Nākamā Lauku saimniecību modernizācijas pieteikšanās kārta gaidāma rudenī

Pēdējā Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam (LAP) Uzraudzības komitejas sēdē, kas notika 21. jūnijā, Lauku atbalsta dienests (LAP) ziņoja, ka, neveicot projektu rindošanu, tiks apstiprināti visi atbilstīgie projekti, kas iesniegti projektu pieņemšanas 9. kārtā Austrumlatgales, Dienvidlatgales, Ziemeļaustrumu, Ziemeļvidzemes un Viduslatvijas reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (RLP). Tāpat LAD apstiprinājis visus atbilstošos projektus, kas iesniegti projektu pieņemšanas 9. kārtā LAD Lielrīgas, Zemgales, Dienvidkurzemes un Ziemeļkurzemes RLP pasākumā pieejamā finansējuma (ietverot virssaistības) ietvaros.

Par projektiem, kuriem pēc rindošanas nepietiek līdzfinansējuma, LAD pieņems lēmumus ar nosacījumu, ka projekts varēs saņemt publisko līdzfinansējumu, ja viena gada laikā no lēmuma pieņemšanas brīža atbrīvosies attiecīgajai RLP piešķirtais publiskais finansējums.

Nākamā projektu pieņemšanas kārta lauksaimniekiem provizoriski tiks izsludināta rudenī, kad LAD būs izvērtējis iepriekšējās kārtās iesniegtos projektus. Savukārt nākamo kārtu ar pieejamo finansējumu 5 miljoni latu kooperatīviem izsludinās no 1. augusta līdz 31. augustam. Tāpēc par LAP pasākumu kārtu izsludināšanu lauksaimniekus aicinām sekot informācijai laikrakstos.

Tāpat atgādinām, ka šā gada 14. jūnijā valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumos Nr.1026 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu  atklātu projektu konkursu veida pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija””. Grozījumi veikti, lai būtu iespējams objektīvi aprēķināt un piemērot dzīvotspējas kritēriju  jaunajiem uzņēmējiem, kas tikai pēc projekta īstenošanas uzsāk lauksaimniecības produktu ražošanu. Jaunais normatīvais akts nodrošinās apstiprināto projektu savlaicīgu īstenošanu un novērsīs finansējuma nelietderīgu rezervēšanu.

21. jūnijā LAP Uzraudzības komitejas sēdē tika ziņots par LAP darbības īstenošanu 2010. gadā, informēts par LAP ieviešanas progresu un LAP nepārtrauktās novērtēšanas sistēmu. Tāpat sanāksmē tika pārrunāta Valsts lauku tīkla (VLT) darbība – aktualitātes, paveiktais un plānotais, kā arī analizēti pētījuma „Latvijas Lauku telpas attīstība un iespējamie nākotnes scenāriji” rezultāti. Sēdē apsprieda arī grozījumus projektu atlases kritērijos LAP pasākumos „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”, „Atbalsts daļēji naturālām saimniecībām” un „Lauku saimniecību modernizācija” un jauna pasākuma ”Meža vides maksājumi” ieviešanu.

Uzraudzības komitejā vienojās par finansējuma pārdali starp pasākumiem, novirzot papildus 20 miljonus latu pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija” un 3 miljonus pasākumam „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu”. Finanšu līdzekļi gan reāli būs pieejami pēc saskaņošanas Eiropas Komisijā. ZM un Lauksaimnieku organizācijām būs jāvienojas par projektu atlases kritērijiem šajā pasākumā.