Pēc tikšanās ar Lauku atbalsta dienestu

9.oktobrī notika kārtējās sarunas ar Lauku atbalsta dienestu. Sagatavots kopsavilkums no dažādām lauksaimnieku organizācijām izvirzītiem un ar Lauku atbalsta dienestu apspriestajiem jautājumiem.

Kādi ir daļēji naturālo saimniecību vērtēšanas kritēriji? Vai tajos ir kas mainījies, jo ir diezgan daudz saimniecību, kurām projekti netiek pieņemti. Vai ir pieejami kādi norādījumi pēc kā jāvadās?

Kritēriji projektu vērtēšanai nav mainījušies. Pašlaik projektu pieņemšana šajā pasākumā ir pārtraukta. Iesniegtajiem projektiem, pēc Eiropas Komisijas auditoru ieteikuma, LAD lielāku uzmanību pievērsīs ikgadējo atskaišu vērtēšanai. Saņemot trešā, ceturtā un piektā gada atskaites, tiks izvērtēts vai projekta ieviešanas rezultātā ir sasniegta atbilstība pasākuma mērķim – attīstītas un konkurētspējīgas saimniecības izveidošana.

Cik projekti uz doto brīdi ir iesniegti un kādas ir to galvenās kļūdas (galvenās neatbilstības iesniedzot projektus). Kādas atšķirības novērojamas pa reģioniem – kur ir visvairāk noraidītie projekti?

Kārtas

Iesniegtie projekti

Apstiprinātie projekti

Noraidītie/atsauktie projekti

Vērtēšanā esošie projekti

I

651

410

241

II

805

412

393

III

595

384

29

182

Galvenie noraidījuma iemesli:

1. un 2. kārtā – finansējuma trūkums;
Nav īpašumā lauksaimniecībā izmantojamā zeme vismaz 1 ha apmērā;
Saimnieciskā darbība reģistrēta īsi pirms projekta iesniegšanas un pretendents nespēj pamatot iepriekšējo saimniecisko darbību ar pietiekamiem pierādījumiem.
Ieņēmumi no l/s ražošanas ir mazāk kā 50%.
Neto apgrozījums nesasniedz 2108 Ls.
I. un II. kārtā finansējuma trūkuma dēļ Ziemeļvidzemes un Ziemeļkurzemes pārvaldēs noraidīti >150 projekti, pārējās pārvaldes < 100 projektiem. Citu iemeslu dēļ noraidīto projektu skaits ir līdzīgs visās RLP

Lūdzam informēt par Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākuma „ūdens vides pasākumi” ieviešanas gaitu, laika grafiku un provizoriskiem rezultātiem (apstiprināto iesniegumu skaits).

· iesniegti 39 iesniegumi;
· pārbaudei uz vietas atlasīti 5 iesniegumi;
· 05.10.2009. ir saņemta pēdējā informācija no PVD. Notiek administratīvā vērtēšana -atbilstība atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
· nosūtītas vēstules par papildus informāciju -19 pretendentiem. Saņemtas atbildes – no 15 pretendentiem.
· Ir jau sākts pieņemt lēmumus (pirmie nosūtīti šonedēļ). Līdz 15.oktobrim tiks pieņemti lēmumi un nosūtīti paziņojumi pretendentiem.
· Ja kāda iesnieguma izvērtēšanai būs papildus nepieciešams laiks faktu pārbaudei, lēmuma pieņemšanas termiņš tiks pagarināts.
· 5) pieteiktais finansējums 5 gadu saistībām – 4 471 050,0 Ls.

Lūdzu izskaidrojiet MK noteikumu Nr.983 “….Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” 8.2.punktu. Kādi ienākumi tiks ņemti vērā un kādi nē. Piemēram, darba algas, vai arī, ja īpašniekam ir vēl kādi uzņēmumi ar citiem darbības virzieniem – ko pieskaitīs atbalsta pretendenta ieņēmumiem, un ko ņems vērā nosakot šos 50 %. Kādi dokumenti būs jāiesniedz LAD, lai uzrādītu ienākumus, vai arī no kurienes LAD iegūs šādu informāciju?

Saskaņā ar ZM skaidrojumu MK noteikumu Nr.983 7.1 un 7.2.2 apakšpunktā minētā persona (fiziskā persona) pēc pirmā pilnā noslēgtā gada un turpmākajā piecu gadu saistību periodā gūst vairāk nekā 50% ienākumu (= ieņēmumi – izdevumi) no nodibinātajā vai pārņemtajā saimniecībā veiktās lauksaimnieciskās darbības.8.2 punkta izpilde tiks izvērtēta pamatojoties uz gada pārskatu, gada ienākumu deklarāciju un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem.

Piemēram, ja persona vienlaicīgi strādā par skolotāju un saņem par to algu, tad ienākumiem no saimnieciskās darbības, kas tiek uzrādīti Iedzīvotāju ienākumu deklarācijā jābūt lielākiem nekā darba algai. Turklāt jāņem vērā, ka ienākumi ir ieņēmumu un izdevumu starpība.

Piemērs:

darba alga (saskaņā ar Gada ienākumu deklarācijas D1 pielikumu) 2 160 Ls

ieņēmumi (saskaņā ar Gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma 01 aili) 10 000 Ls

izdevumi (saskaņā ar Gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma 02 aili) 5 500 Ls

ienākumi (saskaņā ar Gada ienākumu deklarācijas D3 pielikuma 03 aili) = 10 000 – 5 500 = 4500 Ls

Persona saistības izpilda, jo ienākumi no lauksaimnieciskās darbības ir = 4500/(4500+2160)=67,5%

Kā tiek prognozēta atbalsta izmaksas gaita lauksaimniekiem 2009.gadā?

Šobrīd ir pieprasīta nauda budžetā LVL 42 mlj apmērā, lai varētu sākot ar šī gada 26. oktobri uzsākt VPM avansa izmaksu 70 % apmērā. Maksājumi tiks veikti sekojošā secībā:

1.Vienotais platību maksājums,

2. Mazāk labvēlīgo apvidu atbalsts,

3. Papildu valsts tiešie maksājumi par laukaugu un lopbarības platībām.

Daudzi lauksaimnieki sezonas vidū (jūlijs, augusts, septembris) saņēma LAD paziņojumus, ka pieteikumos minētā lauku bloku platība ir precizējot mainīta, līdz ar to notikušas platību pārdeklarācijas. Taču pieteikumi/iesniegumi tika sastādīti atbilstoši aprīlī un maijā saņemto lauku bloku kartēm. Agrovides saistības uzņēmušām saimniecībās tas nebija veiksmīgs pasākums. Vai lauku darbu sezonas vidū bija neizbēgami jāaktualizē bloku platības? Kā jautājumu plānots turpmāk risināt veiksmīgāk?

Lauku bloku karte tiek aktualizētas katru gadu (un tās ir jāaktualizē pēc reālās situācijas dabā neatkarīgi no gadalaika) un tas tiek darīts ne tikai balstoties uz jaunajiem orto-foto, bet arī uz fiziskās kontroles rezultātiem, attālinātās kontroles rezultātiem, pretendētu pieprasījumiem un sūdzībām. Ja references platība dabā ir mainījusies, tad, protams, lauksaimniekiem tiks ziņots par iespējamo pārdeklarāciju.

Kādi administrēšanas pasākumi šobrīd LAD notiek attiecībā uz atbalsta izmaksu “Natura 2000 meži”?

Šobrīd tiek saņemti dati no iesaistītajām institūcijām – Valsts meža dienesta. Līdz 1. novembrim vēl jāgaida informācija no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra par piemērotajiem administratīvajiem pārkāpumiem, kā arī no Dabas aizsardzības pārvaldes.

Kad tiek plānots uzsākt projektu pieņemšanu pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”? Kādas izmaiņas tiek plānotas attiecībā uz pasākuma nosacījumiem?

Pēc grozījumu publicēšanas MK noteikumos.

Būtiskākie grozījumi MK noteikumos pasākumā “Lauku saimniecību modernizācija”:

Aizvietošana neattiecas uz tehniku, kas vecāka par 10 gadiem;
Nav jāiesniedz projekta elektroniskā versija;
Nav vairs jāiesniedz naudas plūsmas pa mēnešiem;
Jāiesniedz izziņa par kredīta piešķiršanu(kopā ar projektu vai 6 mēnešu laikā pēc projekta apstiprināšanas);
Atbalsta intensitāte līdz 2010.gada 31.decembrim tehnikai un iekārtām 35%;
Papildus 5% atbalsta iespējams saņemt, ja atbalsta pretendents ir atzītas kooperatīvās sabiedrības biedrs;
Traktoru iegādei noteikts limits uz saimniecību 1zs uz 1 ha un 1 liellopu vienību.Aprēķināto limitu var pārsniegt par ne vairāk kā 50 zs.Ministru kabineta noteikumu projektā kā viens no nosacījumiem, lai pretendētu uz atbalstu, paredzēts iekļaut sociālā nodokļa nomaksu uz vienu strādājošo. Noteikumu gala redakcija būs zināma pēc apstiprināšanas.

Vai pasākuma „Atbalsts lauku saimniecību modernizācijai” ietvaros tiek atbalstīta iekārtu iegāde kartupeļu mizošanai un iepakošanai vakuumā?

Tiek atbalstīta iekārtu iegāde nemizotu kartupeļu iepakošanai. Kartupeļu mizošana un iepakošana vakuumā ir uzskatām par pārstrādi un ir atbalstāma pasākumā “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”

Kāda situācija vērojama LAD nākošā gada budžetā un kā LAD plāno nākošā gada darbu un kādas izmaiņas gaidāmas?

2010. gada budžets pašlaik atrodas izstrādes stadijā. LAD centīsies saglabāt esošo struktūru, kā prioritāti nosakot visu reģionālo lauksaimniecības pārvalžu saglabāšanu. Reģionālajās pārvaldēs strādā kompetenti un zinoši cilvēki, turklāt pārvaldes nodrošina vistiešāko kontaktu ar klientu.

Vai papildus VPM avansa maksājumam 70% apmērā, šogad vēl gaidāmas citu atbalsta maksājumu izmaksas?

Skat atbildi iepriekš

Kāda tendence vērojama uzņemto saistību pasākuma “Erozijas ierobežošana” ietvaros? Cik daudz pretendentu izvēlējušies pārtraukt savas saistības nespējot izpildīt pasākuma nosacījumus?

Pasākumā „ Erozijas ierobežošana” aktīvas saistības pēc 2008/09 pieteikumu gada bija 7381 pretendentam. 2009/2010 līdz 2. oktobrim ir iesniegti – 7220. Šobrīd ir iesniegts par 161 iesniegumu mazāk, bet tas nenozīmē, ka tik daudz būs arī debitori, jo var būt saimniecību pārņemšanas gadījumi vai kādi ārkārtas apstākļi.

Ja gadījumā tiek veiktas izmaiņas kādā no noteikumiem, kas var pavājināt, vai pastiprināt Labas saimniekošanas prakses nosacījumus (meliorācijas sistēmas, aizsargjoslas gar ūdenstecēm piemēram esošo 10 m vietā 5 m), kā tas ietekmētu Agrovides saistības.

Attiecībā uz Buferjoslu ierīkošanu, galvenais, kas jāatceras ir – deklarētajām platībām katru gadu jāatrodas vienā un tajā paša vietā.

Vai gadījumā, ja ministrija izlems Vienotā maksājuma ietvaros izvēlēties 28.panta piemērošanu, vai LADam būs iespējams pārliecināties par pretendentu ienākumiem no lauksaimniecības? Vai LAD redz citus variantus, kā 28.pantu piemērot?

Svarīgākais jautājums ir, kādus nosacījumus iekļaus normatīvajos aktos, lai pārbaudītu šī panta izpildi. Ja būs jāņem dati no VID, tad būs nepieciešams strukturētā veidā saņemt jau sagatavotus datus un ir jautājums, vai VID ir gatavs tādus LAD dot.

Šobrīd ES aktīvi runā par intervences mehānismu pārskatīšanu un tāpēc tuvojoties graudu intevencei no 1.novembra, vai gaidāmas kādas izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem?

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, izmaiņas nav gaidāmas. Jaunais regulas projekts paredz izmaiņas tikai ar 2010.gadu. Ir noteikta intervences pamatcena 101,31 EUR par tonnu labības, kura katru mēnesi palielinās par 0,46 EUR par tonnu. Iepirkti tiek kā kvieši, tā arī mieži

Kā norit darbs pie VTUA un LAD sadarbības, lai VTUA kontrolieriem būtu pieeja LAD datu bāzei, ļaujot konstatēt, kurš ir lauksaimniecības produkcijas ražotājs un kuram pienākas pārvadājumu atvieglojumi?

Īpaša pieeja nav nepieciešama. Informācija par mūsu klientiem(maksājumu saņēmējiem) ir publiski pieejama LAD mājas lapā, par ko jau augustā informējām Autotransporta inspekciju.

Ņemot vērā, ka Erozijas pasākums beidzas, vai Jūsuprāt ir iespējams (finansiāli un procedūru saskaņošanas ziņā) ieviest jaunu, piemēram rugaines – erozijas mix pasākumu?

Tas ir ZM kompetences jautājums. Jebkurā gadījumā jaunu pasākumu izstrāde ir komplicēta un prasa garu un sarežģītu saskaņošanas procesu ar Eiropas Komisiju. Papildu izmaiņas un jaunu nosacījumu izstrādei, kas sadārdzina administrēšanas izmaksas un prasa ieguldījumus IT sistēmās.

Kad plānots izsludināt vēl šogad LAP 2007.-2013. g. projektu pieteikšanās kārtas un kādās aktivitātēs?

Skat. atbildi zemāk.

Ja ar 16. oktobri plānots sākt platībmaksājumu izmaksas, tad kas ir paredzēts izmaksāt un cik naudas tam tiek plānots?

Skat. atbildi iepriekš.

Ja ir pieteikums enerģētisko kultūraugu platībām un raža zemāka par noslēgtajām līgumsaistībām, tad līguma saistību neizpildes gadījumā kādas ir sankcijas?

Labāk ir atsaukt iesniegumu atbalstam par kultūraugiem ar augstu enerģētisko vērtību par tām platībām, par kurām nevar izpildīt references ražu. Ja neizpilda referneces ražu, tad sankcijas ir tādas pašas kā platību pārdeklarācijas gadījumā – piegādāto daudzumu pārrēķina uz platību un par “nepiegādāto” platību papildu tiek piemērota platību sankcija.

Vai 2010. gada platībmaksājumos PVTM ir plānotas kādas izmaiņas?

Pašlaik ZM skaņo PVTM ar Eiropas Komisiju.

Kad plānots atvērt nepārtraukto pieteikšanos pasākumiem “Lauku saimniecību modernizācija”, “Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai” un “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”?

Vai tuvākā laikā plānots atvērt pieteikšanos 3.ass pasākumiem “Tūrisma aktivitāšu veicināšana” un “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”.

Pēc grozījumiem MK noteikumos tiks izsludināta pieteikšanās pasākumos:

“Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 2 kārtas ar publisko finansējumu 10 un 5 miljoni latu
“Uzņēmumu radīšana un attīstība” publiskais finansējums 3 miljoni latu
“Tūrisma aktivitāšu veicināšana” publiskais finansējums 1.5 miljoni latu
‘”Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” publiskais finansējums 8 miljoni latu
“Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes apmežošana” publiskais finansējums 5 miljoni latu
“Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” ZMNĪ publiskais finansējums 6 miljoni latu, pārējiem 1.5 miljoni latu

Nepārtrauktā pieteikšanās pašlaik ir paredzēta tikai pasākumā “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”