Pieejams atbalsts valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecībai, rekonstrukcijai vai renovācijai

No 2013.gada 13.decembra līdz 2014.gada 15.janvārim noritēs atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē „Valsts nozīmes meliorācijas sistēmu būvniecība, rekonstrukcija un renovācija”. Kopējais publiskais finansējums aktivitātē ir 5 000 000 EUR (pieci miljoni eiro). Valsts nozīmes meliorācijas sistēma ir meliorācijas sistēma, kura atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem un parametriem un kuras ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina valsts.

Pasākuma mērķis ir uzlabot infrastruktūru, lai veicinātu lauksaimniecības attīstību, paaugstinātu meža ražību, uzlabotu audzes veselību un kokmateriālu kvalitāti, kā arī paaugstinātu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspēju.

Projekta iesnieguma īstenošanas termiņš ir 12 mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv sadaļā „ES atbalsts”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Centrālā aparāta Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāvā.

Minētā aktivitāte ir izsludināta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākumam „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu”.

Avots: LAD