Noteiks lauksaimniecības zemes iegādes nosacījumus: to varēs iegādāties tikai lauksaimnieciskajai ražošanai

Zemkopības ministrija ceturtdien, 24.oktobrī, iesniegusi izsludināšanai valsts sekretāru sanāksmē grozījumus likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. Likumprojekts noteic lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) tirgu regulējošus nosacījumus, tostarp personu loku, kas varēs nopirkt LIZ.

Likumprojekts paredz, ka zemi, kurā dominē LIZ (valsts kadastrā reģistrētā LIZ ir pārsvarā pār citiem zemes lietošanas veidiem), īpašumā varēs iegūt fiziska persona, kura ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicēja, kura vismaz pēdējos trīs gadus pēc kārtas guvusi ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas Latvijā un atbilst vienotā platības maksājuma (VPM) saņemšanas nosacījumiem, kā arī šī persona var apliecināt iegādātās zemes izmantošanu lauksaimniecībā nākamos trīs gadus un turpmāk.

Juris Lazdiņš, Zemnieku saeimas priekšsēdētājs atzīst: “Kopš Latvijas trešās neatkarības atgūšanas ir pagājuši vairāk kā 20 gadi. Skumji, ka tik ilgi bija jāgaida grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas aizstāvētu Latvijas lauksaimnieciskās produkcijas ražotājus, bet labāk vēlāk, nekā nekad. Mēs ceram, ka 2014.gada 1.maijā šie grozījumi stāsies spēkā un nodrošinās lauksaimniecībā izmantojamās zemes nonākšanu zemnieku – lauksaimniecības produkcijas ražotāju rokās.”

Tāpat zemi ar dominējošo LIZ īpašumā varēs iegūt juridiska persona, kura ir reģistrēta VID kā nodokļu maksātāja, kura vismaz pēdējos trīs gadus pēc kārtas Latvijā guvusi ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas un atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem, kura var apliecināt šīs zemes izmantošanu lauksaimniecībā nākamos trīs gadus un turpmāk pēc tās iegādes. Turklāt šī juridiskā persona arī nodarbina darbiniekus ar lauksaimniecisko izglītību vai tās dalībniekam (fiziskai personai) ir lauksaimnieciskā vai tai pielīdzināma izglītība, vai šī persona vismaz trīs gadus pēc kārtas Latvijā guvusi ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas un tai pieder vairāk par 50% pamatkapitāla daļu (vai šos nosacījumus izpilda vairāki daļu turētāji, kuriem pieder kopā vairāk par 50% pamatkapitāla daļu).

Tāpat par LIZ īpašniekiem var kļūt jaunie lauksaimnieki, kuri var apliecināt LIZ izmantošanu lauksaimniecībā nākamos trīs gadus un turpmāk pēc tās iegādes. Par jauno lauksaimnieku zemes darījumos uzskatīs fizisku personu, kura iesnieguma par zemes iegūšanu īpašumā iesniegšanas dienā novada domei ir jaunāka par 40 gadiem, kura pirmo reizi (bet ne agrāk kā 18 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas) ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja vai reģistrējusi vai pārņēmusi juridisku personu, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, kura ir ieguvusi lauksaimniecisko izglītību un kurai nav piederējis vairāk kā 50 procentu pamatkapitāla daļu juridiskā personā, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu.

LIZ īpašumā kā jaunais lauksaimnieks varēs iegūt arī juridiska persona, ja tā nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, ir reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 18 mēnešus pirms šā iesnieguma iesniegšanas novada domē un kuras dalībnieks vai dalībnieki, kam pieder kopā vairāk par 50% pamatkapitāla daļu, ir fiziska persona, kas atbilst likumā noteiktajiem jaunā lauksaimnieka – fiziskās personas nosacījumiem.

Likumprojekta nosacījumi par LIZ iegādi neattieksies uz personām, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā LIZ darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā nepārsniedz piecus hektārus, kā arī uz Latvijas zemes fonda pārvaldītāju.

Likumprojekts paredz noteikt pirmpirkuma tiesības uz LIZ. Tās būs esošajiem kopīpašniekiem, tad secīgā kārtībā arī esošajam vai pēdējam nomniekam vai zemes apsaimniekotājam, kas var apliecināt, ka iepriekš ir pieteicies uz VPM par šo zemi, pierobežniekiem secīgi atkarībā no kopējās robežas garuma, personām, kuru īpašumā esošā LIZ vai cits nekustamais īpašums, ko izmanto lauksaimnieciskajā ražošanā, atrodas secīgi līdz 50 km no iegādājamās zemes, kā arī Latvijas zemes fonda pārvaldītājam. Jāpiebilst, ka pēdējam nomniekam vai zemes apsaimniekotājam, pierobežniekiem un personām, kuru īpašums atrodas līdz 50 km attālumā no iegādājamās zemes, arī būs jāatbilst visiem nosacījumiem, kas dod tiesības iegūt LIZ savā īpašumā.

Likumprojekts paredz, ka darījumu tiesiskumu ar zemi, kurā dominē lauksaimniecībā izmantojamā zeme, uzraudzīs vietējās pašvaldības izveidota komisija.

Iecerēts, ka grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” stāsies spēkā 2014.gada 1.maijā, bet vēl ir jāizstrādā un līdz 2014.gada 30.oktobrim spēkā jāstājas Ministru kabineta noteikumiem par darījumiem ar LIZ.

Avots: ZM un ZSA