Pārdodam liellopu gaļu uz Šveici

„Baltic Grassland-Beef” (B GB) ir Šveices-Baltijas kopprojekts, kura ietvaros Latvijas, Lietuvas un Igaunijas zemnieki ražo produkciju kvalitatīvas liellopu gaļas eksportam uz Šveici. P rojekta vajadzībām tiek audzēti gaļas un gaļas šķirņu kru stojumu liellopi – vērši, teles un buļļi, kā p amatbarību izmantojot galvenokārt sienu, skābsienu un graudus, rezultātā iegūstot ekoloģisku gala produktu. Projektu vada Šveices liellopu tirdzniecības uzņēmums VIANCO AG, galvenais projekta līdzfinansētājs ir Šveices lielveikalu tīkls COOP. Baltijas valstīs projektu rea lizē Latvijas, Lietuvas un Igaunijas liellopu aud zētāju organizācijas un uzņēmumi. Latvijā projektu virza aļas un piena šķirņu liellopu audzētāju kooperatīvs „ABC PROJEKTS”. Oficiālie sadarbības līgumi par projekta realizācijas uzsākšanu tika noslēgti 201 2.gada jūnijā, projektu plānots ieviest 8 gadu laikā.

2012.gadā BGB projekta ietvaros notika 3 testa kaušanas: janvārī – Lietuvā, Krekanavos, jūnijā – Igaunijā, Valgā un oktobrī vēlreiz ietuvā, Krekanavos. Testa kaušanās projekta adība varēja pārbaudīt kautuvju atbilstību kvalitātes prasībām un to kapacitātes iespējas, savukārt liellopu audzētājiem bija iespēja pārliecināties par projekta piedāv āto iespēju īstenošanos dabā – no konsultācijām par audzēšanu līdz kvalitātei atbilstošai samaksai par izaudzēto gala produktu.

Ar 2013.gadu ir uzsāktas egulāras kaušanas BGB projekta ietvaros, pirmās 3 jau ir notikušas februārī, martā un aprīlī Lietuvā, B iržos, kautuvē „Agaras”. BGB kaušanā 2013.ga da 10.aprīlī tika nokauti pirmie 12 Latvijā BGB projekta ietva ros izaudzētie liellopi – 3 vērši, 2 teles un 7 buļļi.

Projekta koordinators Baltijas valstīs, LPKS „ABC PROJEKTS” valdes loceklis Dainis Rungulis kopumā Latvijas BGB liellopu kaušanas rezu ltātus vērtē pozitīvi: „Iepriecina, ka pirmos BG B liellopus no Latvijas ir izaudzējušas tieši tās saimniecības, kas jau no projekta oficiālajiem pirmsākumiem 2012.gada pirmajā pusē bija izrādījušas nopietnu interesi ar dalību BGB projektā un nekavējoties nolē ma izmēģināt projekta piedāvātās iespējas. Tā kā saimnieki par BGB projekta kvalitātes prasībām atbilstoš ajiem liellopiem saņēma, pēc mūsu aprēķiniem, vidēji par 0% vairāk, kā realizējot ārpus projekta (rēķi not pēc vidējās Latvijas kautuvju cenas līdzīga kautsvara, liemeņa kategorijas un tauku klases liellopiem), ēs esam apmierināti ar sasniegto rezultātu un turpināsim strādāt pie tā, lai Latvijas liellopu audzētājs par augstas kvalitātes produktu saņemtu atbilstošu cenu. Domājam, ka iegūtā pozitīvā pieredze un rezultāti pamudinās arī parējās BGB saimniecības nopietni pievērsties nobaroto dzīvnieku izaudzēšanai, īpašu uzmanību veltot tieši vēršu un brāķēto telīšu nobarošanai, tādējā di dažādojot un papildinot savus saimniecības ienākumus un mazinot riskus, kas rodas, realizējot tirgū ti kai atšķirtos teļus, kuru tirgus cenas ir svārstīg as un atkarīgas no citu valstu uzpircējiem.

Nākamās BGB kaušanas 20 13.gadā notiks vismaz reizi mēnesī un jebkurai projekta saimniecībai tiks nodrošināta iespēja realizēt projektam atbilstošo liellopu jebkurā laikā.

Sīkāka informācija par projektu pieejama: www.abcprojekts.lv un ww w.govjudienas.lv/baltic-grassland-beef.

Projekta oficiālie pārstāvji Latv ijā – LPKS „ABC PROJEKTS”:

Projekta vadītājs Projekta sekretariāts
Dainis Rungulis Laura Rozenbauma
Tālruņi: +371 26542666 (LMT) Tālruņi: +371 67077794 (Lattelecom);
+371 29579776 (Tele2)
E-pasts: dainis.rungulis@abcprojekts.lv E-pasts: info@abcprojekts.lv