Par īpaši jutīgajām teritorijām

uzmanibuLai izvērtētu pirmos četrus Rīcības programmas gadus, kas nosaka paaugstinātas prasības ūdens un augsnes aizsardzībai no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem, nepieciešams apkopot īpaši jutīgo teritoriju (Rīgas, Bauskas, Jelgavas un Dobeles rajonu) īstenoto pasākumu rezultātus un izstrādāt priekšlikumus tālākai darbībai.Šī ir laba iespēja, kā paši lauksaimnieki var līdzdarbotos un mainīt esošos nosacījumus, padarot tos nozarei atbilstošākus un dzīvē ieviešamus.

Lai priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos un atbalsta pasākumi sekmīgai Rīcības programmas turpmākai īstenošanai būtu maksimāli pietuvināti Latvijas apstākļiem, lūdzam Jūsu atsaucību un atbalstu ANKETAS aizpildīšanā. Anketā ietverti dažādi aktuāli jautājumi, piemēram, kā jūs vērtējat īpaši jutīgo teritoriju noteikšanu, ieguvumus un zaudējumus esot šajā teritorijā, mēslošanas normu lietošanu, mēslošanas plānu sastādīšanu u.c. Ņemot vērā šo jautājumu aktualitāti, aicinām jutīgo teritoriju lauksaimniekus veltīt laiku un šo anketu aizpildīt!

Aptaujas anketas aizpildītāja (saimniecība, īpašnieks) dati netiks izpausti. Aizpildīto anketu lūdzam nosūtīt līdz oktobra vidum uz e-pastu: evita@latraps.lv

Jau iepriekš paldies par Jūsu atsaucību!