SuMaNu

  • 2018-09-28 14:18:52

Projekts SuMaNu platforma – ilgtspējīga kūtsmēslu un augu barības vielu apsaimniekošana barības vielu zudumu samazināšanai Baltijas jūras reģionā
Barības vielu noturēšana pārtikas ražošanas ciklā
Efektīva organiskā mēslojuma un barības vielu apsaimniekošana ir labvēlīga gan videi, gan lauksaimniekiem, tā ir arī drošs un ilgtspējīgs resurss pārtikas ražošanai nākotnē.
Augu barības vielu notece no laukiem uz ūdenstecēm veicina eitrofikāciju, savukārt lopkopība ir būtisks amonjaka emisiju avots, kas izraisa paskābināšanos, eitrofikāciju un nelabvēlīgu daļiņu veidošanos. Vērtīgo augu barības vielu zudums ir arī ekonomisks zaudējums lauksaimniekiem.
SuMaNu platformas projekta mērķis ir analizēt un sintezēt rezultātus un ieteikumus no izvēlētiem esošiem un pabeigtiem projektiem, kas saistīti ar agrovides ilgtspēju un šos rezultātus labāk sasaistīt ar politikām.

Četras pieejas – no kūtsmēsliem līdz augsnei un gaisam
SuMaNu apvieno Interreg Baltijas jūras reģiona projektus Baltic Slurry Acidification (links) un Manure Standards (Kūtsmēslu standarti) (links), Interreg Central Baltic projektu GreenAgri (links) un BONUS programmas projektu PROMISE. Baltic Slurry Acidification projekta mērķis ir samazināt slāpekļa zudumus lopkopības nozarē, veicinot šķirdmēslu paskābināšanas tehnoloģiju izmantošanu. Manure standards projektā tiek izstrādātas kopējas vadlīnijas, lai efektīvāk apkopotu un izmantotu kūtsmēslus raksturojošos datus. Projekta GreenAgri mērķis ir samazināt barības vielu zudumus Baltijas valstīs, ieviešot un testējot efektīvas organiskā mēslojuma apsaimniekošanas metodes. BONUS PROMISE projektā izvērtētas metodes, lai noslēgtu fosfora aprites ciklu lauksaimnieciskajā ražošanā, īpašu uzmanību pievēršot organiskajiem atkritumiem. Kā arī tiks izvērtēta noderīga informācija, kas iegūta no Baltic Manure, Baltic Compass un Baltic Compact projektos.

Ceļā uz reģionālu un visaptverošu redzējumu ilgtspējīgai barības vielu apsaimniekošanai
SuMaNu projektā tiks sintezēti četros dažādos projektos izstrādātie risinājumi, lai izstrādātu visaptverošas rekomendācijas videi drošai un ekonomiski ilgtspējīgai kūtsmēslu apsaimniekošanai. SuMaNu šo informāciju nodos lēmumu pieņēmējiem un valsts institūcijām nacionālā un starptautiskā mērogā. Tāpat ar informāciju tiks iepazīstināti lauksaimnieki kā kanālus izmantojot lauksaimnieku organizācijas un konsultantus.
sumanu8.martā Bulduru dārzkopības vidusskolā Zemnieku saeimas kongress – konference, priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas! Sākums plkst.10:00