Atgādinām par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļa nodokli

Ņemot vērā 12. septembrī notikušo sanāksmi ar pārstāvjiem no Finanšu ministrijas un valsts ieņēmumu dienesta par  uzņēmumu vieglo transportlīdzekļa nodokli, atkārtoti informējam:

No 2013.gada 1.janvāra uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis (turpmāk – UVTN) būs jāmaksā arī par zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā esošajām vieglajām automašīnām.

Tomēr likumā ir iestrādāts jauns atbrīvojums no uzņēmumu transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas – komersanti un zemnieku saimniecības, kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu tiks atbrīvotas no vieglo transportlīdzekļa nodokļa maksāšanas, ja tās sasniegs noteiktu ieņēmumu slieksni.

Nosacījumi atbrīvojumam no nodokļa maksāšanas ir šādi:

  1. Komersantiem un zemnieku saimniecībām, kuru īpašumā, turējumā vai valdījumā ir viens vieglais automobilis, tiks atbrīvotas no nodokļa maksāšanas, ja tās ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā pārskata gadā ir bijuši vismaz 3 000 latu;
  2. Komersantiem un zemnieku saimniecībām, kuru īpašumā, turējumā vai valdījumā ir vairāki vieglie transportlīdzekļi, nodokli par pirmo transportlīdzekli nebūs jāmaksā, ja ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas iepriekšējā pārskata gadā jānodrošina 3 000 latu apmērā, un par katru nākamo transportlīdzekli ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas iepriekšējā pārskata gadā jānodrošina 50 000 latu apmērā.

Ja komersants vai zemnieku saimniecības ieņēmumi neatbilst noteiktajiem nosacījumiem, lai saņemtu atbrīvojumu no UVTN maksāšanas, tad komersantam vai zemnieku saimniecībai būs jāmaksā UVTN atbilstoši Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma (turpmāk – likums) 12.pantā noteiktajiem nodokļa apmēriem.

Ja komersantam vai zemnieku saimniecībai neizpildās noteiktie kritēriji, lai saņemtu atbrīvojumu no UVTN maksāšanas, kā rezultātā ir jāmaksā UVTN, tad nodokļa maksātājs var izmantot likuma 14.panta pirmās daļas 5.punktā noteikto atbrīvojumu:

  • UVTN nav jāmaksā par transportlīdzekļiem, kurus komersants vai zemnieku saimniecība izmanto tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām un ir deklarējusi reģistrā, izmantojot CSDD nodrošinātos e-pakalpojumus.

Šādā gadījumā, lai komersants vai zemnieku saimnieku saimniecība varētu pamatot, ka automašīna tiek izmantota tikai un vienīgi savas saimnieciskās darbības vajadzībām, transportlīdzeklis ir jāaprīko ar maršruta kontroles sistēmu – iekārtu, kas uztver globālās pozicionēšanas sistēma (GPS) satelītu raidītos signālus un nosaka automobiļa koordinātes reālā laikā un vietā.

Jāņem vērā, ka UVTN jāmaksā arī par vieglo transportlīdzekli:

  • ko komersants vai zemnieku saimniecība lieto uz darba līguma pamata (neatkarīgi no dienu skaita mēnesī);
  • kuru lieto pamatojoties uz patapinājuma līguma pamata, kas noslēgts ar personu, kura nav komersants vai zemnieku saimniecība, izpildoties nosacījumam, ja transportlīdzeklis tiek lietots vairāk nekā 15 dienas viena kalendārā mēneša laikā.

Valsts ieņēmumu dienesta izstrādāto metodisko materiālu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājiem, kurā aprakstīta sīkāk UVTN maksāšanas, piemērošanas un uzskaites kārtība, atradīsiet šeit:

Metodiskais materiāls uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājiem