NutrInFlow

 • 2015-09-03 10:10:17

Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā
ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā
(NUTRINFLOW)

Programma: Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014. – 2020.gadam.

2. Prioritāte: Ilgtspējīga kopīgu resursu izmantošana,

Specifiskais mērķis 2.4.:Likvidētas/samazinātas barības vielu un toksīnu ieplūdes vietas Baltijas jūrā.

Mērķis: samazināt biogēno elementu ieplūdi valstu iekšējos ūdeņos un Baltijas jūrā, ieviešot un prezentējot inovatīvus, visaptverošus un iesaistītajām pusēm izdevīgus meliorācijas sistēmu risinājumus, kas samazinātu slāpekļa un fosfātu noplūdi jūrā.
Projekta partneri:                                                                                     

 • ProAgria Southern Finland, Lauku uzņēmējdarbības atbalsta organizācija, Somija – vadošais partneris
 • Zemgales Plānošanas reģions
 • Biedrība „Zemnieku saeima”
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte
 • Jelgavas novada pašvaldība
 • Östragötland (Austrumgotlandes) apgabala administrācija, Zviedrija
 • Lauksaimniecības un vides inženieru institūts (JTI), Zviedrija
 • Lovisas pašvaldība, Somija

Projekts turpina ”Baltic Compact” un “Baltic Compass” projektos uzsākto virzienu saistībā ar vidi saudzējo- šiem risinājumiem meliorācijas sistēmās. Jaunā projekta demonstrējumu vieta būs Ailes strauts Tērvetes un Jelgavas novados, Sodītes upe, kā arī turpināsies ūdens kvalitātes mērījumi SIA “LLU mps Vecauce”.
Aktivitātes:

 1. Ieinteresēto personu sanāksmes / semināri, lai veicinātu labāku sadarbību starp iesaistītajām pusēm un inovatīvu metožu un tehnoloģiju pielietošanu ūdens aizsardzības pasākumu īstenošanā. Plānotas 12 reģionālas sanāksmes, 1 ziņojums par sadarbības partneru dialoga norisi kā līdzekli jauninājumu stimulēšanai. Plānots sasaistīt sadarbības partneru dialoga grupu metodi ar Eiropas inovāciju partnerībām(EIP), lai novērtētu dažādas pieejas vides atbildības efektivitātes paaugstināšanā.

Arī iespējamās demonstrāciju vietas dabā un metodes tiks izvēlētas atbilstoši darba grupu un semināru rezultātiem. Pasākumos tiks iesaistīti:

 • Pārstāvji no pašvaldībām – Tērvetes, Zaļenieku, Zemgales plānošanas reģiona, Jelgavas rajona;
 • Lauksaimnieki;
 • Biedrības “Zemnieku saeima” eksperti;
 • Latvija Lauksaimniecības universitātes speciālisti;
 • Vietējās sabiedrības pārstāvji.
 • Ārējais eksperts būs atbildīgs par dialoga veidošanas un attīstību procesu, kā arī ieteikuma ziņojuma sagatavošanu.
 1. Inovatīvo tehnoloģiju un metožu demonstrējums tiks organizēts 3 atsevišķās vietās, kuras izvēlētas kā dialoga semināru rezultātā. Attiecīgi ārējie pakalpojumi tiks noslēgti demonstrējumu ierīkošanai. Plānotāss demonstrāciju vietas – Jelgavas novads un Zaļenieku pagasts.
 2. Zināšanu pārnese, informācijas izplatīšana – tiks izstrādāts video materiāls ar profesionālās komandas līdzdalību.
 3. Starptautiskā un nacionālā līmeņa dialogs – līdzdalība politikas izstrādes procesos ( tikšanās, semināri, darba grupas). Dialogs ar lēmumu pieņēmējiem valsts un ES līmenī. Iepazīstināšana ar pieredzi, rezultātiem u.c.
 4. Demonstrējumu monitorings. LLU veiks ūdens paraugu ievākšanu un regulāru analīzi visā projekta darbības laikā.

NUTRINFLOW projekta apraksta PREZENTACIJA.
Lauku diena “Tehnika aizaugušas zemes atgriešanai lauksaimnieciskajā ražošanā” VIDEO
Sodītes strauts (Viesturciems) 2017.gada vasarā VIDEO
Ailes strauts 2018.gadā VIDEO
Projekta kopējais budžets: 1 763 961,79 EUR (t.sk. ERAF: 1 389 058,24 EUR)
ZSA budžets: 171 625,50 EUR (t.sk. ERAF: 145 881,68 EUR)
Projekta īstenošanas laiks: 09.2015. – 02.2019. (42 mēneši )
Projekta numurs: CB295
nutrinflow_interreg_ERAF.Šobrīd Zemnieku saeimas mājas lapa ir izstrādes stadijā!