Par preču piegādes dokumentu noformēšanu saistībā ar lauksaimniecības produkcijas (graudu) piegādi

Valsts ieņēmumu dienests informē par preču piegādes dokumenta noformēšanas kārtību, ja lauksaimniecības produkcijas ražotāji, kuri no savas struktūrvienības izved vai novāc no lauka graudus, tos transportē citai juridiskai personai (piemēram, kooperatīvajai sabiedrībai, kuras biedrs ir konkrētais lauksaimniecības ražotājs) glabāšanai, apstrādei vai pārstrādei.

Pamatojoties Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” I2.daļā „Prasības attiecībā uz preču piegādes dokumentu” noteikto, ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs veic graudu pārvadājumu ar savu transportu un piegādā tos darījumu partnerim (glabāšanai, apstrādei vai pārstrādei), tad saskaņā ar saskaņā ar šo noteikumu 35.11punktu, tam pirms produkcijas nodošanas darījumu partnerim ir jānoformē preču piegādes dokuments.

Lauksaimniecības produkcijas (graudu) saņēmējam preču piegādes dokuments no piegādātāja jāsaņem preces saņemšanas brīdī, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 35.12 2.punktu preču piegādes dokumentu preču saņemšanas vietā paraksta preču saņēmējs.

Tātad:

  • preču piegādes dokumentus lauksaimniecības produkcijas piegādātājs var nosūtīt kopā ar kravu, pa pastu, vai elektroniski;
  • neatkarīgi no tā, vai preču iegādes dokuments nosūtīts kopā ar kravu vai citādā veidā nosūtīts preču saņēmējam, tam jābūt pieejamam preču saņēmējam preces saņemšanas brīdī.

Iespējamie varianti preču piegādes dokumenta noformēšanā:

1) lauksaimniecības ražotājs sagatavo preču piegādes dokumentu ar rekvizītiem, kas zināmi un ko iespējams iekļaut preču piegādes dokumentā, piemēram:

  • preču nosūtītāja un preču saņēmēja rekvizīti;
  • preču izsniegšanas un saņemšanas vietas adrese;
  • preču nosaukums;
  • preču mērvienība un daudzums, kas var tikt precizēts nosakot faktisko daudzumu preču saņemšanas vietā.

Preču piegādes dokumentu pievieno kravai (graudiem), ja tas nav nosūtīts graudu saņēmējam citādā veidā. Kopā ar graudiem no lauksaimniecības ražotāja kaltes preču piegādes dokumentu piegādā kooperatīvajai sabiedrībai, kur graudi tiks nodoti pārstrādei;

2) lauksaimniecības ražotājs pirms došanās uz lauku, kur tiks nokulti graudi, sagatavo preču piegādes dokumentu ar rekvizītiem, kas zināmi un ko iespējams iekļaut preču piegādes dokumentā, piemēram:

  • preču nosūtītāja un preču saņēmēja rekvizīti;
  • preču nosaukums;
  • preču izsniegšanas un saņemšanas vietas adrese.

Preču piegādes dokumentu pievieno kravai (graudiem) un to kopā ar nokultajiem graudiem no lauka piegādā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību kaltēšanai un glabāšanai. Graudu nodošanas brīdī pabeidz noformēt konkrēto preču piegādes dokumentu (norādot precīzu graudu svaru);

3) ja starp lauksaimniecības produkcijas ražotāju un pakalpojumu sniedzēju ir noslēgts savstarpējs līgums par graudu glabāšanas, apstrādes vai pārstrādes pakalpojumu sniegšanu, tad lauksaimniecības produkcijas ražotājam, veicot graudu piegādes no lauka, iespējams noformēt vienu preču piegādes dokumentu par dienas piegādēm, kas, pieņemot kārtējo graudu kravu, tiek papildināts ar attiecīgajiem preču piegādes rekvizītiem.

Vēršam uzmanību, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, transportējot graudus no savas struktūrvienības vai lauka, bez Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” noteiktajām prasībām, jāievēro arī Autopārvadājumu likumā un Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.327 „Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi” noteiktās prasības.

Autopārvadājumu likuma 8.panta pirmajā un otrajā daļā ir noteikts, ka kravas pārvadājuma līgumu var noslēgt mutvārdos vai rakstveidā atsevišķas kravas pārvadāšanai vai kravas pārvadājumu veikšanai noteiktā laika posmā. Mutvārdu līgums uzskatāms par noslēgtu no brīža, kad krava uzticēta pārvadāšanai.

Gadījumi, kad kravas pārvadājuma līgums slēdzams tikai rakstveidā, ir noteikti Autopārvadājumu likuma 8.panta trešajā daļā (kravas pārvadājuma līgumi, kuru izpildē paredzēts izmantot tiešo jaukto satiksmi, kravas starptautisko pārvadājumu līgumi, bīstamu kravu pārvadājuma līgumi, līgumi visos gadījumos, kad to pieprasa nosūtītājs). Savukārt 8.panta ceturtajā daļā noteikts, ka rakstveida līguma noslēgšanai pielīdzināma pasūtījuma pieņemšana, izrakstot noteikta parauga preču pavadzīmi.

Tātad, ja konkrētajos gadījumos nav piemērojama Autopārvadājumu likuma 8.panta trešā daļa, tad kravas pārvadājuma līgumu var slēgt mutvārdos. Šādos gadījumos kravu pārvadājumā netiek pievienots rakstveida kravas pārvadājuma līgums vai preču pavadzīme, kuras saturs noteikts Autopārvadājumu likuma 9.pantā.

Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumu Nr.327 „Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi” 5.punktā ir noteikti dokumenti (papildus dokumentiem, kas noteikti normatīvajos aktos par autopārvadājumiem un ceļu satiksmi), kas jāglabā autotransporta līdzeklī, veicot pašpārvadājumus.

Šo noteikumu 5.4.apakšpunktā ir noteikts, ka bez citiem noteiktajiem dokumentiem autotransporta līdzeklī glabā dokumentus, kuros norādīts, ka krava ir pašpārvadājuma veicēja īpašums vai pašpārvadājuma veicējs to nopircis, iznomājis (izīrējis), izgatavojis vai pārstrādājis.

Par Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumu Nr.327 „Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi” 5.4.apakšpunktā noteiktajiem dokumentiem var uzskatīt, piemēram:

4) līgumu ar konkrēto preču saņēmēju (kooperatīvo sabiedrību), kas preci pieņem glabāšanā, apstrādei, pārstrādē;

5) zemesgrāmatas apliecību, kas apliecina īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu no kura lauksaimniecības produkcija iegūta;

6) dokumentus, kas apliecina, ka konkrētā zemnieku saimniecība ir biedrs kooperatīvā sabiedrībā, kurai lauksaimniecības produkcija tiek piegādāta u.c.

Tātad, ja autotransporta līdzeklī kravas pašpārvadājuma veicējs glabā vienu no iepriekšminētajiem dokumentiem, tad Ministru kabineta 2004.gada 20.aprīļa noteikumos Nr.327 „Kārtība, kādā veicami pasažieru un kravas pašpārvadājumi” noteiktās prasības tiek ievērotas.