Par lauksaimniecības rādītāju prognozēm

Zemkopības ministrija 17.janvārī rīkotajā sanāksmi par lauksaimniecības rādītāju prognozēm. Sanāksmes laikā tika diskutēts par lauksaimniecības nozaru (lopkopība un augkopība) rādītāju prognozēm 2015., 2020., 2030. un 2050.gadam.

Saskaņā ar Latvijas saistībām Ženēvas Konvencijā par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos, prognozēs informatīvā ziņojuma veidā līdz 2013.gada 15.martam jāiesniedz Ženēvas konvencijas sekretariātam. Lauksaimniecība ir viena no tautsaimniecības nozarēm, kuras nākotnes izaicinājumi būs ne tikai ražot vairāk, bet darīt to arī ilgtspējīgā veidā, veicināt zemes lietderīgu izmantošanu, aizsardzību, izmantot klimata pārmaiņu sniegtās priekšrocības un laikus izvairīties no nevēlamiem klimata mainības radītajiem vides, ekonomiskajiem un sociālajiem riskiem.

Prezentācijas:

P.Rivza Lauksaimniecības rādītaju prognozēšana

Prognozes_ZM_LS_17012012

20130113 LULUCF AL