Pārskats – Lauku zemes tirgus Latvijā – galvenās tendences

Pēdējā laikā publiskajā telpā arvien biežāk sabiedrības uzmanība tiek pievērsta lauksaimniecības zemes tirgum un cenu kāpumam lauksaimniecības zemes sektorā, kas izsauc arī kadastrālo vērtību pieaugumu. Savukārt pieaugums kadastrālajās vērtībās ir cieši saistīts ar pieaugumu nekustamā īpašuma nodokļa apmērā. Kā iespējamais cenu pieauguma iemesls izskan zemes spekulantu aktivitāte šajā tirgū.

.

Problēmu paspilgtina arī tas, ka jau mazāk kā pēc mēneša (ar 1.maiju) zemes tirgus būs atvērts ārvalstniekiem. Izskan viedokļi, ka neskatoties uz pastāvošajiem ierobežojumiem ārvalstnieki tāpat izpērk lauksaimniecības zemi. Pamatojoties uz likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” paredzēto iespēju, ka lauksaimniecības zemi varēs iegādāties kapitālsabiedrība, daļa zemju jau ir ārvalstnieku kontrolē.

.

Pārskatā par lauku zemes tirgus galvenajām tendencēm Latvijā ir analizēts gan lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvantitatīvais un kvalitatīvais sadalījums, gan zemes īpašnieku struktūra Latvijā un citās valstīs. Tāpat sīkāk ir apskatīta nekustamā īpašuma tirgus situācija lauksaimniecības zemju segmentā, tirgus dalībnieki un tirgus cenu ietekmējošie faktori.

.

Pārskatā secināts, ka faktori, kas ietekmē lauksaimniecībā izmantojamās zemes cenu ir atbalsta maksājumi, kreditēšanas atbalsts un lauksaimniecības produkcijas cenu pieaugums.

.

Spekulatīvā kapitāla klātbūtne vairumā gadījumu vērtības neietekmē un nav jauna nekustamā īpašuma burbuļa veidošanās pazīmes. Izņēmums ir – pilsētu tuvumā, kur spekulatīvais kapitāls ceļ vērtības, cerot, ka nākotnē lauksaimniecības zemes varētu būt transformētas par apbūves zemēm.

.

Pārskats par lauku zemes tirgu Latvijā

.

Avots: Valsts Zemes dienests