotas dažādas aktivitātes (gan būvniecība, gan tehnika, gan lopu iegāde).

Apstiprināto projektu sadalījums pa nozarēm ir šāds:

Nozare Projektu skaits
Nobarojamie liellopi 47
Graudaugi 33
Piena liellopi 15
Dārzeņkopība 10
Lopkopība/augkopība (jauktā saimniecība) 9
Kartupeļi 4
Augļkopība 2
Lini 1
Laukkopība 1
Cūkas 1
Citi (bites, truši) 12

 • Kā ir ar tiem pasākumā „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”, kuri saskaitot punktus ir palikuši bez finansējuma, vai tiks atrasts finansējums visiem iesniegtajiem un atbilstošajiem Jauno zemnieku projektiem?

Atbilde:

Dienests vērtē visus pasākumā Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem iesniegtos projektus. Uz doto brīdi zem svītras ir 27 projekti. Zemkopības ministrija ir informēta par papildus finansējuma nepieciešamību.

 • Kad paredzēts atvērt pasākumu „Lauku saimniecību modernizācija” un „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” nākamās projektu pieņemšanas kārtas?

Atbilde:

Pasākumu „Lauku saimniecību modernizācija” plānots atvērt ar 2012. gada 28.maiju uz 30 kalendārām dienām ar kopējo publisko finansējumu 8 085 304 Ls Austrumlatgales, Dienvidlatgales un Dienkurzemes RLP.

Pasākumu „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” plānots atvērt ar 2012. gada 28.maiju uz 30 kalendārām dienām ar kopējo publisko finansējumu 7 061 111 Ls.

Sludinājumu par kārtu atvēršanu dienests ievietos 27.aprīļa Latvijas Vēstnesī.

Par pasākumu „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”

 • Ja tiks pārsniegts pieejamais finansējums pasākumam “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”, vai pēc projekta atlases kritērijiem tiks rindoti pilnīgi visi iesniegtie projekti vai arī tikai tie, kas būs iesniegti pēc paziņojuma, ka iztērēts 80% finansējums? Masu mēdijos izskanējusi informācija, ka projektus labāk iesniegt pēc iespējas ātrāk, jo tad tie netikšot rindoti pēc atlases kritērijiem, proti, darbosies princips “kurš pirmais brauc, tas pirmais maļ”.

Atbilde:

Ņemot vērā lielo atbalsta pretendentu interesi par URA pasākumu, kopīgi ar Zemkopības ministriju ir nolemts izsludināto kārtu atcelt un ievietot jaunu sludinājumu par projektu pieņemšanu no 28.maija līdz 26.jūnijam, kas attiecīgi nozīmē, ka visi iesniegtie projekti tiks rindoti. Sludinājums tiks ievietots 27.aprīļa Latvijas Vēstnesī.

 • Vai ir atbalstāma koka suvenīru ražošana? Vai tie varētu atbilst NACE 2 klasifikatora 16.29 sadaļā minētajām darbībām?

Atbilde:

Jā, ir atbalstāma NACE 2.red.16.29.nodaļas ietvaros. Bet, ja plānota koka rotaļlietu ražošana, tad tā klasificējama kā NACE 2.red. 32.40. Iekļaujama darbība, kas arī ir atbalstāma pasākumā.

 • Par 9.1 punktu (MK not. 132) – ar kādu dokumentu vai kādā veidā apliecina, ka nodibinātais uzņēmums vēl nav uzsācis saimniecisko darbību līdz projekta iesnieguma iesniegšanai?

Atbilde:

Šādai informācijai būtu jāatspoguļojas projekta pieteikumā – pretendentam ir jāapraksta esošā situācija. Ja ir gada pārskats, arī tā informācija parāda, vai saimnieciskā darbība ir/ nav uzsākta.

 • Vai pasākumā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” 11.3’ punktā – pārtikas produktu ražošana (NACE 2 .red. C sadaļas 10. nodaļa) ideja ražot sausās zupas (garšaugi, dārzeņi) tiek atbalstīta?

Atbilde:

Ja sauso zupu ražošana nav ietverta Līguma par Eiropas Savienību I pielikumā, līdz ar to ir atbalstāma.

 • Vai pasākumā “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” var startēt jaundibināts uzņēmums, kas plāno vākt un pārdot savvaļas ārstniecības augus? Plānots iegādāties kaltēšanas iekārtu.

Atbilde:

Ārstniecības augu (arī savvaļas) vākšana/ kaltēšana/ pārdošana u.c. nav atbalstāma Pasākuma ietvaros.

 • Vai pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” ir atbalstāmi kautuvju pakalpojumi?

Atbilde:

Kautuvju pakalpojumi ietilpst NACE (2.red) klasifikatora 10.11 nodaļā Gaļas pārstrāde un konservēšana. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.132 11.3.apakšpunktu pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” atbalstāma ir pārtikas produktu ražošana un dzērienu ražošana, ja gala produkti nav minēti līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā. Ņemot vēra, ka gaļa (svaiga, žāvēta saldēta, kaltēta un citādi apstrādāta) ir iekļauta līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikuma 2.grupā, pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” kautuves izveidošana nav atbalstāma.

 • Vai pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”  ir atbalstāma sporta nama jumta rekonstrukcija?

Atbilde:

Sporta nodarbības un citi pakalpojumi, kas saistīti ar sportu,  ietilpst NACE (2.red) klasifikatora 93. nodaļā, kas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.132 pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” nav atbalstāma. Līdz ar to sporta nama jumta rekonstrukcija nav atbalstāma.

 • Vai pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”  ir atbalstāma ar ārstniecības augiem pildītu spilvenu izgatavošana?

Atbilde:

Spilvenu izgatavošana ietilpst NACE (2.red) klasifikatora 13.92. sadaļā un ir atbalstāma pasākuma ietvaros.

 • No kura brīža tiek attiecinātas tehniskā projekta izmaksas?

Atbilde:

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.132 29.4. apakšpunktu būvprojekta izstrādes izmaksas ir attiecināmas tikai pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

LIZ APSEKOŠANA

 • Vai ir zināmi konkrētāki nosacījumi, kritēriji, par jauno prasību – LIZ (tai skaitā papuves) kopj un kultūraugus tajā audzē, izmantojot Latvijas apstākļiem un sugai atbilstošu kopšanas agrotehniku (tai skaitā pļaušanas nosacījumus), kā arī nezāļu ierobežošanas pasākumus?

Atbilde:

Laukiem jābūt laicīgi apsētiem, atbilstošā biezībā. Jāveic nezāļu ierobežošanas pasākumi, lai nezāles nebūtu dominējošā kultūra. Papuvēm jāpilda tās mērķis- laicīgi jāsagatavo augsne sējumam, jāierobežo nezāļu attīstība.

 • Kāpēc savulaik ir ieviests kritērijs, ka uz atbalstu var pretendēt LIZ, kurā rēķinot uz 1 ha ir līdz 50 atsevišķi augošiem kokiem? Vai šāda prasība nav ievērojami atvieglojusi „dīvānzemnieku” un „appļāvēju” darbošanos, jo pēc šīs prasības ieviešanas var veikt platību appļaušanu ap platībā esošajiem kokiem!

Atbilde:

Šāds nosacījums ir spēkā jau kopš 2004.gada, jo tas ir noteikts EK normatīvajos aktos. Pēc Vides ministrijas un BDUZ apsaimniekotāju iniciatīvas šī norma tika iestrādāta Ministru kabineta noteikumos. Prasība nopļaut zāli ir bijusi vienmēr, un laukā bez kokiem to pat ir izdarīt vieglāk. Šī norma tieši skaidro, ka platības, kurās koku blīvums ir lielāks par 50kokiem/ha nav atbalsttiesīgas, jo platību maksājumu izpratnē tās tiek pielīdzinātas vairāk mežam nekā lauksaimniecības zemei.

MAKSĀJUMI

 • Kā pildās LAD izstrādātais  grafiks par atlikušajiem 2011. gada atbalsta maksājumiem? Kad paredzēts izmaksāt atbalstu par pasākumu “Rugāju lauks ziemas periodā”?

Atbilde:

Platību maksājumi tiek maksāti visiem, kuriem ir pabeigta administrēšana. Atbalsta maksājumi “Rugāju lauks ziemas periodā” tiek uzsākti šonedēļ (2,8 mlj. LVL).

 • Atdalītais PVTM par liellopiem – par teli – sieviešu kārtas liellopu no 8 mēnešu vecuma, kas vēl nav atnesusies un nav deklarēta kā potenciālā zīdītājgovs. Vai šis maksājums attiecas tikai uz piena lopkopības saimniecībām?

Atbilde:

Pēc MKN Nr.173 maksājumu var saņemt: „Atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu par liellopiem lauksaimnieks var saņemt par šo noteikumu 61.punktā minētajiem dzīvniekiem, ja saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra datiem tie ir:

62.1. reģistrēti un atrodas ganāmpulkā 2010.gada 31.decembrī;

62.2. turēti ganāmpulkā no 2010.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 31.decembrim.” Tātad jebkura saimniecība, kas izpilda attiecīgos nosacījumus LDC par attiecīgajiem dzīvniekiem.

 • Ja šķirnes dzīvnieku organizācijas un saimniecības MK noteiktajos termiņos izpilda  tām noteiktos uzdevumus, kad LAD paredz izmaksāt papildus atbalstu lopkopības  attīstībai ciltsdarba saimniecībām?

Atbilde:

Skatīt pielikumu.

 • Vai joprojām saglabāsies prasība, ka uz atbalstu varēs pieteikties zemes tiesiskais valdītājs, kas šo zemi arī kopj, apstrādā? Kā LAD vērtē tos gadījumus, kad uz maksājumiem piesakās zemes īpašnieks, kaut gan zemi apstrādā, kopj cita persona?

Atbilde:

Nosacījumi pēc būtības nav mainījušies.

Platību maksājumus atbilstoši Regulas (EK) 73/2009 124. panta 2. punkta otro daļai, MK noteikumu Nr.173  25.4.apakšpunktam un MK noteikumu Nr.295  5.punktam 2012.gadā ir tiesīgs saņemt atbalsta pretendents, kurš:

1)  veic lauksaimniecisku darbību un apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi;

2)  2011.gada 15.jūnijā ir atbalstam pieteiktās lauksaimniecībā izmantojamās zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (lietotājs).

Lai saņemtu platību maksājumus, atbalsta pretendentam ir jāievēro abi augstāk norādītie nosacījumi. Situācijā, ja netiek ievēroti abi nosacījumi, tad atbalsta pretendentam nav tiesības saņemt platību maksājumus.

Dažādi

 • Kāda ir ES atbalstu saņēmušo saimniecību struktūra 2011. gadā (pēc saimniecības lieluma – ha, pēc nodarbināto skaita saimniecībās )?

Atbilde:

LAD nav informācijas par nodarbināto skaitu saimniecībā. Šobrīd Agrārās ekonomikas institūts veic pētījumu pa lauku saimniecībām, tur var arī meklēt informāciju.

 • Kāda lieluma saimniecības saņem vislielākos ES atbalsta maksājumus?

Atbilde:

Pamatoti, saimniecības, kas piesaka vislielāko platību. Tās saimniecības, kurām ir vislielākā platība, kur platība ir izvietota, kādā zonā MLA vai BDUZ. Divas lielākās saimniecības ir ar platību virs 5000 ha. Lursoft var apskatīt jebkuru gada pārskatu, cik katrs nomaksājis nodokļus.

 • Cik mazo, vidējo un lielo saimniecību Latvijā saņem ES atbalsta maksājumus (kāpēc LAD tās uzskata par mazām, vidējām vai lielām)?

Atbilde:

Atbildēts uz iepriekšējo jautājumu. No 64tūkst. 12000 juridiskas personas, pārējās ir fiziskas personas. Ražojošas saimniecības pēc aptuvena novērtējuma ir 18 tūkstoši.

 • Ko LAD uzskata par ražojošu saimniecību?

Atbilde:

LAD veic administrēšanu pamatojoties uz regulām un normatīvajiem aktiem, līdz ar to, tiek izvērtēts, vai saimniecība atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Katrā no atbalsta veidiem prasības saimniecībām ir atšķirīgas.

 • Vai statistikā par ražojošajām saimniecībām LAD ietver arī piemājas saimniecības?

Atbilde:

LAD neuztur informāciju par ražojošajām saimniecībām.

 • Vai Latvijā drīkst izmantot tādu zālāju sēklu lauku apstrādes tehnoloģisko elementu, kā rugaines dedzināšana, bez platībmaksājumu samazināšanas vai zaudēšanas draudiem. Daudzās ES dalībvalstīs to veiksmīgi izmanto. Ja drīkst, tad kādi nosacījumi ir jāizpilda!

Atbilde:

Šobrīd MK noteikumi Nr.173 aizliedz uz lauka dedzināt rugaini vai sauso zāli, nekādi izņēmumi nav paredzēti.

 • Cik šogad ir konstatēti kūlas dedzināšanas gadījumi un attiecīgi piemērots samazinājums atbalstam? Vai varētu būt situācijas, gadījumi, kuros LAD pieļauj (nesoda), zālāju sēklu audzētājus, kuri agri pavasarī pēc agrotehnikas nosacījumiem veic attiecīgo zālāju platību dedzināšanu?

Atbilde:

Uz 20.04.2012. fiksēti 77 kūlas dedzināšanas gadījumi. Pateikt cik iesniegumiem tiks piemērots samazinājums varēs tikai, kad pieteikumi būs iesniegti un noadministrēti. No VUGD ir saņemta informācija par ~300 kūlas dedzināšanas gadījumiem, bet ne visas zemes, kur ir dedzināts, tiek pieteiktas atbalstam

Šobrīd MK noteikumi Nr.173 aizliedz uz lauka dedzināt rugaini vai sauso zāli, nekādi izņēmumi nav minēti.

 • Kā Lauku atbalsta dienests no administrēšanas, labas lauksaimniecības prakses ievērošanas kontroles un taisnīguma viedokļa (visiem pretendentiem konstants 500-1000 eiro maksājums) vērtē Eiropas Komisijas ierosinājumu attiecībā uz mazo lauksaimnieku  līdzdalību  nākošajā plānošanas periodā īpašā “Mazo lauksaimnieku shēmā”?

Atbilde:

Politikas veidošana ir ZM kompetence. Būs vienāda shēma visās ES dalībvalstīs. Šī shēma būs vienkāršāka mazajiem lauksaimniekiem, bet, protams, tas radīs papildus slodzi administrēšanai.

 • Kāda veida rakstiski apliecinājumi varēs kalpot par apliecinājumu par tiesībām apsaimniekot atbalstam pieteikto LIZ? Vai ar šādas prasības ieviešanu nebūs vērojama tendence, ka samazinās atbalstam pieteikto ha skaits?

Atbilde:

Uz platību maksājumiem var pretendēt par tādu LIZ platību, kas ir atbalsta pretendenta īpašumā vai valdījumā (lietošanā) kārtējā gada 15. jūnijā. Lauksaimniekiem rakstiski apliecinājumi par tiesībām uz 15.06.2012. apsaimniekot atbalstam pieteikto LIZ jāglabā saimniecībās un būs jāuzrāda pēc LAD pieprasījuma, ja to neapliecinās ieraksts Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā.

Rakstisks apliecinājums var būt:

• nomas līgums;

• pirkuma līgums;

• patapinājuma līgums;

• dāvinājuma līgums;

• mantojumu apliecinošs dokuments;

• pagasta lēmums u.c.

Izņēmuma apliecinājumi attiecībā uz Platību maksājumu iesniegumā 2012. gadam deklarētajām platībām:

• vienpersonisks zemes īpašnieka vai tā pilnvarotā pārstāvja rakstisks apliecinājums;

• ārkārtas gadījumā, ja pretendentam ar zemes īpašnieku vai tā pilnvaroto pārstāvi pastāv vienošanās par atļauju apsaimniekot konkrēto zemes gabalu, bet šo vienošanos nav iespējams noformēt rakstiski, ir pieļaujams vienpersonisks rakstisks pretendenta apliecinājums.

Izņēmuma apliecinājumos par tiesībām apsaimniekot LIZ obligāti jānorāda:

• attiecīgais lauka numurs un platība (ha), kas deklarēta atbalstam Iesniegumā;

• konkrētais lauku bloka vai kadastra numurs;

• īpašnieks, īpašnieka adrese un kontaktinformācija.

LAD sazināsies ar attiecīgo zemes īpašnieku, lai pārliecinātos par konkrētā lauksaimnieka tiesībām apsaimniekot atbalstam pieteikto LIZ platību.

Ja zemes īpašnieks neapstiprinās, ka ar lauksaimnieku pastāv vienošanās par LIZ platības apsaimniekošanu, par konkrēto lauku kārtējā gadā atbalsts netiks piešķirts un šī attiecīgā platība tiks ņemta vērā, nosakot atbalsta apjoma samazinājumus par platības pārdeklarāciju

 • Par projekta kontroli līdz projekta realizēšanas uzsākšanai. Piemēram projekts ir apstiprināts septembra beigās (ēkas rekonstrukcija) un realizācijas sākums paredzēts oktobrī, bet jau aprīlī sāk tramdīt prasīt projekta uzsākšanas līgumus un naudas piesaisti. Reāli taču vēl ir 5 mēneši. Kāpēc tāda tramdīšana, un cilvēku uztraukšana?

Atbilde:

Jautājumā nav informācijas, kurā pasākumā atbalsta pretendents ir iesniedzis projektu par ēkas rekonstrukciju. Katra pasākuma specifiskajos noteikumos ir noteikts, kādā termiņā pēc LAD lēmuma saņemšanas atbalsta pretendentam ir jāpierāda projekta īstenošanas uzsākšana.

Piemēram, pasākumā Lauku saimniecību modernizācija tie ir 9 mēneši, savukārt pasākumā Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai – 6 mēneši. Rekonstrukcijas gadījumā ar projekta realizācijas uzsākšanu saprot noslēgtu līgumu ar būvnieku. Tāpat laicīgi ir jāpierāda finansējuma pieejamība projekta īstenošanai, kas atkarībā no pasākuma, ir 3 vai 6 mēneši.

EPS:

 • Ja lietotājam ir piekļuve pie vairākiem LAD klientiem, vai var uztaisīt tā, ka nomaina klientu bez iziešanas no EPS un atkal par jaunu pieslēgšanos pie EPS jau ar vajadzīgo klientu?

Atbilde:

Tas ir katra klienta datu drošības jautājums, lai ar vienu pieslēgšanos varētu izmainīt datus un informāciju tikai par konkrēto klientu. Pieslēgšanās katru reizi savam klientam nodrošina paša lietotāja kontroli un apzinātu rīcību izvēloties konkrētu klientu.

Lauku bloku kartes:

 • Situācija: Zemes īpašnieks neapstrādāja lauku, LAD konstatējis, ka lauks nav nopļauts. Šogad, saistībā ar to, ka jāmaksā paaugstināts NĪP, īpašnieks lauku iznomā zemniekam, bet zemnieks vēloties pieteikt platību atbalstam to nevar izdarīt, jo platība ir izņemta no lauku bloku kartes, kaut gan pagājušajā gadā platība bija lauku bloku kartē.  Kāpēc izveidojusies tāda situācija?

Atbilde:

Ja lauks ir aizaudzis ar krūmiem, tas tiek izslēgts no lauku bloku kartes. Klientam jāsniedz LAD bloku precizēšanas pieprasījums un LAD izvērtēs vai attiecīgo platību ir iespējams iekļaut atpakaļ atbalsttiesīgā LIZ platībā. Tā tiks iekļauta lauku bloku kartē, pēc pārbaudes uz vietas, kuras laikā tiks konstatēts, ka laukā vairs nav koku vai krūmu un tas ir tiesīgs pretendēt uz atbalstu.

2012.gada Valsts atbalsta pasākumu saraksts