Manure Standards

Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai (Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions)

Projekta apzīmējums: Kūtsmēslu standarti (MANURE STANDARDS)

Projekta numurs: #R057

Programma: Baltijas jūras reģiona Eiropas Strukturālā programma 2014. – 2020. gadam

Prioritāte: 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība

Specifiskais mērķis: 2.1 Tīri ūdeņi: Palielināt ūdens apsaimniekošanas efektivitāti, lai samazinātu barības un bīstamo vielu ieplūdi Baltijas jūrā un tās reģiona ūdeņos

 

Kūtsmēsli ir vērtīgs augu barības elementu un organisko vielu avots, taču lauksaimnieciskās darbības rezultātā barības vielu emisijas līmenis Baltijas jūrā ir augsts. Lielākās barības vielu emisijas veido kūtsmēslu izmantošana. It īpaši tas ir izteikts reģionos ar lielu lauksaimniecības dzīvnieku īpatsvaru. Tāpēc ir nepieciešams uzlabot kūtsmēslu izmantošanu..

Politikas veidotājiem, uzraudzības iestādēm, lauksaimniekiem un konsultantiem trūkst vienotu standartu kūtsmēslu kvantitātes un kvalitātes novērtēšanai, to masas un barības elementu zudumu un emisijas aprēķināšanai, kas nodrošinātu vienotus kūtsmēslu izmantošanas sistēmu visās Baltijas jūras reģiona valstīs un dotu nozīmīgu ieguldījumu efektīvai barības vielu pārvaldībai un ilgtspējīgai kūtsmēslu izmantošanai.

Galvenais projekta mērķis ir izveidot jaunu, starptautiski vienotu kūtsmēslu pārvaldības sistēmu, ar kuras palīdzību projekta mērķa grupas (lauksaimnieki, konsultanti, politikas veidotāji un uzraudzības iestādes) spēs uzlabot praktisko kūtsmēslu izmantošanu un nodrošināt ticamus un salīdzināmus datus politikas veidotājiem.

Izstrādātie kūtsmēslu standarti ļaus noteikt kūtsmēslu kvantitāti un kvalitāti. Tie saturēs:

  1. vienotas vadlīnijas kūtsmēslu paraugu ņemšanai, analīzei un kūtsmēslu pārvaldībai nepieciešamo datu ieguvei;
  2. vienotas vadlīnijas un Excel programmu uz lauksaimniecības dzīvniekiem balstītai aprēķinu sistēmai.

Papildus tiks izstrādātas rekomendācijas vienotai kūtsmēslu pārvaldībai.

Kopumā projekta ietvaros tiks:

  1. izstrādāta vienota kūtsmēslu pārvaldības sistēma, kas tiks pārbaudīta izmēģinājuma saimniecībās;
  2. novērtēta izstrādātās pārvaldības sistēmas vides un ekonomiskā ietekme gan izmēģinājuma saimniecībās, gan nacionālā un starptautiskā līmenī;
  3. izstrādātas skaidras vadlīnijas kūtsmēslu izmantošanai un uzglabāšanai, apzinot kūtsmēslu pārvaldības sistēmas un politikas veidotāju nepieciešamības;
  4. ieteiktas nepieciešamās darbības kūtsmēslu pārvaldības sistēmas praktiskai ieviešanai.

Visas projekta aktivitātes tiks veiktas cieši sadarbojoties projekta partneriem ar asociētajām organizācijām, zinātniekiem, lauksaimniekiem, lauksaimniecības konsultantiem un politikas veidotājiem, ņemot vērā visu mērķa grupu vajadzības.

Vadlīnijas tiks publicētas angļu un nacionālajās valodās un izplatītas ar semināru, pasākumu, rakstu, sociālo mediju un interneta starpniecību. Paraugu ņemšanas vadlīnijas tiks papildinātas ar  izskaidrojošiem video materiāliem.

Vienotas kūtsmēslu pārvaldības sistēmas starptautiska atzīšana ļaus uzlabot kūtsmēslu izmantošanas precizitāti, līdz ar to nodrošinot racionālu augu barības elementu izmantošanu un samazinot to emisiju Baltijas jūrā, vienlaikus nodrošinot kūtsmēslu izmantošanas ekonomisko efektivitāti.

Projekta partneri:

19 projektu partneri un 32 asociētās organizācijas no 9 Baltijas jūras reģiona valstīm

Projekta partneri no Latvijas: Valsts augu aizsardzības dienests un Biedrība “Zemnieku saeima”

Projekta norises periods: 01.10.2017.-30.09.2019. (24 mēneši)

Projekta budžets: Projekts tiek finansēts ar ERAF līdzfinansējumu.

Sekojot projektam tā mājaslapā: https://www.luke.fi/manurestandards/en/frontpage/

vai Twitter lapā: https://twitter.com/ManureStandards

VAAD informatīvs VIDEO par kūtsmēsliem.

web_D6B8444_eo1710poster_manure_final-1


Saistīti raksti