Pēc sarunām ar PVD

ZSA biedru iesūtītie jautājumi, kas apspriesti sarunās ar Pārtikas un veterināro dienestu 2009.gada 18.februārī.1. piena tiešā tirdzniecība

2. gaļas tiešā tirdzniecība

3. citu pārtikas produktu tiešā tirdzniecība (piemēram, kartupeļi, dārzeņi u.c.)

4. savstarpējās atbilstības (SA) kontroles:

4.1. kā atlasīs saimniecības savstarpējās atbilstības kontrolēm

4.2. kā noteiks pārkāpuma nozīmīgumu

4.3. kā lauksaimnieks zinās, ka par konkrēto pārkāpumu tiks paredzēta arī SA sankcija

5. situācijas attīstība – funkciju pārskatīšana, pārdale pārvaldes institūciju starpā, ņemot vērā ekonomiskās krīzes radītās problēmas valsts budžetā

6. kā PVD skatīsies uz inspektoru prasīto plānu izpildi saimniecībās, ja kas nebūs izdarīts ekonomisko apstākļu dēļ

7. kādēļ Latvijā nav pieejami medikamenti, kas ir reģistrēti ES valstīs?

8. ar ko pamatota veterinārārstu darba līguma nepieciešamība saimniecībās tā vietā lai slēgtu uzņēmumu / apkalpošanas līgumu? 9. aktuālā uzskaite un kā tiek veikta kontrole saldētai un atdzesētai gaļai, pienam un piena produktiem, citām pārtikas precēm, kas tiek ievesta no Eiropas Savienības Latvijā. Vai ekonomiskās krīzes apstākļos iespējams likt lielāku uzsvaru kontrolēm pārtikas ķēdes gala posmā un palielināt kontroles ienākošajai produkcijai un tā vietā samazināt kontroles ražojošos uzņēmumos

10. PVD analīžu izmaksu pozīcijas pie cūku kaušanas, kas ir viens no gala produkcijas sadārdzināšanās mehānismiem un līdz ar to samazināta konkurence ar ievestām cūkām.Vai iespējams analīzes mazināt?

 

1. piena tiešā tirdzniecība Analīzes, dokumenti, procedūra, citas prasības – kas jāveic lauksaimniekiem, lai process būtu korekti veikts. Lai uzsāktu piena realizāciju tieši galapatērētājam jābūt:

tiešās tirdzniecības kvota;

piena realizācijas atļaujai (lai to iegūtu, jāiesniedz iesniedz iesniegums Pārtikas un veterinārajam dienestam papīra formātā, epastā vai pa telefonu).

PVD 10 dienu laikā izskata iesniegumu, nepieciešamības gadījumā (piemēram, ja saimniecībā ilgāku laiku nav bijusi kontrole) pārbauda dzīvnieku novietni un nepieciešamības gadījumā paņem piena paraugus uz baktēriju kopskaitu, somatisko šūnu skaitu un inhibitoru klātbūtni (PVD maksas pakalpojums). Tiešajā tirdzniecībā saimniecība drīkst pārdot piena apjomu, ko saražo viena gada laikā. Piena ražotājam jānodrošina piena kvalitāte. Ja kvalitāte nav atbilstoša vai aizdomas jāveic piena izmeklējumi.

Ja ražošanas / pārvadāšanas / tirdzniecības procesā konstatē pārkāpumus, PVD aptur piena realizācijas atļauju. Piena realizācijas atļauju var atjaunot, ja piena ražotājs iesniedz dienesta laboratoriskas testēšanas rezultātus, kas apliecina, ka piens atbilst mikrobioloģiskajiem (izmeklējumu uz baktēriju kopskaitu, somatisko šūnu skaitu, inhibitoru klātbūtni, salmonellu un stafilokoku klātbūtni, piena sasalšanas temparatūru) un kvalitātes kritērijiem un ja dzīvnieku veselība un dzīvnieku novietne atbilst noteikumos noteiktajam prasībām. Pienu drīkst realizēt no savas saimniecības gala patērētajam, tirgos, personai, kura nodarbojas ar mazumtirdzniecību un tieši realizē pienu gala patērētajam, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumam, gadatirgos, saskaņojot ar pašvaldību, izbraukuma tirdzniecības vietās, saskaņojot ar pašvaldību, piena ražotajam jāievēro normatīvajos aktos noteiktās veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei!. Pienu tūlīt pēc slaukšanas jāatdzesē līdz temperatūrai, kas nav augstāka par +6 °C, un realizē gala patērētajam 48 stundu laika pēc izslaukšanas. Tomēr, protams, gan uzglabāšanas, gan transportēšanas laika pienu aizliegts sasaldēt. Transprotējot piens jāatdzesē tā, lai transportēšanas laika tā temperatūra nepārsniegtu +8°C. Piena realizācijas vietā piena temperatūra nedrīkst būt augstāka par +6°C. Piegādājot pienu mazumtirdzniecībai, jāraksta iekšējais pavaddokuments, kas atbilst 2007.gada 18.decembra MK noteikumu Nr.875 „Higienas un obligatas nekaitiguma prasibas govs svaigpiena apritei neliela apjoma”, kas grozīti ar 2009.gada 03.februara noteikumiem Nr.105 33. vai 33.1.punktam. Pienu drīkst tirgot tikai patērētāja tarā vai pēc pircēja lūguma vienreizēji lietojama iepakojuma. Ja fasēšanu veic saimniecībā jāievēro regula par mājražošanu. (Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu II pielikuma prasības). Transportējot pienu, NAV nepieciešama PVD izsniegta transportlīdzekļa atļauja. Tomēr, ja transporta līdzeklī tiek pārvadāta ne tikai primāri saražotā produkcija (piens, kartupeļi, dārzeņi vai kas cits), bet arī pārstrādātā produkcija, transporta līdzeklim nepieciešama atļauja pārtikas pārvadāšanai. Piena realizācijas vietā jānodrošina uzraksts: „Svaigpiens, pirms lietošanas uzvārīt!” Mazumtirdzniecības vieta papildus norada derīguma termiņu „Izlietot līdz …” un piena ražotāja nosaukumu. Ja patērētāji iepriekš nav saskaņoti, bet tirgo kādā daudzdzīvokļu pagalmā, PVD jāreģistrējas kā mobilajam tirgotājam. Jebkurā gadījumā šādā gadījumā jābūt pašvaldības atļaujai.

Ja notiek pārstrāde (piemēram, no piena plānots ražot sviestu, sieru, biezpienu uc) – atbilst mājražotāja statusam. Ja gribiet palasīt sīkāk: Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula (EK) Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (3.nodaļa) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regula Nr.853/2004 ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku; Veterinārmedicīnas likums (48.pants); Pārtikas aprites uzraudzības likums (4.(6) pants); 2003.gada 16.decembra MK noteikumi Nr.712 „Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”; 1998.gada 6.oktobra MK noteikumi Nr.388 „Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos”; (noteikumi, kuriem jāatbilst lauksaimniekiem, ja piedalās ielu tirdzniecībā, šādā gadījumā jābūt reģistrētām kā pārtikas uzņēmumam un sortimentam jābūt saskaņotam ar PVD) Ministru kabineta 2007.gada 10.jūlija Noteikumi Nr.486 „Noteikumi par valsts nodevu atļaujas saņemšanai un atļaujas izsniegšanas kārtību transportlīdzekļu grupām, kurām nepieciešama atļauja pārtikas pārvadāšanai”. 2007.gada 18.decembra MK noteikumi Nr.875 „Higienas un obligatas nekaitiguma prasibas govs svaigpiena apritei neliela apjoma”, kas grozīti ar 2009.gada 03.februara noteikumiem Nr.105

2. gaļas tiešā tirdzniecība Tiešo tirdzniecību drīkst veikt savā saimniecībā izaudzētiem lopiem. Nosacījumi līdzīgi kā pienā (saimniecības līmenī atļauja, transporta līdzekļa reģistrācija, ja pārvadā ko vairāk nekā tikai primāro produkciju, izbraukuma / mobilā tirdzniecība), tomēr sava specifika. Kaušana jāveic PVD reģistrētā kautuvē, jābūt veselības marķējumam. Jābūt kautuves dokumentam par kaušanu, jānodrošina lopa izsekojamība. Ja atradīs kautķermeni bez pavadošā dokumenta, PVD to iznīcinās kā nelegālu kautķermeni, jo bažas par bezizcelsmes gaļu vai to, ka reiz dokuments iegūt un ar to aizbildinoties mājās kaus un pārdos lopus) Kautuve drīkst sadalīt kautķermeni ne vairāk kā 6 daļās. Jānodrošina ne vairāk kā 6 grādu temperatūra, nedrīkst pārsniegt 7 grādus pārvadājot. Gaļas realizācija jāveic ne vēlāk kā 7-10 dienās pēc lopa nokaušanas. Jābūt saimniecībai noslēgtam līgumam ar kautuvi par kautķermeņa uzglabāšanu pēc nokaušanas līdz pārvešanai gala patērētājam vai kādai citai glabātuvei, ar ko noslēgts līgums. Vai arī pašam saimniecībā var būt saldētava, kas iekārtota un reģistrēta PVD atbilstoši 853 regulas nosacījumiem. Ja ir atzīta saldētava, ražotāji drīkst savā starpā kooperēties. Ja grib pārdot maltu gaļu, kūpinājumus vai kādu citu produkciju ar augstāku pievienoto vērtību, jāievēro 2073.regula. tajā noteiktās prasības ir sarežģītas, dārgas, visticamākais, tas neatmaksāsies. Patlaban tiek grozīti noteikumi vistu un trušu gaļas realizācijai mazos apjomos tiešajā tirdzniecībā.

3. citu pārtikas produktu tiešā tirdzniecība (piemēram, kartupeļi, dārzeņi u.c.) Veicamā procedūra līdzīga kā ar gaļas un piena tirdzniecību PVD (saimniecības līmenī atļauja, transporta līdzekļa reģistrācija, ja pārvadā ko vairāk nekā tikai primāro produkciju, izbraukuma / mobilā tirdzniecība). Nedrīkst produkciju tīrīt ne fasēt, nedz arī vārīt jo tādā gadījumā prasības, kas jāievēro, atbilst primāro ražotāju prasībām, kas ir daudz dārgāk. Atvieglojums – nav jāievēro tik strikts temperatūras režīms, kā piena vai gaļas gadījumā. Tomēr pašiem saimniekiem jāseko, lai nenodarītu kaitējumu ne sev, ne arī patērētājam.

4. savstarpējās atbilstības (SA) kontroles: No 2009.gada SA kontrolēs iekļauta lopkopība – dzīvnieku apzīmēšanas jautājumi, vides jautājumi un līdzšinējie labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi. No šīm visām prasībām Pārtikas un veterinārais dienests vērtēs tikai dzīvnieku apzīmēšanas nosacījumu ievērošanu.

4.1. kā atlasīs saimniecības savstarpējās atbilstības kontrolēm LAD jūnija sākumā dos saimniecību kopu, kuras PVD būs jāapseko, tomēr būs arī nejauši atlasītas saimniecības.

4.2. kā noteiks pārkāpuma nozīmīgumu PVD, tā pat kā LAD un VAAD vērtēs pēc sekojošiem kritērijiem: Apmērs (vai ir tālejoša ietekme, vai ietekmē tikai saimniecību) + Nozīmīgums (seku nozīmīgums, ņemot vērā attiecīgās prasības mērķi) + Pastāvība (ietekmes ilgums un iespējas novērst ietekmi) + Atkārtojamība (vai neatbilstība tiek konstatēta vienreiz, vai vairākus gadus pēc kārtas). Katru no jautājumiem izvērtēs kategorijās no 0- 2 punktiem. Skatoties vai prasība neattiecas, vai prasība ievērota, vai arī maznozīmīgs pārkāpums, tiks piemēroti 0 punkti, savukārt, ja prasība nebūs ievērota, tad vērtēs apmēru un iemēros soda punktus 1; 1,5 vai 2 punktu apmērā.

4.3. kā lauksaimnieks zinās, ka par konkrēto pārkāpumu tiks paredzēta arī SA sankcija Kad ieradīsies saimniecībā, PVD sniegs informāciju, ka saimniecībā tiks kontrolētas SA prasības. Būs apsekojuma akts, kur tad norādīs, kādas neatbilstības konstatētas. Apskates aktiem rezultātā vērts pievērst ļoti lielu uzmanību. Jāuzmanās!!! Ja saimniecība pārsvarā, piemēram, augkopības, taču tiek turēts kāds lops savām vajadzībām un, ņemot vērā to, ka tā produkcija izmantota tikai pašu patēriņam, tas nav reģistrēts un apzīmēts, šādā gadījumā, ja lopu atradīs, piemēros sankciju par pārkāpumu. Rezultātā vērts sagatavoties, nodalot, kam šis lops pieder. Pretējā gadījumā uz visu platību maksājumu atbalsta apjomu var piemērot 1-5% sankciju, kas summā var izrādīties ļoti dārgi.

5. situācijas attīstība – funkciju pārskatīšana, pārdale pārvaldes institūciju starpā, ņemot vērā ekonomiskās krīzes radītās problēmas valsts budžetā Pārtikas un veterinārajām dienestam no 1.aprīļa notiek pārstrukturēšana – 10 reģioni un Rīga. Pieņemšanas laiki pārvaldēs un to filiālēs otrdienās no plkst. 13:00 līdz 17:00, ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00. PVD reģionālās pārvaldes organizēs un koordinēs pārtikas aprites un veterināro valsts uzraudzību noteiktos reģionos, savukārt filiāles tikai veiks uzraudzību. Filiāļu darbinieki, tāpat kā līdz šim, noteiktās nedēļas dienās, noteiktos laikos pieņems arī apmeklētājus, kuriem nebūs jādodas uz reģiona centru, lai iesniegtu iesniegumu, saņemtu izziņu, uzdotu jautājumu vai pieteiktu sūdzību. Pieņemšanas laikos filiālēs varēs arī nodot paraugus laboratoriskai izmeklēšanai PVD Nacionālā diagnostikas centra laboratorijās.

PVD pārvalžu un filiāļu adreses un tālruņi:

• PVD Rīgas pilsētas pārvalde (Uzraudzības teritorija – Rīgas pilsēta), Elizabetes 2, Rīga (no 20. aprīļa – Lubānas 49), 67039702, 67039700;

• PVD Rietumpierīgas pārvalde, uzraudzības teritorija – Rīgas rajons (Daugavas kreisais krasts), Jūrmala, Tukums un Tukuma rajons.,Tukums,Tumes pagasta “Krīvi“,63125850, 63125863;

• PVD Ziemeļpierīgas pārvalde, uzraudzības teritorija – Rīgas rajons (Daugavas labais krasts), Ogre un Ogres rajons, Limbaži un Limbažu rajons.,Kraujas iela 21/23, Rīga, 67994423, 67994385;

• PVD Ziemeļpierīgas pārvaldes Ogres filiāle,Dravnieku iela 6, Ogre, 65021131, 65071774;

• PVD Ziemeļpierīgas pārvaldes Limbažu filiāle,Priežu iela 7, Limbaži, 64070216, 64070218;

• PVD Austrumvidzemes pārvalde, uzraudzības teritorija – Alūksne un Alūksnes rajons, Gulbene un Gulbenes rajons, Madona un Madonas rajons., Lauku iela 5, Gulbene,64471105, 64473039;

• PVD Austrumvidzemes pārvaldes Alūksnes filiāle, Dārza iela 5, Alūksne, 64320943, 64381047;

• PVD Austrumvidzemes pārvaldes Madonas filiāle, Skolas iela 27, Madona, 64807083, 64807084;

• PVD Ziemeļvidzemes pārvalde, uzraudzības teritorija – Valmiera un Valmieras rajons, Cēsis un Cēsu rajons, Valka un Valkas rajons., Raiņa iela 21, Valmiera, 64207313, 64207930;

• PVD Ziemeļvidzemes pārvaldes Cēsu filiāle,Cēsu rajona, Drabešu pagasta „Muižnieki“,64127728, 64127724;

• PVD Ziemeļvidzemes pārvaldes Valkas filiāle, Rīgas iela 25, Valka,64707007, 64781340;

• PVD Dienvidlatgales pārvalde, uzraudzības teritorija – Daugavpils un Daugavpils rajons, Preiļi un Preiļu rajons, Krāslava un Krāslavas rajons,18. novembra 404, Daugavpils, (no 1. aprīļa – Varšavas 24),65434599, 65434699;

• PVD Dienvidlatgales pārvaldes Preiļu filiāle, Daugavpils iela 59, Preiļi,65307048, 65381272;

• PVD Dienvidlatgales pārvaldes Krāslavas filiāle,Latgales 6, Krāslava, 65622359, 65622219

• PVD Ziemeļlatgales pārvalde, uzraudzības teritorija – Rēzekne un Rēzeknes rajons, Ludza un Ludzas rajons, Balvi un Balvu rajons.,Liepu iela 33, Rēzekne,64622160, 64622177;

• PVD Ziemeļlatgales pārvaldes Ludzas filiāle, Latgales iela 248, Ludza, 65707060;

• PVD Ziemeļlatgales pārvaldes Balvu filiāle, Bērzpils iela 62, Balvi,64507137, 64507138;

• PVD Dienvidzemgales pārvalde, uzraudzības teritorija – Jelgava un Jelgavas rajons, Bauska un Bauskas rajons, Dobele un Dobeles rajons.,Helmaņa 10, Jelgava,63021124, 63007691;

• PVD Dienvidzemgales pārvaldes Bauskas filiāle, Uzvaras iela 3, Bauska, 63960164, 63960314;

• PVD Dienvidzemgales pārvaldes Dobeles filiāle, Zemgales iela 44a, Dobele,63781311, 63721281;

• PVD Austrumzemgales pārvalde, uzraudzības teritorija – Aizkraukle un Aizkraukles rajons, Jēkabpils un Jēkabpils rajons.,Brīvības iela 88, Jēkabpils,65235466, 65231695;

• PVD Austrumzemgales pārvaldes Aizkraukles filiāle,Spīdolas iela11, Aizkraukle,65122119, 65122129;

• PVD Dienvidkurzemes pārvalde, uzraudzības teritorija – Liepāja un Liepājas rajons, Saldus un Saldus rajons, Kuldīga un Kuldīgas rajons.,Graudu iela 45, Liepāja, 63401900, 63401902;

• PVD Dienvidkurzemes pārvaldes Saldus filiāle, Lielā iela 24, Saldus,63807212, 63807214;

• PVD Dienvidkurzemes pārvaldes Kuldīgas filiāle, Baznīcas iela 13, Kuldīga,63322824, 63350341;

• PVD Ziemeļkurzemes pārvalde, uzraudzības teritorija – Talsi un Talsu rajons, Ventspils un Ventspils rajons., Daģu iela 2, Talsi, 63291660, 63291663;

• PVD Ziemeļkurzemes pārvaldes Ventspils filiāle, Ventspils rajona Tārgales pagastā,63607223, 63661071.

 

6. kā PVD skatīsies uz inspektoru prasīto plānu izpildi saimniecībās, ja kas nebūs izdarīts ekonomisko apstākļu dēļ Ja plāns netiek izpildīts, jāprasa pagarinājums. Ja ir plānots un ar PVD saskaņots kāds pasākums, bet priekš tā nav finansējums, pasākums tomēr jāievieš, tajā pašā laikā ne obligāti ar dārgiem līdzekļiem.

7. kādēļ Latvijā nav pieejami medikamenti, kas ir reģistrēti ES valstīs?  Latvijā par veterināro medikamentu jautājumiem atbildīga ir Valsts zāļu aģentūra. Tiek īstenots paralēlais imports un valstī var ievest ES reģistrētas zāles. Ja nav ES reģistrētās zāles, reģistrāciju organizē Valsts zāļu aģentūra. Ar zāļu izplatīšanu var nodarboties aptiekas vai reģistrētie zāļu izplatītāji.

8. ar ko pamatota veterinārārstu darba līguma nepieciešamība saimniecībās tā vietā lai slēgtu uzņēmumu / apkalpošanas līgumu? Patlaban tiek veikti grozījumi saistošajos noteikumos, kā rezultātā tiks atcelta prasība saimniecībā obligāti slēgt darba līgumu ar veterinārārstu, bet tiks noteikts, kam jābūt minētam līgumā neatkarīgi no līguma formas.

9. aktuālā uzskaite un kā tiek veikta kontrole saldētai un atdzesētai gaļai, pienam un piena produktiem, citām pārtikas precēm, kas tiek ievesta no Eiropas Savienības Latvijā. Vai ekonomiskās krīzes apstākļos iespējams likt lielāku uzsvaru kontrolēm pārtikas ķēdes gala posmā un palielināt kontroles ienākošajai produkcijai un tā vietā samazināt kontroles ražojošos uzņēmumos Patlaban tiek veiktas izmaiņas kontroļu noteikumos, tomēr procesam vēl nav zināms gals. Tomēr, par 2009.gadu ierobežoto līdzekļu kontekstā jau ir zināms, ka jaunas programmas pastiprinātai analīžu veikšanai nebūs.

10. PVD analīžu izmaksu pozīcijas pie cūku kaušanas, kas ir viens no gala produkcijas sadārdzināšanās mehānismiem un līdz ar to samazināta konkurence ar ievestām cūkām. Vai iespējams analīzes mazināt? Analīzes saimniecībā var mazināt, ja trihionolozes brīvs status. Ja brīva statusa nav, analīzes jāveic pilnā apjomā.