Tiešo maksājumu veidi, saņemšanas nosacījumi un provizoriskās likmes 2014.gadā

Vispārīgie nosacījumi:

•    līdz 15.maijam Lauku atbalsta dienesta Reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē (turpmāk – LAD RLP) jāiesniedz Platību maksājumu iesniegumu (ja vien pie attiecīgā maksājuma veida nav norādīts savādāk). Novēlota pieteikšanās iespējama līdz 9. jūnijam ar atbalsta samazinājumu 1% par katru kavēto dienu.

•    jāievēro laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi lauksaimnieka rīcībā esošajās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platībās un savstarpējās atbilstības prasības (neattiecina uz PPVA).

 

Izmaiņas 2014.gadā:

 • atcelta prasība, kas noteica, ka VPM var saņemt tikai par lauksaimniecības zemi, kas     2003.gada 30.jūnijā bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī. Tādēļ VPM šogad varēs saņemt par ikvienu lauksaimniecības zemes hektāru, kurš būs labā lauksaimniecības un vides stāvoklī;
 • taču, lai lauksaimniecības zemi, kura 2003.gada 30.jūnijā nebija labā lauksaimniecības stāvoklī, iekļautu lauku blokos, līdz šī gada 1.maijam LAD RLP iesniedzams lauku bloku precizēšanas iesniegums;
 • atcelts atsevišķais maksājums par cukuru;
 • ieviests jauns atbalsta veids – īpašais atbalsts par liellopiem;
 • atcelta prasība par samazinājumu piemērošanu pārejas posma valsts atbalstam   saņēmējiem, kuri kopumā tiešos maksājumus saņem vairāk par 5000 eiro gadā;
 • grozīta laba lauksaimniecības un vides stāvokļa prasība    par minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu, platības slieksni samazinot no 50 ha uz 30 ha. Šogad atbalsta pretendentiem, kuru VPM platība būs 30 ha vai lielāka un ja zālāju īpatsvars būs lielāks par 50%, būs jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,2 liellopu vienības uz zālāju ha. Izņēmumu noteikumi netiek grozīti.

 

Nr.p.k

Tiešo maksājumu veids

Saņemšanas nosacījumi

Provizoriskā likme*

2014.gadā

I. Eiropas Savienības tiešie maksājumi
1. Vienotais platības maksājums (VPM) par katru LIZ ha, kurš ir uzturēts labā lauksaimniecības stāvoklī un ja:

 • tajā nav invazīvo latvāņu ģints augu sugas augu;
 • tajā uz 1 ha, nav vairāk par 50 atsevišķi augošiem kokiem, kā arī nav koku vai krūmu puduru, kas aizņem vairāk nekā 0,01 ha;
 • tajā nav vilkvālītes vai tā nav mitrzeme, kura laikā no 15.maija līdz 15.septembrim ir klāta ar ūdeni ilgāk nekā 4 nedēļas pēc kārtas un kura nav piemērota kultūraugu audzēšanai, lopbarības ieguvei, zāles pļaušanai un lopu ganīšanai;
 • tas ir lauksaimnieka īpašumā vai valdījumā (lietošanā) 15.jūnijā;
 • tā minimālā kopējā platība ir vismaz viens hektārs, bet katra lauka platība vismaz 0,3 ha;
 • VPM par kaņepju platībām tiek piešķirts, ja lauksaimnieks:

– līdz 15. jūnijam iesniedz iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) par dalību THC monitoringā un līdz 30. jūnijam saskaņā ar VAAD cenrādi veic dalības maksu 11,38 EUR/ha;

– kaņepju audzēšanā izmanto sertificētas kaņepju sēklas;

– audzē kaņepju šķirnes, kurās THC saturs nepārsniedz 0,2 %;

– līdz 15.maijam LAD RLP iesniedz:

 1.  Iesniegumu par VPM deklarētām kaņepju sējplatībām;
 2.  kaņepju sēklas šķirnes iepakojuma etiķetes oriģinālu.

90

EUR/ha

2. Īpašais atbalsts par pienu (68.pants)
 • par kvotas gadā 01.04.2013.-31.03.2014. kvotas ietvaros realizētajām piena tonnām:
 • ja pieejamā kvota ir vismaz 30t un realizēts piens vismaz 30t;

12 EUR/t

 • atbalsta likme, ja pēc LDC datiem realizētas 30 – 80 t:
 • atbalsta likme, ja pēc LDC datiem realizētas 80 t vai vairāk:

10,8 EUR/t

3. Īpašais atbalsts cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai(68.pants) par kartupeļu cietes tonnu, kas iegūta no kartupeļu cietes ražotājam piegādātajiem kartupeļiem, ja:

 • tos audzē un to kvalitāte atbilst nacionālajai pārtikas kvalitātes shēmai, nodrošinot vismaz 15% cietes saturu kartupeļos;
 • lauksaimnieks ir noslēdzis kartupeļu audzēšanas līgumu ar cietes ražotāju;
 • līdz 15.jūlijam LAD RLP iesniedz Iesniegumu īpašam atbalstam par kvalitātes uzlabošanu cietes kartupeļiem, kas audzēti saskaņā ar kvalitātes shēmu prasībām.

81,50  

EUR/t

4. Īpašais atbalsts lopbarības augu sēklas un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai(68.pants) Maksājumu piešķirs par lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu pirmsbāzes, bāzes un sertificēto sēklu kategoriju daudzumu, kas ievāktas kārtējā gada laikā un sertificētas līdz nākamā gada 30.aprīlim, ja lauksaimnieks:

 • izpilda sēklu sertifikācijas nosacījumus;
 • līdz 1.augustam iesniedz LAD RLP Iesniegumu īpašas atbalstam lopbarības augu sēklas un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai.

Atšķirīga likme katrai sēklu sugai

5. Īpašais atbalsts par liellopiem (68.pants)
 • par liellopiem:

par teli – sieviešu kārtas liellops, kas pieder gaļas šķirnei vai kas iegūts no krustojuma ar gaļas šķirni, kura vecāka par 16 mēnešiem un vēl nav atnesusies;

par bulli – nekastrētu vīriešu kārtas liellopu, vecāku par 16 mēnešiem;

par vērsi – kastrētu vīriešu kārtas liellopu, vecāku par 16 mēnešiem;

 • Līdz kaušanai vai izvešanai no Latvijas, liellopi reģistrēti LDC dzīvnieku reģistrā;
 • Turēti atbalsta pretendenta ganāmpulkā vismaz 6 mēnešus;
 • Liellopi 16 mēnešu vecumu sasnieguši atbalsta pretendenta ganāmpulkā 2014.kalendārā gada laikā;
 • Iesniegts platību maksājuma iesniegums līdz 15.maijam. Atbalsttiesīgo liellopu skaits tiks noteikts pēc LDC datiem uz 31.12.2014. Pārkāpumi saistībā ar liellopu identifikāciju un reģistrāciju uzskatāmi arī par atbalsta saņemšanas noteikumu pārkāpumiem, un tad piemērojams samazinājums.

100

EUR/dzīvn

II. Pārejas posma valsts atbalsts
5. Atdalītais PPVA par pienu
 • par 2006./2007.kvotas gada kvotas ietvaros realizētajām piena tonnām vai jaunajam piena ražotājam piešķirtajām piena tonnām no restrukturizācijas rezerves;
 • ja lauksaimnieks atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem.

20

EUR/t

6. Atdalītais PPVA par liellopiem par liellopiem, kas, pēc LDC datiem, reģistrēti un atradās ganāmpulkā 2010.gada 31.decembrī un turēti ganāmpulkā no 2010.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 31.decembrim:

 • par teli – sieviešu kārtas liellopu no 8 mēnešu vecuma, kas vēl nav atnesusies;
 • par bulli – nekastrētu vīriešu kārtas liellopu, kas vecāks par 8 mēnešiem;
 • par vērsi – kastrētu vīriešu kārtas liellopu, kas vecāks par 8 mēnešiem;
 • ja lauksaimnieks atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem.

41 EUR/dzīvn.

7. Atdalītais PPVA par nokautajiem vai eksportētajiem liellopiem
 • par dzīvnieku skaitu, kas 2011.gadā apstiprināts kā atbilstošs PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem;
 • ja lauksaimnieks atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem.

51 EUR/dzīvn.

8. Atdalītais PPVA par kartupeļu cieti
 • par kartupeļu cietes daudzumu tonnās, kas 2011.gadā apstiprināts kā atbilstošs PVTM par kartupeļu cieti;
 • ja lauksaimnieks atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem.

145,6

EUR/t

9. Atdalītais PPVA par laukaugu platībām
 • par ha skaitu, kas 2009.gadā apstiprināts, kā atbilstošs PVTM par laukaugiem;
 • ja lauksaimnieks atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem.

22,6

EUR/ha

10. Atdalītais PPVA par platībām
 • par ha skaitu, kas 2006.gadā apstiprināts, kā atbilstošs PVTM par laukaugu platībām un par ha, kas 2006.gadā noteikti kartupeļu audzēšanas līgumā ar cietes ražotāju;
 • ja lauksaimnieks atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem.

15

EUR/ha

11. Atdalītais PPVA īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem
 • lauksaimniekam, kurš no 2006.gada 15.maija līdz 2008.gada 1.martam reģistrēts komercreģistrā un veic lauksaimniecisko darbību;
 • par ha skaitu, kas pirmajā pieteikšanās gadā ir apstiprināti kā atbilstoši VPM;
 • ja lauksaimnieks atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem.

19

EUR/ha

13. PPVA par zīdītājgovīm
 • par gaļas šķirnes zīdītājgovi vai zīdītājgovi, kas iegūta krustojumā ar gaļas šķirnes dzīvnieku;
 • par govi, kuras šķirne nav minēta Regulas Nr.1777/2004 1.pielikumā, ja to neslauc, bet izmanto teļu zīdīšanai;
 • par telīti no astoņu mēnešu vecuma;
 • ja lauksaimnieks LDC ir deklarējis govis un telītes kā zīdītājgovis vai kā potenciālās zīdītājgovis (deklarējot telītes);
 • no 16.maija līdz 15.novembrim iesniedz LAD RLP Iesniegumu PVTM par zīdītājgovīm;
 • jāsaglabā iesniegumā minēto dzīvnieku skaits un proporcija ganāmpulkā vismaz sešus mēnešus pēc iesnieguma iesniegšanas dienas;
 • ja zīdītājgovju skaits nav mazāks par 60% no kopējā pieteikto dzīvnieku skaita, telītes savukārt <40%.

81,5

EUR/dzīvn.

14. PPVA par aitu mātēm
 • ja uz 1.jūliju ganāmpulkā ir ne mazāk par 10 aitu mātēm, kuras saskaņā ar LDC datiem ir vienu reizi atnesušās vai vecākas par gadu;
 • līdz 15.jūlijam jāiesniedz LAD RLP Iesniegumu PVTM par aitu mātēm par aitu māšu skaitu ganāmpulkā 1.jūlijā;
 • jāsaglabā iesniegumā norādītie dzīvnieki ganāmpulkā vismaz 100 dienas.

7

EUR/dzīvn.

*Provizoriskā atbalsta likme var atšķirties no faktiski izmaksātās atbalsta likmes


Tiešo maksājumu apstiprinātās atbalsta likmes 2013. gadam un provizoriskās likmes 2014. gadam

 

  Atbalsta nosaukums

Apstiprinātās likmes (EUR) 2013.g.

Provizoriskās likmes (EUR)  2014.g.

1

Vienotais platības maksājums, EUR/ha

86,1

90 *(1)

2

Atsevišķais maksājums par cukuru, EUR/tonna

7,88

*(2)

3

Īpašais atbalsts par pienu, EUR/ tonna *(3) ja realizēts 30 – 80 t

7,96

12

4

ja realizēts 80> t

7,16

10,8

5

Īpašais atbalsts cietes kartupeļu kvalitātes uzlabošanai

80,73

81,50

6

Īpašais atbalsts lopbarības augu sēklu un sēklas kartupeļu kvalitātes uzlabošanai *(3)

 *(4)

*(4)

7

Īpašais atbalsts par liellopiem, EUR/ dzīvnieks *(3)

100

8

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par platībām, EUR/ha

18,78

15

9

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par laukaugu platībām, EUR/ha

28,30

22,6

10

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par pienu, EUR/tonna

24,76

20

11

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par liellopiem, EUR/ dzīvnieks

50,89

41

12

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par kartupeļu cieti, EUR/tonna

182,05

145,6

13

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par nokautiem vai eksportētiem liellopiem, EUR/dzīvnieks

63,70

51

14

Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts īpašos gadījumos jaunajiem lauksaimniekiem, EUR/ha

23,61

19

15

Pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm, EUR par dzīvn.

101,85

81,5

16

Pārejas posma valsts atbalsts par aitu mātēm, EUR par dzīvn.

8,94

7

(1) VPM provizoriskā likme aprēķināta izmantojot 2013.gada apstiprināto platību 1,63 milj. ha;

(2) Atsevišķais maksājums par cukuru tiek pārtraukts no 2014.gada

(3) Īpašā atbalsta nosacījumos ir iespējamas izmaiņas

(4) Atbalsta apmērs atkarīgs no sēklu šķirnes (skatīt MK Nr.139 15.pielikumā)

 

LEJUPLĀDĒT: Tiešie maksājumi 2014.gadā