Pēc aprīļa sarunām ar Lauku atbalstu dienestu

[size=x-small][color=009900]AKTUĀLI[/color][/size] 16.aprīlī notika ikmēneša sarunas ar Lauku atbalsta dienestu (LAD) par problēmjautājumiem un dažāda veida ar LAD darbību saistītām neskaidrībām. Esam apkopojuši būtiskākās pārrunātās lietas par platībmaksājumiem, Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākumiem un nacionālajām subsīdijām.

[img]http://www.zemniekusaeima.lv/lv/wp-content/uploads/img4807329dd4c27.jpg[/img]

1. 2008.gada pieteikšanās

a. LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) semināros (īpaši Latgalē) esot darbojusies ar pārrāvumiem. Vai serveri, uz kuriem atrodas EPS, būs gatavi lielam apmeklētāju skaitam?

– Programma darbojas bez aizķeršanās, problēmas radušās interneta pieslēguma dēļ. Problēmas varētu rasties tiem pretendentiem, kuriem ir analogais pieslēgums. LAD par tehnisko resursu nepietiekamību nevar uzņemties atbildību. Programma darbosies pārlūkprogrammās Explorer, Firefox, Mozilla. Papildus informāciju par nepieciešamajiem parametriem būs atrodama arī LAD mājas lapā.
Tāpat jau šobrīd LAD mājas lapā var pieteikties par elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotāju, noslēdzot līgumu par “Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu”. Līguma noslēgšana nenozīmē, ka pretendentam obligāti iesniegums jāiesniedz elektroniski!
DEMO programmas versija sāks darboties ar 21.aprīli.

b. Kad būs pieejamas kartes, pieteikumu formas un rokasgrāmatas 2008.gada pieteikumu kārtai?

– Sākot no 23.aprīļa. Informācijas izplatīšanas kārtība tāda pati kā iepriekšējos gados.

c. Agrovide

– Vecās Agrovides saistības turpinās cik ilgi atlicis, jaunas platības vecajā Agrovidē netiek pieņemtas.
Ja grib pāriet uz jaunajām Agrovides saistībām – pasākumiem “Bioloģiskā lauksaimniecība”, “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”, “Buferjoslu ierīkošana” – pieteikuma formā jāievelk ķeksīti un tādejādi sāksies jaunas 5 gadu saistības. Arī gadījumā, ja palielina platības (kaut vai par 0,1 ha), sākas jaunas 5 gadu saistības.
Vienā saimniecībā uz vienu pasākumu nevar būt divi saistību periodi.

d. Bioloģiskā lauksaimniecība – kā kontrolēs ieņēmumus no hektāra saimniecībā?

– PVD kā uzraugs veiks virskontroles. Skatīsies ražošanas apjomus par 2007.gada noslēgtajiem datiem.

e. M.Roze vakar LOSP sēdē minēja, ka erozijas un rugaines pasākums viens otru neizslēdz un ir sasaistāms! Vai tā arī uzskata LAD?

– Ja pārtrauc erozijas saistības, pastāv ierobežojums gadu pieteikties uz rugaini. Teorētiski abus pasākumus var savienot, tomēr pasākumi nevar pārklāties par to pašu pieteikto platību.

f. Ņemot vērā M.Rozes izteikumus, vai LAD ir bijušas sarunas par to, ka budžeta iztrūkuma dēļ varētu 2008.g. neuzsākt PVTM maksājumu izmaksu?

– Tādu iespēju izslēgt nevar. Lielāka skaidrība noteikti būs jūlijā. Iespējams, ka gada otrā pusē naudu varētu nemaksāt. Līdzīga situācija var veidoties ar 2008.gada nacionālajām subsīdijām.

g. Vai ir zināmas likmes jaunajam pasākumam “Atbalsts par pārstrādei paredzēto aveņu un zemeņu platībām”?

– 230 Eiro/ha. References platība – 400 ha

h. Kāda bāzes likme šogad būs pasākumam “Atbalsts enerģētiskajiem kultūraugiem”? Vai tie joprojām ir 45 EUR/ha vai tā tiek koriģēta pēc iepriekšējā gada situācijas? Cik atbalsta saņēmēji pasākumam būs, cik sākotnēji pieteicās?

– Bāzes likme būs tāda pati – 45 Eiro/ha
Informācija par pieteicējiem vēl nav apkopota, bet aptuveni 1/5 daļa no pretendentiem varētu būt atteikušies no šī pasākuma, tomēr likmi tas nemaina.

i. Subsīdijās, Agroķīmiskā izpēte – līdz kuram paredzēts atļaut iesniegt norēķinu dokumentus, cik dzirdēts tad šeit plānojas izmaiņas!

– Līdz nākamā gada 1.martam, reizē ar augsnes analīžu saņemšanu.

j. Subsīdijās – no kura datuma tiek akceptētas attiecināmās izmaksas? Problēma, piemēram, zemniekiem, kas noslēguši apdrošināšanas līgumu janvāra sākumā, bet LAD min, ka pretendents nav tiesīgs saņemt atbalstu.

– Plānojas grozījumi, kas paredzēs, ka par attiecināmām izmaksām tiks uzskatītas tās izmaksas, kas ir no 2007.g. 1.novembri līdz 2008.g. 31.decembrim. Pretendentam būs jāiesniedz jauns pieteikums!

k. Subsīdijas, Kredītprocenti – līzings, kad prece vēl neskaitās pretendenta īpašumā, vai LAD šo pretendentu uzskatīs par atbilstošu, vai arī tiks kaut kas papildus prasīts no pretendenta?

– Grozījumos plānots, ka ja pretendents piestāda līzinga līguma kopiju, kur parādās, ka pretendents pēc līzinga beigām kļūs par konkrētās preces īpašnieku, pretendents tiks uzskatīs par atbilstošu.

l. Lauksaimniecībā izmantojamai zemei, par kuru lauksaimnieks vēlas saņemt VPM, ir jābūt lauksaimnieka īpašumā vai valdījumā (lietošanā) kārtējā gada 15.jūnijā. Kā praktiski šis nosacījums tiks piemērots, ņemot vērā LIZ kustību starp saimniecībām?

– Situācija un kontroles būs kā līdz šim. Nomas līgumus reāli prasīs gadījumos, kad ir pārkāpumi.

m. Kā pildās nacionālās subsīdijas (kredītprocenti, ilgaddīgie stādījumi u.c.)?

– 2007.gada kredītprocenti, tiks maksāti maija otrā puse.
Uz 2008.g. kredītprocentiem pieteiktā summa – 4,9 milj.Ls (tātad 1,8 milj.Ls iztrūkums jeb 40% pārsniegums). Iesniegumu skaits virs 2000. Precīzu proporcionālā samazinājuma likmi noteiks tikai tad, kad pieteikšanās būs notikusi kooperatīvām sabiedrībām.

n. Vai šogad zemnieki Cēsu pusē varēs kartes saņemt un nodot arī Priekuļos – Lauksaimnieku centrā, kā tas bijis, piemēram, 2006.g.?

– Varēs, tāpat kā iepriekš.

2. 2007.gada pieteikšanās

a. Maksājumu izmaksas virzība?

– Izmaksāti vairāk par 90%. Kopējā summa – 116 milj.

b. MLA sasaiste ar lopu blīvumu – kā tas ietekmējis izmaksājamo kopsummu?

– Aptuveni 10000 no 64000 pretendentiem atkrituši. Ietaupītā summa sasniedz 4-5 milj.Ls.

c. Erozijas maksājums

– Nauda gaidāma maija beigas, jūnijā. Aptuveni 1000 pretendentu ir debitori, tātad katrs astotais pieteicējs ir ar problēmām.

3. Kontroles saimniecībās un sankcijas:

a. Par meliorāciju. Pēdējās LAD tikšanās laikā, runājām par meliorācijas sistēmu kopšanu un kontroli. Saņēmām skaidrojumu, ka pietiek ar tīrītām nosēdakām, atbrīvotām meliorācijas ietekām, un pārējais grāvis var nebūt skrupolozi izcirsts. Tomēr, tiekoties ar Dobeles rajona zemniekiem, tie apliecināja, ka Zemgales RLP joprojām prasot visa grāvja tīrīšanu. Tad kā tomēr ir pareizi?

– 2004.gada MK Nr.272. “Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” pateikts, ka jākopj viss grāvis. Tomēr LAD cenšas nepieiet strikti, nākot pretī pretendentiem, ja meliorācijas sistēmas tiek koptas (mazas atvases, nesenā pagātnē koptas).

b. Par mēslošanas plāniem – Zemgales RLP pārvaldes zemniekiem seminārā esot teikuši, ka fiziskajās kontrolēs šogad kontrolēšot arī mēslošanas plānus. Ja tā – tad saskaņā ar kādu dokumentu un ko skatīsies? Kontrolēs tīri faktu vai mēslošanas plāns ir, vai arī tā saturu? Ja saturu, tad saskaņā ar kādu metodiku? Cik zināms, vienošanās par mēslošanas plānu sastādīšanas un kontroļu metodiku joprojām starp ZM un VAAD nav panākta.

– Neatbildēts jautājums vai LAD kompetencē ir šos plānus pārbaudīt. Informācija vēl sekos.

c. Kādos gadījumos tiek piemērotas vēstures maksājuma sankcijas?

– Sankcijas tiek piemērotas tekošajā gadā par pārkāpumiem, kas saistītas ar Labas lauksaimniecības vides stāvokļa nosacījumiem un gadījumos, kad kavēts iesniegums. Vēstures maksājumam nav pārdeklarācijas sankcijas.

d. Kāpēc savvaļas zirgs ir tikai 0.5 lopa vienība, bet parasts zirgs 0.7. Savvaļas zirgs uz konkrētas platības ganās 12 mēneši gadā, bet citi tikai pus gadu un papildus barību iegūst no citur sagatavota siena un spēkbarības.

– Tā nav LAD kompetence, tā ir Zemkopības ministrijas kompetence un to regulē spēkā esošā likumdošana.

4. Lauku saimniecību modernizācija:

a. 2.kārta modernizācijas pieteikumi – kad plānots slēgt līgumus ar atbalsta pretendentiem, kuriem pietiek līdzekļi? Kad plānots pieņemt lēmumus par atbalsta pretendentiem, kuriem pagaidām līdzekļu nepietiek?

– Līgumi jau sākti slēgt.
Arī tie pretendenti, kuriem draud finansējuma trūkums, atbildi saņems tikai pēc visu projektu izvērtēšanas beigām. Savukārt, ja projekts neatbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, pretendents noraidījumu saņems uzreiz.

b. Jēkabpils RLP – 1, 2 pielikumā prasa aizpildīt informāciju par visiem gadiem, lai gan centrālais LAD skaidrojis savādāk. Kā tiek organizēta pirmā līmeņa administratīvo kontrolieru apmācība?

– Parasti šāda informācija netiek prasīta, tomēr ja rodas nepieciešamība, šāda informācija var tikt prasīta.

c. Lauksaimniecības izglītība – MK noteikumu interpretācija savādāka kā ZM skaidrojums, kas tiek sniegts par atsevišķu izglītību interpretāciju. Ja MK noteikumi ir nozīmīgāki par ZM sniegtu skaidrojumu, tad kādēļ lēmumi tiek pieņemti saskaņā ar ZM skaidrojumu nevis noteikumiem?

– Tā kā MK noteikumos ir neskaidra lauksaimniecības izglītības definīcija, ir lūgts skaidrojums no ZM

d. Vai lagūnas tipa un tehnoloģiskajām mēslu krātuvēm ir nepieciešama būvatļauja?

– Būvatļauja ir nepieciešama būvdarbiem sākot no 25 m3. Būvatļauja nav nepieciešama, ja Būvinspekcija dod tādu atzinumu.