Par zemes iegādes programmu

Pašlaik esam saņēmuši saskaņošanai grozījumus zemes iegādes programmas nosacījumos un tajos ir iekļautas sekojošas normas:

• iespēja saņemt aizdevumu zemes iegādei būs arī tad, ja zemes iegādei nepieciešamais finansējums pārsniedz iegādājamās zemes neatkarīga vērtētāja izsniegtu iegādājamās zemes novērtējuma vērtību. Šādās situācijās aizdevumu varēs piešķirt, ja aizņēmējs varēs piesaistīt papildus nodrošinājumu;

• būs saīsināts termiņš, kurā Hipotēku banka sniedz atzinumu par aizdevuma piešķiršanu, no 30 dienām uz trim nedēļām, un arī termiņš no 10 uz septiņām darbdienām, kurā valsts akciju sabiedrībai “Lauku attīstības fonds” jāpieņem lēmums par aizdevuma piešķiršanu vai atteikums;

• tiks paredzēta refinansēšana t.i., ka finansēti tiek zemes iegādes darījumi, kas veikti ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms šo noteikumu minēto dokumentu iesniegšanas dienas, t.i. ka ja iegādāta zeme par saviem līdzekļiem tad 3 mēnešu laikā būs iespējam pieteikties kredīta saņemšanai, jo visticamāk l/s zemi ir iegādājies ātri un par saviem rīcībā esošajiem apgrozāmajiem līdzekļiem;

• lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegāde lauksaimniecības produktu ražošanai, ja uz tās nekopto un aizaugušo platību, dabiski apmežoto platību, kā arī citu objektu, kas nav saistīti ar lauksaimniecisko darbību, kopējā platība nepārsniedz 20 procentus no kopējās zemes platības.