Ministrija aicina izteikt viedokli par Kopējo lauksaimniecības politiku

Zemkopības ministrija ziņo, ka no šī gada 23. novembra līdz 2011. gada 25. janvārim visām sabiedriskajām organizācijām, tostarp arī lauksaimniecības nozares organizācijām, ir iespēja izteikt savu viedokli par Eiropas Komisijas (EK) sagatavošanā esošo „KLP 2020” Ietekmes izvērtējuma dokumentu, kā arī sniegt konkrētus priekšlikumus par to, kādai vajadzētu būs Kopējai lauksaimniecības politikai pēc 2013. gada.

Ministrija informē, ka šī gada 18. novembrī EK publicēja paziņojumu „Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) 2020. gada perspektīvā — Kā risināt nākotnē paredzamās ar pārtiku, dabas resursiem un teritoriālajiem aspektiem saistītās problēmas”. Reforma iecerēta, lai uzlabotu Eiropas lauksaimniecības nozares dinamiskumu, konkurētspēju un efektivitāti, atbildot uz stratēģijā „Eiropa 2020” definēto nākotnes redzējumu ilgtspējīgas, viedas un integrējošas ekonomiskās izaugsmes stimulam. Dokumentā aprakstītas trīs turpmākās reformas iespējas. Pēc tam, kad šie ierosinājumi būs apspriesti, EK 2011. gada pavasarī nāks klajā ar izteikto priekšlikumu rezultātiem.

Izteikt viedokli un priekšlikumus par KLP līdz 2020. gadam var Eiropas Komisijas mājas lapā:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/consultation/index_en.htm