Leonardo da Vinci mobilitātes projekts

Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas projekta “Prakse Latvijas lauku mazo un vidējo uzņēmumu speciālistiem Apvienotajā karalistē” starptautiskajā praksē Severnvale Academy (Apvienotā Karaliste) piedalījās 2 biedrības „Zemnieku Saeima” darbinieki. Projekta sadarbības partneris ir izglītības iestāde ar lielu pieredzi starptautisko projektu īstenošanā un tās labā sadarbība ar vairākiem lauksaimniecības nozares partneriem nodrošināja kvalitatīvu prakses programmas īstenošanu un maksimāli iespējamo mērķu sasniegšanu.

flag12

Projekta mērķis: pilnveidot uzņēmēju profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences, personiski pilnveidoties, veicot starptautisko praksi Apvienotajā Karalistē, lai spētu noturēties un konkurēt lauku biznesa vidū un attīstīties, radīt pievienoto vērtību saražotajiem produktiem.

Projekta uzdevumi:
1. Iepazītas Apvienotās Karalistes lauku uzņēmēju ekonomisko situāciju un darbības pieredze, attīstības iespējas;
2. Iepazīta Apvienotās Karalistes lauku uzņēmēju izglītības atbalsta sistēma un mārketinga apmācības iespējas un labās prakses piemēri;
3. Iepazītas dažādu nozaru lauku uzņēmēju saimniecības, veikta prakse, apgūti labas prakses piemēri lauku saimniecību attīstības nodrošināšanā un produktu pievienotās vērtības radīšanā;
4. Iepazītas inovatīvas biznesa idejas, kā izmantot laukos esošos resursus;
5. Iepazīta ar vides aizsardzības, klimata izmaiņu ietekmes mazināšanas jautājumu risināšana;
6. Nodrošinātas tālākās sadarbības iespējas ar partnerorganizācām un kopīgu projektu īstenošana;
7. Veicināta profesionālās terminoloģijas apgūšanu un vispārējās komunikācijas prasmes angļu valodā;
8. Gūtas starpkultūru iemaņas un zināšanas par Lielbritāniju.

Projekta rezultātā pilnveidotas 2 biedrības „Zemnieku Saeima” darbinieku profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences, kā arī veikta personiskā pilnveide, kuru rezultātā veicināta lauku uzņēmēju iespējas noturēties un konkurēt lauku uzņēmējdarbībā un attīstīties, radīt pievienoto vērtību saražotajiem produktiem.

Projekta rezultāti: informācija par projekta norisi un gūtajām atziņām publicēti biedrības mājas lapā.
Starptautiskajā praksē iegūtās prasmes un kompetences tika novērtētas ar uzņemošās organizācijas sertifikātu un Europass Mobility dokumentu. Sertifikāts prakses dalībniekiem ir tālākizglītības un profesionālās pilnveides apliecinājums, kas paaugstina piešķīruma saņēmēju konkurētspēju darba tirgū.

Prakse notika laika posmā no 2009.gada 21.septembra līdz 2009.gada 4.oktobrim.

Apstiprinātais finansējums Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas projektā “Prakse Latvijas lauku mazo un vidējo uzņēmumu speciālistiem Apvienotajā karalistē” ir 6 036 EUR.