Par Savstarpējās atbilstības prasībām un augu aizsardzības līdzekļu pareizu lietošanu

Valsts augu aizsardzības dienests šogad sāka pārbaudīt augu aizsardzības līdzekļu lietošanas jomas savstarpējās atbilstības pārvaldības prasības, kas stājās spēkā no 2011. gada 1.janvāra. Jebkurš lauksaimnieks, kurš pretendē uz maksājumiem var tikt izraudzīts pārbaudei, tāpēc zemāk minēto informāciju par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu der atcerēties un iegaumēt.  Lauksaimniekiem šīs prasības jau ir zināmas, jo VAAD tās ir pārbaudījis arī līdz šim.

Latvijā atļauts izplatīt vai lietot tikai reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus. Lai nodrošinātu šīs prasības ievērošanu ir jāatceras:

– Jebkuram augu aizsardzības līdzeklim, ko lieto ir jābūt reģistrētam Latvijā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu reģistrā. Katram augu aizsardzības līdzeklim ir noteikts augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas beigu termiņš, pēc kura iestāšanās VAAD nosaka laiku tā izlietošanai.

– Nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu lietošana ir pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja ir saņemta atļauja, ko izsniedz VAAD uz laiku līdz 120 dienām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu aizsardzības līdzekļu reģistrāciju tādu augu aizsardzības līdzekļu ierobežotai izplatīšanai un lietošanai (kontrolējamos apstākļos), kas neatbilst reģistrācijas nosacījumiem;

– Ja persona vēlas lietot reģistrā iekļautu augu aizsardzības līdzekli kultūraugam, kuram tas nav reģistrēts, tad tam ir jābūt VAAD atļaujai par reģistrā iekļauta augu aizsardzības līdzekļa lietošanas jomas paplašinājumu.

Pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus drīkst lietot personas, kuras ir atestētas un saņēmuša apliecību, kas dod tiesības iegādāties un lietot šos līdzekļus. Lai nodrošinātu šīs prasības ievērošanu, kādam no saimniecības pārstāvjiem ir jābūt apliecībai par augu aizsardzības zināšanu minimuma apgūšanu, kā arī tai nedrīkst būt beidzies derīguma termiņš. Ja augu aizsardzības līdzekļu lietošana saimniecībā notiek saņemot pakalpojumu, tad apliecībai ir jābūt pakalpojumu sniedzējam.

Personas, kas ir iegādājušās augu aizsardzības līdzekļus ir atbildīgas par to uzglabāšanu aizslēdzamās, bērniem un dzīvniekiem nepieejamās vietās atsevišķi no pārtikas un lopbarības. Nav pieļaujama ne pilnu, ne tukšu augu aizsardzības līdzekļu iepakojumu atrašanās ārpus to uzglabāšana vietas.

Personas lieto augu aizsardzības līdzekļus saskaņā ar norādēm marķējumā. Katram augu aizsardzības līdzeklim ir marķējums, kas ir apstiprināts to reģistrējot VAAD, un kurā ir latviešu valodā norādīts augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, līdzekļa reģistrācijas numurs un klase, preparatīvā forma un iedarbības veids, darbīgās vielas nosaukums un tās koncentrācija preparātā, ražotāja nosaukums, līdzekļa izgatavošanas datums un derīguma termiņš, bīstamības raksturojums, lietošanas instrukcija, norādījumi par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu un pārējā informācija, kas apstiprināta, reģistrējot šos līdzekļus. Katrs augu aizsardzības līdzekļu lietotājs ir atbildīgs par to, lai tā saimniecībā tiktu lietoti augu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām atbilstoši augu aizsardzības līdzekļi.

Augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot tikai to kultūraugu aizsardzībai un pret tiem kaitīgajiem organismiem, kas norādīti marķējumā, precīzi ievērojot norādītās devas, kultūrauga vai kaitīgā organisma attīstības stadiju, apstrāžu skaitu sezonā, nogaidīšanas laiku no pēdējās apstrādes līdz ražas novākšanai un ierobežojumus attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības un vides aizsardzību. Katra augu aizsardzības līdzekļa marķējumā ir informācija par tā lietošanu, ierobežojumiem uz vidi, bīstamību u.c., ar kuru iepazīties būtu katras personas pienākums pirms smidzināšanas uzsākšanas un izvērtēt vai var savā saimniecībā nodrošināt visus nosacījumu ievērošanu, kas jāievēro, lietojot konkrēto augu aizsardzības līdzekli. Viens no ierobežojumiem attiecībā uz ūdenstecēm un ūdenstilpnēm ir, ka atsevišķus augu aizsardzības līdzekļu nedrīkst lietot tuvāk par 12m, 15m, 16m, 20m, 40m. Kā arī īpaša uzmanība jāpievērš insekticīdiem, kuru lietošanai ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz bišu aizsardzību.

Pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietotājs uzskaita iegādātos augu aizsardzības līdzekļus un veic apstrādāto kūltūraugu uzskaiti, norādot apstrādāto platību, apstrādes datumu, lietotā augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu un devu. Iegādāto un izlietoto augu aizsardzības līdzekļu uzskaites veids ir brīvas izvēles forma, kur ir uzrādītas normatīvos aktos noteiktās prasības.

Augu aizsardzības līdzekļus uzglabā oriģinālā iepakojumā ražotāja noteiktajos uzglabāšanas apstākļos, pamatojoties uz augu aizsardzības līdzekļa marķējumā norādīto informāciju, kur noteiktas prasības katra konkrētā augu aizsardzības līdzekļa uzglabāšanas apstākļiem un gaisa temperatūrai. Nav pieļaujama augu aizsardzības līdzekļu pārbēršana, pārliešana un uzglabāšana neoriģinālajā iepakojumā, pat tad, ja iepakojumā palicis neliels daudzums konkrētā augu aizsardzības līdzekļa.