Pieteikties bezakcīzes dīzeļdegvielai var līdz 3.jūnijam (ieskaitot)!

Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa 2013./2014. saimnieciskajā gadā ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kurš veic saimniecisko darbību, ir reģistrēts VID kā nodokļu maksātājs.

Atbrīvojumu degvielas iegādei piešķir par tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības apstrādāšanu, kura attiecīgajā gadā ir deklarēta un apstiprināta vienotā platības maksājuma saņemšanai, kā arī par zemes platības apstrādi zem zivju dīķiem, kur audzē zivis vismaz 20 ha platībā par kuriem ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas ir vismaz 200 latu no hektāra (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu).

Noteiktajos minimālajos ieņēmumos iekļauj 2012.gadā saņemtos ES maksājumus par pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākumiem, izņemot apakšpasākumu „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” un „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”.

Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa par pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apstrādāšanu ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas minētajās platībās nodrošina minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru vai reģistrējies Lauksaimniecības datu centrā (datu centrs) kā dzīvnieku barības primārais ražotājs, kam datu centrā nav reģistrēts ganāmpulks, novietnes un lauksaimniecības dzīvnieki.