Pēc sarunām ar Lauku atbalsta dienestu

13.martā notika ikmēneša sarunas ar Lauku atbalsta dienestu par problēmjautājumiem un dažāda veida ar LAD darbību saistītām neskaidrībām. Šeit esam apkopojuši būtiskākās pārrunātās lietas par platībmaksājumiem, Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākumiem un nacionālajām subsīdijām. Šeit arī atbildes uz daudziem jūsu uzdotajiem jautājumiem rajona semināros. Paldies Lauku atbalsta dienesta vadībai par konstruktīvajām sarunām!

Par platību maksājumiem

1. Kā noris tiešo maksājumu izmaksa. Kad izmaksās Mazāk labvēlīgo apvidu, Natura un bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas zālājos atbalstu?

– Visi maksājumi tiek maksāti, izņemot MLA, Naturu un BDUZ. Šiem pasākumiem naudas izmaksa kavējas, jo Finanšu ministrija nedod līdzekļu atvērumu. Patlaban optimistiskākās prognozes, kad naudu varētu sākt izmaksāt – marta beigas, aprīļa sākums.

2. Kā iespējams pārņemt vēsturiskos (no ražošanas atdalītos) maksājumus starp privātpersonām?

– Ppatlaban tādas metodes tiktiešām nav – to nav iespējams izdarīt.

3. Kā norit LAD darbs pie elektroniskās pieteikšanās sistēmas izstrādes platību maksājumiem? Kad plānoti pasākumi, lai iepazīstinātu plašāku sabiedrību ar izveidoto programmu (arī instruktāžas pa reģioniem)?

– Apmācības notiks pirmās divās aprīļa nedēļās. LAD RLP aicinās uz mācībām 20 lielākos pārvaldes zemes īpašniekus. Mācības notiks Valmierā (3.aprīlī), Daugavpilī un Ozolniekos. No aprīļa sākuma internetā būs pieejama programmas demo versija, kur varēs mācīties itvisi interesenti. Elektroniski iesniegt vares ne tikai pieteikumu formas, bet arī kartes. Elektroniskās pieteikšanās sistēmā varēsiet sekot arī pieteikumu virzībai, tur iestrādātas pārbaudes, lai samazinātu kļūdu skaitu. Turklāt, elektroniskos pieteikumus LAD plāno administrēt pirmos. Papīra formātā vajadzēs iesniegt tikai no interneta izdrukātu un parakstītu līgumu divos eksemplāros, ka gribiet turpmāk pieteikties platībmaksājumiem elektroniski. Īpaša forma papīra formātā arī būs jāiesniedz, ja gribēsiet veikt lauku reģistrā izmaiņas, piemēram, ortofoto kartē konstatēsiet kādus novecojumus, ko gribēsiet labot.
Platībmaksājumu rokasgrāmatas būs pieejamas no 14.aprīļa.

4. Kādas papildus formas būs jāaizpilda cukurbiešu audzētājam, kurš sakarā ar restrukturizāciju ir beidzis audzēt cukurbietes?

– papildus platībmaksājumu pieteikumam, kur automātiski būs paredzēta pieteikšanās cukura maksājumam, atsevišķa pieteikumu forma būs jāaizpilda, lai pieteiktos uz dažādošanas atbalstu.

5. Kāds risinājums, ja grib apstrādāt platību, bet līdzšinēji attiecīgā platība parādās kā pieteikta ar patstāvīgo pļavu un ganību kodu?

– Valsts ietvaros patstāvīgo pļavu un ganību platība nedrīkst samazināties vairāk par 5%. Līdzšinēji ikgadēji šīs platības ir pieaugušas, rezultātā – variet paltību transformēt (audzēt tur kaut ko citu), ticamākais, ka atjaunot patstāvīgās pļavas un ganības attiecīgajā platībā jums neliks.

6. Kādas ir precīzās atbalsta likmes 2007.gada maksājumiem?

– Precīzās atbalsta likmes ir pieejamas: http://www.lad.gov.lv/index.php?d=3157

7. Lauks objektīvi nevar mainīties, atrodas starp grāvjiem un ceļu, aug ilggadīgie zālāji. Taču fiziskajā kontrolē gadu no gada izmainās platība, rezultātā atbalsta pretendentam rodas problēmas. Ko darīt?

– Pie aktualizācijas LAD ievēro principu, ja pēc aktualizācijas platība nemainās vairāk par 1%, tad lauksaimniekiem nemaina lauka izmēru. Tomēr, ja novirze lielāka par 1% un lauks objektīvu apstākļu dēļ nav varējis mainīties, 5 dienu laikā pēc protokola saņemšanas, sūtiet iesniegumu LAD direktoram, lai pārskata lēmumu.

8. Agrovides saistības. Nav skaidrs par kādu platību sākas jaunas saistības un līdz ar to mainās atbalsta likmes, ja palielina no pirmā hektāra, platības palielinājuma vairāk par 20%. Jaunu saistību sākšanās pēc platību palielināšanas vairāk par 20% attiecas uz visu saistību periodu vai vienu gadu?

– Ja saglabāsiet paltību tajā pašā izmērā, kāds jums ir līdz šim bijis – turpināsies vecās saistības.
Ja palielināsiet kaut mazliet (vienalga cik %), šogad nomainīsiet to no kurienes un ar kādām likmēm jums tiek finansētas Agrovides saistības (no vecā LAP uz LAP 2007. – 2013.g.).
Pēcāk, ja palielināsiet saimniecības platību saistību periodā vairāk par 20%, visā saimniecības platībā sāksies jaunas saistības uz jauniem pieciem gadiem.
Tātad, ja gribiet izbeigt Agrovides saistības – nepalieliniet saistību platību vairāk par 20%.

9. Par MLA un kūlas dedzināšanu. Kā noteiks kūlas dedzināšanas sankcijas un vai būs spēkā lopu vienību nosacījums?

– Nevarēs saņemt MLA, Agrovides, Natura atbalstu par lauku, kurā notikusi kūlas dedzināšana. Lopu vienību nosacījums būs spēkā.

10. Kāpēc ne vienmēr zemniekam ir zināms un skaidrs, par kādu maksājumu viņa kontā ir ieskaitīta nauda?

– To, par ko LAD veicis maksājumus, nevar konstatēt tikai Latvijas Pasta norēķinu sistēmā. Priekšlikums – pārejiet uz kādu no bankām.

Par nacinālām subsīdijām

11. Kāda aktivitāte bija vērojama pasākumā “Atbalsts lauksaimniecības zemes ielabošanai”?

– Pieteikumi iesniegti par kopējo summu 204000 Ls. Rezultātā nāksies noraidīt tos 10 pieteikumus, kas tika iesutīti pa pastu ar pēdējās dienas pasta zīmogu.

12. Kad tiks izmaksāti atlikušie pārejošie maksājumi par 2007.gada kredītprocentiem.

– Maksājuma uzdevumi parakstīti 13.martā. Tākākais process atkarīgs no tā, cik ātri darbosies Valsts kase.

Par Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam projektu tipa pasākumiem

13. Kādi secinājumi pēc septembra un janvāra pieteikšanās kārtām lauku saimniecību modernizācijā?

– Septembra kārtā no 934 pieteikumiem noraidīti tikai 38 pietiekumi, atsaukti 22 pieteikumi, vērtēšanā joprojām 9, kas liecina par augstu projektu kvalitāti. No visiem pieteikumiem 777 ir bijuši iekārtu projekti, 48 būvniecības projekti, 40 projekti ar abām aktivitātēm. Rezultātā var secināt, ka būvniecībai nav bijusi pietiekama prioritāte.
Janvāra kārtā uz divreiz mazāku kopsummu iesniegti pat vairāk projekti, nekā septembra pieteikšanās kārtā. Tikai divos reģionos – Austrumlatgales un Dienvidlatgales – līdzekļi pietiek visiem projektiem. Pārējās RLP liela daļa projektu būs jānoraida. Kopā pa Latviju, izmantojot atlases kritērijus, var nākties noraidīt pat 1/3 daļu no projektiem, ja neatradīs citus risinājumus. Sliktākā situācija Zemgales RLP, kur līdzekļu iztrūkums vislielākais.

14. Nepieciešams dot vienotu skaidrojumu par pieteikumu noformēšanu, prasāmajiem vai neprasāmajiem dokumentiem, jo joprojām RLP interpretācija šādos jautājumos atšķiras.

– Metodoloģija nākamai kārtai tiek papildināta.

15. Vai ir rasta vienota izpratne par to vai modernizācijas aktivitātē pretendējot uz atbalstu kaltēm, bunkuri ir glabāšana vai pirmapstrāde?

– Bunkuri ir glabāšana. Ja grib tos noformēt kā pirmapstrādi, nepieciešams projektā un iepirkumā papildus atrakstīt, kādēļ tos uzskatīt par pirmapstrādi, piemēram, tos nosaucot par pieņemšanas un glabāšanas bunkuriem.

16. Startējot būvniecības aktivitātē, tiek prasīts līgums ar konkrēto būvnieku uz projekta iesniegšanas brīdi, tāpat tiek prasītas arī tā licences un reģistrācijas apliecības. Šādu dokumentu sagādāšana ir papildus birokrātisks apgrūtinājums. Taču tehnikas iegādes gadījumā, šāda informācija netiek prasīta. Kāpēc tāda atšķirība? Vai tiešām šie dokumenti uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir nepieciešami?

– LAD varētu no šiem dokumentiem atteikties, taču vesela rinda no lauksaimnieku organizācijām uzskata, ka neliekot šos dokumentus kā iesniedzamus LAD, lauksaimnieki vienkārši aizmirsīs firmām paprasīt, vai tiem ir licences.

17. LAP modernizācijas pasākumā, B lapā nevarēja ielikt ķeksīšus un pumpiņas, un lai gan pieteicējs ar roku bija izlabojis pareizo variantu, blakām parakstoties. Bija RLP, kas šādos gadījumos projektus grieza atpakaļ, liekot tos labot elektroniski.

– Nākotnē, iespējams, atteikties vispār pēc prasības iesniegt pieteikumu arī elektroniski, jo elektronisko versiju faktiski nekur neizmanto.

18. Celtniecības modernizācija. RLP prasa būvuzrauga vārda norādi projektā, lai gan būvvalde to neprasa.

– Ja būvvalde būvuzraugu neprasa, to nevar prasīt arī RLP.

19. Iespējas mainīt procedūru tā, lai varētu iegādāties tehniku, iekārtu vai veikt būvniecību ātrāk – pēc projekta iesniegšanas, bet pirms līguma slēgšanas.

– Šāda nosacījumu izmaiņa būtu administratīvi ļoti dārga, tad LAD būtu jāapbraukā visi projektu iesniedzēji fiziskajās kontrolēs pirms projektu izvērtēšanas. LAD nav piešķirta tik liela summa administrēšanai, lai to varētu izdarīt.

21. Ko ņems vērā vienādu atlases punktu gadījumā?

– Priekšroka tiks dota projektiem ar lielāku neto apgrozījumu no lauksaimnieciskās darbības.

22. Kad gaidāma nākamā pieteikšanās kārta lauku saimniecibu modernizācijai?

– Nākamā pieteikšanās kārta ir gaidāma aprīļa beigās, maijā. Patlaban precīzi vēl nav zināms.

23. Maksimālās atbalsta likmes projektam, kas iesniegts tikai mēslu krātuves būvniecībai.

– Mēslu krātuvei nav noteiktas maksimālās būvniecības likmes, taču, ja mēslu krātuve tiek būvēta reizē ar kūti, tad rēķina ar tādām pašām maksimālām likmēm kā pārējai kūts būvniecībai.

Par iepirkumu procedūru

24. Vai arī gadījumā, kad iepirkums tiek veikts caur IUB mājas lapu, izvēlētais piedāvājums ir ekonomiski pamatotākais, pakalpojuma, preču, iekārtu sniedzējs nevar būt radinieks?

– Nē, arī tad nevar.

25. Vai un kā iepirkumu procedūra būs jāpiemēro līdz 50 tkst.Ls tehnikai un iekārtām un līdz 120 tkst.Ls būvniecībai. Īpaši, ņemot vērā, ka jaunajā pieteikšanās kārtā pietiks ar vienu derīgu piedāvājumu.

– Pēc MK noteikumiem nevajadzēs veikt iepirkumu procedūru. Tomēr joprojām spēkā regulas norma, ka jāatbalsta izdevīgākais piedāvājums. Reuzltātā varianti – vai nu sludina iepirkumu caur IUB arī līdz 50 vai 120 tkst. Ls, vai sagādā pierādījumus, ka vienīgais iesniegtais piedāvājums atbilst tirgus cenai. Par pierādījumiem derēs, piemēram, firmu piedāvājumu cenu katalogi. Arī līdz 50 vai 120 tkst.Ls būs vajadzīga specifikācija.

26. Kā iepirkuma procedūra būs jāpiemēro virs 50 tkst.Ls tehnikai un iekārtām un virs 120 tkst. Ls būvniecībai (ko jāskaita kopā, lai noteiktu piemērojamo procedūru, vai tiešām pietiks ar vienu piedāvājumu)?

– Pietiks ar vienu piedāvājumu. Lai noteiktu pareizo iepirkumu procedūru, būs jāskaita kopā visa tehnika, lopkopības iekārtas, augkopības iekārtas un visa būvniecība.

Nesajauciet, pēc MK noteikumiem vērtēšanas ziņojuma vietā turpmāk būs jāgatavo vērtēšanas protokols. Saturs tas pats, taču nosaukums cits.

Par citiem atbalsta pasākumiem

27. Atbalsta pasākums mikrouzņēmumu radīšana un attīstība. Uzņēmums reģistrēts 2007.gadā, bet nav veikta saimnieciskā darbība. Vai šāds uzņēmums atbalstam varēs pieteikties?

– Pieteikties varēs, ja ir iesneigts pārskats VID.

28. Pievienotās vērtības radīšana (pārstrāde)– pēc nosacījumiem uzņēmumam jābūt vismaz divi gadu vecam un reģistrētam PVD, vai no tā var secināt, ka jauni pārstrādes uzņēmumi ir izslēgti?

– Jaunie uzņēmumi ir izslēgti. Jebkurš nosacījumiem atbilstošs uzņēmums var pretendēt uz atbalstu līdz 200000 Ls. Tālāks summas palielinājums, piemēram, ja uzņēmums integrējas un tam ir eksports.

Papildus atgādinājums, lai nerastos problēmas…
Kad iegādājiet to, ko esiet projektos paredzējuši, slēdziet līgums! Līgumos izdariet atsauci uz LAD līguma numuru un, drošības pēc, atsauci uz gan ar piegādātāju noslēgto līgumu, gan ar LAD slēgto līgumu, ielieciet pavadzīmē.

Un vēl, ja jums ir kādi papildus jautājumi par to, kas tika rakstīts šeit, vai par kādām citām lietām – dodiet ziņu!