Pēc maija sarunām ar Lauku atbalsta dienestu

Sarunās ar Lauku atbalsta dienestu š.g. 29.maijā pārrunātie jautājumi un sniegtās atbildes! Paldies it visiem, kas deva priekšlikumus pārrunājamām lietām!

[b]Par pieteikumi platību maksājumiem[/b]
1. kādi ir 2008.gada platību maksājumu pieteikšanās starprezultāti? Kādi no tā izrietoši pirmie secinājumi?

Atbilde: Pagājušā gadā tika iesniegti 78 000 iesniegumi, šogad termiņā 68000 iesniegumi, kopumā gaidāmi ne vairāk kā 72000. Samazinājums skaidrojams gan ar to, ka mazākie atbalsta pretendenti savas platības iznomājuši citiem, gan ar to, ka mazāk labvēlīgo apvidu atbalsta saņemšanai ir joprojām dzīvnieku blīvuma kritērijs, ko gan īpaši Latgalē cenšas apiet iepērkot medus sviedes. Arī daļa nepiesakās vairāk tādēļ, ka nevar izpildīt Agrovides pasākumu nosacījumus. Kopējās atbalstam pieteiktās platības ticamākais, ka nesamazinās.

Elektronisko pieteikšanās sistēmā piereģistrējušies 735 lietotāji, sistēmā jau pieteikti 12% no pagājušā gada platības, ko kopumā var uzskatīt par labu rezultātu.

2. kā virzās 2007.gada līdzekļu izmaksa? Kad plānots uzsākt erozijas, enerģijas kultūru, cukurbiešu restrukturizācijas maksājumu izmaksu?

Atbilde: maksājumu izmaksa notiek saskaņā ar plānu, līdzekļus plānots izmaksāt līdz jūnija beigām. Erozijas un enerģijas maksājums plānots izmaksāt līdz Jāņiem, tātad lielums tiks izmaksāts otrā un trešā jūnija nedēļā.
Arī cukura restrukturizācijas maksājums (mazliet virs 30 Ls/līguma tonna) plānots maksāt otrā – trešā jūnija nedēļā, taču to drīkst maksāt arī jūlijā. Pēcāk sekos dažādošanas atbalsts septembrī (10 Ls/ līguma tonna)

3. Laukā 20 ha, lauks pieteikts uz tiešmaksājumiem, agrovidi. Šogad saņemta karte, nu lauka blokā norādīti 21 ha (lauks nav objektīvi mainījies). Tika pieteikti 20 ha (jo saimniecība gribēja turpināt un pabeigt agrovides saistības), vai nebūs problēma ar nepieteikto 1 ha?

Atbilde: pie aktualizācijas nebūtisku izmaiņu gaidījumā platība netiek mainīta. Pieteikums aizpildīts pareizi – ierakstīta vecā platība.

4. cik ilgi LAD saglabā informāciju par platībām, kurām nomainās īpašniekiem (jautājums tādēļ, ka karšu dalītāji dažkārt stipri neapmierināti, kad viņiem pasaka, ka platības mainījušās)?

Atbilde: ar neapmierinātību varētu saskarties tikai tādā gadījumā, ja jaunais platību apsaimniekotājs pēc kartes ieradies pēdējās pieteikšanās dienās, taču tad arī situāciju var risināt vecajai kartei pārsvītrojot veco īpašnieku un ierakstot iekšā jauno. Kopumā sistēmā saglabājas informācija par iepriekšējā gada klientiem un par jauniem papildus pieprasījumiem.

5. Lai samazinātu nepieciešamību iesniegt labojumus platību pieteikumos, vai nav iespējams turpmākajos gados gan atbalsta pretendentu, gan LAD interesēs “pārbīdīt” pieteikumu iesniegšanas termiņu no 15.maija uz vēlāku (par 5-7 dienām) datumu. Ļoti svarīgi tas ir Vidzemes un Latgales rajonu saimniecībām, kur sējas darbu sākums (un līdz ar to arī nobeigums) būtiski atšķiras no valsts dienvidu un rietumu rajoniem, kā arī pavasaros ar nelabvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem.

Atbilde: Nobīdot termiņu sākumā, nobīdīsies līdzekļu izmaksas termiņš beigās, ar ko nebūs apmierināti visi atbalsta saņēmēji, tādēļ termiņu plānots saglabāt līdzšinējo.

6. Par atbalsta maksājumu pieteikumu veidlapām. Atbalstot to, ka ir samazināts iesniedzamo veidlapu skaits, vai 2008.gada platību pieteikumu veidlapas ievaddaļā ietvertā garā teksta vietā skaidrības labad turpmāk nav jāieraksta konkrēti jautājumi ar pretendenta iespējamo atzīmi (krustiņu) par atdalīto papildus valsts tiešo maksājumu par pienu; par kautajiem liellopiem; par cukuru. Attiecībā uz atdalīti PVTM par laukaugu platībām atsevišķa papildus pieteikšanās nav nepieciešama, jo to jau apliecina pieteikums ar ražošanu saistītā atbalsta saņemšana.

Atbilde: Ja prasīs ievilkt ķeksīšus, tad noteikti kāds aizmirsīs to izdarīt, rezultātā šādu prasību ieviest nevajag, taču no PVTM pieteikuma atteikties nav iespējams ES prasību dēļ.

[b]Elektroniskā pieteikšanās sistēma[/b]

7. neskaidra veicamā procedūra kā zīmēt laukus, ja elektroniskā karte ir nepareiza. Kā notiek lauku precizēšana? Piemēram, kartē parādīts ceļš, kurš dabā jau sen nav, arī LAD sniegti par to iesniegumi, lai veiktu labojumus kartē. 2006.gadā saimniecībā notikusi fiziskā kontrole, konstatēts, ka ir lauks, saņemts maksājums. Taču kartē joprojām parādās ceļš.

Atbilde: Precizēšana notikusi ļoti daudzos gadījumos. Taču elektroniski blokus precizēt šobrīd nevar. Kad karte jāprecizē, tas jāveic papīra formātā, jāizprintē, jāiesniedz LAD. Ja trešo gadu pēc kārtas kāda karte ir nepareiza, LAD jāsniedz reāli piemēri, jo ticamākais ir kādi apgrūtinājumi, kādēļ izmaiņas nevar veikt, piemēram, servetūta ceļš, kas nostiprināts Valsts zemes dienestā.
Bloku precizēšana ar nākamo gadu ir plānota kā atsevišķa sadaļa saistošajos Ministru kabineta noteikumos un tā tiks formēta kā administratīvais lēmums. Būs jāuzraksta iesniegums, tad LAD izvērtēs, rezultātu iznesīs kā administratīvo lēmumu, ko noteiktā laikā varēs pārsūdzēt.

8. karšu aizpildīšana – šogad bijušas grūtības aizpildīt tā, lai precīzi trāpītu uz līnijām. Līnijas nav bijis iespējams saglabāt pus procesā. Priekšlikums nākamam gadam sistēmu veidot tā, lai automātiski, ja uzklikšķina līnijas tuvumā, tā tiek uztverta tā, ka trāpīts uz līnijas ar iespējām pēcāk koriģēt.

Atbilde: risinājums būs tehniski sarežģīts, bet iespējams uz nākamo sezonu. Jebkura bloka jebkurai koordinātei būs jābūt uzglabātai sistēmā. Rezultātā sistēma paliks lēnāka. Ja viss bloks vienam īpašniekam, uzklikšķinot varēja visu iezīmēt uzreiz, taču uz nākamo gadu varētu izveidot sistēmu, lai var koriģēt pēcāk, ja sīkas platības no konkrētā bloka nav konkrētajam īpašniekam.

9. Kā varēja aizpildīt platību, ja sveša īpašnieka teritorija ir mana lauka vidū?

Atbilde: Jā, tehniski tas bija sarežģīti, tikai ar šauru, iezīmētu līniju varēja nonākt lauka vidū. Ja vidū kas vidū palicis neiezīmēts, tad tagad jāizprintē un jāsūta LAD.

10. Ja mainīti vecie bloku numuri, tad šogad tie pašiem bija manuāli jāmeklē pēc blakus esošo lauku numuriem

Atbilde: Nākamajam gadam problēma būs novērsta, ievadot veco numuru, sistēma atradīs jaunos lauku numurus.

11. agrovides saistības – grūti varēts saprast, kā pareizi aizpildīt pieteikumu formu, ja negrib uzņemties jaunas saistības.

Atbilde: Nākamgad veidos sistēmu tā, ka būs iespēja izvēlēties, vai turpina vecās saistības, vai uzsāk jaunās. Arī erozijas atbalsta pasākumam ieliks atrunu, ka pieteikšanās tai būs rudenī.

12. problēmas nomainīt paroli, ja nomaina paroli, nākamajā reizē ievadot jauno, nomainīto paroli, nevar ieiet sistēmā, rezultātā jāprasa atkārtoti parole no LAD.

Atbilde: Iespēja nosūtīt e-pastu par paroles nomaiņu. Nomainītā parole tiks atsūtīta uz e-pastu pēc 10 minūtēm. Nākamgad paroli izsniegs tad, kad sistēma jau būs gatava ar to strādāt, šogad daļa saņēma paroles ātrāk kā sistēma bija gatava paroles izmantošanai

13. priekšlikums, ja tiek veikta pieteikuma labošana, veikt automātisko saglabāšanu pēc noteikta rindiņu skaita vai laika.

Atbilde. Šāda iespēja nākamam gadam tiks ieviesta. Termiņš būs ik pēc 10 min.
14. joprojām daļai neskaidrs, kā var izmainīt rekvizītus (piem. izmainīt adresi, konta NR.)

Atbilde: Mazāk nozīmīgus rekvizītus (kontaktadresi, telefonu) varēs nomainīt EPS sistēmā, taču pašam svarīgākajam – konta numuram – arī nākotnē vajadzēs papīrā rakstītu iesniegumu. EPS sistēmā tiks uztaisīts links uz LAD mājas lapu, kur jau tagad ievietota blanka rekvizītu nomaiņai.

15. joprojām krietna daļa vēlas vairāk kārt pārrunātas lietas – lai nemainītos bloku Nr., būtu redzami pieteiktā bloka kaimiņi, kā arī pārdeklarācijas.

Atbilde: paziņojumu par pārdeklarāciju izveidot nedrīkst elektroniskajā sistēmā pēc ES regulas, jo tāda izveidošana var mudināt sistēmas ļaunprātīgus izmantotājus meklēt un atbalstam pieteikt laukus, ko kaimiņi atbalstam nav pieteikuši.
Bloku numuru neskaidrību atrisinātu nākamajam gadam

16. vajag dot iespēju elektroniski aizpildīt energo maksājumu pieteikumu.

Atbalde: Iespēja pieteikties energo maksājumiem bija. Problēmas bija ar līguma nodošanu, kur reģionālās pārvaldes nav gribējušas ņemt pretī, jo pieteikums tur nav pieņemts, taču centrālais LAD ir problēmas atrisinājis, signāls pārvaldēm ir nodots un līgumi pieņemti.

17. Ja platību maksājums pieteikts rakstiski, vai var kārtot elektronisko pieteikumu tagad un kļūdas labot elektroniski turpmāk?

Atbilde: Joprojām var slēgt līgumus par EPS sistēmas lietošanu. Tad varēs sekot līdzi pieteikumam, saņemt sistēmā LAD vēstules, pieteikties erozijas maksājumam rudenī, taču labojumus nevarēs veikt, jo kartes un pieteikums nebūs savadīts sistēmā.
Atgādinājums, ja nebūs starp bloku pārdeklarācijas starp kaimiņiem, naudu EPS lietotāji varēs saņemt jau decembrī.

18. vai nākamgad elektroniskajiem pieteikumiem varēs uzsākt pieteikumu pildīšanu ātrāk kā papīra pieteikumiem?

Atbilde: EPS var noteikt agrāku termiņu, piemēram, 1. martu.

[b]AGROVIDE[/b]

19. Bioloģiskā lauksaimniecība un tās atbalsta sistēmas izmaiņa, kā to kontrolēs LAD? Vai tīri balstīsies uz sertificējošo institūciju atzinumiem?

Atbilde: PVD veido metodiku, viņi arī virsuzraugi un viņu kā uzraugu kontrolējamais pamats būs grāmatvedības dati. LAD darbība ar atbalsta saņēmējiem un sertificējošām iestādēm nemainīsies, atbalsta izmaksā LAD balstīsies uz sertificējošo iestāžu sniegtiem atzinumiem

20. Vai var mainīt maksājumu veidu, ja pieteikti maksājumi uz vecajiem noteikumiem, jo bija pretrunīgi skaidrojumi reģionos. Ja maina uz jaunajām saistībām, to formulējot kā kļūdu labošanu pieteikumā?

Atbilde: nē, nevar. LAD to uzskatīs par apzinātu lēmumu. Taču izņēmums ir, ja palielinājušās platības saimniecībā, tad jaunās saistības iestāsies automātiski.

21. Bioloģiskā lauksaimniecība. Šogad par dažām simtdaļām palielinājās platības, tātad automātiski jāpāriet uz jauniem maksājumiem, bet nepietiek ieņēmumu. Kā rīkoties? Vai veikt labojumus hektāros vai šogad tos ieņēmumus neņemt vērā?

Atbilde: Ja nedaudz palielinājušās platības, var turpināt vecās saistības.

22. Bioloģiskā lauksaimniecība. Pagājušajā gadā salnas iznīcināja lielu daļu ogulāju un augļu koku ražas, bet saimniecībai, uzņemoties jaunās saistības, tiek ņemti vērā vidējie statistiskie rādītāji. Līdz ar to pietrūkst ieņēmumu. Vai šajā gadījumā tiek veiktas k-kādas korekcijas vai vispār nedrīkst pāriet uz jaunām saistībām

Atbilde: Nosacījumos tas nav ņemts vērā, rezultātā ne sertificējošās iestādes, nedz LAD nevarēs uztaisīt atkāpi. Vienīgais izņēmums, ja būtu notikusi masveidīga dabas katastrofa. Tādā gadījumā varētu piemērot nacionālos izņēmumus.

23. Bioloģiskā lauksaimniecība. Saimniecība piesakās atbalstam jaunajām saistībām, kas notiek, ja pēc kontroles izrādās, ka ienākumi ir mazāki nekā MK noteikumos noteiktie.

Atbilde: Jāpiesaka vismaz tikpat platības, cik vecās, lai varētu pāriet uz jaunajām saistībām. Ja neizpilda jaunos nosacījumus, tad naudu nesaņem, taču arī par iepriekš saņemto atbalstu jāatmaksā šogad nebūs.

24. saimniecība pāriet uz jaunām saistībām un atsakās no shēmas. Vai būs jāatmaksā iepriekš saņemtais atbalsts atpakaļ, vai nebūs.

Atbilde. LAD nav jautājumu pārdomājis. Iespējams, ja tas būs masveidīgi, tas tiks traktēts kā ļaunprātība un iespējams naudu par iepriekšējiem gadiem tomēr atpakaļ prasīs.

25. Ņemot vērā ministrijas sniegto skaidrojumu par eroziju un rugaini, kā tiks kontrolēta lauku summēšana?

Atbilde: saimniecībai paplašinoties, jānodrošina lai saimniecībā erozijai un rugainei būtu pieteikti kopā ne mazāk kā 70% no saimniecības platības, bet ne mazāk kā iepriekšējos gados. Vienu un to pašu lauku nevar pieteikt vienlaicīgi erozijai un rugainei.

[b]Lauku saimniecību modernizācija[/b]

26. Cik līgumi jau noslēgti par modernizācijas pasākuma realizāciju janvāra un februāra kārtās? Cik liela daļa atsakās no līgumu slēgšanas katrā no kārtām? Ar kādu prioritārās atlases punktu skaitu tiek slēgti līgumi katrā no reģionālajām pārvaldēm?

Atbilde: Pirmā kārtā noslēgti 870 līgumi, atsaukti 26 projekti.
Otrā kārtā no apmēram 900 projektiem, par ko varētu noslēgt līgumus, līgumi noslēgti jau 448 gadījumos, no tiem, ar kuriem varētu slēgt līgumus, atsaukti tikai 21 projekts, tātad atteikšanās nav masveidīga. Tos projektus, kas palikuši tālu zem strīpas un kuriem nav cerības uz līguma noslēgšanu otrajā kārtā raidīs nost nākamnedēļ, lai būtu iespēja izlemt vai startēt uz trešo kārtu, vai nestartēt.
Pirmā un otrā kārtā atsauktiem projektiem nav kopsakarības.

27. Kā izmainītos situācija februāra kārtā, ja būvniecībai arī tai, kurai nav gatavu būvniecības projektu, piešķirtu atlases punktus? Kā izmainītos situācija februāra kārtā, ja no būvniecības neatdalāmās iekārtas tiktu finansētas ar būvniecības atbalsta likmi?

Atbilde: situācija šādā formātā nav analizēta, taču līdzšinējā pieredze pierāda, ja akceptēts tiek būvniecības projekts bez būvprojekta, ir 50% varbūtība, ka tas netiks realizēts.
Patlaban arī nav nopietna starpdokumenta, par ko piešķirt būvniecības gadījumā papildus punktus. Arhitektūras plānošanas uzdevums būtu pārāk nenopietns dokuments, kas negarantētu, ka būvniecība tiešām tiks veikta.

28. Kā kontrolēs šajā kārtā ieviesto nosacījumu, ka jāsaglabā esošo tehnikas parku piecus gadus (noteikumu 9.punkta nosacījums)?

Atbilde: Aizvietošanas gadījumā jāpalielina jauda vismaz par 25% pret nolietoto. Joprojām nav skaidrs, kā jaudas palielinājumu pierādīs arkliem, sējmašīnām, tas tad paliks projektu gatavotāju radošajā uzdevumā.

Papildināšanas gadījumā šobrīd nosacījums attiecas uz konkrētajām esošajām vienībām (piemēram, traktora iegādes gadījumā uz visiem saimniecībā jau esošajiem traktoriem), kuras tad piecus gadus nedrīkstēs atsavināt, izņemot ārkārtas apstākļus, ko apliecina, piemēram, VUGD, Policija, vai izdosies pierādīt, ka ir noticis kāds rūpnīcas brāķis.
Nolietojums būtisks – pašas saimniecības darbības nosacījums. Ārpus normāliem rāmjiem – rūpnīcas brāķis.

Prātīgs priekšlikums, kā izmainīt nosacījumu turpmākām kārtām, ko atbalsta arī LAD, ir attiecināt kritēriju nevis uz konkrētajām vienībām, bet uz saimniecībā līdzšinēji esošo tehnikas jaudu.

29. vai nauda jāatmaksā, ja modernizācijas projekta realizētājs nomiris vai saimniecība tiek likvidēta.

Atbilde: Ja saimniecību likvidē, tas tiek uzskatīts par ārkārtas gadījumu un nauda nav jāatmaksā. Ja saimniecību kāds pārņem, tā tiek mantota vai pārdota, saistības ir jāturpina.

30. Kāpēc LAD pieturas pie nepieciešamības atbalsta pretendentiem veikt iepirkuma procedūru investīciju pasākumiem ar jebkuru paredzamo līgumcenu? Ievērojot to, ka 2008.gada 21.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr. 299 pasākumam “Lauku saimniecību modernizācija” jaunie noteikumi nav atrunāti, izveidojas pretruna ar 2008.gada 21.aprīļa MK noteikumiem Nr. 298 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumus konkursa veidā laiku un zivsaimniecības attīstībai” 4.10 punktu.

Atbilde: tādēļ, ka jāpierāda, ka veiktā iegāde ir atbilstoša tirgū esošajai reālajai cenai. Kā apliecinājums derēs citu piedāvātāju vienkāršots piedāvājums (bez pilnas specifikācijas), bukleti, izdrukas no interneta utml, taču ticamākais, šī procedūra vienalga aizņems savu laiku un saraksti starp atbalsta pretendentu un LAD. Rezultātā ieteicams iepirkumu labāk taisīt caur IUB.

31. cik liela daļa no projektiem tiek realizēta piena nozarē?

Atbilde: no visiem projektiem 1/3 daļa tiek realizēta piena lopkopībā.
Kopumā piena daļa kopējā atbalstā 25-30% katru gadu. No 200 milj. gadā, kas ir kopējais lauksaimniecības atbalsts, rezultātā bažas, ka pieniniekiem nemaksā atbalstu, nav pamatotas.

32. kāds ir galīgais projekta beigu termiņš – tad, kad beidz aktivitātes, vai tad, kad saņem naudu?

Atbilde: Gala termiņu skatās pēc projekta realizācijas termiņa. Projekts jārealizē trīs gadu laikā. Ja projektu beidz šī gada decembrī. (2008.gadā) finansējumu saņem 60 dienu laikā. Tātad, gala termiņu skatās no realizācijas beigām – 30.decembra.

[b]Uzņēmumu radīšana un attīstība[/b]

33. Pirmās kārtas projekti. Kāda uzņēmējdarbība attīstīta uzņēmumu radīšanas sadaļā, kāda uzņēmējdartība – attīstīšanas sadaļā? Kādas pirmās kārtas realizēšanas problēmas?

Atbilde: No 82 iesniegtiem projektiem līgumi noslēgti par 44 projektu realizāciju. Projekti noraidīti, jo mērķis nav bijis skaidrs, plānotās investīcijas nav atbildušas rezultātam, 20 projekti izkrituši, jo tikusi konstatēti saistītie uzņēmumi, nav bijuši veikti atbilstoši iepirkumi, projekts plānoti neatbalstāmā nozarē un iekļautas neattiecināmas izmaksas.

Uzņēmumu radīšanas sadaļā noslēgti līgumi galvenokārt par šūšanas, betonēšanas, uzkopšanas, ūdenstilpņu apsaimniekošanas, mēbeļu ražošanas biznesiem.

Esošo uzņēmumu attīstības sadaļā noslēgti līgumi galveno kārt par veterinārajiem pakalpojumiem, koka māju karkasu ražošanu, metālapstrādi, farmaceitisko preparātu ražotni, akmens apstrādi un koka paletešu ražošanu.

Visvairāk projekti abās sadaļās saistīti ar kokapstrādi.

Tiek realizēti vairāk kā desmit kurināmā ražošanas projekti no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem, projekti, pārsvarā koka granulu un brikešu projekti.

34. Kurināmā ražošana. Ja projekts ir šķeldas ražošanai, vai var iegādāties meža izvedēju traktoru?

Atbilde: Ja spēs pamatot, tad varēs.

[b]Pievienotās vērtības radīšana un attīstība[/b]

35. Kā pierāda, ka divus gadus ir strādāts nozarē, ja uzņēmums nav pakļauts PVD, piemēram, ražo tehniskajām vajadzībām linus, rapšu eļļu?

Atbilde: Ja nav pakļauti PVD atzīmē, ka divi gadi. Apgalvojumu pierāda ar jebkuriem dokumentiem.

36. Pārstrāde vairāk par diviem gadiem. Attiecas uz nozari vai pretendentu?

Atbilde: Attiecas uz pretendentu, taču pamatsummas apjoma noteikšanai formulas izmanto tajā nozarē, kurā realizē projektu.

37. Ja uzņēmumi apvienojas, taču pēc pirmā projekta realizācijas, kā nosaka nākamā realizējamā projekta attaisnoto izdevumu summu?

Atbilde: Ja apvienojas – tad no jauna projekta aprēķinātās summas atņem iepriekš saņemtā atbalsta apjomu. Var no jauna pretendēt tikai uz starpību.

[b]Citi jautājumi[/b]

38. Nacionālo subsīdiju izpilde un jaunumi

Atbilde: Nākamnedēļ sāks izmaksāt atbalstu par kredītprocentiem, kopumā 6,5 milj.Ls, maksās uzreiz pilnu summu, kompensējamos 4% no kredītprocentiem.
Jūnijā formēs ciltsdarba atbalstu cūkām un piena lopkopībai. Nauda priekš šiem maksājumiem jau ir LAD kontā, taču tā kā atbalsts paredzēts caur šķirnes organizācijām, maksājumi saimniecībās nonāks 3.ceturksnī.

Būtiski! Šie būs parasti saimnieciskie ieņēmumi, kas apliekas ar PVN un ienākumu nodokli!

Būtiski piena lopkopībai! Ja pieteiksies abās asociācijās, nedabūs naudu vispār, jo tas tiks traktēts kā mēģinājums no valsts izkrāpt naudu. Atcerieties! Slēdziet līgumu tikai ar vienu no organizācijām!

39. Aitu māšu pārbaudes. LAD pārbauda aitas dzīvniekus grūsniecības laikā, pārbauda ķerot arī grūsnus dzīvniekus, kuri ir trešā mēnesi, tādā veidā radot aitām papildus nevajadzīgu stresu. Priekšlikums – noteikt ierobežojumus, cik ilgi var pārbaudīt ķerot aitas grūsnības periodā vai arī tās vizuāli skatīt kaut katru dienu.

Atbilde: situācija tiks risināta, LAD darbinieki grūsnas aitu mātes ķert nedrīkstētu.

40. Kā tiks uzmērītas stādījumu platības augļkopjiem un dārzkopjiem , kuri reizē ar platību maksājumiem sākot ar 2008. gadu ir pieteikušies uz integrēto audzēšanu. Vai ir apstiprināta metodika?

Atbilde: Lauks tiks noteikts, ņemot vēra normālu rindstarpu no pērējās līnijas.