Par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādājusi grozījumus noteikumos par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām precizējot nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritoriju noteikšanas kārtību, svītrojot normas, kas paredzēja teritoriju kategorijā ieskaitīt lauksaimniecības zinātniski pētniecības, izmēģinājumu uzņēmumu un profesionālās izglītības centru teritorijas, kā arī lauksaimniecības polderus.

Šobrīd vietējās pašvaldības nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritoriju noteikšanai izmanto Valsts zemes dienesta datus par zemes kvalitatīvo novērtējumu, kas ir novecojuši.

Grozījumi noteikumos paredz turpmāk nenoteikt lauksaimniecības polderiem nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijas statusu. Turpmāk vietējās pašvaldības varēs noteikt polderu teritorijām citu teritorijas plānoto izmantošanu, kas primāri ir saistīta ar apbūvi, tikai tajā gadījumā, ja vietējā pašvaldība pilnībā pārņems poldera apsaimniekošanu no valsts.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas atļauju turpmāk izsniegs Lauku atbalsta dienests, ja transformācija ir nepieciešama tādam objektam, kura būvniecība ir atļauta nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijā saskaņā ar šo noteikumu normām.

Veicot rajonu teritorijas plānojumu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu analīzi, noteikumi paredz, ka nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritoriju varēs dalīt zemesgabalos ne mazākos par 10 ha, uz kuriem varēs izvietot vienu viensētu ar saimniecības ēkām, lauksaimnieciskajai ražošanai nepieciešamās ēkas un ar šo ēku darbību saistītas inženiertehniskās būves. Tādējādi efektīvāk tiks pasargātas vērtīgas lauksaimniecības zemes no neatbilstošas izmantošanas, kuras rezultātā tās zaudē savu kvalitāti. Lai ievērotu tiesiskās paļāvības principu, minētā prasība netiks attiecināta uz nekustamajiem īpašumiem, kas ir izveidoti pirms noteikumu spēkā stāšanas dienas.

Ja jums ir komentāri vai ierosinājumi, tos var sūtīt sūtot pa pastu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai, Lāčplēša ielā 27, Rīgā, LV-1011 vai uz e-pastu Daiga.Dzigune@raplm.gov.lv

Ar izstrādātajiem noteikumiem var iepazīties – šeit.