MK apstiprināts ZM sagatavotais informatīvais ziņojums par 2014-2020 LAP

2.jūlijā Ministru kabinetā (MK) tika apstiprināts Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotais informatīvais ziņojums, par jauno 2014-2020 Lauku attīstības plānu. MK apstiprināja sekojošo:

1.No tiešajiem maksājumiem paredzētā finansējuma tiek pārdalīti 6,15 % uz Lauku attīstītības programmu, lai nodrošinātu finansējumu pasākumam „Maksājumi saimniecībām ar dabas ierobežojumiem” 188 miljonu latu apmērā un Valsts meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošanai 25 miljonu latu apmērā.

2.Tiks nodrošināts, lai laika periodā no 2014.-2020.gadam valsts budžeta apakšprogrammai 21.01.00 „Subsīdijas lauksaimniecības produkcijas ražotājiem” piešķirto līdzekļu ietvaros atbalsts vismaz 6 miljonu latu apmērā prioritāri tiek piešķirts pasākumam „Apdrošināšanas polišu līdzfinansēšana” (jo šis pasākums pēc mūsu iniciatīvas tika izņemts no LAP, naudu pārdalot uz pasākumu – meliorācija. Mēs pieprasījām, lai šāds punkts tiek iekļauts informatīvajā ziņojumā, tādejādi nodrošinot to, ka visiem lauksaimniekiem svarīgo polišu daļējā subsidēšana būs ilglaicīgs valsts atbalsta pasākums).

3.Tiks diferencētas pasākuma „Agrovide un klimats” apakšpasākuma „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” atbalsta likmes pēc bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšanas un kartēšanas, un ņemot vērā indikatīvā finanšu plāna finansējuma apmēru, zaļās komponentes maksājuma nosacījumus saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politiku, kā arī tiešā atbalsta nosacījumus un apmēru (tātad, būs vismaz 3 dažādas atbalsta likmes atkarībā no zālāja vērtības un to apkopšanas grūtības pakāpes).

4.Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu uzlabošanai tiks novirzīti arī 26 milj LVL no Reģionālā attīstības fonda (tādejādi kopā Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai nākamajā periodā būs pieejami 51 milj LVL).

Galvenie virzieni, kuri ir ņemti vērā, plānojot LAP :

– lielāks uzsvars uz mazo un vidējo saimniecību attīstību;

– ieguldījumi un investīcijas virzītas, lai palielinātu ekonomiski aktīvo un uz tirgu orientēto saimniecību skaitu;

– veicināt kooperācijas attīstību lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un pārtikas ķēdes ietvaros;

– zinātņu atziņu veicināšana uzņēmējdarbībā;

– nodrošināt, ka neizmantotās lauksaimniecības zemes tiek atgrieztas lauksaimniecības apritē.

Kopumā nav ļoti liela atšķirība no iepriekšējā perioda LAP, ir tikai dažas jaunas programmas, piemēram „Sadarbība” (mērķis veicināt zinātnes un ražotāju kopīgu sadarbību jaunu produktu izstrādē), mazo saimniecību atbalsts (līdzīgs iepriekšējam pasākumam DNS), jauns agrovides pasākums.

Jau informatīvajā ziņojumā ir apstiprinātas dažas būtiskas izmaiņas, kas ļaus maksājumus virzīt daudz mērķtiecīgāk uz ražojošām saimniecībām, piemēram, turpmāk, lai saņemtu MLA maksājumu (prognozējas, ka 2016. gadā MLA teritorija būs aptuveni 90 % no visas Latvijas teritorijas), iepriekšējo 0,2 dzīvnieku vienību vietā uz hektāru pastāvīgo pļavu un aramzemē sēto zālāju, būs jānodrošina 0,5 nosacītās dzīvnieku vienības un minimālie ieņēmumi uz vienu hektāru lauksaimniecības izmantojamās zemes!

Tāpat ir apstiprināts- attiecībā uz bioloģiskās lauksaimniecības atbalstu, tas tiks mērķtiecīgi novirzīts tieši ražojošiem lauksaimniekiem un platībām, lai stimulētu attiecīgi marķētas produkcijas nonākšanu tirgū, tostarp atbalsts tiks sniegts:

–          bioloģiskai saimniecībai, kas ir nedalīta un sertificēta kopumā;

–          nosakot attālumu starp laukiem vienā saimniecībā;

–          paredzot obligātu nosacījumu par lauksaimnieka minimālo zināšanu līmeni par bioloģiskās lauksaimniecības specifiskajiem noteikumiem;

–          pastāvīgām pļavām un aramzemē sētajiem zālājiem piemērojot lielāku minimālo lopu blīvumu (aptuveni 0,3–0,5 nosacītās dzīvnieku vienības uz hektāru).

Tā kā daudzus interesē lauku saimniecību modernizācijas programma, tad pašreizējā vienošanās paredz atbalstu par tehniku no 20 līdz 25 % un būvniecībai 40 %. Vēl norisināsies diskusijas par papildus atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem.

Tuvākā 1, 5 mēneša laikā ZM ar mums skaņos visas atbalsta programmas un atbalsta saņemšanas nosacījumus, lai, beidzoties Briseles atvaļinājumiem, programmu var iesniegt apstiprināšanai.

Kā jau iepriekš esam informējuši, nākamajā plānošanas periodā papildus tiek piešķirti 89 milj LVL Lauku attīstības programmai Latvijas reģionu ceļu sakārtošanai. Šobrīd esam uzsākuši sarunas, pēc kādiem kritērijiem nauda tiks sadalīta. Gandrīz puse no pašvaldībām jau ir sagatavojusi detalizētas novadu kartes ar viskritiskākajiem ceļu posmiem. Ņemot vērā, ka LAP līdzekļi ir jāiegulda lauksaimniecības attīstībai, primāri tiks sakārtoti tie ceļi, kas nodrošina lauksaimnieku ikdienas darbu, īpašu uzsvaru liekot uz piena  – lopkopību, kas ražo un realizē produkciju. Mēs uzskatām, ka katra novada lauksaimniekam ir jāpiedalās lēmumu pieņemšanā un jāizlemj, kurus posmus remontēt, tādēļ Jums ir jābūt aktīviem, jāsazinās ar novada vadību un jāziņo par tiem pašvaldības ceļiem, kuri būtu jāsakārto, lai uzlabotu piena nogādāšanu tālākai pārstrādei. Informācijai: ar šīs naudas palīdzību katrs novads varēs saremontēt 20-30 km ceļa posmu.