Norādījumi no Centrālās statistikas pārvaldes par anketu aizpildīšanu

Daži lauksaimnieki elektroniski ir saņēmuši Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) sūtīto anketu, kur LR  CSP vēlas noskaidrot ļoti konkrētu informāciju par saimniecību, saimniecības esošajām nomas zemēm (pagastus, platības, nomas maksas un to vai platības tiek pieteikta maksājumiem u.t.t.).

Šobrīd no Centrālās statistikas pārvaldes esam saņēmuši norādījumus, kā šīs anketas būtu jāaizpilda tiem, kas anketas ir saņēmuši. Gribam vērst Jūsu uzmanību uz to, ka:

  • Ir pieļaujams sniegt informāciju, summējot visas nomātās LIZ platības saimniecības līmenī, norādīt kopējo samaksāto nomas maksu 2011.gadā.
  • Respondentiem ir iespēja aizpildīt anketas elektroniski un nosūtīt  tieši CSP uz e-pasta adresēm: Maruta.Mikelsone@csb.gov.lv vai Anita.Raubena@csb.gov.lv , kā arī pa pastu: Lāčplēša ielā 1, Rīga, LV-1301.

Norādījumi anketas aizpildīšanai

Anketā 1-ZN ir jāiekļauj informācija par visām lauku saimniecības nomātajām zemēm 2011.gadā neatkarīgi no nomas līguma noslēgšanas formas (mutiski vai rakstiski) un samaksas veida (naudā vai natūrā), bet nav jāiekļauj nomātās LIZ platības no tuviem radiniekiem (vecākiem, bērniem, brāļiem, māsām, utt.), kā arī neietver uz zemes esošo ēku un būvju nomu un citas izmaksas, kuras saistītas ar citiem aktīviem, izņemot lauksaimniecībā izmantojamo zemi.

Ja lauku saimniecība zemi nomā no vairākiem īpašniekiem, par atšķirīgu samaksu, būtu vēlams nomāto zemju platības norādīt atsevišķās rindās. Pieļaujam sniegt informāciju, summējot visas nomātās LIZ platības saimniecības līmenī, norādīt kopējo samaksāto nomas maksu 2011.gadā, bet norādot LIZ sadalījumu veidlapas 3. un 4.ailē. Ja tiek summētas atsevišķas LIZ platības, kuras atrodas dažādās teritorijās, tad ailē A norāda galvenās nomātās platības teritoriālo vienību, bet aile „Zemes gabala nosaukums” nav jāpilda.

Ja maksa par zemes nomu tiek veikta natūrā (produkcijā), tad tā ir jānovērtē 2011.gada reģiona produkcijas vidējās cenās vai  2011.gada vidējās cenās valstī (sk. tabulu).

Galveno lauksaimniecības produktu vidējās ražotāju cenas 2011. gadā

Latos par tonnu
Kvieši 138.82
Rudzi 120.19
Mieži 118.62
Rapsis 293.33
Kartupeļi 136.16
Dārzeņi 298.67
Gaļa (kautsvarā):
liellopu 1279.23
cūku 1062.96
aitu, kazu 1859.11
putnu 1148.63
Piens 207.13
Olas, ls par 100 gab. 3.99

Anketā 1-ZP ir jāiekļauj tikai informācija par fiziskās vai juridiskās personas 2011.gadā pirkto lauksaimniecībā  izmantojamo zemi dalījumā aramzeme un pļavas un ganības (ilggadīgo zālāju platības jāuzrāda aramzemē).  Gadījumos, kad bija pirkti vairāki kadastri, platības un darījumu summas jāuzrāda atsevišķās rindās.

Saskaņā ar tirgus cenu koncepciju, lauksaimniecībā izmantojamās zemes (aramzemes, pļavu un ganību) cena ir pircēja brīvajā tirgū samaksātā nauda bez nodokļiem un nodevām. Zemes iegādes cenā nav jāietver uz nopirktās lauksaimniecībā izmantojamās zemes esošo ēku vērtība  un ar mantojuma nodošanu saistītie darījumi.

Aizpildītās anketas līdz 2012.gada 29.jūnijam jāiesniedz LLKC intervētājam.  Respondentiem ir iespēja aizpildīt anketas elektroniski un nosūtīt  tieši CSP uz e-pasta adresēm: Maruta.Mikelsone@csb.gov.lv vai Anita.Raubena@csb.gov.lv , kā arī pa pastu: Lāčplēša ielā 1, Rīga, LV-1301.

Lūdzam vērst uzmanību, ka saskaņā ar Valsts statistikas likuma 18.pantu (4) un CSP un LLKC noslēgto vienošanos apsekojumā iesaistītajam LLKC personālam ir jāgarantē respondentu sniegtās informācijas konfidencialitāte. CSP iegūto informāciju izmantos vienīgi kopsavilkumu datu iegūšanai.

Valsts statistikas likuma 10.pants nosaka, ka „Respondentam ir pienākums pēc Centrālās statistikas pārvaldes vai citas valsts institūcijas, kas nodarbojas ar valsts statistiku, pieprasījuma noteiktā termiņā un pilnā apjomā sagatavot un sniegt individuālos statistiskos datus…” un „Informācijas iesniegšana valsts statistisko novērojumu vajadzībām ir uzskatāma par obligātu pienākumu, kas pildāms bez maksas”.

Konsultācijas CSP: tālr. 67366855, 67366977, 28631645


Centrālās statistikas pārvaldes, kā arī citu valsts institūciju personām, kuras nodarbojas ar valsts statistiku, aizliegts izpaust par respondentiem jebkuru informāciju, kas kļuvusi tām zināma, pildot dienesta vai darba pienākumus. Šis noteikums attiecas arī uz personām, kuras uz laiku ir iesaistītas valsts statistiskās informācijas vākšanā un apkopošanā.

Papildu informācija:
Ilze Meržvinska
Zemnieku Saeimas biroja vadītāja
Tālr.: 6 7027044
E-pasts: ilze.merzvinska@zemniekusaeima.lv