Par lielākā pieļaujamā nomedījamo dzīvnieku skaita noteikšanu 2013./2014. gada medību sezonai

Limitēto medījamo dzīvnieku skaita vērtējuma un lielākā pieļaujamā nomedīšanas apjoma plānošanas sanāksmes, kurās aicinām piedalīties arī lauksaimniekus un meža īpašniekus (visām sākums 10:00)

Datums Virsmežniecība Adrese
17.04.2013. Dienvidlatgale Daugavpils, Kr. Valdemāra iela 7
25.04.2013. Dienvidkurzeme Saldus nov. Novadnieku pag. pašvaldība (bijusī Saldus MRS ēka)
Sēlija Jēkabpils, Mežrūpnieku iela 2a
26.04.2013. Centrālvidzeme Cesvaine, Dārza ielā 4
29.04.2013. Zemgale Jelgava, Tērvetes iela 91D
30.04.2013. Ziemeļkurzeme Talsu nov., Šķēde, „Mežmāja”
02.05.2013. Rīgas reģ. Ogre, Brīvības iela 129
03.05.2013. Austrumlatgale Rēzekne, Rāznas iela 6
03.05.2013. Dienvidkurzeme Grobiņa, Atpūtas iela 4
08.05.2013. Kuldīga, Ventspils iela 105
08.05.2013. Ziemeļaustrumi Gulbene, Pamatu iela 14
10.05.2013. Ziemeļvidzeme Valmiera, Rīgas iela 40

Valsts Meža Dienests ir uzdevis virsmežziņiem savu virsmežniecību kontrolējamās teritorijās organizēt lielākā pieļaujamā nomedījamo dzīvnieku skaita noteikšanu un limitēto medījamo dzīvnieku – aļņu, staltbriežu, stirnu un meža cūku medību atļauju sagatavošanu 2013./2014. gada medību sezonai sekojošā kārtībā:

1. Virsmežniecības inženierim medību jautājumos pārbaudīt iepriekšējā medību sezonā noteiktās dzīvnieku uzskaites teritoriālās vienības. Limitēto medījamo dzīvnieku skaita un lielākā pieļaujamā nomedīšanas apjoma aprēķināšanai izmantot tās pašas uzskaites teritoriālās vienības, kas apstiprinātas 2012./2013. gada medību sezonā. Jaunas medījamo dzīvnieku uzskaites teritoriālās vienības izdalīt vienīgi tajos gadījumos, kad tas saistīts ar nepieciešamību apvienot agrāk apstiprinātās uzskaites vienības. Valsts meža dienesta (turpmāk – VMD) struktūrvienību kontrolējamo teritoriju ietvaros uzturēt vienotu nomenklatūru medījamo dzīvnieku uzskaites vienību un medību iecirkņu identificēšanai.

2. Medījamo dzīvnieku skaita noteikšanai teritoriālajās uzskaites vienībās izmantot jaunākos pieejamos VMD, Dabas aizsardzības pārvaldes, AS „Latvijas valsts meži” darbinieku un medību tiesību lietotāju dabā veikto dzīvnieku uzskaites rezultātus, kas noformēti atbilstoši Uzskaites metodikas prasībām.

3. Dzīvnieku skaitu medību iecirkņos, kas atrodas vienā uzskaites vienībā, aprēķināt, sadalot kopējo uzskaites vienībā noteikto skaitu proporcionāli iecirkņu platībai, vai nevienmērīgu populācijas blīvumu pamato ar dabā iegūtiem uzskaites materiāliem.

4. Uzskaites vienībās atsevišķi norādīt dzīvnieku skaits, kas atbilst platībām, kurās medību tiesības netiek izmantotas.

5. Ar struktūrvienību kartogrāfu atbalstu sagatavot limitēto medījamo dzīvnieku populāciju blīvuma kartes pa teritoriālajām uzskaites vienībām. Aļņu, staltbriežu un meža cūku populācijām blīvumu aprēķināt uz 1000ha meža zemju, stirnu populācijai – uz 1000ha kopējo medību platību.

6. Lielāko pieļaujamo nomedījamo dzīvnieku skaitu katrā uzskaites vienībā pamatot ar lēmumu par populācijas palielināšanu, saglabāšanu vai samazināšanu.

7. Teritoriālajās uzskaites vienības un medību iecirkņu limitēto medījamo dzīvnieku nomedīšanas lielāko pieļaujamo apjomu aprēķināt, ievērojot lielākā pieļaujamā nomedījamo dzīvnieku skaita projektēšanas modeli (Uzskaites metodikas 6.pielikums):

7.1. Lēmumu par populācijas palielināšanu uzskaites teritoriālajā vienībā pieņemt gadījumos, ja iepriekšējā medību sezonā nav sastādīti akti vai saņemti dati par postījumiem mežsaimniecībai un lauksaimniecībai, suga nav izplatīta visā teritorijā, kas tai piemērota, demogrāfiskais stāvoklis un izmaiņu tendence nerāda manāmu pieaugumu;

7.2. Lēmumu par populācijas saglabāšanu uzskaites teritoriālajā vienībā pieņemt gadījumos, ja nav būtisku postījumu mežsaimniecībai un lauksaimniecībai, suga izplatīta visās tai piemērotās dzīvesvietās, demogrāfiskais stāvoklis ir stabils un būtiskas populāciju blīvuma izmaiņas nav konstatētas, kā arī, ja medījot tikusi ievērota Uzskaites metodikas 6.pielikumā ieteiktā vecuma struktūra;

7.3. Lēmumu par populācijas samazināšanu uzskaites teritoriālajā vienībā pieņemt gadījumā, ja dzīvnieki nodara ievērojamus postījumus mežsaimniecībai vai lauksaimniecībai, ir izplatīti visās tiem piemērotās dzīvesvietās un tiek izmantoti pasākumi postījumu mazināšanai, tajā skaitā iepriekšējā sezonā notikusi pamatota medīšana ārpus termiņa.

8. Teritoriālajās uzskaites vienībās, kurās medījamo dzīvnieku skaits saglabājams vai palielināms, lielāko pieļaujamo nomedīšanas apjomu plānot atsevišķi platībām, kuras medību tiesību lietotāji drīkst izmantot saskaņā ar līgumiem par medību tiesību nodošanu, un platībām, kuras medību iecirkņos uz 2013.gada 1.aprīli neietilpst. Teritoriālajās uzskaites vienībās, kurās dzīvnieku skaits samazināms, lielāko pieļaujamo nomedījamo dzīvnieku skaitu noteikt visai platībai un sadalīt proporcionāli tām platībām, kurās medību tiesību lietotājiem atļauts medīt.

9. Medību iecirkņos, kuru platība ir mazāka par Medību likuma 19. pantā noteikto robežu un konkrētās sugas medīšana ir atļauta uz sadarbības līguma pamata, bet nav pamata samazināt šīs sugas populācijas blīvumu, lielāko nomedīšanas apjomu neplānot lielāku par vidējo uzskaites vienībā, rēķinot pēc blīvuma uz 1000ha.

11. Līdz 2013.gada 10.maijam virsmežniecībās organizēt sanāksmes par medījamo dzīvnieku skaitu, populāciju stāvokli un limitēto medījamo dzīvnieku populāciju turpmāko regulēšanu. Sanāksmju grafiku saskaņot ar VMD Medību daļu. Uz sanāksmēm uzaicināt medību speciālistus no mednieku organizācijām, kuras pārstāv medību tiesību lietotājus attiecīgajā kontrolējamā teritorijā, pašvaldību, AS „Latvijas valsts meži” pārstāvjus, kā arī pēc nepieciešamības zemes īpašnieku, lietotāju un tiesisko valdītāju apvienojošu organizāciju pārstāvjus (Zemnieku saeima, Meža īpašnieku biedrība u.c.). Lielāko pieļaujamo nomedījamo dzīvnieku skaita projektu medību iecirkņos, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, saskaņot ar Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem.

12. Ja sanāksmē rodas domstarpības par lielāko pieļaujamo nomedījamo dzīvnieku skaitu, izveidot komisiju, kas pārbauda vērtēto dzīvnieku skaitu un tā regulēšanas pamatotību attiecīgajā medību iecirknī dabā. Aļņu un staltbriežu skaita precizēšanai izmantot ziemas ekskrementu kaudzīšu uzskaites metodi, meža cūku un stirnu skaita precizēšanai izvēlēties konkrētajos apstākļos piemērotāko metodi. Komisijas sastāvā iekļaut medību tiesību lietotāju un zemes tiesisko valdītāju, kura valdījumā atrodas valstij piekrītošās vai piederošās medību platības.

13. Ar rīkojumu apstiprināt sanāksmes protokolu un lielāko pieļaujamo nomedīšanas apjomu pa uzskaites teritoriālajām vienībām un medību iecirkņiem.

14. Līdz lielākā pieļaujamā meža cūku nomedīšanas apjoma apstiprināšanai nodrošināt medību atļauju izsniegšanu medību tiesību lietotājiem 2013./2014. gada medību sezonai 50% apmērā no 2012./2013. gada sezonai noteiktā meža cūku nomedīšanas apjoma.